STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI din 14 decembrie 2011de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 bis din 4 ianuarie 2012    -------- Notă *) Aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2012.ABREVIARANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăANR Agenţia Naţională pentru RomiBJR Biroul Judeţean pentru RomiBR Birourile regionaleCVM Cabinet Viceprim - MinistruCCD Casa Corpului DidacticCMR Comisia Ministerială pentru RomiCPARSD Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi DemograficeCNCD Consiliul Naţional pentru Combaterea DiscriminăriiCNCR Centrul Naţional de Cultură a RomilorDGILM Direcţia Generală pentru Învăţământul în Limbile MinorităţilorDRI Departamentul pentru Relaţii InteretniceDSP Direcţia Sănătate PublicăFEADR Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare RuralăFEDR Fondul European pentru Dezvoltare RegionalăFSE Fondul Social EuropeanGIL Grup de iniţiativă localăGLL Grup de lucru localăGTL Grup tehnic de lucruHCL Hotărâre a Consiliului LocalIEC Informare, Educare şi ComunicareJIM Memorandumul Comun de Incluziune SocialăMADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleMAEur Ministerul Afacerilor EuropeneMAE Ministerul Afacerilor ExterneMAI Ministerul Administraţiei şi InternelorMCPN Ministerul Culturii şi Patrimoniului NaţionalMDRT Ministerul Dezvoltării Regionale şi TurismuluiMECMA Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de AfaceriMECTS Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiMFP Ministerul Finanţelor PubliceMJ Ministerul JustiţieiMMP Ministerul Mediului şi PădurilorMMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeMS Ministerul SănătăţiiPNDR Planul Naţional de Dezvoltare al RomânieiPNAINC Planul Naţional anti-sărăcie şi Promovare a Incluziunii SocialeSGG Secretariatul General al GuvernuluiSNOFM Strategia Naţională de Ocuparea Forţei de MuncăI. INTRODUCEREIncluziunea socială este definită ca un proces prin care se asigură că persoanele confruntate cu riscul sărăciei şi excluziunii dobândesc oportunităţile şi resursele necesare pentru a participa pe deplin la viaţa economică, socială şi culturală şi că se bucură de un standard de viaţă şi bunăstare considerat normal în societatea în care trăiesc. Incluziunea socială asigură participarea sporită a acestor persoane la luarea deciziilor care le afectează viaţa, precum şi accesul lor la drepturile fundamentale*1).___________*1) Joint report by the Commision and the Council on Social Inclusion, 2003.Politica Guvernului României de incluziune socială se bazează pe o abordare pro-activă care are drept obiectiv creşterea generală a standardului de viaţă al populaţiei şi stimularea câştigurilor obţinute din muncă prin facilitarea ocupării şi promovarea politicilor incluzive cu adresabilitate către toate grupurile vulnerabile: minoritatea romilor, persoanele cu handicap, femeile, copiii străzii, tinerii de 18 ani care părăsesc instituţiile de protecţie ale statului, persoanele în vârstă.Aplicarea politicii de incluziune socială a minorităţii romilor presupune o abordare integratoare, un proces planificat şi acţiuni conjugate, urmate de adoptarea de strategii, programe şi proiecte specifice. Politicile sociale cu referire la minoritatea romilor, axate pe conceptul de incluziune socială, adoptate de Guvern sunt: Planul Naţional anti-sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (PNAinc), Memorandumul Comun de Incluziune Socială (JIM), Planul Naţional de Dezvoltare al României 2007 - 2013 (PNDR), Programul guvernamental pentru perioada 2009-2012 şi Programul Naţional de Reformă 2011 - 2013.În cazul cetăţenilor aparţinând minorităţii rome, abordarea politicilor publice a fost focalizată pe măsuri în domeniul social: educaţie, ocupare, sănătate, locuire şi mică infrastructură, domenii însoţite de măsuri pentru combaterea discriminării, combaterea sărăciei şi promovarea egalităţii de şanse. Principalele documente programatice în domeniu sunt: Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, adoptată în 2001*2) şi Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2015, care conţine un angajament politic al Guvernului României în plan internaţional.___________*)2 Hotărârea Guvernului nr. 430/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Guvernul României consideră incluziunea socială a romilor un aspect ce trebuie reflectat în toate domeniile de activitate de pe agenda fiecărei instituţii publice centrale şi locale. Instituţiile guvernamentale, prin politicile lor sectoriale, şi societatea civilă joacă un rol determinant în procesul de dezvoltare socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome şi pot influenţa prin planificarea intervenţiilor lor, schimbarea socială în general şi, în special să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei romilor.Conform Comunicării Comisiei Europene din 2011 "Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020" incluziunea cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor este una dintre cele mai stringente probleme sociale în Europa. Cu toate că responsabilitatea principală pentru incluziunea socială şi economică a cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor revine autorităţilor publice, incluziunea romilor este un proces dual, care presupune o schimbare în mentalitatea majorităţii, dar şi în mentalitatea membrilor comunităţii romilor, o provocare pentru care se impun acţiuni ferme, desfăşurate într-un dialog activ cu minoritatea romilor, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE.O componentă importantă a noii Strategii o reprezintă parteneriatul permanent cu societatea civilă, în aplicarea unor programe specifice, menite să asigure îmbunătăţirea substanţială a situaţiei romilor, în vederea obţinerii de rezultate sustenabile.Prezenta Strategie asigură continuitatea măsurilor întreprinse prin Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor pe perioada 2001 - 2010 şi urmăreşte fructificarea rezultatelor astfel obţinute. Noua Strategie are la bază liniile directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020 şi documentele europene în vigoare (Comunicarea Comisiei Europene "Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în2020", concluziilor Consiliului European din 19 mai 2011 privind cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020").Agenţia Naţională pentru Romi a iniţiat procesul de consultare şi elaborare a Strategiei cu reprezentanţi ai ministerelor de resort şi ai instituţiilor de specialitate ce urmează să implementeze măsurile prevăzute în planurilor de măsuri sectoriale, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţii societăţii civile, cu începere din luna noiembrie 2010. După consultarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, documentul a fost supus procesului de consultare publică în perioada 1-31 august 2011.DurataStrategia Guvernului se implementează în perioada 2012-2020. Documentul este însoţit de planuri de măsuri prevăzute în Anexa nr. 1, aferente fiecărei direcţii de acţiune. În funcţie de evoluţiile la nivel naţional şi european, Strategia Guvernului va fi modificată, adaptată şi completată la sfârşitul anului 2013, planurile de măsuri specifice urmând a fi actualizate pe baza rezultatelor şi recomandărilor formulate în procesul de evaluare şi monitorizare.II. INFORMAŢII GENERALE RELEVANTEDatele statistice oficiale nu reflectă numărul real al membrilor cetăţenilor aparţinând minorităţii rome, întrucât declararea afilierii etnice rămâne o opţiune personală*3).___________*3) România a preluat în legislaţia naţională prevederile Directivei CE 95/46/ a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. Astfel, a fost adoptată Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Prin urmare, datele statistice oficiale nu reflectă numărul real al membrilor minorităţii romilor, întrucât declararea afilierii etnice rămâne o opţiune personală.Conform recensământului populaţiei din 2002, 535.140 de cetăţeni români au declarat că sunt romi/ţigani, ceea ce reprezintă un procent de 2,46% din populaţia totală a României.În 2005, Guvernul României şi Banca Mondială au efectuat o cercetare denumită "O hartă socială a comunităţilor de romi", realizată de specialişti ai Universităţii Bucureşti. Cel mai important rezultat al cercetării îl constituie estimarea numărului celor care îşi declară apartenenţa etnică, respectiv varianta minimă de 730.174 de persoane, varianta medie de 851.048 de persoane şi varianta maximă de 970.000 de persoane.Conform Comunicării "Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020", Comisia Europeană, pe baza datelor Consiliului Europei, a estimat un număr mediu al romilor din România de 1.850.000 persoane care reprezintă un procent de 8,32% din populaţia totală a României.Situaţia actuală în principalele domenii de interes pentru comunitatea romă aşa cum figurează în Comunicarea Comisiei Europene "Un cadru UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020 este prezentată în continuare:EDUCAŢIEÎn vederea reducerii decalajului de oportunităţi existent între persoanele aparţinând minorităţii rome şi restul societăţii, Guvernul României a adoptat o serie de măsuri ce se regăsesc şi în obiectivul "Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie" din Strategia post aderare a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) pentru perioada 2007-2013.Astfel de măsuri se referă la formarea, în perioada 2003-2009, a 660 de mediatori şcolari, persoane cu rolul de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la învăţământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi facilitând colaborarea dintre familie - comunitate - şcoală.De asemenea, anual se alocă de la bugetul de stat, beneficiari fiind elevi romi, aproximativ 3000 de locuri speciale la admiterea în învăţământul liceal şi aproximativ 500 de locuri speciale la admiterea în învăţământul universitar.Cu toate acestea, un procent însemnat al celor care părăsesc timpuriu şcoala îl ocupă romii. Astfel, potrivit recensământului din anul 2002, doar 21% dintre copiii aparţinând minorităţii romilor de vârstă cuprinsă între 15-18 ani erau încă elevi, dintre care 18% fete şi 24% băieţi, comparativ cu 75% dintre elevii altor minorităţi. Aproximativ 31% dintre copiii romi preşcolari merg la grădiniţă, comparativ cu 70% dintre copiii altor minorităţi naţionale.Segregarea şcolară reprezintă o formă de discriminare ce are drept consecinţă accesul inegal la o educaţie de calitate. În acest sens Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a emis, în anul 2007, Ordinul nr. 1540 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare.Conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007 constituie segregare şcolară a elevilor romi separarea fizică a elevilor aparţinând minorităţii rome în grupe/clase/clădiri/şcoli/alte facilităţi, astfel încât procentul elevilor aparţinând minorităţii rome din totalul elevilor din şcoală/clasă/grupă este disproporţionat în raport cu procentul pe care copiii romi de vârstă şcolară îl reprezintă în totalul populaţiei de vârstă şcolară în respectiva unitate administrativ-teritorială.De asemenea, la art. 2, alin (3) din Metodologia pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi, se precizează faptul că nu constituie segregare "situaţia în care se constituie grupe/clase/şcoli formate preponderent sau doar cu elevi romi, în scopul predării în limba români sau în sistem bilingv (de exemplu: română-români/maghiară-români)."În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile şi formele de învăţământ preuniversitar, în condiţiile legii.Ca urmare a aplicării Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1504/2007, numărul plângerilor adresate Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi petiţiile adresate MECTS, referitoare la situaţiile de segregare în educaţie a copiilor aparţinând minorităţii rome au scăzut în raport cu situaţia înregistrată în anii trecuţi.În perioada menţionată, în domeniul educaţiei a fost elaborat şi implementat un complex de măsuri şi acţiuni cu impact pozitiv asupra participării şcolare şi a creşterii calităţii educaţiei copiilor romi:- aplicarea măsurilor afirmative în domeniul educaţiei, cum ar fi alocarea de locuri speciale pentru candidaţii romi la admiterea în liceu, în învăţământul profesional şi în învăţământul superior;- crearea reţelei de inspectori şcolari pentru problemele educaţionale ale romilor;- constituirea reţelei mediatorilor şcolari;- formarea şi angajarea profesorilor de limba români;- Implementarea curriculumului pentru limba români;- Identificarea problemei segregării şcolare ca un caz de discriminare şi luarea primelor măsuri de desegregare şcolară;- crearea bazei legale, a metodologiei şi a curriculumului pentru Programul "A doua şansă".OCUPARERaportul "Riscuri şi inechităţi sociale în România" - elaborat de Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 arată că, "aproximativ 53% dintre bărbaţii romi şi 23% dintre femeile rome realizează muncă plătită, [...] doar 36% dintre bărbaţii romi care realizează muncă plătită sunt salariaţi, comparativ cu 77% dintre bărbaţii care nu aparţin minorităţii rome. Raportat la totalul populaţiei adulte, doar 19% dintre bărbaţii romi şi 11% dintre femeile rome au statut de angajaţi, comparativ cu 40% dintre bărbaţii de alte etnii şi, respectiv, 31% dintre femeile de alte etnii."Romii reprezintă o mare parte din populaţia săracă. Conform Anchetei bugetelor de familie efectuată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - MMFPS, aceştia reprezentau 20,6% din totalul persoanelor aflate în sărăcie absolută, 35,2% din cele aflate în sărăcie severă şi 44,4% din cele aflate în sărăcie alimentară.Potrivit datelor MMFPS, în perioada 2003-2009 rata de sărăcie absolută a populaţiei României a scăzut de la 25,1% la 4,4%, însă rata de sărăcie absolută a persoanelor aparţinând minorităţii rome a scăzut de la 76,8% la 25,4%, fiind, aşadar, de circa şase ori mai mare decât cea a totalului populaţiei.În domeniul ocupării, Strategia Naţională de Ocuparea Forţei de Muncă 2004-2010 prevedea punerea în aplicare a planului de ocuparea a forţei de muncă existent prin următoarele direcţii de acţiune:- Creşterea gradului de ocupare a populaţiei aparţinând minorităţii rome;- Programe pentru dezvoltarea capacităţii antreprenoriale a populaţiei rome;- Creşterea gradului de calificare a persoanelor aparţinând minorităţii rome în conformitate cu cerinţele pieţei muncii;- Externalizarea anumitor servicii (serviciile de mediere a muncii precum şi de informare şi consiliere profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă), în scopul de a spori eficienţa acestoraSĂNĂTATERaportul "Riscuri şi inechităţi sociale în România" elaborat de Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 arată că aproximativ 59,2% din populaţia aparţinând minorităţii rome, stabilită în mediul urban şi rural, îşi considera starea de sănătate ca fiind bună şi foarte bună, în timp ce 40,2%, o consideră proastă şi foarte proastă. Bărbaţii îşi apreciază starea de sănătate ca fiind bună şi foarte bună în proporţie de 65%, iar femeile în proporţie de doar 54%.Programul mediatorilor sanitari reprezintă o practică pozitivă a României. În vederea creşterii accesului romilor la serviciile de sănătate publică Guvernul României a asigurat salarizarea mediatorilor sanitari încă din anul 2002. Ca urmare a colaborării dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile publice locale în România, în anul 2011, aproximativ 450 mediatoare sanitare participă activ la sprijinirea romilor în accesarea serviciilor de sănătate publică. La nivel local, s-au întreprins iniţiative şi proiecte în vederea îmbunătăţirii accesului romilor la serviciile medicale.Activitatea mediatorilor sanitari din România înregistrează progrese în asistarea socio-medicală a membrilor minorităţii rome în vederea îmbunătăţirii stării lor de sănătate. De-a lungul acestor ani de activitate, mediatorii sanitari au sprijinit activ membrii minorităţii rome în procesul de obţinere a actelor de identitate, asigurărilor medicale, înscrierea pe listele unui medic de familie, precum şi conştientizarea mamelor asupra diferitelor subiecte legate de sănătate.În Declaraţia de la Strasbourg, adoptată în Octombrie 2010, reprezentanţii ţărilor membre au agreat implicarea Consiliului Europei şi a Comisiei Europene în implementarea Programului European de Formare a Mediatorilor Romi pentru a consolida actualele programe de formare şi o folosire mai eficienta a resurselor, standardelor şi metodologiei a reţelelor şi infrastructurii existente la nivel naţional, în strânsă cooperare cu autorităţile locale şi naţionale.Politicile în domeniul sănătăţii publice are ca obiectiv îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea calităţii vieţii şi compatibilitatea sistemului românesc de sănătate cu cel al UE. Unul din punctele principale ale planului de acţiune îl constituie promovarea parteneriatelor cu societatea civilă.Planul de acţiune cuprinde măsuri care să contribuie la:- Atragerea personalului medical în zonele defavorizate din punct de vedere economic (în cazul comunităţilor importante de romi);- Alocarea sumelor separate pentru persoanele neasigurate şi cazurilor sociale (romii corespund acestui profil);- Stabilirea programelor naţionale de sănătate care să răspundă problemelor de sănătate publică şi nevoilor grupurilor vulnerabile;- Reducerea impactului bolilor şi a impactului bolilor cronice în special în cazul grupurilor vulnerabile.LOCUIRE ŞI MICĂ INFRASTRUCTURĂLipsa unei locuinţe decente şi a utilităţilor, a actelor de proprietate pe case şi terenuri conduce la excluziunea socială, blocând accesul la serviciile de asistenţă socială, asistenţă medicală, educaţie şi, în general, la toate drepturile de cetăţean.Potrivit Barometrului Incluziunii Romilor din 2006*4), romii trăiesc în marea lor majoritate în zonele periferice ale localităţilor (83%), în comunităţi compacte (77%). Doar 40% dintre ei deţin o locuinţă în proprietate şi un sfert locuiesc în case proprietatea părinţilor, preponderent în mediul rural. În mediul urban, 14,2% au locuinţe închiriate de la stat şi doar 1,2% locuinţe sociale. Un procent de 66% din populaţia aparţinând minorităţii rome au un contract legal valabil, 4% au contracte expirate iar 30% nu au nici o formă de contract a locuinţei în care stau. Un procent semnificativ (2,7%) trăieşte în locuinţe improvizate.___________*4) Barometrul Incluziunii Romilor (BIR), editat de FSD, Bucureşti, 2006În domeniul locuirii, programele de construcţii de locuinţe sociale prevăd:- Construcţia de locuinţe sociale destinate unor categorii vulnerabile;- Sprijin financiar pentru proiecte locale şi a programelor care vizează să asigure condiţii normale de viaţă în mediul urban şi rural pentru categoriile vulnerabile (inclusiv în zonele populate de romi);- Sprijin total sau parţial pentru reabilitarea caselor sau proiecte de construcţii de case în comunităţi dezavantajate (inclusiv în comunităţile de romi);Prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Guvernul României implementează Programul de construire a locuinţelor sociale şi de necesitate, fondurile de la bugetul de stat cu această destinaţie aprobându-se prin legea bugetului de stat pe anul respectiv.CULTURĂPoliticile culturale pentru minorităţi au obiective precum folosirea şi păstrarea limbii/limbilor minoritare, păstrarea/dezvoltarea culturii scrise şi a mass-media etnice, păstrarea patrimoniului material (colecţii muzeale şi etnografice), păstrarea patrimoniul imaterial (artele spectacolului, meşteşuguri tradiţionale, tezaure umane vii, sărbători, festivaluri). Atât politicile culturale pentru ansamblul populaţiei, cât şi elementele specifice pentru minorităţile etnice, se bazează pe câteva principii precum participarea populaţiei la activităţile culturale, idealul egalităţii accesului la cultură şi înţelegerea faptului că sectorul cultural poate avea efecte economice şi sociale benefice atunci când programele sunt de succes.În acest sens a fost constituit în anul 2003 Centrul Naţional de Cultură al Romilor*5) în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, având ca obiectiv central al activităţii sale conservarea şi promovarea culturii tradiţionale rome.___________*5) Prin Hotărârea Guvernului nr. 834/2003 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Cultura al Romilor, reorganizat prin Hotărârea Guvernului nr. 609/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului Naţional de Cultură al Romilor, cu modificările ulterioare.PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRIIPotrivit "Barometrului Incluziunii Romilor", efectuat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă în anul 2007, "gradul de intoleranţă al populaţiei majoritare faţă de romi a scăzut foarte mult în perioada de după 1990. Dacă în 1993 peste 70% dintre români refuzau să aibă vecini romi, în 2006 ponderea acestora s-a redus la jumătate, numai 36% afirmând acest lucru". Cauzele acestei schimbări ţin de modificările legislative*6) precum şi de dezvoltarea unor programe destinate să stimuleze incluziunea socială a romilor.___________*6) Legea nr. 48 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminareCu toate acestea, romii continuă să fie subiect de discriminare în ceea ce priveşte accesul la serviciile publice, piaţa muncii şi prezentarea în mass-media, aceste atitudini fiind întreţinute de stereotipuri negative şi prejudecăţi înrădăcinate în mentalitatea publică.III. PRIORITĂŢI, POLITICI, CADRUL JURIDIC EXISTENTPrincipalul document de politică publică în domeniul incluziunii sociale a romilor din România a fost Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit Programului de guvernare pentru perioada 2009-2012, problematica legată de incluziunea socială a romilor se regăseşte în strategiile ministerelor de resort şi cuprinde măsuri destinate romilor în domeniile: educaţie, ocupare, sănătate, locuire.Potrivit acestuia "problematica legată de comunitatea romilor reprezintă un domeniu aparte, care necesită atât eforturi pe plan intern, cât şi corelarea cu eforturile europene de eliminare a decalajelor în societate. Sunt considerate necesare aplicarea mult mai eficientă a Strategiei naţionale şi reorientarea acestei strategii spre programe specifice, menite să asigure îmbunătăţirea substanţială a situaţiei romilor, prin:● consolidarea structurilor de implementare a strategiei naţionale pentru romi la nivel local;● realizarea unui parteneriat viabil între structurile administraţiei publice şi comunităţile de romi;● rezolvarea problemelor legate de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi şi implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor din zonele locuite de romi prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canalizării, a gazului metan, a salubrităţii;● eficientizarea măsurilor ce vizează aspecte sectoriale (accesul pe piaţa muncii, promovarea de activităţi generatoare de venit, accesul la servicii medicale, reducerea abandonului şcolar, promovarea valorilor artistice, crearea unor programe de educaţie civică, prevenirea infracţionalităţii)."Strategia Naţională de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome se înscrie în cadrul mai larg al documentelor programatice adoptate atât la nivel naţional cât şi european şi internaţional, prin caracterul complementar al măsurilor de incluziune prevăzute în cadrul acestora.Astfel, Strategia Uniunii Europene de creştere economică pentru următorii 10 ani - Strategia Europa 2020 - prevede obiective clare pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore - privind ocuparea forţei de muncă, inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia - care urmează să fie îndeplinite până în 2020. Obiectivul social pentru UE la nivelul anului 2020 este unul ambiţios şi urmăreşte reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni expuşi riscului sărăciei, asigurarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi sprijinirea categoriilor supuse riscului de excluziune socială.Statele membre au adoptat, în cadrul Programelor Naţionale de Reformă, propriile lor obiective naţionale în aceste domenii. În mod concret, Programul Naţional de Reformă 2011-2013 al României prevede reducerea cu 580.000 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială faţă de anul 2008 şi crearea cadrului adecvat pentru facilitarea accesului şi a participării pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv aparţinând comunităţilor de romi.Strategia Guvernului este perfect compatibilă şi cu liniile de acţiune prevăzute în cadrul altor documente programatice naţionale, precum;- Deceniului de Incluziune a Romilor 2005-2015 - angajament politic asumat în anul 2003 la nivel internaţional de către guvernele a nouă state din regiune printre care şi România;- Planul Naţional de Dezvoltare - document de planificare strategică şi programare financiară multianuală care are ca scop să orienteze şi să stimuleze până în 2013 dezvoltarea economică şi socială a României pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice şi sociale.- Planul naţional anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale*7) - document care are ca obiectiv crearea unei societăţi active din punct de vedere economic, social şi politic, cu un nivel ridicat de responsabilitate colectivă şi individuală, coezivă social.___________*7) Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2002.IV. DEFINIREA PROBLEMEIPotrivit "Raportului Riscuri şi inechităţi sociale în România" - elaborat de Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 "problemele prioritare ale romilor rămân cele de acces la educaţie (inclusiv de eliminare a cazurilor de segregare), menţinerea în sistemul de educaţie pe ciclurile secundar şi superior (în special pentru fetele din comunităţi tradiţionale), acces la formare în profesii moderne, acces la piaţa muncii şi la locuinţe şi condiţii de locuire decente."La nivel de politici publice pentru romi, raportul CPARSD a identificat următoarele probleme:1. În ceea ce priveşte accesul la educaţie, un caz special de neparticipare la educaţie este cel al copiilor aparţinând minorităţii rome, în special cei din comunităţi tradiţionale şi cu preponderenţă al fetelor. Fetele rome se confruntă cu riscuri disproporţionate, inegalitatea de gen fiind mai pronunţată în cazul populaţiei rome.Din cauza lipsei capitalului uman şi material al locuitorilor din comunităţile locuite preponderent de minoritatea romilor, "instituţiile care le deservesc - şcoală, dispensar - funcţionează cu resurse reduse, într-o perpetuă situaţie de criză."Conform datelor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului dintre cei 660 de mediatori şcolari formaţi în perioada 2003-2009, în anul şcolar 2009-2010 doar 424 dintre ei erau angajaţi de către Inspectoratele Şcolare Judeţene sau autorităţi locale. Problema reală intervine în anul şcolar următor, 2010-2011, în sensul diminuării numărului de mediatori şcolari angajaţi, astfel fiind incluşi în sistemul educaţional numai 376 dintre aceştia.2. În domeniul ocupare, Raportul "Riscuri şi inechităţi sociale în România" - elaborat de Comisia Prezidenţială pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 arată că, "aproximativ 53% dintre bărbaţii romi şi 23% dintre femeile rome realizează muncă plătită, [...] doar 36% dintre bărbaţii romi care realizează muncă plătită sunt salariaţi, comparativ cu 77% dintre bărbaţii care nu aparţin minorităţii rome. Raportat la totalul populaţiei adulte, doar 19% dintre bărbaţii romi şi 11% dintre femeile rome au statut de angajaţi, comparativ cu 40% dintre bărbaţii de alte etnii şi, respectiv, 31% dintre femeile de alte etnii." Problema cea mai mare este ponderea redusă a salariaţilor în mediul rural unde reprezintă doar 36% din populaţia ocupată faţă de 92% în mediul urban. În prezent, în agricultura românească încă lucrează 30% din populaţia ocupată, faţă de 5% în ţările UE, dar ponderea în PIB a agriculturii este de doar 8%. Ratele de ocupare sunt deosebit de mici în rândul tinerilor (15-24 ani) şi femeilor (care au vârsta de pensionare cu 5 ani mai mică decât a bărbaţilor dar speranţa de viaţă cu peste 6 ani mai mare).Cumularea caracteristicilor asociate cu riscurile privind ocuparea conduce la scăderea drastică a şanselor de a fi ocupat în activităţi salariale. Spre exemplu, atunci când tinerii sunt din mediul rural, sunt femei şi aparţin şi minorităţii rome au şanse infime de a lucra în economia formală.3. În ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate publică, raportul Comisiei arată că aproximativ 59,2% din populaţia aparţinând minorităţii rome, stabilită în mediul urban şi rural, îşi considera starea de sănătate ca fiind bună şi foarte bună, în timp ce 40,2%, o consideră proastă şi foarte proastă. Bărbaţii îşi apreciază starea de sănătate ca fiind bună şi foarte bună în proporţie de 65%, iar femeile în proporţie de doar 54%.Abordarea coerentă, supervizarea locală şi naţională, cât şi coordonarea mediatorilor trebuie îmbunătăţite şi întărite, pregătirea lor iniţială trebuie lărgită, iar un program de instruire continuă trebuie introdus. Numărul mediatorilor trebuie crescut, iar finanţarea programului trebuie să fie asigurată pentru o perioadă cât mai lungă de timp.Factorii care influenţează accesul scăzut al membrilor minorităţii rome la serviciile de sănătate publică sunt: lipsa certificatelor de stare civilă şi a actelor de identitate, lipsa asigurării de sănătate şi a mijloacelor financiare pentru plata consultaţiei şi tratamentului, precum şi distanţa de la comunitatea romă până la cel mai apropiat spitalÎncepând cu noiembrie 2008*8), autorităţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistenţă medicală comunitară şi asistenţă medico-socială a populaţiei din zonă şi în special a celei din comunităţile defavorizate. Adesea, mediatorii sanitari nu reuşesc să lucreze în echipă cu asistentul comunitar în contextul descentralizării.___________*8) În conformitate cu O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.Mediatorul sanitar îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială organizate de autorităţile administraţiei publice locale şi deserveşte un număr de 750 beneficiari cu accent pe mamă şi copil.4. Situaţia ocupaţională precară se reflectă direct în calitatea locuirii:Aproximativ 29% din romi au o densitate de locuire de peste 3 persoane/cameră şi 12,6 mý/persoană, comparativ cu cei de altă etnie unde ponderea este de doar 3,7% şi suprafaţa medie/persoană este de 22,3 mý. 2/3 dintre romi trăiau în locuinţe "noi", construite după 1990; Acestea sunt, însă, construite predominant din chirpici (43,2% din total în anul 2006)*9).___________*9) Barometrul Incluziunii Romilor (BIR), editat de FSD, Bucureşti, 2006.În 2007, cercetările reunite în Barometrul Incluziunii Romilor (Fundaţia pentru o Societate Deschisă), arătau că romii trăiesc în marea lor majoritate în zonele periferice ale localităţilor (83%), în comunităţi compacte (77%). Doar 40% dintre ei deţin o locuinţa în proprietate şi un sfert locuiesc în case proprietatea părinţilor, preponderent în mediul rural. În mediul urban, 14,2% au locuinţe închiriate de la stat şi doar 1,2% locuinţe sociale. Un procent de 66% din populaţia aparţinând minorităţii rome au un contract legal valabil, 4% au contracte expirate iar 30% nu au nici o formă de contract a locuinţei în care stau. Un procent semnificativ (2,7%) trăieşte în locuinţe improvizate, aproximativ 13% dintre romi ce nu au acces la electricitate în casă, faţă de 2% din cetăţenii aparţinând altor etnii, în zonele urbane doar 27% dintre cetăţenii aparţinând minorităţii rome au apă curentă în casă, faţă de 90% dintre cei de alte etnii, 53% dintre gospodăriile rome erau dotate cu frigider, faţă de 92% ale persoanelor care aparţin altor etnii, iar 8% dintre gospodăriile rome aveau un calculator, faţă de 24% dintre vecinii care nu aparţin minorităţii rome din aceleaşi localităţi.5. Cultura romă este cvasi-orală, consecinţă a absenţei unor structuri eficiente de formare şi reprezentare autoreferenţială, care să permită saltul de la o cultură populară slab alfabetizată, la o cultură modernă, integratoare în setul de valori ale contemporaneităţii. Consecinţa acestui fapt este dezvoltarea slabă a unei pieţe interne de idei/realităţi sociale, o precaritate a spaţiului public/consensului rom. În vreme ce aspiraţia şi competiţia societăţilor moderne este eficientizarea structurilor de învăţare socială/publică, cultura romă rămâne subdezvoltată. În acest context este nevoie urgent de o reconstrucţie a valorilor, prin promovarea unor măsuri menite să combată decalajul socio-cultural dintre cultura romă şi cultura românească. Lipsa unui efort constructiv în scopul unei comunicări autentice între culturi este una dintre sursele subdezvoltării. În condiţiile unei Uniuni Europene lărgite, în care romii sunt o minoritate europeană în dialog cu culturile naţionale, "sarcinile comune" se vor multiplica inevitabil, iar imperativele culturale ale acestora vor deveni tot mai evidente.La conştientizarea mai rapidă a acestor imperative poate contribui substanţial o serie de măsuri specifice domeniului cum ar fi: organizarea şi dezvoltarea unor reţele de revalorizare a patrimoniului cultural al minorităţii rome, implementarea unor programe de sprijinire a exprimării în limba români, de exprimare a elitelor culturale şi artistice provenite din rândul minorităţii rome, dezvoltarea proiectelor teatrale în cadrul Studioului Ion Budai Deleanu pentru a se genera un repertoriu specific şi un corp de profesionişti (actori, regizori) pentru un viitor teatru în limba români, organizarea periodică a unor expoziţii tematice prin care să se acumuleze baza necesară înfiinţării unui muzeu al culturii şi civilizaţiei romilor.6. O problemă majoră a serviciilor de protecţie a copilului este "lipsa de focalizare a intervenţiilor spre comunităţile cu risc crescut de părăsire a copilului, de abuz, neglijare şi exploatare prin muncă, identificate în funcţie de zonele vulnerabile." Şi atunci când se intervine, "intervenţiile sunt fragmentate nu concertate şi sunt marcate de lipsă de coordonare." Trebuie menţionat şi că, deşi există puţine posturi de asistenţi sociali pentru serviciile de prevenire, ele sunt ocupate adesea de personal medical restructurat şi nu de asistenţi sociali profesionişti", inclusiv de asistenţii sociali romi.7. Prevenirea şi combaterea discriminării: romii continuă să fie subiect de discriminare în ceea ce priveşte accesul la serviciile publice, piaţa muncii şi prezentarea în mass-media, aceste atitudini fiind întreţinute de stereotipuri negative şi prejudecăţi înrădăcinate în mentalitatea publică.Indiferent că este vorba despre căutarea unui loc de muncă sau chiar despre locul de muncă, discriminarea etnică pe piaţa muncii are cel mai mare impact asupra populaţiei UE. 38% dintre cei care îşi caută un loc de muncă au fost discriminaţi în ultimele 12 luni.De asemenea, într-un sondaj al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, discriminarea exercitată de personalul medical a fost evidenţiată ca o problemă specifică pentru romi10.___________*10) Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, European Union Minorities and Discrimination Survey, Main Results Report, 2009.V. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE Strategiei GuvernuluiScopul Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2012 - 2020 este asigurarea incluziunii socio - economice a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin implementarea unor politici integrate în domeniul educaţiei, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, locuirii, culturii şi infrastructurii sociale.Totodată, Strategia Guvernului urmăreşte responsabilizarea autorităţilor publice centrale şi locale, a minorităţii rome şi a societăţii civile pentru creşterea gradului de incluziune socio - economică a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.Obiectivele Strategiei Guvernului: (1) Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. (2) Promovarea educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin prevenirea şi eliminarea segregării, precum şi combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi. (3) Stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor aparţinând minorităţii rome şi creşterea atractivităţii pentru investiţii. (4) Stimularea măsurilor de promovare a sănătăţii care să contribuie la creşterea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii rome la serviciile de sănătate publică şi la creşterea speranţei de viaţă. (5) Asigurarea de către instituţiile centrale, locale şi partenerii sociali a condiţiilor de locuit decente în comunităţile defavorizate din punct de vedere economic şi social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mică infrastructură. (6) Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minorităţii rome. (7) Dezvoltarea, de către instituţii, a unor măsuri care, prin serviciile pe care le oferă, să răspundă unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minorităţii rome în domeniile: dezvoltare comunitară, protecţia copilului, justiţie şi ordine publică.Grupuri ţintăCetăţenii români - persoane aparţinând minorităţii rome.O categorie prioritară o reprezintă romii care se confruntă cu marginalizare şi excluziune socială.VI. PRINCIPIIÎn elaborarea şi implementarea Strategiei, Guvernul României are în vedere următoarele principii:1. Principiul diviziunii sectoriale - Strategia Guvernului destinată incluziunii minorităţii rome, este un angajament al Guvernului prin instituţiile sale, conceput şi aplicabil pe domenii de responsabilitate sectorială ce asigură implicarea părţilor interesate în procesul decizional şi în procesul de implementare a programului.2. Principiul cooperării - Strategia Guvernului destinată incluziunii sociale a minorităţii rome are la bază realizarea de proiecte integrate care să trateze în acelaşi timp problemele în domeniile: educaţie, ocupare, sănătate, cultură, infrastructură şi locuire, administraţie publică şi dezvoltare comunitară.3. Principiul adiţionalităţii fondurilor - Strategia Guvernului destinată incluziunii minorităţii rome va asigura o alocare eficace şi suficientă de resurse prin utilizarea fondurilor de la bugetul de stat, a instrumentelor financiare ale Uniunii Europene, contribuind astfel la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor UE destinate incluziunii sociale a categoriilor defavorizate, precum şi a altor surse de finanţare.4. Principiile subsidiarităţii şi al descentralizării în execuţie - Strategia Guvernului destinată incluziunii minorităţii rome se va realiza conform partajării competenţelor specifice instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale şi va asigura luarea deciziilor cât mai aproape de cetăţean. Pentru atingerea obiectivelor strategiei autorităţile locale pot la rândul lor implica societatea civilă reprezentată la nivel local şi alţi parteneri publici şi/sau privaţi.5. Principiul egalităţii de şanse şi al conştientizării dimensiunii de gen - Strategia Guvernului destinată incluziunii minorităţii rome vizează rolul central al femeilor care au un rol important în cadrul familiilor şi minorităţii însăşi, prin creşterea nivelului de educaţie şi calificare, precum şi a ratei de ocupare a acestora, prin implicarea lor în educaţia copiilor şi alte activităţi care asigură creşterea nivelului de bunăstare a familiilor, coeziunea familială şi dezvoltarea generaţiilor viitoare.6. Principiul dialogului inter-cultural - Strategia Guvernului destinată incluziunii minorităţii rome vizează promovarea educaţiei interculturale şi multiculturalismului, promovând astfel cunoaşterea specificităţii culturii romilor şi stimularea interacţiunii între cultura majoritară şi cea a minorităţii rome.7. Principiul nediscriminării şi respectării demnităţii umane în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 1, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.8. Principiul participării active a tuturor grupurilor vulnerabile, inclusiv a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, la elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice care îi privesc, este un principiu democratic care contribuie la succesul implementării politicilor guvernamentale pentru incluziune socială a persoanelor aflate în situaţie de risc.9. Principiul complementarităţii şi transparentei - Implementarea Strategiei se face în mod transparent, cu participarea societăţii civile alături de instituţiile administraţiei publice centrale şi locale pentru atingerea obiectivelor acesteia, în concordanta cu politicile publice naţionale din domeniul incluziunii sociale.VII. DIRECŢII DE ACŢIUNEDirecţiile de acţiune A - F şi Anexa 1 - planuri de acţiune fac parte integrantă din prezenta strategie de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome. Fiecare domeniu conţine o prioritizare a acţiunilor ce urmează a fi implementate de instituţiile responsabile.A. EDUCAŢIEObiective specifice: (1) Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. (2) Promovarea educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin prevenirea şi eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.În vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul educaţiei, MECTS a identificat următoarele priorităţi:- Extinderea, derularea, monitorizarea şi mediatizarea setului de programe de sprijin care vizează stimularea participării şcolare, reducerea absenteismului şi obţinerea succesului şcolar în învăţământul preuniversitar;- Restructurarea formării iniţiale a cadrelor didactice, ţinând cont de respectarea principiilor şcolii incluzive;- Continuarea măsurilor afirmative de susţinere a educaţiei grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe angajarea resursei umane care să răspundă nevoilor identificate.Acestea sunt completate de următoarele direcţii de acţiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.Direcţii de acţiune:1. Crearea unor programe distincte vizând sporirea accesului la educaţia timpurie a copiilor din grupuri dezavantajate, inclusiv a copiilor aparţinând comunităţii romilor: creşe, grădiniţe cu program normal sau prelungit, grădiniţe estivale, grădiniţe bilingve, centre de zi multifuncţionale, pentru a asigura şanse egale de succes şcolar acestor copii.2. Continuarea şi dezvoltarea unor programe de tip "Şcoală după şcoală" şi finanţarea de către stat a participării la aceste programe a copiilor provenind din familii dezavantajate economic.3. Continuarea programelor de tipul "A doua şansă", de corectare a abandonului şcolar, pentru copiii şi tinerii care au părăsit şcoala înainte de terminarea învăţământului obligatoriu.4. Continuarea programelor sociale menite să stimuleze participarea şcolară şi să reducă absenteismul şi dezvoltarea unor programe cu finanţare externă, care să sprijine accesul copiilor aparţinând minorităţii rome la educaţia de calitate.5. Continuarea măsurilor afirmative în domeniul educaţiei. Acordarea în continuare de facilităţi şi locuri distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze învăţământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, precum şi instituţii de învăţământ superior, incluzând masterate şi doctorate.6. Asigurarea predării limbii români la toate nivelurile învăţământului preuniversitar (antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal), acolo unde există o cerere suficientă în acest sens.7. Introducerea în curriculumul şcolar a temelor de prevenire şi combatere a discriminării şi a temelor ce privesc promovarea diversităţii în şcoală şi societate.8. Dezvoltarea activităţilor de consiliere şi orientare, de tutorat, specifice pentru copiii aparţinând grupurilor dezavantajate.9. Dezvoltarea unui sistem de culegere şi monitorizare a datelor privind cuprinderea tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară într-o formă de învăţământ.10. Armonizarea şi completarea sistemului de asigurare a calităţii în educaţie, cu accent pe managementul educaţiei incluzive.11. Susţinerea menţinerii în sistemul de învăţământ românesc a cadrelor didactice aparţinând minorităţii romilor.12. Restructurarea formării iniţiale a cadrelor didactice, ţinând cont de respectarea principiilor şcolii incluzive şi introducerea în cursurile din cadrul masteratului didactic a temelor de prevenire şi combatere a discriminării şi a temelor ce privesc promovarea diversităţii în şcoală şi societate.13. Organizarea de cursuri de formare continuă a cadrelor didactice, în domeniul educaţiei incluzive, al educaţiei interculturale şi multiculturalismului, care susţin principiile non-discriminării, al egalităţii de şanse şi aplicarea măsurilor de desegregare în sistemul de învăţământ, inclusiv prin implicarea Caselor Corpului Didactic (CCD).14. Continuarea implementării unor programe de formare a cadrelor didactice care lucrează în grădiniţe şi şcoli cu copii aparţinând minorităţii rome, inclusiv folosind fondurile europene sau alte surse de finanţare externe.15. Continuarea implementării unor programe de formare a mediatorilor şcolari şi angajarea acestora. Formarea de mediatori şcolari romi (cu precădere absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat) din 1000 de comunităţi, în care există peste 20% elevi aparţinând minorităţii rome sau unde aceştia se confruntă cu obstacole importante în accesul la educaţie de calitate;16. Conceperea şi implementarea unor programe şi activităţi de educaţie parentală şi de încurajare a participării părinţilor romi la procesul educaţional din şcoală şi din afara ei. Monitorizarea activităţii ISJ şi a grupurilor/comitetelor locale de sprijin pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al grupurilor dezavantajate.17. Implicarea MECTS, a inspectoratelor şcolare şi a unităţilor de învăţământ, în parteneriat cu ONG-uri şi reprezentanţi ai minorităţii rome (lideri formali şi informali), în organizarea unor campanii de promovare a diversităţii şi a interculturalităţii şi de prevenire şi combatere a discriminării în învăţământ, precum şi referitoare la importanţa educaţiei preşcolare, gimnaziale, liceale şi universitare, de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar, a abuzului şi a neglijării copilului, precum şi a tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate.B. OCUPAREObiectiv specific: Stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor aparţinând minorităţii rome şi creşterea atractivităţii pentru investiţii.În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul ocupării, MMFPS a identificat următoarele priorităţi1. Adaptarea la nevoile pieţei muncii a cursurilor de formare profesională, oferite de către centrele de formare din structura ANOFM;2. Acordarea serviciilor de consiliere profesională persoanelor aflate în dificultate, inclusiv pentru membrii minorităţii romilor, în vederea reintegrării sociale: identificarea surselor de finanţare pentru demararea de activităţi pe cont propriu, sprijin pentru pregătirea unui CV şi pentru participarea la un interviu, găsirea unui loc de muncă, facilitarea accesului la locuinţă socială, publică, privată etc.Acestea sunt completate de următoarele direcţii de acţiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.Direcţii de acţiune:1. Promovarea antreprenoriatului în rândul comunităţilor locale cu un procent însemnat de populaţie aparţinând minorităţii romilor, ca soluţie pentru activarea parteneriatelor locale şi găsirea soluţiilor pentru problemele complexe ale comunităţilor locale, inclusiv a celor locuite de romi, a participării cetăţenilor pe piaţa muncii şi, în particular, de integrare socială a minorităţii romilor;2. Identificarea unor oportunităţi de muncă bazate pe flexicuritate pentru grupurile vulnerabile, în special pentru femeile aparţinând minorităţii romilor (locuri de muncă flexibile, dar având asigurări sociale plătite), activităţi generatoare de venit şi mici afaceri pentru familii, programe de ucenicie sau tutorat, concomitent cu asigurarea suportului pentru accesul la serviciile de educaţie şi îngrijire: creşe şi grădiniţe, "Şcoală după şcoală";3. Identificarea modalităţilor de recunoaştere a competenţelor profesionale ale cetăţenilor aparţinând minorităţii rome, obţinute în afara cadrului formal, în scopul facilitării incluziunii pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând minorităţii rome.4. Acordarea, în condiţiile legii, de facilităţi pentru întreprinzători şi agenţi economici care angajează persoane aparţinând minorităţii romilor.5. Stimularea activităţilor agricole pentru comunităţile de romi în concordanţă cu politica agricolă comună şi politica agricolă naţională.6. Susţinerea unor programe de conştientizare a angajatorilor privind fenomenul de discriminare la locul de muncă, egalitate de şanse, hărţuire psihologică şi dialog social.7. Încurajarea antreprenoriatului în rândul persoanelor provenite din grupuri dezavantajate, cu accent pe femeile aparţinând minorităţii rome.8. Dezvoltarea unui mecanism financiar distinct, în cadrul programării financiare 2014-2020, care să susţină incluziunea profesională a persoanelor aparţinând minorităţii rome prin activităţi specifice POSDRU şi POSCCE, concomitent cu asigurarea cadrului instituţional necesar implementării unor astfel de acţiuni în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Romi;9. Eficientizarea parteneriatelor cu actori relevanţi pe piaţa muncii din plan local: sindicate, patronate, universităţi, centre de formare profesională, unităţi de învăţământ, ONG-uri, autorităţi publice locale etc.10. Crearea unor mecanisme prin care angajatorii să fie cointeresaţi, incluzând posibile facilităţi la nivel local pentru antreprenorii care angajează persoane aparţinând minorităţii rome, în special a celor care au familii cu mai mulţi copii şi sunt lipsiţi de mijloace de subzistenţă.11. Organizarea de cursuri prin care persoanele aparţinând minorităţii rome sunt învăţate cum să elaboreze un plan de afaceri şi să iniţieze o afacere, formare în managementul afacerilor, formare în managementul unui proiect etc.12. Încurajarea iniţiativelor de afaceri bazate pe responsabilitate socială prin facilitarea accesului la informaţii, concomitent cu acordarea de sprijin şi consultanţă pentru atragerea surselor de finanţare/creditare şi implementarea afacerilor/proiectelor.13. Ajustarea cadrului legislativ cu impact asupra inserţiei profesionale a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor aparţinând minorităţii rome.14. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a incluziunii a persoanelor aparţinând minorităţii rome pe piaţa muncii la nivel local, judeţean şi naţional.15. Diversificarea ofertei locurilor de muncă pentru grupurile vulnerabile pe măsura calificărilor lor.16. Stimularea obţinerii de autorizaţii pentru anumite activităţi (meşteşuguri, artizanat etc.), susţinerea unor asociaţii meşteşugăreşti în care meşteşugarii din cadrul minorităţii rome să practice ocupaţiile lor.17. Identificarea unor pieţe concrete de desfacere pentru produsele meşteşugarilor şi artizanilor.18. Sprijinirea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a IMM-urilor aparţinând persoanelor provenite din rândul minorităţii romilor, prin sistemul de credite avantajoase.19. Organizarea unor campanii de stimulare a înregistrării persoanelor aparţinând minorităţii romilor, neocupate şi de sensibilizare a angajatorilor.20. Stimularea implicării minorităţilor în strategiile locale de dezvoltare: prin axa LEADER din PNDR există în cadrul criteriilor de selecţie un criteriu specific prin care se acordă 5 puncte în cazul în care parteneriatul public-privat al Grupului de Acţiune Locală are în componenţă reprezentanţi ai minorităţilor naţionale.C. SĂNĂTATEObiectiv specific: Stimularea măsurilor de promovare a sănătăţii care să contribuie la creşterea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii rome la serviciile de sănătate publică şi la creşterea speranţei de viaţă.În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul sănătăţii, MS a identificat următoarele priorităţi1. campanii de vaccinare a copiilor nevaccinaţi din comunităţile de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome;2. organizarea de campanii de educaţie sanitară în domeniul prevenirii TBC în comunităţile locuite de cetăţenii români aparţinând minorităţii rome;Acestea sunt completate de următoarele direcţii de acţiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.Direcţii de acţiune:1. Sensibilizarea şi informarea membrilor comunităţilor de romi asupra unor aspecte legate de sănătate: campanii desfăşurate în plan local de tip preventiv adresate în special femeilor şi copiilor.2. Îmbunătăţirea accesului romilor la serviciile medicale publice preventive şi curative prin instituţionalizarea sistemului de mediatori sanitari, conceperea şi implementarea unor programe specifice de profilaxie şi tratament.3. Sprijinirea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a tinerilor absolvenţi romi, cu studii superioare în domeniul medical, în vederea angajării acestora pe piaţa muncii, cu precădere în comunităţile cu populaţie preponderent romă.4. Identificarea soluţiilor pentru includerea membrilor minorităţii rome în sistemul asigurărilor de sănătate, înscrierea la medicul de familie, medicaţie compensată etc.5. Conceperea şi implementarea unor programe de informare sanitară, consultanţă medicală şi planificare familială, cu accent pe protecţia mamei şi copilului.6. Campanii de vaccinare în comunităţile de romi prin comisii mixte formate din cadre medicale locale şi de la nivelul DSP (Compartimentul Epidemiologie Boli Transmisibile) şi reprezentanţi ai comunităţilor de romi.7. Organizarea şi implementarea unor campanii de Informare, Educare şi Comunicare (IEC) în domeniul prevenirii tuberculozei, HIV/SIDA, bolilor cu transmitere sexuală, hepatitelor şi a altor boli transmisibile, adaptate şi încadrate la specificul şi sistemul cultural/tradiţional al minorităţii rome urmate de efectuarea unor studii privind starea de sănătate a populaţiei de romi, conforme cu campaniile desfăşurate de Ministerul Sănătăţii şi partenerii sociali.8. Realizarea unei analize a situaţiei mediatorilor sanitari angajaţi de autorităţile locale în conformitate cu strategia de descentralizare a serviciilor de sănătate publică care să ofere o imagine clară cu privire la statutul mediatorului sanitar în noul context, să permită redefinirea programului de mediere sanitară în contextul descentralizării serviciilor de sănătate publică, actualizarea standardului ocupaţional al mediatorilor sanitari, dezvoltarea unui program de monitorizare permanentă şi evaluare periodică a implementării programului de mediere sanitară.9. Continuarea formării şi angajării mediatorilor sanitari, proveniţi din rândul comunităţilor de romi, care au rolul de a facilita dialogul romilor cu instituţiile şi cadrele medicale, de a facilita înscrierea romilor pe listele medicilor de familie etc.10. Evaluarea gradului de acces al romilor la serviciile publice de sănătate atât în mediul urban, cât şi în mediul rural.11. Dezvoltarea şi implementarea de planuri de acţiune în domeniul sănătăţii romilor de către Autorităţile locale/judeţene în parteneriat cu ONG-uri locale/centrale ale romilor, cu suportul tehnic al Ministerului Sănătăţii şi a Agenţiei Naţionale pentru Romi pornind de la principiul abordării integrate a problematicii sănătăţii romilor.12. Includerea la nivelul Grupului de lucru interministerial coordonat de Viceprim-ministru a unui mecanism de consultare şi asistenţă tehnică privind implementarea planurilor de acţiune în domeniul sănătăţii romilor de către autorităţile locale/judeţene.13. Implementarea de campanii de informare în rândul femeilor rome despre riscurile asociate mariajelor timpurii, prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane.14. Înfiinţarea unei unităţi în Ministerul Sănătăţii, denumită "Unitate de Asistenţă Tehnică pentru coordonarea, monitorizarea şi evaluarea mediatorilor sanitari".D. LOCUIRE ŞI MICĂ INFRASTRUCTURĂObiectiv specific: Asigurarea, de către instituţiile centrale, locale şi partenerii sociali a condiţiilor de locuit decente în comunităţile defavorizate din punct de vedere economic şi social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mică infrastructură.În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul ocupării, MDRT a identificat următoarele priorităţi:1. programul pilot "Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi" realizat prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe conform Hotărârii Guvernului nr. 1237 din 2008 prin care se doreşte construirea a 300 de locuinţe;2. programul de reabilitare a aşezămintelor culturale în localităţile unde nu există astfel de instituţii în mediul rural şi mic urban. Realizarea unui proiect pilot pentru un Centru Social Comunitar pentru incluziune şi educaţie permanentă ca mijloc de creştere a încrederii în comunităţi mixte;Acestea sunt completate de următoarele direcţii de acţiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.Direcţii de acţiune în domeniile locuire şi mică infrastructură:A. Dezvoltarea infrastructurii comunitare care să favorizeze incluziunea cetăţenilor aparţinând minorităţii rome şi accesul la educaţie permanentă1. Dezvoltarea de centre sociale în special în zonele din mediul rural, care au ca scop acordarea de servicii sociale integrate, axate pe formare şi ocupare în zonele/comunităţile locuite preponderent de cetăţeni aparţinând minorităţii rome;B. Creşterea calităţii locuirii şi asigurarea respectării drepturilor cetăţeneşti pentru cetăţenii aparţinând minorităţii rome2. Elaborarea şi implementarea unor programe de construcţie de locuinţe în zonele locuite preponderent de populaţie aparţinând minorităţii rome. Activitatea de construcţii va avea ca obiectiv realizarea de condominii la standarde europene privind calitatea locuirii şi în al doilea rând implicarea populaţiei din zona respectivă ca forţă de muncă ce se va califica în acest domeniu de activitate;3. Reabilitarea unor clădiri aflate la dispoziţia comunităţilor locale folosind şi mâna de lucru, calificată şi necalificată a viitorilor beneficiari pentru asigurarea unei locuinţe pe perioadă determinată, până când persoanele aflate în dificultate, inclusiv cetăţenii aparţinând minorităţii rome, vor intra pe piaţa muncii şi vor dispune de un venit suficient pentru a închiria sau a cumpăra propriile locuinţe;4. Dezvoltarea unor programe cu finanţare naţională sau co-finanţare din fonduri externe nerambursabile pentru asigurarea condiţiilor minime de locuit în comunităţile defavorizate din punct de vedere economic şi social (racordarea la sistemele de energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaz metan, salubrizare).5. Perfecţionarea cadrului legislativ în domeniul locuirii astfel încât să se poată asigura respectarea în totalitate a libertăţilor şi drepturilor în materia siguranţei şi locuiriiE. CULTURĂObiectiv specific: Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minorităţii rome.În vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul culturii, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a identificat următoarele priorităţi:1. Realizarea unei emisiuni radio şi TV bilingve2. Organizarea de concursuri anuale de literatură români (poezie, proză, teatru etc.) şi publicarea celor mai bune lucrări3. Dezvoltarea proiectelor teatrale în cadrul Studioului "Ion Budai Deleanu" pentru a se genera un repertoriu specific şi un corp de profesionişti (actori, regizori) pentru un viitor teatru în limba români.Acestea sunt completate de următoarele direcţii de acţiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.1. Conceperea şi implementarea unor programe de sprijinire a exprimării elitelor culturale şi artistice provenite din rândul minorităţii romilor, în scopul revigorării şi afirmării identităţii etnice.2. Iniţierea unor proiecte culturale de reconstrucţie şi afirmare identitară a romilor în special în rândul copiilor şi al tinerilor.3. Organizarea şi dezvoltarea unor reţele de valorificare a patrimoniului cultural al romilor, inclusiv prin adaptarea meseriilor tradiţionale la contextul economic şi social actual.4. Organizarea unor expoziţii tematice care să reflecte aspecte ale vieţii şi istoriei minorităţii romilor pe teritoriul României etc., bază necesară în vederea înfiinţării muzeului culturii şi civilizaţiei romilor.5. Înfiinţarea unui muzeu al culturii şi civilizaţiei romilor.6. Sprijinirea proiectelor culturale privind păstrarea şi promovarea culturii români, a evenimentelor culturale cu specific inspirat din folclorul şi cultura români, a publicaţiilor de specialitate, a cercetărilor interculturale şi a publicaţiilor referitoare la minoritatea romilor.7. Înfiinţarea unui teatru al romilor, în care să fie reprezentate atât traduceri ale pieselor aparţinând culturii universale, cât şi creaţii în limba români.8. Fondarea unui ansamblu artistic muzical în cadrul CNCR şi a unui repertoriu specific, atragerea unor muzicieni care să constituie un atelier de creaţie muzicală specifică.9. Organizarea unor gale anuale şi oferirea de premii pentru creaţiile artistice în domeniu.F. INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂObiectiv: Dezvoltarea de către instituţii, a unor măsuri care prin serviciile pe care le oferă, răspund unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minorităţii rome în domeniile: dezvoltare comunitară, protecţia copilului, justiţie şi ordine publică.Direcţii de acţiune:F.1. Protecţia copiluluiMMFPS a identificat ca prioritate:Iniţierea unor programe de prevenire şi combatere a discriminării cu care se confruntă copiii romi, inclusiv prin încurajarea realizării de parteneriate între organizaţiile neguvernamentale şi structurile publice locale pentru protecţia copilului.Acestea sunt completate de următoarele direcţii de acţiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.1. Organizarea de campanii pentru prevenirea abuzului şi neglijării copilului, precum şi a tuturor fenomenelor care pot determina separarea copilului de familie.2. Elaborarea de proiecte de intervenţie socială pentru prevenirea şi combaterea fenomenului "copiii străzii" prin implementarea unor proiecte naţionale şi locale de intervenţie socială eficientă şi de monitorizare continuă a acestora.3. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile copilului şi la problematica copilului şi a familiei în situaţie de risc sau dificultate.F.2. Justiţie şi ordine publicăÎn vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul justiţiei şi ordinii publice, s-au identificat următoarele priorităţi.1. Continuarea alocării de locuri distincte pentru admiterea la instituţiile de formare profesională ale Ministerului Administraţiei şi Internelor2. Continuarea măsurilor afirmative în procesul de recrutare a personalului pentru structurile Poliţiei Române şi ale Jandarmeriei Române din rândul cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în conformitate cu prevederile legale.Acestea sunt completate de următoarele direcţii de acţiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.2.1. Organizarea unor campanii de promovare şi respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (a drepturilor civile, politice şi sociale).2.2. Derularea unor programe de informare pentru identificarea şi soluţionarea corectă a cazurilor de discriminare.2.3. Identificarea, prevenirea şi rezolvarea operativă prin mediere comunitară, fără caracter judiciar, a stărilor conflictuale susceptibile a genera violenţă familială, comunitară sau interetnică.2.4. Iniţierea şi desfăşurarea unor programe de educaţie juridică, civică şi de prevenire, în colaborare cu membrii minorităţii romeF.3. Administraţie şi dezvoltare comunitarăÎn vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul administraţie şi dezvoltare comunitară, MAI a identificat următoarele priorităţi.1. Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără acte de stare civilă şi de identitate în vederea emiterii acestora.Acestea sunt completate de următoarele direcţii de acţiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.3.1. Consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor locale în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile destinate incluziunii romilor, utilizând expertiza persoanelor formate în acest domeniu, precum şi contribuţia autorităţilor locale şi judeţene.3.2. Recrutarea cetăţenilor aparţinând minorităţii rome şi pentru structurile Poliţiei locale în considerarea prevederilor art.1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010.3.3. Evaluarea semestrială a activităţii Birourilor Judeţene pentru Romi, precum şi cea experţilor locali pentru problemele romilor care activează în cadrul primăriilor cu accent pe implicarea acestora în implementarea măsurilor cuprinse în Strategia Guvernului.3.4. Introducerea în programele de pregătire a specialiştilor în administraţie publică, asistenţă socială, sănătate, ordine publică, învăţământ a unor module didactice referitoare la istoria, cultura şi situaţia socio - economică a romilor.3.5. Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără certificate de stare civilă şi fără acte de identitate în vederea înregistrării în registrele de stare civilă a actelor şi faptelor de stare civilă aferente acestora, precum şi procurării certificatelor de stare civilă şi a actelor de identitate.3.6. Analiza modalităţilor şi punerea în aplicare a unor măsuri privind asigurarea dreptului de proprietate asupra terenului şi locuinţelor deţinute de romi precum şi a problemelor legate de aplicarea actelor normative privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate funciară.3.7. Crearea unor programe integrate destinate incluziunii romilor prin identificarea şi corelarea acestor activităţi/măsuri eligibile la finanţarea din fonduri externe nerambursabile, care pot contribui pe diverse paliere la îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale a comunităţii rome.3.8. Prezentarea rapoartelor anuale de către Agenţia Naţională pentru Romi şi Secretariatul General al Guvernului privind stadiul implementării Strategiei Guvernului în şedinţă de Guvern şi în Parlamentul României.3.9. Realizarea şi difuzarea de materiale cu privire la prevenirea şi combaterea discriminării.3.10. Inventarierea resurselor pe care comunitatea romă le poate utiliza în vederea creşterii atractivităţii turistice a zonelor rurale locuite de romi.3.11. Lansarea unui proces de dialog social care să contribuie la reducerea prejudecăţilor faţă de minoritatea romilor, creşterea solidarităţii şi respectului reciproc între cetăţeni şi îmbunătăţirea climatului interetnic prin activităţi desfăşurate de instituţii comunitare şi organizaţiile societăţii civile chemate să contribuie la mai buna cunoaştere a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare, inclusiv legislaţia privind minorităţile naţionale.VIII. REZULTATELE ŞI INDICATORII ACŢIUNILOR PROPUSERezultatele preconizate se raportează la situaţia actuală, descrisă la capitolul "Definirea problemei". Tipul de indicatori prevăzuţi în anexa 2 pentru monitorizarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în Strategia Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2012 - 2020 sunt indicatori primari şi terţiari stabiliţi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 488/2005 privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 10 iunie 2005). Indicatorii stabiliţi în anexa 2 pot suferi modificări la propunerea instituţiilor publice centrale implicate în utilizarea acestora cu scopul implementării propriilor măsuri sectoriale cuprinse în Strategia Guvernului, în conformitate cu art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 488/2005. ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Rezultate │ Indicatori │ ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │1. │Numărul programelor de formare iniţială şi │Număr cadre didactice formare│ │ │continuă a cadrelor didactice în domeniul │în tematica specifică │ │ │educaţiei incluzive crescut cu 30% │şcolii incluzive │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │2. │Numărul copiilor aparţinând minorităţii │Număr de copii/tineri romi │ │ │rome care participă la învăţământ preşcolar│care participă la învăţământ │ │ │şi la programe de sprijin, în vederea │preşcolar sau beneficiază de │ │ │absolvirii învăţământului obligatoriu │programe de sprijin în scopul│ │ │crescut cu 30 puncte procentuale │stimulării participării şco- │ │ │ │lare, reducerii absenteismu- │ │ │ │lui şi obţinerii succesului │ │ │ │şcolar. │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │3. │Creşterea cu 30% a numărului de locuri │Număr de elevi/studenţi romi │ │ │speciale pentru romi acordate la admiterea │înscrişi pe locuri speciale │ │ │la liceu/universitate │la liceu/universitate │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │4. │Monitorizarea sistematică şi reducerea │Sistem de monitorizare a │ │ │cazurilor de segregare şcolară │segregării şcolare elaborat │ │ │ │şi aplicat periodic Număr de │ │ │ │planuri de desegregare ela- │ │ │ │borate şi monitorizate │ │ │ │Număr de şcoli/clase │ │ │ │desegregate │ └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘Ocupare ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Rezultate │ Indicatori │ ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │1. │Creşterea cu 60.000 a numărului persoanelor│Grad de ocupare a persoanelor│ │ │ocupate aparţinând minorităţii rome. │active din rândul minorităţii│ │ │ │rome │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │2. │Creşterea cu 25.000 a numărului femeilor │Grad de ocupare a femeilor │ │ │ocupate aparţinând minorităţii rome. │din rândul minorităţii rome │ └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘* Numărul persoanelor incluse în măsurile 1 şi 2 ale Capitolului VIII - ocupare poate fi mai mare decât cel menţionat ca indicator. Ţintele propuse se referă numai la persoanele care se declară conform legii ca aparţinând minorităţii rome.Sănătate ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Rezultate │ Indicatori │ ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │1. │Înfiinţarea unei unităţi în cadrul │O unitate AT │ │ │Ministerului Sănătăţii denumită Unitate de │ │ │ │Asistenţă Tehnică pentru Coordonarea, │ │ │ │Monitorizarea şi Evaluarea activităţii │ │ │ │mediatorilor sanitari │ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │2. │Creşterea numărului mediatorilor sanitari │Număr mediatori sanitari │ │ │cu 25% faţă de 450 în anul 2011 │ │ └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘Locuire ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Rezultate │ Indicatori │ ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │1. │5000 de locuinţe construite pentru benefi- │Număr locuinţe nou construite│ │ │ciari persoane aparţinând cetăţenilor │de care beneficiază persoane │ │ │români aparţinând minorităţii rome │aparţinând minorităţii rome │ ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │2. │5000 de locuinţe reabilitate - beneficiari │Număr locuinţe reabilitate │ │ │persoane aparţinând cetăţenilor români │de care beneficiază persoane │ │ │aparţinând minorităţii rome │aparţinând minorităţii rome │ └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘Cultură ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Rezultate │ Indicatori │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Înfiinţarea "Muzeului Culturii şi Civilizaţiei │Un muzeu înfiinţat │ │Rome" │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Înfiinţarea "Teatrului Rom de Stat" │Un teatru înfiinţat │ └───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘IX. IMPLICAŢII PENTRU BUGETPlanurile de acţiune pe termen scurt pentru implementarea Strategiei Guvernului privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor sunt constituite pe baza planurilor sectoriale şi specifică sursele de finanţare necesare îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit.Cheltuielile determinate de implementarea prezentului proiect de act normativ în perioada 2012-2015 se ridică la 234.710 mii lei din care:2012: 158.063 mii lei;2013: 55.992 mii lei;2014: 11.313 mii lei;2015: 9.342 mii lei.Cheltuielile se suportă din sume alocate de la bugetul de stat, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse, potrivit legii, cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite responsabili cu implementarea Strategiei.Cheltuielile au fost estimate pe următorii 4 ani în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.Acţiunile, inclusiv o serie de măsuri a căror cuantificare nu a putut fi realizată la această dată, se suportă din bugetele prognozate pentru perioada 2012-2015 aferente ordonatorilor principali de credite cu responsabilităţi în implementarea Strategiei.În urma primei evaluări intermediare a implementării Strategiei, preconizată a se realiza la sfârşitul anului 2013, se va efectua şi o analiză a impactului bugetar, în vederea actualizării costurilor de implementare.X. IMPLICAŢII JURIDICEÎn plan legislativ se impune evaluarea actelor normative incidente domeniului incluziunii cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, demersurile legislative urmărind cu precădere clarificarea competenţelor şi responsabilităţilor structurilor cu atribuţii în materie, corelarea domeniilor subsecvente, precum şi asigurarea compatibilităţii actelor normative şi a demersurilor incidente domeniului incluziunii minorităţii rome cu actele şi reglementările UE.Iniţiativele legislative de modificare a unor acte normative de nivel superior (legi, ordonanţe ale Guvernului, hotărâri ale Guvernului) şi a celor de nivel intern (ordine, instrucţiuni/decizii/HCL ale miniştrilor/preşedinţilor/instituţiei prefectului/administraţiei publice locale) se vor realiza conform planurilor legislative anuale, fundamentate pe baza noilor oportunităţi reieşite din Strategia Guvernului. Mecanismul de cooperare interinstituţională prevăzut pentru coordonarea implementării Strategiei Guvernului privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2012 - 2020 va fi înfiinţat prin Decizie a Primului Ministru.XI. MECANISMUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A STRATEGIEI GUVERNULUIÎn baza prevederilor Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, se constituie la nivel naţional, mecanismul de informare, comunicare, monitorizare şi evaluare a Strategiei Guvernului. Pentru organizarea şi funcţionarea mecanismului sunt necesare reglementări administrative, măsuri şi acţiuni ferme, desfăşurate într-un dialog activ cu minoritatea romilor la nivel naţional.O componentă importantă a mecanismului de monitorizare este măsurarea gradului de incluziune socială a minorităţii rome şi gradul de absorbţie a fondurilor structurale.Mecanismul de monitorizare are la bază sprijinul şi implicarea reală a societăţii civile. Este preconizat ca aceasta să lărgească cercul parteneriatelor prin creşterea rolului şi participării directe a ONG-urilor şi a altor organizaţii de la nivel naţional, experimentate în implementarea şi monitorizarea programelor destinate romilor, a ONG-urilor rome locale, şi a grupurilor de iniţiativă care reprezintă comunităţile de romi la nivel local. a) La nivel central se organizează Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare, ce va avea ca rol coordonarea implementării activităţilor de monitorizare şi evaluare a Strategiei şi va constitui punct unic de contact pentru implementarea Cadrului Uniunii Europene pentru strategiile naţionale pentru romi.În cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Sănătăţii se organizează la nivel de birou, o structură internă direct responsabilă cu monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, cu accent pe monitorizarea implementării măsurilor stabilite pentru realizarea direcţiilor de acţiune referitoare la Educaţie, Ocupare, Sănătate, Locuire şi Mică infrastructură.Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare va fi condus de un Consilier de Stat din aparatul de lucru al Guvernului, din structura acestuia făcând parte preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, câte un reprezentant al birourilor de monitorizare şi evaluare din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Sănătăţii, precum şi 2 reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului.Pe axa orizontală - Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare va menţine relaţiile de colaborare cu conducătorii ministerelor şi altor instituţii de la nivel naţional - Comisii ministeriale şi grupuri tehnice de lucru şi va coordona schimbul de informaţii şi activităţile comune cu alte structuri de Monitorizare şi Evaluare.Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare va pregăti un calendar pentru utilizarea eficientă a acestui sistem de informare, monitorizare şi de colectare de informaţii.Pe axa verticală, Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare realizează legătura directă cu cele cinci birouri din instituţiile ce au planuri de măsuri ce fac parte integrantă a Strategiei şi cu celelalte instituţii naţionale, regionale, judeţene sau locale cu responsabilităţi în acest domeniu.Stabilirea canalelor de comunicare în cadrul reţelei de compartimente de monitorizare este prima şi cea mai importantă atribuţie a Compartimentului Central, ce va crea un sistem inter-instituţional de comunicare şi monitorizare cu privire la implementarea, monitorizarea şi evaluarea impactului acţiunilor destinate incluziunii minorităţii romilor, care să includă autorităţile de la nivel central până la nivel de comunitate locală. b) La nivel judeţean Birourile Judeţene pentru Romi sunt structurile desemnate cu monitorizarea implementării Strategiei naţionale pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor.Birourile judeţene pentru Romi coordonează toate activităţile de monitorizare a politicilor publice destinate minorităţii romilor şi a proiectelor implementate la nivel judeţean . De asemenea, acestea organizează activităţi de susţinere pentru activităţile de evaluare realizate de către Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare (organizează întâlniri cu membrii comunităţilor de romi şi cu factorii interesaţi, asigură logistica pentru munca de teren etc.).Rolul specific al Birourilor judeţene pentru Romi este acela de a informa şi intermedia între nivelurile naţional, judeţean şi local asupra modului de implementare a planurilor de măsuri specifice Strategiei Guvernului şi de a facilita întâlnirile şi discuţiile de lucru.Birourile judeţene pentru Romi vor lucra pe două axe, verticală şi orizontală, după cum urmează:Pe axa verticală vor juca un rol important, de unitate intermediară în asigurarea legăturilor/canalelor de comunicare dintre Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare şi autorităţile administraţiei publice locale. De asemenea, ele vor furniza asistenţă şi sprijin Grupului de lucru mixt.Pe axa orizontală vor iniţia şi păstra relaţii de colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale care iniţiază, implementează şi furnizează date referitoare la incluziunea cetăţenilor aparţinând romilor.Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare va elabora rapoarte anuale de progres privind implementarea Strategiei Guvernului, pe baza rapoartelor furnizate de Birourile judeţene pentru romi. Ministerele şi celelalte instituţii guvernamentale implicate vor elabora semestrial rapoarte de progres privind stadiul de implementare a măsurilor din aria lor de competenţă cuprinse în Strategia Guvernului, pe care le vor transmite Compartimentului Central de Monitorizare şi Evaluare.Raportul anual va fi analizat şi însuşit de Grupul de Lucru la nivel interministerial şi va fi prezentat în şedinţă de Guvern, spre aprobare. La sfârşitul fiecărei perioade de implementare a măsurilor prevăzute, pe termen scurt, mediu şi lung se vor realiza studii de impact ale Strategiei.În vederea evaluării impactului Strategiei de incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii rome, Agenţia Naţională pentru Romi va colabora cu evaluatori cu experienţă ce vor elabora un studiu post implementare. Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului se va realiza într-o primă fază după încheierea primei perioade de implementare, la sfârşitul lui 2013 şi va furniza o apreciere obiectivă a realizărilor/disfuncţionalităţilor rezultate în urma implementării măsurilor cuprinse în prezenta Strategie însoţite de recomandări clare pentru creşterea eficacităţii acesteia, urmând ca, pe baza planurilor sectoriale ulterioare să se realizeze a doua fază a evaluării.XII. ETAPE ULTERIOARE ŞI INSTITUŢII RESPONSABILEStructuri responsabile a) La nivel centrala1) coordonarea implementării şi monitorizarea îndeplinirii Strategiei vor fi realizate de Compartimentului Central de Monitorizare şi Evaluarea2) implementarea Strategiei, în funcţie de aria de competenţă relevantă pentru fiecare plan de acţiune, va fi asigurată de:Ministerul JustiţieiMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeMinisterul SănătăţiiMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiMinisterul Administraţiei şi Internelor (inclusiv Birourile judeţene pentru Romi)Ministerul Dezvoltării Regionale şi TurismuluiMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleMinisterul Economiei, Comerţului şi Mediului de AfaceriMinisterul Mediului şi PădurilorMinisterul Culturii şi Patrimoniului NaţionalSecretariatul General al GuvernuluiConsiliul Naţional pentru Combaterea DiscriminăriiDepartamentul pentru Relaţii InteretniceMinisterul Afacerilor Europene b) La nivel regional/judeţean/localServiciile publice deconcentrate ale instituţiilor responsabile;Birourile Judeţene pentru Romi, din cadrul instituţiei prefectului;Autorităţile publice locale şi structurile asociative ale acestora;Implicarea societăţii civileÎn vederea asigurării implementării cu succes a Strategiei Guvernului care să ducă la atingerea unui grad ridicat de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, este esenţială implicarea activă a romilor în derularea acţiunilor care îi vizează. În acest sens, începând cu anul 2012, ANR va acţiona în sensul creării unui mecanism de consultare şi implicare permanentă a societăţii civile în procesul de implementare şi monitorizare a Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.Măsuri organizatorice a) la nivel central, ministerele de resort şi celelalte instituţii şi autorităţi responsabile vor fi reprezentate în Grupul de lucru interministerial, constituit prin Decizia primului-ministru, nr. 36/24.03.2011 publicată în MO nr. 210/25.03.2011. Grupul de lucru este coordonat de Viceprim-Ministru iar conducerea sa va fi asigurată de Preşedintele ANR în colaborare cu doi secretari de stat din cadrul MMFPS şi MAI. Grupul de lucru va funcţiona conform regulamentului de organizare şi funcţionare, se va reuniuni lunar, iar semestrial va fi prezentată, în şedinţa de Guvern, de către preşedintele grupului o notă privind activitatea şi rezultatele înregistrate prin punerea în aplicare a Strategiei Guvernului.La nivelul ministerelor vor fi înfiinţate, sau, după caz, reactivate Comisiile Ministeriale pentru Romi (CMR), în termen de 30 de zile de la data adoptării Strategiei Guvernului, prin ordinele miniştrilor de resort. În componenţa CMR vor fi invitaţi şi reprezentanţi ai ANR, ca instituţie de specialitate, şi, după caz, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale ale romilor, cu expertiză în domeniu. La nivelul instituţiilor subordonate ministerelor de resort, cu excepţia Ministerului Administraţiei şi Internelor, vor fi formate grupuri tehnice de lucru (GTL). Atât componenţa CMR-urilor şi GTL-urilor cât şi atribuţiile lor vor fi cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF).Responsabilităţile CMR şi GTL includ, însă nu se limitează la următoarele:- Monitorizarea îndeplinirii măsurilor din aria specifică de activitate şi întocmirea semestrială a rapoartelor de progres pentru a evalua impactul acţiunilor de incluziune a minorităţii rome şi, după caz, în funcţie de evoluţiile din plan intern şi internaţional, de revizuire şi adaptare a Strategiei Guvernului. b) La nivel regional, judeţean şi localBirourile regionale (BR) ale Agenţiei Naţionale pentru Romi sunt formate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare. Birourile regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Romi sunt structuri organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare.În vederea implementării şi monitorizării Strategiei Guvernului, Birourile Regionale au următoarele responsabilităţi:● Propun sau, după caz, extind parteneriatele strategice cu organizaţii publice şi private relevante la nivel regional.● Susţin şi monitorizează eforturile actorilor sociali la nivel regional pentru implementarea iniţiativelor şi programelor de referinţă pentru minoritatea romilor.● Informează, colaborează şi sprijină activitatea Birourilor Judeţene pentru Romi, din cadrul Instituţiilor prefectului, arondate celor 8 regiuni de dezvoltare.Birourile judeţene pentru romi sunt structuri funcţionale organizate la nivel judeţean în cadrul instituţiilor prefectului. Din componenţa acestora fac parte 3-4 experţi angajaţi conform prevederilor Codului muncii şi ale Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, unul dintre experţi aparţinând minorităţii rome.Birourile judeţene pentru romi funcţionează în subordinea Prefectului şi în coordonarea tehnică a Agenţiei Naţionale pentru Romi. Componenţa nominală a birourilor judeţene pentru romi se stabileşte prin ordin al Prefectului. Activitatea comisiilor BJR trebuie să se desfăşoare în strânsă legătură cu activitatea Comisiei judeţene privind incluziunea socială şi a Consiliului Judeţean, în vederea creşterii gradului de implicare a acestei instituţii în implementarea Strategiei şi a asigurării suportului financiar necesar cofinanţării proiectelor care vizează incluziunea minorităţii rome.Principalele activităţi ale BJR includ, însă nu se limitează la:● Asigurarea secretariatului tehnic al Grupului de Lucru Mixt (GLM) format la nivel judeţean, din reprezentanţi ai structurilor deconcentrate ale ministerelor, membrii organizaţiilor neguvernamentale ale romilor şi delegaţi ai comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţii rome, inclusiv consilieri judeţeni/locali. GLM se înfiinţează prin ordin al prefectului.● Elaborarea planului judeţean de măsuri privind incluziunea minorităţii rome prin armonizarea principalelor nevoi ale comunităţilor locuite de cetăţeni aparţinând minorităţii rome (identificate prin procesul de facilitare comunitară sau identificate de către autorităţile publice locale) cu măsurile prevăzute în Strategia Guvernului. Grupul de lucru mixt adoptă planul judeţean de măsuri privind incluziunea minorităţii rome elaborat de BJR, în baza Strategiei Guvernului. Fiecare instituţie reprezentată în GLM al grupului de lucru va fi responsabil pentru implementarea măsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul judeţean de măsuri.● Introducerea măsurilor din Strategia naţională privind incluziunea minorităţii rome în planurile de dezvoltare a judeţelor, sau, după caz, în planurile integrate de dezvoltare urbană, planurile de dezvoltare regională.● Monitorizarea implementării măsurilor din aria de activitate a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort şi a partenerilor sociali pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Strategia Guvernului.● Sprijinirea implementării măsurilor stabilite în planurile judeţene prin acordarea de consultanţă reprezentaţilor serviciilor deconcentrate şi prin facilitarea accesului acestora în cadrul comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţii rome.● Întocmirea rapoartelor semestriale de progres referitoare la implementarea planului judeţean de măsuri privind incluziunea minorităţii rome şi înaintarea lor atât către Compartimentul Central de Monitorizare şi Evaluare cât şi către ANR.Experţii locali pentru romi funcţionează la nivelul primăriilor. Ei se subordonează tehnic birourilor judeţene pentru romi şi administrativ primarului. Experţii locali reprezintă principala interfaţă dintre autorităţile publice şi comunităţile de romi. La nivelul comunelor, funcţia de expert pentru problemele romilor este exercitată de către un expert aparţinând minorităţii rome. Atribuţiile expertului pentru problemele romilor sunt de a valorifica oportunităţile în plan local de care să beneficieze comunitatea locală, inclusiv minoritatea romilor.Principalele activităţi ale experţilor locali pentru romi includ, însă nu se limitează la:● Organizarea la nivel local a grupurilor de iniţiativă locală (GIL) şi a Grupurilor de lucru locale (G.L.L.).- Grupul de iniţiativă locală este format din reprezentanţi ai comunităţilor de cetăţeni aparţinând minorităţii rome în care ei activează. Rolul GIL este de a stabili în baza procesului de facilitare comunitară organizată de expertul local, principalele nevoi şi stabilirea priorităţilor conforme cu direcţiile de acţiune ale Strategiei Guvernului. Componenţa GIL şi priorităţile stabilite vor fi discutate în cadrul grupurilor de lucru locale (GLL).- Grupul de lucru local (GLL) este format din: expertul local, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, membri ai Consiliului Local (inclusiv consilierii aleşi ai minorităţii rome), membri ai organizaţiilor neguvernamentale (inclusiv cele ale romilor) şi un delegat al comunităţii locale a romilor din G.I.L. GLL va fi înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Local (HCL).● Elaborarea, în baza Strategiei Guvernului, a planului local de acţiune privind incluziunea minorităţii rome, stabilit în baza procesului de identificare şi selecţie a principalelor nevoi ale comunităţilor locale cu un număr semnificativ de romi şi supunerea acestuia spre aprobarea G.L.L. Planul de acţiune adoptat de Grupul de lucru local (GLL) va fi asumat (total sau parţial) de către Consiliul Local prin H.C.L. Fiecare membru al grupului de lucru local va fi responsabil pentru implementarea măsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul de acţiune local.● Introducerea planului de acţiune locală privind incluziunea minorităţii rome în strategia de dezvoltare a localităţii.● Transmiterea planului local de acţiune către Birourile Judeţene pentru Romi în vederea introducerii în planul judeţean de măsuri şi în strategia de dezvoltare a judeţului.● Monitorizarea implementării măsurilor din planul de acţiune locală şi formularea de propuneri în vederea îmbunătăţirii acestora.● Întocmirea rapoartelor semestriale de progres privind implementarea planului de acţiune locală şi transmiterea lor către BJR şi ANR.Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta Strategie:Anexa nr. 1 la Strategie - Planuri de măsuri sectorialeAnexa nr. 2 la Strategie - Tipuri de indicatori generali de performanţă pentru priorităţile StrategieiGuvernului  +  Anexa 1 la StrategiePlanuri de măsuri sectorialeA. EDUCAŢIE:Obiective: (1) Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. (2) Promovarea educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin prevenirea şi eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.*Font 8* ┌────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────┬───────────┐ │ Măsuri │Instituţii responsabile│ Termen │Interval de│ Buget │Observaţii │ │ │ │ │ evaluare ├────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ L - Lunar │ Cost │Surse de │ │ │ │ │ │T - Trimes-│ │finanţare│ │ │ │ │ │trial │ │ │ │ │ │ │ │S - Semes- │ │ │ │ │ │ │ │trial │ │ │ │ │ │ │ │A - Anual │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │1. Dezvoltarea unui │MECTS* │septembrie│ A │ │Buget │Măsura 3 │ │sistem de culegere şi │(responsabili cu atri-│ 2013 │ │ │MECTS │din Linii- │ │monitorizare a datelor │buţii legate de │ │ │ │ │le direc- │ │privind cuprinderea │curriculum, evaluare, │ │ │ │Bugete │toare │ │copiilor de vârstă │activităţi extraşco- │ │ │ │locale │privind │ │preşcolară şi şcolară │lare şi inspecţie │ │ │ │ │incluziunea│ │într-o formă de │şcolară) MMFPS │ │ │ │ │romilor │ │învăţământ │ANR │ │ │ │ │pentru │ │1.1. Crearea şi valida- │Inspectorate şcolare │ │ │nu │ │perioada │ │rea unor instrumente │CJRAE/CRED/CRSE DGASPC│ │ │necesită│ │2011-2020 │ │de identificare şi de │Unităţi de învăţământ │ │ │alocări │ │ │ │evaluare a nevoilor │Serviciul de evidenţă │ │ │supli- │ │ │ │educaţionale şi │a populaţiei din │ │ │mentare │ │ │ │socio-culturale, precum │primărie │ │ │din │ │ │ │şi a riscurilor aferen- │ONG-uri cu experienţă │ │ │partea │ │ │ │te pt. grupurile │în domeniu │ │ │MECTS │ │ │ │dezavantajate │ │ │ │ │ │ │ │1.2. Modificarea struc- │ │ │ │ │ │ │ │turii BDNE, în sensul │ │ │ │ │ │ │ │colectării datelor re- │ │ │ │ │ │ │ │levante pentru asigura- │ │ │ │ │ │ │ │rea accesului la educa- │ │ │ │ │ │ │ │ţie al grupurilor │ │ │ │ │ │ │ │dezavantajate │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │2. Extinderea, derula- │MECTS* │septembrie│ A │ │Bugetul │Măsurile 1,│ │rea, monitorizarea şi │Inspectorate şcolare │ 2012 │ │ │MECTS │2, 3, 10, │ │mediatizarea setului de │(responsabili cu atri-│ │ │ │Bugetele │12 din │ │programe de sprijin care│buţii legate de educa-│ │ │ │locale │Liniile │ │vizează stimularea par- │ţia grupurilor deza- │ │ │ │ │directoare │ │ticipării şcolare, redu-│vantajate, de reţeaua │ │ │ │Bugete │privind în-│ │cerea absenteismului şi │şcolară şi culegerea │ │ │ │proiecte │cluziunea │ │obţinerea succesului │datelor din educaţie │ │ │ │FSE la │romilor │ │şcolar în învăţământul │în sistem informatic) │ │ │ │nivel │pentru │ │preuniversitar │ │ │ │ │judeţean │perioada │ │2.1. Crearea sau revi- │ │ │ │nu │ │2011-2020 │ │zuirea metodologiilor │ANR │ │ │necesită│Sponzori-│ │ │specifice de organizare │ │ │ │alocări │zări │ │ │a programelor educaţio- │CJRAE │ │ │defalca-│ │ │ │nale de sprijin promo- │ │ │ │te pt. │ │ │ │vate de noua Lege a │ │ │ │grupul │ │ │ │educaţiei naţionale: │ │ │ │ţintă │ │ │ │- "Şcoala de după │ │ │ │din │ │ │ │şcoală" │ │ │ │partea │ │ │ │- "A doua şansă" │ │ │ │MECTS │ │ │ │- "Alfabetizare │ │ │ │ │ │ │ │funcţională " │ │ │ │ │ │ │ │2.2. Finanţarea pro- │ │ │ │nu │ │ │ │gramului "Şcoala de │ │ │ │necesită│ │ │ │după şcoală" pentru │ │ │ │alocări │ │ │ │copiii/elevii din gru- │ │ │ │supli- │ │ │ │puri dezavantajate │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │2.3. Continuarea progra-│ │ │ │nu │ │ │ │melor de sprijin social │ │ │ │necesită│ │ │ │care intră în responsa- │ │ │ │alocări │ │ │ │bilitatea MECTS │ │ │ │supli- │ │ │ │ │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │2.4. Monitorizarea li- │ │ │ │nu │ │ │ │vrării programului │ │ │ │necesită│ │ │ │"Grădiniţa de vară" sau │ │ │ │alocări │ │ │ │a altor iniţiative comu-│ │ │ │supli- │ │ │ │nitare alternative ase- │ │ │ │mentare │ │ │ │mănătoare, în zonele în │ │ │ │din │ │ │ │care instituţiile şcola-│ │ │ │partea │ │ │ │re locale depistează cel│ │ │ │MECTS │ │ │ │puţin 15 copii romi care│ │ │ │ │ │ │ │nu au frecventat învăţă-│ │ │ │ │ │ │ │mântul preşcolar. │ │ │ │ │ │ │ │2.5. Monitorizarea în- │ │ │ │nu │ │ │ │fiinţării de grădiniţe/ │ │ │ │necesită│ │ │ │clase bilingve (români -│ │ │ │alocări │ │ │ │română; români - │ │ │ │supli- │ │ │ │maghiară) sau de grădi- │ │ │ │mentare │ │ │ │niţe/clase în limba │ │ │ │din │ │ │ │maternă (români) în │ │ │ │partea │ │ │ │comunităţile unde sunt │ │ │ │MECTS │ │ │ │cel puţin 15 solicitări │ │ │ │ │ │ │ │de acest tip │ │ │ │ │ │ │ │2.6. Organizarea de con-│ │ │ │nu │ │ │ │cursuri, activităţi ex- │ │ │ │necesită│ │ │ │traşcolare, extracuri - │ │ │ │alocări │ │ │ │culare şi tabere şcolare│ │ │ │supli- │ │ │ │care să ofere facilităţi│ │ │ │mentare │ │ │ │copiilor/elevilor prove-│ │ │ │din │ │ │ │niţi din grupuri │ │ │ │partea │ │ │ │dezavantajate │ │ │ │MECTS │ │ │ │2.7. Continuarea aplică-│ │ │ │nu │ │ │ │rii măsurii privind │ │ │ │necesită│ │ │ │acordarea de locuri spe-│ │ │ │alocări │ │ │ │ciale pentru candidaţii │ │ │ │supli- │ │ │ │romi la admiterea în în-│ │ │ │mentare │ │ │ │văţământul liceal, pro- │ │ │ │din │ │ │ │fesional, postliceal şi │ │ │ │partea │ │ │ │superior │ │ │ │MECTS │ │ │ │2.8. Informarea catego- │ │ │ │nu │ │ │ │riilor diferite de bene-│ │ │ │necesită│ │ │ │ficiari cu privire la │ │ │ │supli- │ │ │ │serviciile disponibile │ │ │ │mentare │ │ │ │în şcoli, grădiniţe, │ │ │ │din │ │ │ │CJRAE, CJAPP, CRED/CRSE │ │ │ │partea │ │ │ │etc. │ │ │ │MECTS │ │ │ │2.9. Monitorizarea cali-│ │ │ │nu │ │ │ │tăţii serviciilor de │ │ │ │necesită│ │ │ │sprijin existente, pre- │ │ │ │alocări │ │ │ │cum şi a celor de │ │ │ │supli- │ │ │ │consiliere şi orientare/│ │ │ │mentare │ │ │ │tutorat specifice │ │ │ │din │ │ │ │grupurilor dezavanta- │ │ │ │partea │ │ │ │jate │ │ │ │MECTS │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │3. Armonizarea şi com- │MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 6,│ │pletarea sistemului de │(responsabili cu atri-│ 2012 │ │ │MECTS, │7 din Li- │ │asigurare a calităţii, │buţii legate de edu- │ │ │ │ISJ şi │niile di- │ │cu accent pe managemen- │caţia grupurilor deza-│ │ │ │CCD │rectoare │ │tul educaţiei incluzive │vantajate şi inspecţie│ │ │ │ │privind │ │ │şcolară, precum şi │ │ │ │Bugete │incluziunea│ │ │experţi ARACIP) │ │ │ │proiecte │romilor │ │ │ │ │ │ │FSE la │pentru │ │3.1.Revizuirea standar- │ANR │ │ │nu │nivel │perioada │ │delor de calitate ale │ │ │ │necesită│judeţean │2011-2020 │ │ARACIP, conform prin- │Inspectorate │ │ │alocări │ │ │ │cipiilor educaţiei │şcolare │ │ │supli- │ │ │ │incluzive şi │ │ │ │mentare │ │ │ │elaborarea şi aproba- │ │ │ │din │ │ │ │rea indexului incluziu- │ │ │ │partea │ │ │ │nii şcolare/educaţiei │ │ │ │MECTS │ │ │ │incluzive │ │ │ │ │ │ │ │3.2. Revizuirea metodo- │Unităţi de învăţământ/│ │ │nu │ │ │ │logiei de inspecţie │CJRAE/CRED/CRSE │ │ │necesită│ │ │ │şcolară din perspectiva │ │ │ │alocări │ │ │ │includerii componentei │ │ │ │supli- │ │ │ │de educaţie remedială, │ │ │ │mentare │ │ │ │educaţie mulţi şi │ │ │ │din │ │ │ │interculturală, educaţie│ │ │ │partea │ │ │ │incluzivă │ │ │ │MECTS │ │ │ │3.3. Monitorizarea măsu-│ONG-uri cu experienţă │ │ │nu │ │ │ │rilor de promovare a │în domeniu │ │ │necesită│ │ │ │educaţiei incluzive prin│ │ │ │alocări │ │ │ │inspecţie şcolară şi │ │ │ │supli- │ │ │ │prin comisiile de asigu-│ │ │ │mentare │ │ │ │rare a calităţii │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │3.4. Revizuirea metodo- │ │ │ │nu │ │ │ │logiei privind crite- │ │ │ │necesită│ │ │ │riile de evaluare a ca- │ │ │ │alocări │ │ │ │drelor didactice şi a │ │ │ │supli- │ │ │ │unităţilor de învăţă- │ │ │ │mentare │ │ │ │mânt, în sensul creşte- │ │ │ │din │ │ │ │rii ponderii componentei│ │ │ │partea │ │ │ │de educaţie incluzivă şi│ │ │ │MECTS │ │ │ │a ponderii componentei │ │ │ │ │ │ │ │privind lucrul cu grupu-│ │ │ │ │ │ │ │rile dezavantajate │ │ │ │ │ │ │ │3.5. Formarea inspecto- │ │ │ │nu │ │ │ │rilor şcolari şi a mana-│ │ │ │necesită│ │ │ │gerilor şcolari pentru │ │ │ │alocări │ │ │ │utilizarea indexului de │ │ │ │supli- │ │ │ │educaţie incluzivă │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │4. Continuarea măsurilor│MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 2,│ │de desegregare în sistem│(responsabili cu atri-│ 2013 │ │ │MECTS, │3, 6, 9 din│ │ │buţii legate de educa-│ │ │ │ISJ, │Liniile di-│ │ │ţia grupurilor deza- │ │ │ │CJ/Cl │rectoare │ │ │vantajate, reţea şco- │ │ │ │ │privind │ │ │lară şi mişcarea per- │ │ │ │Bugete │incluziunea│ │ │sonalului didactic) │ │ │ │proiecte │romilor │ │4.1. Elaborarea metodo- │ │ │ │nu │FSE │pentru │ │logiilor specifice │ │ │ │necesită│sau alte │perioada │ │privind fundamentarea │ANR │ │ │alocări │surse │2011-2020 │ │cifrei de şcolarizare şi│ │ │ │supli- │de │ │ │organizarea reţelei şco-│Inspectorate şcolare │ │ │mentare │finanţare│ │ │lare, a metodologiei │ │ │ │din │ │ │ │privind mişcarea perso- │CJ/CL │ │ │partea │ │ │ │nalului didactic, precum│ │ │ │MECTS │ │ │ │şi a regulamentului de │ │ │ │ │ │ │ │organizare şi funcţiona-│ │ │ │ │ │ │ │re a unităţilor de învă-│ │ │ │ │ │ │ │ţământ preuniversitar, │ │ │ │ │ │ │ │ţinând cont de aspectele│ │ │ │ │ │ │ │specifice vizate de mă- │ │ │ │ │ │ │ │surile de desegregare │ │ │ │ │ │ │ │4.2.Revizuirea regula- │ONG-uri cu experienţă │ │ │nu │ │ │ │mentelor de ordine inte-│în domeniu │ │ │necesită│ │ │ │rioară de la nivelul │ │ │ │alocări │ │ │ │unităţilor de învăţă- │ │ │ │supli- │ │ │ │mânt, în acord cu pre- │ │ │ │mentare │ │ │ │vederile Legii educaţiei│ │ │ │din │ │ │ │naţionale nr. 1/2011, cu│ │ │ │partea │ │ │ │modificările şi comple- │ │ │ │MECTS │ │ │ │tările ulterioare şi a │ │ │ │ │ │ │ │metodologiilor/regula- │ │ │ │ │ │ │ │mentelor nou promovate, │ │ │ │ │ │ │ │precum şi de aspectele │ │ │ │ │ │ │ │specifice legate de fe- │ │ │ │ │ │ │ │nomenul de desegregare │ │ │ │nu │ │ │ │4.3. Monitorizarea efec-│ │ │ │necesită│ │ │ │telor Ordinului minis- │ │ │ │alocări │ │ │ │trului educaţiei, cerce-│ │ │ │supli- │ │ │ │tării şi tineretului │ │ │ │mentare │ │ │ │nr. 1529/18.07.2007 │ │ │ │din │ │ │ │privind dezvoltarea pro-│ │ │ │partea │ │ │ │blematicii diversităţii │ │ │ │MECTS, │ │ │ │în curriculumul naţional│ │ │ │trans- │ │ │ │şi a Ordinului ministru-│ │ │ │portul │ │ │ │lui educaţiei, cercetă- │ │ │ │inspec- │ │ │ │rii şi tineretului │ │ │ │torilor │ │ │ │nr. 1540/19.07.2007 │ │ │ │va fi │ │ │ │privind interzicerea se-│ │ │ │suportat│ │ │ │gregării şcolare a co- │ │ │ │de │ │ │ │piilor romi şi aprobarea│ │ │ │ISJ-uri │ │ │ │Metodologiei pentru pre-│ │ │ │ │ │ │ │venirea şi eliminarea │ │ │ │nu │ │ │ │segregării şcolare a │ │ │ │necesită│ │ │ │copiilor romi. │ │ │ │alocări │ │ │ │ │ │ │ │supli- │ │ │ │ │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │4.4. Elaborarea planu- │ │ │ │ │ │ │ │rilor de desegregare la │ │ │ │nu │ │ │ │nivel judeţean │ │ │ │necesită│ │ │ │ │ │ │ │alocări │ │ │ │ │ │ │ │supli- │ │ │ │ │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS, │ │ │ │ │ │ │ │trans- │ │ │ │ │ │ │ │portul │ │ │ │ │ │ │ │inspec- │ │ │ │ │ │ │ │torilor │ │ │ │ │ │ │ │va fi │ │ │ │ │ │ │ │suportat│ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ISJ-uri │ │ │ │4.5. Monitorizarea, prin│ │ │ │(1000 │ │ │ │inspecţie şcolară, a │ │ │ │pachete │ │ │ │planurilor de desegrega-│ │ │ │X │ │ │ │re la nivel judeţean │ │ │ │50 lei/ │ │ │ │ │ │ │ │pachet) │ │ │ │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │50.000 │ │ │ │ │ │ │ │lei │ │ │ │4.6. Elaborarea unui set│ │ │ │ │ │ │ │de pachete standard │ │ │ │ │ │ │ │pentru intervenţie în │ │ │ │ │ │ │ │situaţiile de desegrega-│ │ │ │ │ │ │ │re, parte a aceluiaşi │ │ │ │ │ │ │ │ghid al desegregării │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │5. Restructurarea for- │MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 9,│ │mării iniţiale a cadre- │(responsabili cu atri-│ 2013 │ │ │MECTS, │10, 11 din │ │lor didactice, ţinând │buţii legate de for- │ │ │ │universi-│Liniile di-│ │cont de respectarea │marea iniţială, înv. │ │ │ │tăţi │rectoare │ │principiilor şcolii │universitar pedagogic │ │ │nu │ │privind │ │incluzive │şi incluziune şcolară/│ │ │necesită│Bugete │incluziunea│ │ │socială) │ │ │alocări │FSE │romilor │ │5.1. Constituirea şi │ │ │ │supli- │ │pentru │ │funcţionarea unui grup │ │ │ │mentare │ │perioada │ │de lucru (GL) pt. de- │ │ │ │din │ │2011-2020 │ │finirea structurii şi a │ │ │ │partea │ │ │ │conţinutului masteratu- │ │ │ │MECTS │ │ │ │lui didactic │Inspectorate şcolare │ │ │ │ │ │ │5.2. Realizarea şi apro-│ │ │ │nu │ │ │ │barea structurii şi a │ONG-uri cu experienţă │ │ │necesită│ │ │ │conţinutului mastera- │în domeniu │ │ │alocări │ │ │ │tului didactic │ │ │ │supli- │ │ │ │ │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │5.3. Formarea profesori-│ │ │ │(10 │ │ │ │lor mentori de practică │ │ │ │mentori/│ │ │ │pedagogică │ │ │ │judeţ X │ │ │ │ │ │ │ │42 jude-│ │ │ │ │ │ │ │ţe = 420│ │ │ │ │ │ │ │pers. │ │ │ │ │ │ │ │X 5 zile│ │ │ │ │ │ │ │/stagiu │ │ │ │ │ │ │ │X 200 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers│ │ │ │ │ │ │ │/zi) │ │ │ │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │420.000 │ │ │ │ │ │ │ │lei │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │6. Implicarea CCD-urilor│MECTS * │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 6,│ │în susţinerea non-dis- │(responsabili cu │ 2012 │ │ │MECTS, │7, 10, 11 │ │criminării, a egalităţii│atribuţii legate de │ │ │ │ISJ, CCD │din Liniile│ │de şanse, a multicultu- │educaţia grupurilor │ │ │ │ │directoare │ │ralităţii şi a educaţiei│dezavantajate, educa- │ │ │ │Bugete │privind │ │incluzive │ţie incluzivă) │ │ │ │proiecte │incluziunea│ │ │ │ │ │ │FSE la │romilor │ │ │ │ │ │ │nivel │pentru │ │ │ │ │ │ │judeţean │perioada │ │ │ │ │ │ │ │2011-2020 │ │6.1. Analiza şi actuali-│ANR │ │ │nu │Sponsori-│ │ │zarea metodologiei de │ │ │ │necesită│zări │ │ │formare continuă, în │Inspectorate şcolare │ │ │alocări │ │ │ │sensul valorizării modu-│ │ │ │supli- │ │ │ │lelor referitoare la │ │ │ │mentare │ │ │ │educaţie incluzivă │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │6.2. Identificarea per- │ │ │ │nu │ │ │ │soanelor resursă, inclu-│Casele Corpului │ │ │necesită│ │ │ │siv inspectori pentru │Didactic (CCD) │ │ │alocări │ │ │ │educaţia copiilor romi/ │ │ │ │supli- │ │ │ │metodişti romi, la nive-│ONG-uri cu experienţă │ │ │mentare │ │ │ │lul ISJ/ISMB/CCD, pentru│în domeniu │ │ │din │ │ │ │asigurarea modulelor de │ │ │ │partea │ │ │ │formare privind specifi-│ │ │ │MECTS │ │ │ │cul rom │ │ │ │ │ │ │ │6.3. Dotarea biblioteci-│ │ │ │nu │ │ │ │lor din CCD-uri cu mate-│ │ │ │necesită│ │ │ │riale din domeniu │ │ │ │alocări │ │ │ │ │ │ │ │supli- │ │ │ │ │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │7. Dezvoltarea unui │MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 6,│ │sistem de profesionali- │(responsabili cu │ 2012 │ │ │MECTS, │7, 9, 10, │ │zare a formatorilor din │atribuţii legate de │ │ │ │ISJ, CCD │11 din │ │domeniul educaţiei │educaţia grupurilor │ │ │ │ │Liniile │ │incluzive │dezavantajate şi │ │ │ │ │directoare │ │ │educaţie incluzivă) │ │ │ │ │privind │ │ │şi MMFPS (responsabili│ │ │ │ │incluziunea│ │ │cu atribuţii în for- │ │ │ │ │romilor │ │ │marea profesională) │ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │perioada │ │ │ │ │ │ │ │2011-2020 │ │7.1. Formarea unui │ │ │ │nu │ │ │ │grup interinstituţional │ │ │ │necesită│ │ │ │(MMFPS, MECTS, Direcţia │ │ │ │alocări │ │ │ │formare continuă din │ │ │ │supli- │ │ │ │MECTS, CNCFPA, ANOFM, │ │ │ │mentare │ │ │ │etc.) care să definească│ANR │ │ │din │ │ │ │şi să promoveze statutul│Inspectorate şcolare, │ │ │partea │ │ │ │profesional al formato- │CCD-uri │ │ │MECTS │ │ │ │rului în domeniul ed. │ │ │ │ │ │ │ │incluzive │ │ │ │ │ │ │ │7.2. Crearea unor baze │CJ/CL │ │ │nu │ │ │ │de date la nivel jude- │ │ │ │necesită│ │ │ │ţean, în CCD-uri, pri- │ONG-uri cu experienţă │ │ │alocări │ │ │ │vind formatorii în dome-│în domeniu │ │ │supli- │ │ │ │niul ed. incluzive. │ │ │ │mentare │ │ │ │concomitent cu continua-│ │ │ │din │ │ │ │rea formării acestora de│ │ │ │partea │ │ │ │către diferiţi furnizori│ │ │ │MECTS │ │ │ │acreditaţi │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │8. Continuarea măsurilor│MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 1,│ │afirmative de susţinere │(responsabili cu │ 2013 │ │ │MECTS, │2, 3, 4, 5,│ │a educaţiei grupurilor │atribuţii legate de │ │ │ │ISJ, │9, 10, 11, │ │dezavantajate, cu foca- │educaţia grupurilor │ │ │ │universi-│12 din │ │lizare pe angajarea re- │dezavantajate │ │ │ │tăţi │Liniile │ │sursei umane care să │şi mişcarea personalu-│ │ │ │ │directoare │ │răspundă nevoilor iden- │lui didactic) │ │ │ │ │privind │ │tificate │ │ │ │ │Fonduri │incluziunea│ │ │ │ │ │ │extra- │romilor │ │ │ │ │ │ │bugetare │pentru │ │ │ANR │ │ │nu │Sponso- │perioada │ │ │ │ │ │necesită│rizări │2011-2020 │ │8.1. Asigurarea, la ni- │ │ │ │alocări │ │ │ │velul fiecărui ISJ, a │Inspectorate şcolare │ │ │supli- │ │ │ │inspectorilor şcolari de│ │ │ │mentare │ │ │ │specialitate/metodişti- │Unităţi de înv. │ │ │din │ │ │ │lor pentru educaţia │preuniversitar şi │ │ │partea │ │ │ │copiilor romi/minori- │universităţi │ │ │MECTS │ │ │ │tăţi, a mediatorilor │ │ │ │ │ │ │ │şcolari necesari │ │ │ │ │ │ │ │8.2. Continuarea formă- │ │ │ │ │ │ │ │rii mediatorilor şcolari│Furnizori de formare │ │ │(3 me- │ │ │ │ │acreditaţi │ │ │diatori │ │ │ │ │ │ │ │şcolari │ │ │ │ │ │ │ │rromi/ │ │ │ │ │ │ │ │judeţ X │ │ │ │ │ │ │ │42 jude-│ │ │ │ │ │ │ │ţe X 5 │ │ │ │ │ │ │ │zile/ │ │ │ │ │ │ │ │stagiu X│ │ │ │ │ │ │ │200 lei/│ │ │ │ │ │ │ │zi/pers,│ │ │ │ │ │ │ │inclusiv│ │ │ │ │ │ │ │trans- │ │ │ │ │ │ │ │port) │ │ │ │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │126.000 │ │ │ │ │ │ │ │lei/an │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8.3. Continuarea cursu- │ │ │ │nu │ │ │ │rilor de iniţiere/per- │ │ │ │necesită│ │ │ │fecţionare a cunoştinţe-│ │ │ │alocări │ │ │ │lor de limba români des-│ │ │ │supli- │ │ │ │tinate cadrelor didacti-│ │ │ │mentare │ │ │ │ce de etnia roma sau │ │ │ │din │ │ │ │neroma, calificate şi │ │ │ │partea │ │ │ │necalificate │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8.4. Acordarea de locuri│ │ │ │nu │ │ │ │speciale pentru candida-│ │ │ │necesită│ │ │ │ţii romi în facultăţi │ │ │ │alocări │ │ │ │care formează personal │ │ │ │supli- │ │ │ │pentru instituţiile pu- │ │ │ │mentare │ │ │ │blice (profil psihopeda-│ │ │ │din │ │ │ │gogie, asistentă socia- │ │ │ │partea │ │ │ │lă, medicină etc.) │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8.5. Înfiinţarea, la │ │ │ │nu │ │ │ │universităţile cu tradi-│ │ │ │necesită│ │ │ │ţie, a unor departamen- │ │ │ │supli- │ │ │ │te/secţii de limba şi │ │ │ │mentare │ │ │ │cultura români │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8.6. Elaborarea unui mo-│ │ │ │nu │ │ │ │dul didactic privind │ │ │ │necesită│ │ │ │educaţia incluzivă şi │ │ │ │alocări │ │ │ │punerea lui la dispozi- │ │ │ │supli- │ │ │ │ţia facultăţilor │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │8.7. Formarea de volun- │ │ │ │(3 │ │ │ │tari selectaţi din rân- │ │ │ │pers./ │ │ │ │dul elevilor şi al stu- │ │ │ │judeţX │ │ │ │denţilor romi admişi pe │ │ │ │42 X 2 │ │ │ │locurile distincte │ │ │ │zile X │ │ │ │pentru activităţi de a- │ │ │ │200 lei/│ │ │ │sistare şcolară şi de │ │ │ │pers/zi,│ │ │ │consiliere în comunită- │ │ │ │inclusiv│ │ │ │ţile şi familiile rome │ │ │ │trans- │ │ │ │ │ │ │ │port) │ │ │ │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │50.400 │ │ │ │ │ │ │ │lei/an │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │9. Monitorizarea activi-│MECTS* │Septembrie│ A │Buget │ │Măsurile 1-│ │tăţii ISJ şi a grupuri- │(responsabili cu │ 2013 │ │MECTS │ │12 din │ │lor/comitetelor locale │atribuţii legate de │ │ │ │ │Liniile │ │de sprijin pentru îmbu- │educaţia grupurilor │ │ │Bugete │ │directoare │ │nătăţirea accesului la │dezavantajate şi │ │ │proiecte│ │privind │ │educaţie al grupurilor │inspecţie şcolară) │ │ │FSE sau │ │incluziunea│ │dezavantajate │ │ │ │alte │ │romilor │ │ │ │ │ │surse de│ │pentru │ │ │ │ │ │finanţa-│ │perioada │ │ │ │ │ │re │ │2011-2020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9.1. Înfiinţarea unei │ANR │ │ │nu │ │ │ │Comisii pentru Combate- │ │ │ │necesită│ │ │ │rea segregării şi promo-│Inspectorate şcolare │ │ │alocări │ │ │ │varea calităţii educa- │ │ │ │supli- │ │ │ │ţiei în şcolile cu un │Unităţi de învăţământ │ │ │mentare │ │ │ │număr semnificativ de │preuniversitar │ │ │din │ │ │ │romi │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9.2. Elaborarea setului │ │ │ │nu │ │ │ │de proceduri standard cu│CJ/CL │ │ │necesită│ │ │ │privire la colaborarea │ │ │ │alocări │ │ │ │eficientă interinstitu- │ │ │ │supli- │ │ │ │ţională la nivel jude- │ │ │ │mentare │ │ │ │ţean/local, ca parte a │Instituţii centrale şi│ │ │din │ │ │ │sistemului de monito- │locale, ONG-uri cu │ │ │partea │ │ │ │rizare │experienţă în domeniu │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9.3. Încheierea unor │ │ │ │nu │ │ │ │parteneriate la nivel │ │ │ │necesită│ │ │ │central şi local între │ │ │ │alocări │ │ │ │instituţii/organizaţii │ │ │ │supli- │ │ │ │implicate, în vederea │ │ │ │mentare │ │ │ │asigurării funcţionali- │ │ │ │din │ │ │ │tăţii sistemului de mo- │ │ │ │partea │ │ │ │nitorizare a măsurilor │ │ │ │MECTS │ │ │ │de intervenţie aplicate │ │ │ │ │ │ │ │la nivel judeţean şi │ │ │ │ │ │ │ │local │ │ │ │ │ │ │ │9.4. Postarea pe site-ul│ │ │ │nu │ │ │ │MECTS a unor rapoarte a-│ │ │ │necesită│ │ │ │nuale privind educaţia │ │ │ │alocări │ │ │ │incluzivă │ │ │ │supli- │ │ │ │ │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │10. Participarea comuni-│MECTS* │Septembrie│ A │ │Buget │Măsurile 3,│ │tăţii locale la activi- │(responsabili cu │ 2011 │ │ │MECTS │8, din │ │tăţi şi programe de îm- │atribuţii legate de │ │ │ │Bugete │Liniile │ │bunătăţire a accesului │educaţia grupurilor │ │ │ │locale │directoare │ │nediscriminatoriu al co-│dezavantajate şi │ │ │ │Bugete │privind │ │piilor din grupuri deza-│inspecţie şcolară) şi │ │ │ │proiecte │incluziunea│ │vantajate, aparţinând │MMFPS │ │ │ │FSE sau │romilor │ │minorităţii romilor, la │ │ │ │ │alte │pentru │ │învăţământ obligatoriu, │ │ │ │ │surse de │perioada │ │în învăţământul de stat │ │ │ │ │finan- │2011-2020 │ │ │ANR │ │ │ │ţare │ │ │10.1. Constituirea, la │ │ │ │ │ │ │ │nivel judeţean şi, even-│Inspectorate şcolare │ │ │ │nu │ │ │tual, local a unui comi-│şi DGASPC │ │ │ │necesită │ │ │tet/grup de sprijin │ │ │ │ │alocări │ │ │pentru îmbunătăţirea │Unităţi de învăţământ/│ │ │ │supli- │ │ │accesului la educaţie │CJRAE/CRED/CRSE │ │ │ │mentare │ │ │pentru grupuri dezavan- │ │ │ │ │din │ │ │tajate │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10.2. Cuprinderea propu-│CJ/CL │ │ │ │nu │ │ │nerilor acestor grupuri/│ │ │ │ │necesită │ │ │comitete de sprijin în │ │ │ │ │alocări │ │ │Strategiile judeţene │ │ │ │ │supli- │ │ │privind îmbunătăţirea │ │ │ │ │mentare │ │ │accesului la educaţie │ │ │ │ │din parte│ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ONG-uri cu experienţă │ │ │ │ │ │ │ │în domeniu │ │ │ │ │ │ │10.3. Realizarea şi dis-│ │ │ │ │nu │ │ │tribuirea, îndeosebi în │Mass media │ │ │ │necesită │ │ │comunităţile dezavanta- │ │ │ │ │alocări │ │ │jate, a unor publicaţii/│ │ │ │ │supli- │ │ │studii care evidenţiază │ │ │ │ │mentare │ │ │exemplele/cazuri de │ │ │ │ │din │ │ │succes │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10.4. Promovarea şi de- │ │ │ │ │nu │ │ │rularea unor programe de│ │ │ │ │necesită │ │ │educaţie parentală la │ │ │ │ │alocări │ │ │nivel local, precum şi a│ │ │ │ │supli- │ │ │activităţilor/proiecte- │ │ │ │ │mentare │ │ │lor care vizează coope- │ │ │ │ │din │ │ │rarea şcoală-familie, │ │ │ │ │partea │ │ │şcoală-comunitate │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10.5. Asigurarea vizibi-│ │ │ │ │nu │ │ │lităţii evenimentelor de│ │ │ │ │necesită │ │ │acest gen, după caz, pe │ │ │ │ │alocări │ │ │site-ul MECTS/ISJ/CJ. │ │ │ │ │supli- │ │ │ │ │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤ │11. Informare/diseminare│MECTS* │Septembrie│ A │ │Buget SGG│Măsurile 3,│ │referitor la segregare/ │(responsabili cu │ 2013 │ │ │ │6, 7, 8, 9 │ │desegregare, acces ne- │atribuţii legate de │ │ │ │Bugete │din Liniile│ │discriminatoriu la edu- │educaţia grupurilor │ │ │ │MECTS │directoare │ │caţie, prevenirea absen-│dezavantajate, │ │ │ │ │privind │ │teismului şi abandonului│politici publice şi │ │ │ │ISJ, CJ │incluziunea│ │şcolar, a abuzului şi │relaţia cu partenerii │ │ │ │ │romilor │ │neglijării copilului │sociali) │ │ │ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │perioada │ │ │SGG │ │ │ │Bugete │2011-2020 │ │11.1. Promovarea prin HG│ANR │ │ │nu │proiecte │ │ │a strategiilor elaborate│ │ │ │necesită│FSE sau │ │ │de MECTS în domeniul ed.│Instituţii centrale │ │ │alocări │ │ │ │timpurii, ed. parentale │(ministere implicate │ │ │supli- │ │ │ │şi ed. incluzive şi ela-│în soluţionarea │ │ │mentare │ │ │ │borarea planurilor de │problematicii │ │ │din │ │ │ │implementare ale │grupurilor │ │ │partea │ │ │ │acestora │dezavantajate) │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11.2. Monitorizarea mă- │ │ │ │nu │ │ │ │surilor integrate din │ │ │ │necesită│ │ │ │cadrul strategiilor men-│ │ │ │alocări │ │ │ │ţionate cu sprijinul SGG│ │ │ │supli- │ │ │ │ │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │Inspectorate şcolare │ │ │ │ │ │ │ │CJ/CL │ │ │ │ │ │ │11.3. Continuarea edită-│ONG-uri cu experienţă │ │ │nu │ │ │ │rii şi postării pe │în domeniu │ │ │necesită│ │ │ │site-ul MECTS a buleti- │ │ │ │alocări │ │ │ │nului informativ elec- │ │ │ │supli- │ │ │ │tronic privind educaţia │ │ │ │mentare │ │ │ │copiilor romi │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │Mass media │ │ │ │ │ │ │11.4. Înfiinţarea la ni-│ │ │ │nu │ │ │ │velul MECTS a unui punct│ │ │ │necesită│ │ │ │de informare privind │ │ │ │alocări │ │ │ │problematica grupurilor │ │ │ │supli- │ │ │ │dezavantajate │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11.5. Asigurarea vizibi-│ │ │ │nu │ │ │ │lităţii, pe site-ul │ │ │ │necesită│ │ │ │MECTS, a documentelor şi│ │ │ │alocări │ │ │ │acţiunilor privind dese-│ │ │ │supli- │ │ │ │gregarea şcolară │ │ │ │mentare │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11.6. Conceperea şi de- │ │ │ │nu │ │ │ │rularea unor campanii de│ │ │ │necesită│ │ │ │prevenire a discrimină- │ │ │ │alocări │ │ │ │rii şi de promovare a │ │ │ │supli- │ │ │ │diversităţii şi a prin- │ │ │ │mentare │ │ │ │cipiilor de incluziune │ │ │ │din │ │ │ │în sistemul educaţional │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11.7. Extinderea predă- │ │ │ │nu │ │ │ │rii opţionale a orelor │ │ │ │necesită│ │ │ │de istoria şi tradiţiile│ │ │ │alocări │ │ │ │romilor, pentru elevii │ │ │ │supli- │ │ │ │romi şi ne-romi, la │ │ │ │mentare │ │ │ │liceu │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11.8. Introducerea în │ │ │ │nu │ │ │ │Curriculum a unor teme │ │ │ │necesită│ │ │ │privind prevenirea şi │ │ │ │alocări │ │ │ │combaterea discrimină- │ │ │ │supli- │ │ │ │rii, promovarea diversi-│ │ │ │mentare │ │ │ │tăţii, a multicultura- │ │ │ │din │ │ │ │lismului în şcoală; │ │ │ │partea │ │ │ │ │ │ │ │MECTS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11.9. Introducerea, la │ │ │ │nu │ │ │ │nivelul şcolilor, a unor│ │ │ │necesită│ │ │ │programe de iniţiere/ │ │ │ │alocări │ │ │ │formare a cadrelor di- │ │ │ │supli- │ │ │ │dactice nerome, a părin-│ │ │ │mentare │ │ │ │ţilor şi a elevilor │ │ │ │din │ │ │ │neromi în spiritul res- │ │ │ │partea │ │ │ │pectului pentru diversi-│ │ │ │MECTS │ │ │ │tate, multiculturalism, │ │ │ │ │ │ │ │prevenirea şi combaterea│ │ │ │ │ │ │ │discriminării, cunoaşte-│ │ │ │ │ │ │ │rea culturii şi a menta-│ │ │ │ │ │ │ │lităţilor rome │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴───────────┘────────────* Prima instituţie este instituţie coordonatoareB. OcupareObiectiv: Stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a persoanelor aparţinând minorităţii romilor şi creşterea atractivităţii pentru investiţii.*Font 7* ┌────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ Măsuri │Instituţii responsabile│ Termen │Interval de│ Buget │ Observaţii │ │ │ │ │ evaluare ├────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │ Cost │Sursa │ │ │ │ │ │ │ │finanţare│ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │1. Promovarea antrepre- │MMFPS, MECMA, MECTS, │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │ │norialului în rândul co-│ANR │ │ │ │structu- │ │ │munităţilor locale cu un│ │ │ │ │rale │ │ │procent însemnat de po- │Serviciile deconcen- │ │ │ │ │ │ │pulaţie aparţinând mino-│trate ale ministerelor│ │ │ │Buget de │ │ │rităţii romilor ca solu-│de resort şi ale ANR │ │ │ │stat │ │ │ţie pentru activarea │ │ │ │ │ │ │ │partenerilor locali şi │Autorităţile publice │ │ │ │Buget │ │ │găsirea soluţiilor │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │ │pentru problemele com- │Judeţean, Consiliul │ │ │ │ │ │ │plexe ale comunităţilor │Local, Primării) │ │ │ │Alte │ │ │locale. │ │ │ │ │surse │ │ │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │2. Identificarea unor │MMFPS, MECMA, MECTS, │2012-2015 │ │892 ron/│Fonduri │ │ │oportunităţi de muncă │ANR │ │ │persoană│structu- │ │ │bazate pe flexicuritate │ │ │ │ │rale │ │ │pentru grupurile vulne- │Serviciile deconcen- │ │ │ │Buget de │ │ │rabile, în special │trate ale ministerelor│ │ │ │stat │ │ │pentru femeile aparţi- │de resort şi ale ANR │ │ │ │ │ │ │nând minorităţii romilor│ │ │ │ │ │ │ │(locuri de muncă flexi- │Autorităţile publice │ │ │ │Buget │ │ │bile, dar având asigu- │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │ │rări sociale plătite), │Judeţean, Consiliul │ │ │ │ │ │ │activităţi generatoare │Local, Primării) │ │ │ │Alte │ │ │de venit şi mici afaceri│ │ │ │ │surse │ │ │pentru familii, programe│Parteneri sociali │ │ │ │ │ │ │de ucenicie sau tutorat,│ │ │ │ │ │ │ │concomitent cu asigura- │ │ │ │ │ │ │ │rea suportului pentru │ │ │ │ │ │ │ │accesul la serviciile de│ │ │ │ │ │ │ │educaţie şi îngrijire: │ │ │ │ │ │ │ │creşe şi grădiniţe, │ │ │ │ │ │ │ │"şcoală după şcoală". │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │3. Adaptarea, la nevoile│MMFPS, ANR │2012-2015 │ │572ron/ │Fonduri │ │ │pieţei muncii, a cursu- │ │ │ │cursant │structu- │ │ │rilor de formare profe- │Parteneri sociali │ │ │- preţ │rale │ │ │sională, oferite de │ │ │ │mediu al│ │ │ │către centrele de for- │ │ │ │progra- │Buget de │ │ │mare din structura │ │ │ │melor │stat │ │ │ANOFM.* │ │ │ │de for- │ │ │ │ │ │ │ │mare │Buget │ │ │ │ │ │ │profe- │local │ │ │ │ │ │ │sională │ │ │ │ │ │ │ │oferite │Alte │ │ │ │ │ │ │de ANOFM│surse │ │ │ │ │ │ │în 2010 │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │4. Identificarea modali-│MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │Menţionăm că nu există buget separat│ │tăţilor de recunoaştere │ │ │ │ │structu- │pentru persoanele aparţinând │ │a competenţelor profe- │ │ │ │ │rale │minorităţii rome pentru nici o │ │sionale ale cetăţenilor │Serviciile deconcen- │ │ │ │Buget de │măsură activă │ │aparţinând minorităţii │trate ale ministerelor│ │ │ │stat │ │ │rome, obţinute în afara │de resort şi ANR │ │ │ │ │ │ │cadrului formal, în sco-│ │ │ │ │ │ │ │pul facilitării inclu- │Autorităţile publice │ │ │ │Buget │ │ │ziunii pe piaţa muncii │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │ │a persoanelor aparţinând│Judeţean, Consiliul │ │ │ │ │ │ │minorităţii rome. │Local, Primării) │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │surse │ │ │ │Partenerii sociali │ │ │ │BAS │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │5. Acordarea, în condi- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │ │ţiile legii, de facili- │ │ │ │ │structu- │ │ │tăţi pentru întreprinză-│ │ │ │ │rale │ │ │tori şi agenţi economici│Serviciile deconcen- │ │ │ │ │ │ │care angajează persoane │trate ale ministerelor│ │ │ │Buget de │ │ │aparţinând minorităţii │de resort şi ale ANR │ │ │ │stat │ │ │romilor. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Buget │ │ │ │ │ │ │ │local │ │ │ │Autorităţile publice │ │ │ │ │ │ │ │locale (Consiliul │ │ │ │Alte │ │ │ │Judeţean, Consiliul │ │ │ │surse │ │ │ │Local, Primării) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │6. Stimularea activită- │MADR, ANR, Camerele │2012-2013 │ │ │Buget │- Politica Agricolă Comună prin │ │ţilor agricole pentru │Agricole │ │ │ │european │măsurile de sprijin din Pilonul I │ │comunităţile de romi în │ │2013-2020 │ │ │Buget │şi Pilonul II se adresează tuturor │ │concordanţă cu politica │ │ │ │ │naţional │fermierilor din UE şi nu poate în- │ │agricolă comună şi poli-│ │ │ │ │ │clude la ora actuală măsuri specifi-│ │tica agricolă naţională.│ │ │ │ │ │ce unei minorităţi. Dacă în perioada│ │ │ │ │ │ │ │2013-2020 prin pilonul II (PNDR*1)) │ │ │ │ │ │ │ │se vor accepta unele măsuri acestea │ │ │ │ │ │ │ │se vor putea aplica şi în România. │ │ │ │ │ │ │ │- Pentru o campanie de informare şi │ │ │ │ │ │ │ │consultanţă specifică pentru accesa-│ │ │ │ │ │ │ │rea formelor de sprijin: plăţi pe │ │ │ │ │ │ │ │suprafaţă, plăţi naţionale comple- │ │ │ │ │ │ │ │mentare pe suprafaţă şi animale, │ │ │ │ │ │ │ │plăţi de agromediu, sprijin pentru │ │ │ │ │ │ │ │fermele de semi-subzistenţă etc., │ │ │ │ │ │ │ │ANR cu sprijinul MADR şi al Camere- │ │ │ │ │ │ │ │lor agricole ar putea identifica po-│ │ │ │ │ │ │ │tenţialii beneficiari, fermieri de │ │ │ │ │ │ │ │minoritate romă şi li se va acorda │ │ │ │ │ │ │ │tot sprijinul prin informaţii şi │ │ │ │ │ │ │ │eventual consultanţă. │ │ │ │ │ │ │ │- Menţionăm că în bazele de date │ │ │ │ │ │ │ │APIA şi AM-PNDR nu există date re- │ │ │ │ │ │ │ │feritoare la beneficiarii sprijinu- │ │ │ │ │ │ │ │lui în conformitate cu PAC care să │ │ │ │ │ │ │ │fie cetăţeni români aparţinând mino-│ │ │ │ │ │ │ │rităţii rome şi nici nu poate fi │ │ │ │ │ │ │ │impusă de aici înainte în formulare-│ │ │ │ │ │ │ │le de cerere o astfel de cerinţă. │ │ │ │ │ │ │ │Din acest motiv implicarea ANR │ │ │ │ │ │ │ │pentru aceasta acţiune este │ │ │ │ │ │ │ │crucială. │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │7. Susţinerea unor pro- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │Menţionăm că nu există buget separat│ │grame de conştientizare │ │ │ │ │structu- │pentru persoanele aparţinând │ │a angajatorilor privind │ │ │ │ │rale │minorităţii rome pentru nicio măsură│ │fenomenul de discrimi- │Serviciile deconcen- │ │ │ │Buget de │activă. │ │nare la locul de muncă, │trate ale MMSPF şi ANR│ │ │ │stat │ │ │egalitate de şanse, │ │ │ │ │ │ │ │hărţuire psihologică şi │Autorităţile publice │ │ │ │Buget │ │ │dialog social. │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │ │ │Judeţean, Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │Local, Primării) │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │surse │ │ │ │Unitatea Mobilă de │ │ │ │BAS │ │ │ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │8. Iniţierea unei scheme│MECMA, MMFPS, ANR │2012-2013 │ │150ron/ │Fonduri │ │ │de micro-creditare │ │ │ │persoană│structu- │ │ │pentru grupurile deza- │Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │ │vantajate, inclusiv │trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │ │pentru romi, prin care │de resort şi ale ANR │ │ │ │Buget de │ │ │să se favorizeze începe-│ │ │ │ │stat │ │ │rea de afaceri proprii, │Autorităţile publice │ │ │ │ │ │ │cu accent pe participa- │locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │ │rea femeilor rome. │Judeţean, Consiliul │ │ │ │local │ │ │ │Local, Primării) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alte │ │ │ │Unitatea mobilă de │ │ │ │surse │ │ │ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │9. Acordarea serviciilor│MMFPS, MDRT, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │Menţionăm că nu există buget separat│ │de consiliere profesio- │ │ │ │ │structu- │pentru persoanele aparţinând │ │nală persoanelor aflate │Autorităţile locale │ │ │ │rale │minorităţii rome pentru nicio măsură│ │în dificultate, inclusiv│ │ │ │ │ │activă. │ │pentru membrii minori- │Partenerii sociali │ │ │ │Buget de │ │ │tăţii romilor, în vede- │ │ │ │ │stat │ │ │rea reintegrării socia- │ │ │ │ │ │ │ │le: identificarea surse-│ │ │ │ │Buget │ │ │lor de finanţare pentru │ │ │ │ │local │ │ │demararea de activităţi │ │ │ │ │ │ │ │pe cont propriu, sprijin│ │ │ │ │Alte │ │ │pentru pregătirea unui │ │ │ │ │surse │ │ │CV şi pentru participa- │ │ │ │ │BAS │ │ │rea la un interviu, gă- │ │ │ │ │ │ │ │sirea unui loc de muncă,│ │ │ │ │ │ │ │facilitarea accesului la│ │ │ │ │ │ │ │locuinţă socială, publi-│ │ │ │ │ │ │ │că, privată* │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │10. Dezvoltarea unui me-│MMFPS, MDRT, MADR, ANR│2012-2015 │ │ │Fonduri │ │ │canism financiar dis- │ │ │ │ │structu- │ │ │tinct, în cadrul progra-│Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │ │mării financiare │trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │ │2014-2020, care să sus- │de resort şi ale ANR │ │ │ │Buget de │ │ │ţină incluziunea profe- │ │ │ │ │stat │ │ │sională a persoanelor │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │ │aparţinând minorităţii │ │ │ │ │Buget │ │ │rome prin activităţi │ │ │ │ │local │ │ │specifice POSDRU şi │ │ │ │ │ │ │ │POSCCE, concomitent cu │ │ │ │ │Alte │ │ │asigurarea cadrului │ │ │ │ │surse │ │ │instituţional necesar │ │ │ │ │ │ │ │implementării unor │ │ │ │ │ │ │ │astfel de acţiuni în │ │ │ │ │ │ │ │cadrul Agenţiei │ │ │ │ │ │ │ │Naţionale pentru Romi. │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │11. Eficientizarea par- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │ │teneriatelor cu actori │ │ │ │ │structu- │ │ │relevanţi pe piaţa mun- │Servicii deconcen- │ │ │ │rale │ │ │cii din plan local: sin-│trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │ │dicate, patronate, uni- │de resort şi ale ANR │ │ │ │Buget de │ │ │versităţi, centre de │ │ │ │ │stat │ │ │formare profesională, │Autorităţile publice │ │ │ │ │ │ │unităţi de învăţământ, │locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │ │ONG-uri, autorităţi │Judeţean, Consiliul │ │ │ │local │ │ │publice locale etc. │Local, Primării) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alte │ │ │ │Parteneri sociali │ │ │ │surse │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │12. Crearea unor meca- │Autorităţile publice │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │ │nisme prin care angaja- │locale (Consiliul │ │ │ │structu- │ │ │torii să fie cointere- │Judeţean, Consiliul │ │ │ │rale │ │ │saţi, incluzând posibile│Local, Primării) │ │ │ │ │ │ │facilităţi la nivel │ │ │ │ │Buget de │ │ │local pentru antrepreno-│Parteneri sociali │ │ │ │stat │ │ │rii care angajează per- │ │ │ │ │ │ │ │soane aparţinând minori-│ │ │ │ │Buget │ │ │tăţii rome, în special a│ │ │ │ │local │ │ │celor care au familii cu│ │ │ │ │ │ │ │mai mulţi copii şi sunt │ │ │ │ │Alte │ │ │lipsiţi de mijloace de │ │ │ │ │surse │ │ │subzistenţă │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │13. Organizarea de cur- │MMFPS, MECTS, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │ │suri prin care persoane-│ │ │ │ │structu- │ │ │le aparţinând minorită- │Servicii deconcen- │ │ │ │rale │ │ │ţii rome sunt învăţate │trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │ │cum să elaboreze un plan│de resort şi ale ANR │ │ │ │Buget de │ │ │de afaceri şi să iniţie-│ │ │ │ │stat │ │ │ze o afacere, formare în│Parteneri sociali │ │ │ │ │ │ │managementul afacerilor,│ │ │ │ │Buget │ │ │formare în managementul.│ │ │ │ │local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │surse │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │14. Încurajarea iniţia- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │ │tivelor de afaceri baza-│ │ │ │ │structu- │ │ │te pe responsabilitate │Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │ │socială prin facilitarea│trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │ │accesului la informaţii,│de resort şi ale ANR │ │ │ │Buget de │ │ │concomitent cu acordarea│ │ │ │ │stat │ │ │de sprijin şi consultan-│Autorităţile publice │ │ │ │ │ │ │ţă pentru atragerea sur-│locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │ │selor de finanţare/cre- │Judeţean, Consiliul │ │ │ │local │ │ │ditare şi implementarea │Local, Primării) │ │ │ │ │ │ │afacerilor/proiectelor. │Parteneri sociali │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │surse │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │15. Ajustarea cadrului │MMFPS, ANR │2012-2013 │ │ │Fonduri │ │ │legislativ cu impact │ │ │ │ │structu- │ │ │asupra inserţiei profe- │Parteneri sociali │ │ │ │rale │ │ │sionale a grupurilor │ │ │ │ │ │ │ │vulnerabile, inclusiv a │ │ │ │ │Buget de │ │ │persoanelor aparţinând │ │ │ │ │stat │ │ │minorităţii rome. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Buget │ │ │ │ │ │ │ │local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │surse │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │16. Dezvoltarea unui me-│MMFPS, INS, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │ │canism de monitorizare a│ │ │ │ │structu- │ │ │incluziunii persoanelor │Parteneri sociali │ │ │ │rale │ │ │aparţinând minorităţii │ │ │ │ │ │ │ │rome pe piaţa muncii la │ │ │ │ │Buget de │ │ │nivel local, judeţean şi│ │ │ │ │stat │ │ │naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Buget │ │ │ │ │ │ │ │local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │surse │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │17. Diversificarea ofer-│MMFPS, MECTS, ANR │2012-2015 │ A │ │Fonduri │ │ │tei locurilor de muncă │ │ │ │ │structu- │ │ │pentru grupurile vulne- │Partenerii sociali │ │ │ │rale │ │ │rabile pe măsura califi-│ │ │ │ │ │ │ │cărilor lor. │ │ │ │ │Buget de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Buget │ │ │ │ │ │ │ │local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │surse │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │18. Stimularea obţinerii│MMFPS, MECMA, ANR │2012-2013 │ A │ │Fonduri │ │ │de autorizaţii pentru │Serviciile deconcen- │ │ │ │strutu- │ │ │anumite activităţi (meş-│trate ale ministerelor│2013-2020 │ │ │rale │ │ │teşuguri, artizanat │de resort şi ale ANR │ │ │ │ │ │ │etc.), susţinerea unor │ │ │ │ │Buget de │ │ │asociaţii meşteşugăreşti│Autorităţile publice │ │ │ │stat │ │ │în care meşteşugarii din│locale (Consiliul │ │ │ │ │ │ │cadrul minorităţii rome │Judeţean, Consiliul │ │ │ │Buget │ │ │să practice ocupaţiile │Local, Primării) │ │ │ │local │ │ │lor. │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │surse │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │19. Identificarea unor │MECMA, MCCP, MADR, ANR│2012-2015 │ │ │Fonduri │ │ │pieţe concrete de desfa-│ │ │ │ │structu- │ │ │cere pentru produsele │Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │ │meşteşugarilor şi │trate ale MECMA şi ANR│ │ │ │ │ │ │artizanilor. │ │ │ │ │Buget de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │Autorităţile publice │ │ │ │ │ │ │ │locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │ │ │Judeţean, Consiliul │ │ │ │local │ │ │ │Local, Primării) │ │ │ │ │ │ │ │Parteneri sociali │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │surse │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │20. Sprijinirea, în con-│MECMA │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │ │diţiile legislaţiei în │ │ │ │ │structu- │ │ │vigoare, a IMM-urilor │ │ │ │ │rale │ │ │aparţinând persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │provenite din rândul mi-│ │ │ │ │Buget de │ │ │norităţii romilor, prin │ │ │ │ │stat │ │ │sistemul de credite │ │ │ │ │ │ │ │avantajoase. │ │ │ │ │Buget │ │ │ │ │ │ │ │local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │surse │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │21. Organizarea unor │MMFPS, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │ │campanii de stimulare a │ │ │ │ │structu- │ │ │înregistrării persoane- │Servicii deconcen- │ │ │ │rale │ │ │lor aparţinând minori- │trate ale MMFPS şi ANR│ │ │ │ │ │ │tăţii romilor, neocupate│ │ │ │ │Buget de │ │ │şi de sensibilizare a │Autorităţile publice │ │ │ │stat │ │ │angajatorilor. │locale (Consiliul │ │ │ │ │ │ │ │Judeţean, Consiliul │ │ │ │Buget │ │ │ │Local, Primării) │ │ │ │local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Parteneri sociali │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │surse │ │ │ │ │ │ │ │BAS │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤ │22. Stimularea implică- │MADR │2012-2013 │ A │ │Buget │Nu se poate estima costul, deoarece │ │rii minorităţilor naţio-│ │ │ │ │european │acesta este strict legat de │ │nale în strategiile lo- │ │ │ │ │Buget │competiţia de proiecte şi │ │cale de dezvoltare: prin│ │ │ │ │local │rezultatele evaluării acestora. │ │axa LEADER din PNDR │ │ │ │ │ │ │ │există în cadrul crite- │ │ │ │ │ │ │ │riilor de selecţie un │ │ │ │ │ │ │ │criteriu specific prin │ │ │ │ │ │ │ │care se acordă 5 puncte │ │ │ │ │ │ │ │în cazul în care parte- │ │ │ │ │ │ │ │neriatul public-privat │ │ │ │ │ │ │ │al Grupului de Acţiune │ │ │ │ │ │ │ │Locală are în componenţă│ │ │ │ │ │ │ │reprezentanţi ai minori-│ │ │ │ │ │ │ │tăţilor naţionale. │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────────────────────────┘────────────*1) Obiectivele Programului Naţional Dezvoltare Rurală respectă legislaţia secundară a Comunităţii Europene referitoare la prevenirea oricăror forme de discriminare bazate pe sex, rasă, origine etnică, convingeri religioase sau credinţe, invaliditate, vârstă sau orientarea sexuală. Sprijinul acordat prin acest program este accesibil tuturor potenţialilor beneficiari, odată îndeplinite anumite criterii de eligibilitate prestabilite.* Măsuri prioritizateC. SĂNĂTATEObiectiv: Stimularea măsurilor de promovare a sănătăţii care să contribuie la creşterea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor la serviciile de sănătate publică şi la creşterea speranţei de viaţă.*Font 7* ┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────┐ │ Măsuri │Instituţii responsabile │ Termen │ Interval de │ Buget │ Observaţii │ │ │ │ │ evaluare ├────────┬───────────────┤ │ │ │ │ │ (L, T, S, │ Cost │ Surse de │ │ │ │ │ │ A) │ │ finanţare │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │1. Campanii de vaccinare a │MS (DSP-uri, INSP), │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat -│ │ │copiilor nevaccinaţi din │Autorităţile administraţiei│ │ │ │Plan Naţional │ │ │comunităţile de cetăţeni │publice locale │ │ │ │de Imunizare │ │ │români de etnie romă │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │2. Campanii de evaluare a │MS (DSP-uri, INSP), │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │ │stării de sănătate a cetă- │Autorităţile administraţiei│ │ │ │alte finanţări │ │ │ţenilor români de etnie │publice locale │ │ │ │ │ │ │romă │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │3. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │ │nitară privind TBC a cetă- │MECTS, Autorităţile │ │ │ │alte finanţări │ │ │ţenilor români de etnie │administraţiei publice │ │ │ │ │ │ │romă │locale │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │4. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │ │nitară privind HIV/SIDA a │Autorităţile administraţiei│ │ │ │alte finanţări │ │ │cetăţenilor români de etnie│publice locale │ │ │ │ │ │ │romă │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │5. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │ │nitară privind BTS (Bolile │Autorităţile administraţiei│ │ │ │alte finanţări │ │ │cu transmitere sexuală) a │publice locale │ │ │ │ │ │ │cetăţenilor români de etnie│ │ │ │ │ │ │ │romă │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │6. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │ │nitară privind principiile │Autorităţile administraţiei│ │ │ │alte finanţări │ │ │generale de educaţie sani- │publice locale │ │ │ │ │ │ │tară a cetăţenilor români │ │ │ │ │ │ │ │de etnie romă │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │7. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │ │nitară privind igiena pri- │Autorităţile administraţiei│ │ │ │alte finanţări │ │ │mară în cadrul comunităţi- │publice locale │ │ │ │ │ │ │lor cetăţenilor români de │ │ │ │ │ │ │ │etnie romă │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │8. Campanii de educaţie sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │Rapoartele│S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │ │nitară privind alimentaţia │MADR, ANSVSA, Autorităţile │semestri- │ │ │alte finanţări │ │ │sănătoasă a cetăţenilor │administraţiei publice │ale ale │ │ │ │ │ │români de etnie romă │locale │MS, SGG, │ │ │ │ │ │ │ │ANR, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rapoartele│ │ │ │ │ │ │ │APL: BJR, │ │ │ │ │ │ │ │experţi │ │ │ │ │ │ │ │locali, │ │ │ │ │ │ │ │mediatori │ │ │ │ │ │ │ │sanitari │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤ │9. Campanii uzuale de │MS (DSP-uri, INSP), │Rapoartele│2012- 2013 │ │Buget de stat, │ │ │vaccinare a cetăţenilor │Autorităţile administraţiei│semestri- │ │ │alte finanţări │ │ │români de etnie romă │publice locale │ale │ │ │ │ │ │conform PNI │ │ale MS, │ │ │ │ │ │ │ │SGG, ANR, │ │ │ │ │ └───────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────────┴────────┴───────────────┴────────────┘D. LOCUIRE ŞI MICĂ InfrastructurăObiectiv: Asigurarea de către instituţiile centrale, locale şi partenerii sociali, a condiţiilor de locuit decente în comunităţile defavorizate din punct de vedere economic şi social, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi mică infrastructură*Font 7* ┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────────┐ │ Măsuri │Instituţii responsabile │ Termen │ Interval de │ Buget │ Observaţii │ │ │ │ │ evaluare ├──────────┬───────────────┤ │ │ │ │ │ L - Lunar │ Cost │ Surse de │ │ │ │ │ │ T - Trimes │ │ finanţare │ │ │ │ │ │ S - Semes │ │ │ │ │ │ │ │ A - Anual │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤ │I. Măsuri pentru creşterea │MDRT*, │2012 │ 2012 S │ACT │MDRT │ │ │sustenabilităţii procesului│MMFPS │ │ │INTERNĂ │ │ │ │de incluziune a cetăţenilor│ANR │ │ │Costuri │ │ │ │români aparţinând minorită-│Autorităţile publice locale│ │ │cu per- │ │ │ │ţii rome, creşterea încre- │Parteneri sociali │ │ │sonalul │ │ │ │derii şi combaterea │ │ │ │ │ │ │ │sărăciei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1. Elaborare de metodologii│ │ │ │ │ │ │ │de pregătire a planului de │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltare locala pentru │ │ │ │ │ │ │ │zonele cu populaţie deza- │ │ │ │ │ │ │ │vantajată şi nivel ridicat │ │ │ │ │ │ │ │de sărăcie în scopul iden- │ │ │ │ │ │ │ │tificării de proiecte │ │ │ │ │ │ │ │integrate ├───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │2. Promovarea prin măsuri │MDRT* │ │2013-2020 │ │POM │ │ │legislative şi de reglemen-│MMFPS │ │A │ │POS │ │ │tare a iniţiativelor │Universităţi din inv. │ │ │ │M.COM │ │ │privind activităţi economi-│Pre-MS │2013-2020 │ │ │Donori │ │ │ce, bazate pe competenţe şi│ │ │ │ │europeni │ │ │tradiţii specifice comuni- │(furnizare de know-how │ │ │ │ │ │ │tăţii romilor, care pot │în domeniile industrii │ │ │ │Fonduri │ │ │crea locuri de muncă şi pot│verzi, │2013-2020 │ │ │europene │ │ │contribui la procesul de │managementul deşeurilor, │ │ │ ├───────────────┤ │ │creştere a încrederii. │casa verde) │ │ │ │Donori │ │ │3. Dezvoltarea de centre ├───────────────────────────┤ │ │ │europeni │ │ │sociale, multifuncţionale, │MDRT* │ │ │ │Fonduri │ │ │având ca obiectiv crearea │MMP │ │ │ │europene │ │ │de locuri de muncă prin în-│ │ │ │ │Investiţii │ │ │curajarea inovării în dome-│(asistenţă privind │ │ │ │private │ │ │niul dezvoltării de unităţi│accesarea │ │ │ │Bugetul │ │ │economice care să furnizeze│prognozelor de mediu) │ │ │ │de stat │ │ │bunuri şi servicii necesare│ │ │ │ │ │ │ │comunităţii, în special, în│ │ │ │ │ │ │ │mediul rural, în zonele/ │ │ │ │ │ │ │ │comunităţile locuite pre- │ │ │ │ │ │ │ │ponderent de romi, scopul │ │ │ │ │ │ │ │acestor centre fiind acor- │ │ │ │ │ │ │ │darea de servicii sociale │ │ │ │ │ │ │ │integrate, focusate pe edu-│ │ │ │ │ │ │ │caţie, formare vocaţională │ │ │ │ │ │ │ │şi ocupare, facilitarea │ │ │ │ │ │ │ │dialogului comunitar pentru│ │ │ │ │ │ │ │creşterea incluziunii, re- │ │ │ │ │ │ │ │ducerea discriminării │ │ │ │ │ │ │ │managementul crizelor. │ │ │ │ │ │ │ │Realizare de proiecte │ │ │ │ │ │ │ │pilot. Sprijinirea dezvol- │ │ │ │ │ │ │ │tării durabile a oraşelor -│ │ │ │ │ │ │ │poli urbani de creştere. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4. Dezvoltarea de proiecte │ │ │ │ │ │ │ │integrate în parteneriat cu│ │ │ │ │ │ │ │departamente din alte mi- │ │ │ │ │ │ │ │nistere, instituţii centra-│ │ │ │ │ │ │ │le şi locale, autorităţi │ │ │ │ │ │ │ │locale pentru iniţierea de │ │ │ │ │ │ │ │programe integrate şi │ │ │ │ │ │ │ │măsuri de intervenţie care │ │ │ │ │ │ │ │să poată beneficia de surse│ │ │ │ │ │ │ │de finanţare multiple în- │ │ │ │ │ │ │ │clusiv fonduri europene şi │ │ │ │ │ │ │ │investiţii private. Ex: │ │ │ │ │ │ │ │reconstrucţia de spaţii, │ │ │ │ │ │ │ │site-uri tradiţionale des- │ │ │ │ │ │ │ │tinate turismului care să │ │ │ │ │ │ │ │actualizeze activităţi │ │ │ │ │ │ │ │practicate în comunităţi │ │ │ │ │ │ │ │arhaice. Posibil partene- │ │ │ │ │ │ │ │riat cu MCPN. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Domenii │ │ │ │ │ │ │ │● Prezervarea patrimoniului│ │ │ │ │ │ │ │tradiţional, încurajarea │ │ │ │ │ │ │ │producătorilor şi meşteşu- │ │ │ │ │ │ │ │garilor tradiţionali, re- │ │ │ │ │ │ │ │constituirea de valori ma- │ │ │ │ │ │ │ │teriale şi spirituale în │ │ │ │ │ │ │ │contextul unei politici în-│ │ │ │ │ │ │ │tegrate. Susţinerea │ │ │ │ │ │ │ │IMM-urilor având aceste │ │ │ │ │ │ │ │obiecte de activitate ca │ │ │ │ │ │ │ │modalitate de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │regională durabilă (cola- │ │ │ │ │ │ │ │borare cu MCPN) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │● Implementarea unor pro- │ │ │ │ │ │ │ │grame privind protecţia │ │ │ │ │ │ │ │mediului cum ar fi: casa │ │ │ │ │ │ │ │verde, reabilitarea termi- │ │ │ │ │ │ │ │că, industrii verzi │ │ │ │ │ │ │ │(MMP, MMFPS, MECMA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5. Crearea de centre de │ │ │ │ │ │ │ │instruire şi reconversie │ │ │ │ │ │ │ │structurate şi actualizare │ │ │ │ │ │ │ │a competenţelor la nivel │ │ │ │ │ │ │ │regional şi pe domenii de │ │ │ │ │ │ │ │activitate bazate pe │ │ │ │ │ │ │ │e-leaming; dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │infrastructură necesară │ │ │ │ │ │ │ │pentru unităţi de instruire│ │ │ │ │ │ │ │în parteneriat cu universi-│ │ │ │ │ │ │ │tăţi şi instituţii de învă-│ │ │ │ │ │ │ │ţământ pentru: creşterea │ │ │ │ │ │ │ │competenţelor în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │utilizării computerului, │ │ │ │ │ │ │ │creşterea competenţelor în │ │ │ │ │ │ │ │meserii noi sau îmbunătăţi-│ │ │ │ │ │ │ │rea cunoştinţelor în dome- │ │ │ │ │ │ │ │nii deja cunoscute. Pache- │ │ │ │ │ │ │ │tele de lecţii vor fi pre- │ │ │ │ │ │ │ │gătite de instituţii │ │ │ │ │ │ │ │specializate │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤ │II. Măsuri pentru creşterea│ │2012 │S │ │ │ │ │calităţii locuirii - adap- │ │2013-2020 │S │ │ │ │ │tarea şi completarea legis-│ │ │ │ │ │ │ │laţiei în vigoare în sensul│ │ │ │ │ │ │ │reglementării modului de │ │ │ │ │ │ │ │garantare a calităţii locu-│ │ │ │ │ │ │ │irii şi intervenţiei în caz│ │ │ │ │ │ │ │de situaţii de urgenţă │ │ │ │ │ │ │ │precum şi de creşterea în- │ │ │ │ │ │ │ │cluziunii sociale prin │ │ │ │ │ │ │ │crearea de soluţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │categoriile defavorizate, │ │ │ │ │ │ │ │vulnerabile sau expuse │ │ │ │ │ │ │ │discriminării. │ │ │ │ │ │ │ │1. activitate legislativă │ │ │ │ │ │ │ │privind capacitatea de în- │ │ │ │ │ │ │ │tervenţie a statului în do-│ │ │ │ │ │ │ │meniul locuirii, cu privire│ │ │ │ │ │ │ │la soluţionarea dificultă- │ │ │ │ │ │ │ │ţilor categoriilor defavo- │ │ │ │ │ │ │ │rizate inclusiv cetăţenii │ │ │ │ │ │ │ │români aparţinând minorită-│ │ │ │ │ │ │ │ţii rome │ │ │ │ │ │ │ │2. Precizări privind regi- │ │ │ │ │ │ │ │mul locuinţelor sociale şi │ │ │ │ │ │ │ │drepturile grupurilor │ │ │ │ │ │ │ │dezavantajate │ │ │ │ │ │ │ │a. reglementări privind │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltarea şi utilizarea │ │ │ │ │ │ │ │fondului de locuinţe la │ │ │ │ │ │ │ │nivel local; │ │ │ │ │ │ │ │b. reglementarea chiriilor │ │ │ │ │ │ │ │şi relaţiilor dintre pro- │ │ │ │ │ │ │ │prietari şi chiriaşi; │ │ │ │ │ │ │ │c. asigurarea gradului de │ │ │ │ │ │ │ │flexibilitate necesar în │ │ │ │ │ │ │ │cadrul politicilor publice │ │ │ │ │ │ │ │care să permită adaptarea │ │ │ │ │ │ │ │la cerinţele derivate din │ │ │ │ │ │ │ │modul de viaţă şi cultura │ │ │ │ │ │ │ │tradiţională a persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │care provin din comunitatea│ │ │ │ │ │ │ │romă │ │ │ │ │ │ │ │d. completarea prevederilor│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 152 cu privire la│ │ │ │ │ │ │ │criteriile de atribuire de │ │ │ │ │ │ │ │locuinţe sociale astfel │ │ │ │ │ │ │ │încât să poată beneficia de│ │ │ │ │ │ │ │acestea şi cetăţenii români│ │ │ │ │ │ │ │aparţinând minorităţii │ │ │ │ │ │ │ │rome. │ │ │ │ │ │ │ │e. Completarea şi adaptarea│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 162/2002 privind │ │ │ │ │ │ │ │locuirea pentru persoane │ │ │ │ │ │ │ │defavorizate la cerinţele │ │ │ │ │ │ │ │specifice cetăţenilor │ │ │ │ │ │ │ │români aparţinând minorită-│ │ │ │ │ │ │ │ţii rome. │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤ │III. Dezvoltarea de progra-│MDRT* │2012 │S │"Sistem │Buget │ │ │me de construcţie de locu- │ │2013-2020 │S │integrat │MDRT │ │ │inţe sociale │ │ │ │de │ │ │ │1. reabilitarea unor clă- │ │ │ │reabili- │Fonduri │ │ │diri aflate în proprietatea│ │ │ │tare a │europene │ │ │autorităţilor locale cu │ │ │ │sisteme- │ │ │ │fonduri guvernamentale sau │ │ │ │lor de │ │ │ │fonduri europene, astfel │ │ │ │alimen- │ │ │ │încât atribuirea locuinţe- │ │ │ │tare cu │ │ │ │lor să se poată face fără │ │ │ │apă şi │ │ │ │a se ţine seama de venitu- │ │ │ │canali- │ │ │ │le de care beneficiarii │ │ │ │zare, a │ │ │ │dispun. Acolo unde este │ │ │ │staţii- │ │ │ │cazul se va prevedea │ │ │ │lor de │ │ │ │participarea viitorilor │ │ │ │tratare │ │ │ │locatari la activitatea de │ │ │ │a apei │ │ │ │de construcţii în funcţie │ │ │ │potabile │ │ │ │de calificare. │ │ │ │şi sta- │ │ │ │ │ │ │ │ţiilor │ │ │ │2. Asigurarea creşterii │ │ │ │de epu- │ │ │ │calităţii locuirii în comu-│ │ │ │rare a │ │ │ │nităţi sărace prin include-│ │ │ │apelor │ │ │ │rea pe liste de priorităţi │ │ │ │uzate în │ │ │ │a localităţilor care nece- │ │ │ │locali- │ │ │ │sită infrastructură de uti-│ │ │ │tăţile │ │ │ │lităţi aducţiune de apă şi │ │ │ │cu o │ │ │ │canalizare - şi care are │ │ │ │popula- │ │ │ │populaţia majoritară forma-│ │ │ │ţie de │ │ │ │tă din cetăţeni aparţinând │ │ │ │până la │ │ │ │minrităţii rome. │ │ │ │50.000 │ │ │ │ │ │ │ │locui- │ │ │ │3. Stimularea autorităţilor│ │ │ │tori" │ │ │ │locale în vederea include- │ │ │ │ │ │ │ │rii activităţii de con- │ │ │ │ │ │ │ │strucţii de locuinţe socia-│ │ │ │ │ │ │ │le pentru grupuri defavori-│ │ │ │ │ │ │ │zate inclusiv ca parte a │ │ │ │ │ │ │ │proiectelor de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │în zone urbane şi prin con-│ │ │ │ │ │ │ │siderarea acestui obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │drept criteriu de eligibi- │ │ │ │ │ │ │ │litate în diferite catego- │ │ │ │ │ │ │ │rii de programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A. Programul-pilot "Locuin-│ │ │ │ │ │ │ │ţe sociale pentru comunită-│ │ │ │ │ │ │ │ţile de romi" realizat prin│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia Naţională pentru │ │ │ │ │ │ │ │Locuinţe conform Hotărârii │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 1.237/2008: │ │ │ │ │ │ │ │Programul-pilot "Locuinţe │ │ │ │ │ │ │ │sociale pentru comunităţile│ │ │ │ │ │ │ │de romi", reprezintă o com-│ │ │ │ │ │ │ │ponentă experimentală │ │ │ │ │ │ │ │pentru aplicarea Strategiei│ │ │ │ │ │ │ │Guvernului României de îm- │ │ │ │ │ │ │ │bunătăţire a situaţiei ro- │ │ │ │ │ │ │ │milor, prin care se asigură│ │ │ │ │ │ │ │construirea unui număr de │ │ │ │ │ │ │ │300 de locuinţe sociale, în│ │ │ │ │ │ │ │cele 8 regiuni de dezvolta-│ │ │ │ │ │ │ │re ale României, la care să│ │ │ │ │ │ │ │aibă acces prioritar mem- │ │ │ │ │ │ │ │brii ai comunităţile de │ │ │ │ │ │ │ │romi cu venituri reduse. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │B. Programul de construcţii│ │ │ │ │ │ │ │de locuinţe sociale desti- │ │2012 │ │ 6.000.000│ │ │ │nate chiriaşilor evacuaţi │ │ │ │ lei │ │ │ │din locuinţele retrocedate │ │ │ │ │Credite │ │ │foştilor proprietari, deru-│ │ │ │ │bugetare │ │ │lat conform Ordonanţei de │ │ │ │40.000.000│ │ │ │urgenţă a Guvernului │ │ │ │ lei │ │ │ │nr. 74/2007, cu modificări-│ │ │ │ │ │ │ │le şi completările ulte- │ │ │ │ │ │ │ │rioare. În anul 2011, prin │ │ │ │ │ │ │ │acest Program au fost pro- │ │ │ │ │ │ │ │puse a se finanţa 31 de │ │ │ │ │ │ │ │obiective de investiţii din│ │ │ │ │ │ │ │29 de localităţi amplasate │ │ │ │ │ │ │ │în 19 judeţe, cu un total │ │ │ │ │ │ │ │de 1.340 de apartamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C. Programul de construcţii│ │2012 │ │40.000.000│ │ │ │de locuinţe sociale derulat│ │ │ │ lei│ │ │ │în baza prevederilor Legii │ │ │ │ │ │ │ │locuinţei nr. 114/1996, │ │ │ │ │ │ │ │republicată, cu modificări-│ │ │ │ │ │ │ │le şi completările ulte- │ │ │ │ │ │ │ │rioare. În anul 2011, au │ │ │ │ │ │ │ │fost propuse a se finanţa │ │ │ │ │ │ │ │de la bugetul de stat, prin│ │ │ │ │ │ │ │bugetul Ministerului │ │ │ │ │ │ │ │Dezvoltării Regionale şi │ │ │ │ │ │ │ │Turismului, un număr de 24 │ │ │ │ │ │ │ │de obiective de investiţii │ │ │ │ │ │ │ │cu un total de 1.022 de │ │ │ │ │ │ │ │apartamente, amplasate în │ │ │ │ │ │ │ │21 de localităţi din 18 │ │ │ │ │ │ │ │judeţe. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │D. Programul "Renaşterea │ │2012 │ │30.000.000│ │ │ │satului românesc - 10 │ │ │ │ lei│ │ │ │case pentru specialişti" │ │ │ │ │ │ │ │derulat prin Agenţia │ │ │ │ │ │ │ │Naţională pentru Locuinţe, │ │ │ │ │ │ │ │conform prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │nr. 151/2010: Agenţia │ │ │ │ │ │ │ │Naţională pentru Locuinţe │ │ │ │ │ │ │ │a centralizat solicitările │ │ │ │ │ │ │ │depuse de autorităţile ad- │ │ │ │ │ │ │ │ministraţiei publice locale│ │ │ │ │ │ │ │din 1.526 de localităţi de │ │ │ │ │ │ │ │pe întreg cuprinsul ţării, │ │ │ │ │ │ │ │pentru realizarea a 13.000 │ │ │ │ │ │ │ │de locuinţe în mediul │ │ │ │ │ │ │ │rural. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E. INFRASTRUCTURA ÎN DOME- │ │2012 │ │ 2.000.000│ │ │ │NIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │ │ │ │ lei│ │ │ │Denumire proiect: 10.000 km│ │ │ │ │ │ │ │drumuri judeţene şi de │ │ │ │ │ │ │ │interes local │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │T.G │ │ │ │ │ │ │ │8.600.0003│ │ │ │ │ │ │ │ 3.299.000│ │ │ │ │ │ │ │ 3.299.000│ │ │ │ │ │ │ │ 2.002.000│ │ │ │ │ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │2013 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤ │IV. │MDRT* │2012 │S │ │ │* partene- │ │ │ONG │2013-2020 │ │ │ │riat în ve- │ │ │ │ │ │ │ │derea iden- │ │1. Asigurarea unui grad de │ │ │ │ │ │tificării │ │transparenţă şi oportunita-│ │ │ │ │ │localităţi- │ │te a activităţii în dome- │ │ │ │ │ │lor cu gru- │ │niul politicilor ce vizea- │ │ │ │ │ │puri mari de│ │ză incluziunea cetăţenilor │ │ │ │ │ │populaţie │ │români aparţinând minori- │ │ │ │ │ │romă, │ │tăţii rome: creşterea │ │ │ │ │ │inclusiv în │ │rolului consultărilor │ │ │ │ │ │vederea │ │din cadrul comunităţilor │ │ │ │ │ │realizării │ │pentru romi din cadrul │ │ │ │ │ │de programe │ │MDRT în fundamentarea │ │ │ │ │ │de creştere │ │politicilor publice şi │ │ │ │ │ │a încrede- │ │programelor dedicate │ │ │ │ │ │rii, de │ │persoanelor ce fac parte │ │ │ │ │ │creştere a │ │din minoritatea romă; │ │ │ │ │ │solidarită- │ │organizarea de consultări │ │ │ │ │ │ţii, de pro-│ │regionale pe teme vizând │ │ │ │ │ │movare a │ │locuirea şi crearea de lo- │ │ │ │ │ │persoanelor │ │curi de muncă. │ │ │ │ │ │care au reu-│ │2. promovarea cazurilor de │ │ │ │ │ │şit în pro- │ │succes în creşterea calită-│ │ │ │ │ │cesul de în-│ │ţii locuirii pentru cetăţe-│ │ │ │ │ │ţelegere şi │ │nii români aparţinând mi- │ │ │ │ │ │au devenit │ │norităţii rome atât ca mo- │ │ │ │ │ │cazuri de │ │dalitate de transfer de │ │ │ │ │ │succes │ │bune practici cât şi ca │ │ │ │ │ │ │ │acţiune în sensul creşterii│ │ │ │ │ │ │ │încrederii. │ │ │ │ │ │ │ │● Promovarea de modele de │ │ │ │ │ │ │ │road-map pentru asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │unei activităţi coerente în│ │ │ │ │ │ │ │domeniul construcţiilor şi │ │ │ │ │ │ │ │reabilitării de spaţii de │ │ │ │ │ │ │ │locuit │ │ │ │ │ │ │ │● Promovarea de tehnologii │ │ │ │ │ │ │ │eficiente care permit creş-│ │ │ │ │ │ │ │terea productivităţii │ │ │ │ │ │ │ │● Calificarea intensivă a │ │ │ │ │ │ │ │forţei de muncă provenind │ │ │ │ │ │ │ │din viitorii locatari ca │ │ │ │ │ │ │ │măsură de responsabilizare,│ │ │ │ │ │ │ │de creştere a încrederii, │ │ │ │ │ │ │ │de creare de locuri de │ │ │ │ │ │ │ │muncă │ │ │ │ │ │ │ │3. crearea de mecanisme în-│ │ │ │ │ │ │ │tegrate de monitorizare a │ │ │ │ │ │ │ │adaptării la modul de uti- │ │ │ │ │ │ │ │lizare a banilor │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴───────────────┴────────────┘─────────* Prima instituţie este instituţie coordonatoareE. CULTURĂObiectiv: Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minorităţii romilor.*Font 7* ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────┬──────────┐ │ Măsuri │Instituţii responsabile │ Termen │ Interval de │ Buget │Observaţii│ │ │ │ de în- │ evaluare ├──────────┬───────────────┤ │ │ │ │deplinire │ │Cost 2012-│ Sursa de │ │ │ │ │ │ │ 2013 │ finanţare │ │ │ │ │ │ │(mii lei) │ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┴───────────────┼──────────┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┤ │Organizarea şi dezvoltarea │Ministerul Culturii şi │2020 │anual │ │Bugetul de stat│ │ │unor reţele de revalorizare a│Patrimoniului Naţional, │ │ │ │ │ │ │patrimoniului cultural al ro-│prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │ │milor, inclusiv prin adapta- │Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │ │rea meseriilor tradiţionale │ │ │ │ │ │ │ │la contextul economic şi │ │ │ │ │ │ │ │social actual. │ │ │ │ │ │ │ │- Publicarea unei reviste │ │ │ │126 │ │ │ │trimestriale cultural-lite- │ │ │ │ │ │ │ │rare bilingve cu subiect rom │ │ │ │ │ │ │ │şi distribuirea sa în toată │ │ │ │ │ │ │ │ţara; │ │ │ │ │ │ │ │- Cercetare de teren în vede-│ │ │ │126 │ │ │ │rea culegerii de folclor rom │ │ │ │ │ │ │ │şi istorie orală, publicarea │ │ │ │ │ │ │ │unei crestomaţii de documente│ │ │ │ │ │ │ │de arhivă referitoare la romi│ │ │ │ │ │ │ │şi realizarea unui dicţionar;│ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │Iniţierea unor proiecte cul- │Ministerul Culturii şi │2020 │anual │336 │Bugetul de stat│ │ │turale de reconstrucţie şi │Patrimoniului Naţional, │ │ │ │ │ │ │afirmare identitară a cetăţe-│prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │ │nilor români aparţinând │Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │ │minorităţii rome │ │ │ │ │ │ │ │- Realizarea unei emisiuni │ │ │ │ │ │ │ │radio şi TV bilingve │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │Conceperea şi implementarea │Ministerul Culturii şi │2020 │anual │84 │Bugetul de stat│ │ │unor programe de sprijinire a│Patrimoniului Naţional, │ │ │ │ │ │ │exprimării elitelor culturale│prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │ │şi artistice provenite din │Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │ │rândul cetăţenilor români │ │ │ │ │ │ │ │aparţinând minorităţii rome, │ │ │ │ │ │ │ │în scopul revigorării şi │ │ │ │ │ │ │ │afirmării identităţii etnice │ │ │ │ │ │ │ │- Organizarea de concursuri │ │ │ │ │ │ │ │anuale de literatură români │ │ │ │ │ │ │ │(poezie, proză, teatru etc.) │ │ │ │ │ │ │ │şi publicarea celor mai bune │ │ │ │ │ │ │ │lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │84 │ │ │ │- Organizarea de concursuri │ │ │ │ │ │ │ │anuale de arte rome (meşteşu-│ │ │ │ │ │ │ │guri tradiţionale, pictură, │ │ │ │ │ │ │ │grafică, sculptură, fotogra- │ │ │ │ │ │ │ │fie artistica etc.) şi expo- │ │ │ │ │ │ │ │ziţie cu cele mai bune │ │ │ │ │ │ │ │lucrări │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │Sprijinirea proiectelor cul- │Ministerul Culturii şi │2013 │anual │ │Bugetul de stat│ │ │turale privind păstrarea şi │Patrimoniului Naţional, │ │ │315 │ │ │ │promovarea culturii români │prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │ │- Realizarea unui film docu- │Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │ │mentar despre tradiţia │ │ │ │ │ │ │ │romilor │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │Conceperea şi implementarea │Ministerul Culturii şi │2020 │anual │ │Bugetul de stat│ │ │unor programe de sprijinire a│Patrimoniului Naţional, │ │ │ │ │ │ │elitelor culturale şi artis- │prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │ │tice ale romilor prin inter- │Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │ │mediul Centrului Naţional de │ │ │ │ │ │ │ │Cultură a Romilor (CNCR): │ │ │ │ │ │ │ │dezvoltarea Ansamblului muzi-│ │ │ │ │ │ │ │cal existent (Grigoraş │ │ │ │ │ │ │ │Dinicu) prin constituirea │ │ │ │ │ │ │ │unui repertoriu specific şi a│ │ │ │ │ │ │ │unui atelier de creaţie, dez-│ │ │ │ │ │ │ │voltarea proiectelor teatrale│ │ │ │ │ │ │ │în cadrul Studioului Ion │ │ │ │ │ │ │ │Budai Deleanu pentru a se ge-│ │ │ │ │ │ │ │nera un repertoriu specific │ │ │ │ │ │ │ │şi un corp de profesionişti │ │ │ │ │ │ │ │(actori, regizori) pentru un │ │ │ │ │ │ │ │viitor teatru în limba ro- │ │ │ │ │ │ │ │mani, precum şi organizarea │ │ │ │ │ │ │ │periodică a unor expoziţii │ │ │ │ │ │ │ │tematice prin care să se acu-│ │ │ │ │ │ │ │muleze baza necesară înfiin- │ │ │ │ │ │ │ │ţării unui muzeu al etniei │ │ │ │ │ │ │ │rome. │ │ │ │420 │ │ │ │- Dezvoltarea "Orchestrei │ │ │ │ │ │ │ │Româno Kher" prin constitui- │ │ │ │ │ │ │ │rea unui repertoriu specific │ │ │ │ │ │ │ │şi a unui atelier de creaţie;│ │ │ │ │ │ │ │- Dezvoltarea proiectelor │ │ │ │ │ │ │ │teatrale în cadrul Studioului│ │ │ │420 │ │ │ │"Ion Budai Deleanu" pentru a │ │ │ │ │ │ │ │se genera un repertoriu spe- │ │ │ │ │ │ │ │cific şi un corp de profesio-│ │ │ │ │ │ │ │nişti (actori, regizori) │ │ │ │ │ │ │ │pentru un viitor teatru în │ │ │ │ │ │ │ │limba români; │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │Conceperea şi implementarea │Ministerul Culturii şi │2020 │ │ │Bugetul de stat│ │ │unor programe de promovare şi│Patrimoniului Naţional, │ │ │ │ │ │ │afirmare a culturii şi iden- │prin Centrul Naţional de │ │ │ │ │ │ │tităţii români, în special în│Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │ │rândul copiilor, a tinerilor │ │ │ │ │ │ │ │şi a funcţionarilor care lu- │ │ │ │ │ │ │ │creează cu şi pentru minori- │ │ │ │ │ │ │ │tatea romilor. │ │ │ │ │ │ │ │- Organizarea de evenimente │ │ │ │ │ │ │ │de promovare a culturii rome:│ │ │ │ │ │ │ │conferinţe, seminarii, sesi- │ │ │ │ │ │ │ │uni ştiinţifice, expoziţii │ │ │ │ │ │ │ │galerii de artă şi alte cur- │ │ │ │ │ │ │ │suri pe baza solicitărilor, │ │ │ │ │ │ │ │cursuri de limba români │ │ │ │ │ │ │ │pentru tineri, adulţi, │ │ │ │ │ │ │ │funcţionari, istoria şi │ │ │ │ │ │ │ │cultura romilor etc. │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤ │TOTAL BUGET │ │ │ │2352 │ │ │ └─────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┘F. INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂObiectiv: Dezvoltarea, de către instituţii, a unor măsuri care, prin serviciile pe care le oferă, răspund unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minorităţii romilor în domeniile: protecţia copilului, justiţie şi ordine publică., administraţie şi dezvoltare comunitară.F.1. Protecţia copilului*Font 7* ┌─────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────────┬──────────┐ │ Măsuri │Instituţii responsabile│ Termen │Interval de│ Buget │Observaţii│ │ │ │ │ evaluare ├──────────────┬───────────────┤ │ │ │ │ │L - Lunar │ Cost │ Sursa │ │ │ │ │ │T - Trimes-│ │ finanţare │ │ │ │ │ │ trial │ │ │ │ │ │ │ │S - Semes- │ │ │ │ │ │ │ │ trial │ │ │ │ │ │ │ │A - Anual │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤ │1.1. Iniţierea unor programe │MMFPS,CNCD, │ │ │ │ │ │ │de prevenire şi combatere a │ANR │ │ │41900 mii Lei │Fonduri │ │ │discriminării cu care se con-│ │ │ │fonduri neram-│structurale │ │ │fruntă copiii romi, inclusiv │Organizaţii │Anual, │A │bursabile │ │ │ │prin încurajarea realizării │naţionale │2012- │ │gestionate de │Buget de stat │ │ │de parteneriate între organi-│ │2013 │ │Asociaţia │(CNCD) │ │ │zaţiile neguvernamentale şi │Agenţii UN în │ │ │GEDEON │ │ │ │structurile publice locale │România │ │ │MMFPS este │Buget local │ │ │pentru protecţia copilului. │Parteneri sociali │ │ │partener │ │ │ │ │ │ │ │în cadrul │Alte fonduri │ │ │ │ │ │ │proiectului │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤ │1.2. Organizarea de campanii │MMFPS,CNCD, ANR │ │ │Implementarea │Buget de stat │ │ │pentru prevenirea abuzului şi│ │ │ │Campaniei │(CNCD) │ │ │neglijării copilului, precum │Organizaţii │ │ │"One în Five" │ │ │ │şi a tuturor fenomenelor care│naţionale │ │ │se estimează a│Alte fonduri │ │ │pot determina separarea │ │2012 │ │fi realizată │ │ │ │copilului de familie. │Agenţii UN în │ │A │cu sprijinul │ │ │ │ │România │ │ │CoE, fără a │ │ │ │ │ │ │ │presupune │ │ │ │ │Parteneri sociali │ │ │alocarea │ │ │ │ │ │ │ │unor fonduri │ │ │ │ │ │ │ │de la bugetul │ │ │ │ │ │ │ │de stat. │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤ │1.3. Elaborarea de proiecte │MMFPS, ANR │ │ │Bugetul total │Fonduri struc- │ │ │de intervenţie socială pentru│ │ │ │al │turale │ │ │prevenirea şi combaterea │Organizaţii │ │ │Proiectului │ │ │ │fenomenului "copiii străzii" │naţionale │ │ │"Iniţiativa │Buget de stat │ │ │prin implementarea unor pro- │ │ │ │Copiii │(CNCD) │ │ │iecte naţionale şi locale de │Agenţii UN în │ │ │Străzii" │ │ │ │intervenţie socială eficientă│România │2012 │A │a cărui imple-│Buget local │ │ │şi de monitorizare continuă a│ │ │ │mentare va fi │ │ │ │acestora. │Parteneri sociali │ │ │terminată la │Alte fonduri │ │ │ │ │ │ │sfârşitul │ │ │ │ │ │ │ │anului 2011 a │ │ │ │ │ │ │ │fost de │ │ │ │ │ │ │ │4,7882 mil. │ │ │ │ │ │ │ │Euro, din care│ │ │ │ │ │ │ │împrumutul din│ │ │ │ │ │ │ │fonduri exter-│ │ │ │ │ │ │ │ne a fost în │ │ │ │ │ │ │ │valoare de │ │ │ │ │ │ │ │3,3 mil. Euro.│ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤ │1.4. Sensibilizarea opiniei │MMFPS, ANR │ │ │Finanţare │Fonduri │ │ │publice cu privire la dreptu-│ │ │ │PODCA │structurale │ │ │rile copilului şi la proble- │Organizaţii │ │ │3.653.865,25 │ │ │ │matica copilului şi a fami- │naţionale │ │ │lei + TVA │Buget de stat │ │ │liei în situaţie de risc sau │ │ │ │asistenţă │(CNCD) │ │ │dificultate. │Agenţii UN în │2012 │A │financiară │ │ │ │ │România │ │ │nerambursabilă│Buget local │ │ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │Parteneri sociali │ │ │644.799,75 lei│Alte fonduri │ │ │ │ │ │ │+ TVA cofinan-│ │ │ │ │ │ │ │ţare (valoare │ │ │ │ │ │ │ │totală proiect│ │ │ │ │ │ │ │4.298.665 lei │ │ │ │ │ │ │ │fără TVA) │ │ │ └─────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┘F.2. Justiţie şi ordine publică*Font 7* ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐ │ Măsuri │Instituţii responsabile│ Termen │Interval de│ Total Buget (mii lei) │Observaţii│ │ │ │de în- │ evaluare ├─────────┬───────────────┤ │ │ │ │deplinire│L - Lunar │ Cost │ Surse de │ │ │ │ │ │T - Trimes-│2011-2013│ finanţare │ │ │ │ │ │ trial │ │ │ │ │ │ │ │S - Semes- │ │ │ │ │ │ │ │ trial │ │ │ │ │ │ │ │A - Anual │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤ │Organizarea unor campanii de promovare│CNCD │2020 │anual │200 │Bugetul de stat│ │ │şi respectare a drepturilor şi liber- │ │ │ │ │ │ │ │tăţilor fundamentale ale omului (a │ │ │ │ │ │ │ │drepturilor civile, politice şi socia-│ │ │ │ │ │ │ │le), în general, şi a dreptului la ne-│ │ │ │ │ │ │ │discriminare, în special, inclusiv a │ │ │ │ │ │ │ │drepturilor persoanelor aparţinând mi-│ │ │ │ │ │ │ │norităţilor naţionale, în conformitate│ │ │ │ │ │ │ │cu normele şi obligaţiile internaţio- │ │ │ │ │ │ │ │nale asumate de către România │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤ │Derularea unor programe de informare a│CNCD │2020 │anual │200 │Bugetul de stat│ │ │liderilor romi, conducerii instituţii-│ │ │ │ │ │ │ │lor publice şi a organizaţiilor non- │ │ │ │ │ │ │ │guvernamentale pentru identificarea şi│ │ │ │ │ │ │ │soluţionarea corectă a cazurilor de │ │ │ │ │ │ │ │discriminare. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤ │Derularea de cursuri, seminarii, mese │CNCD │2020 │anual │398 │Bugetul de stat│ │ │rotunde şi realizarea, editarea, tipă-│ │ │ │ │ │ │ │rirea, achiziţionarea, traducerea şi │ │ │ │ │ │ │ │difuzarea de materiale documentare în │ │ │ │ │ │ │ │cadrul acestora (broşuri, buletine în-│ │ │ │ │ │ │ │formative, pliante, albume, publicaţii│ │ │ │ │ │ │ │periodice, cărţi, manuale şcolare, an-│ │ │ │ │ │ │ │tologii, postere, bannere, calendare, │ │ │ │ │ │ │ │agende, enciclopedii, afişe, compact- │ │ │ │ │ │ │ │discuri, DVD-uri, multimedia etc.) cu │ │ │ │ │ │ │ │privire la prevenirea şi combaterea │ │ │ │ │ │ │ │discriminării. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤ │Iniţierea unor programe de educaţie │CNCD │2020 │anual │100 │Bugetul de stat│ │ │juridică, civică şi de prevenire a │ │ │ │ │ │ │ │discriminării pentru membrii minorită-│ │ │ │ │ │ │ │ţii romilor, la nivel naţional. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤ │Continuarea măsurilor afirmative în │MAI │Permanent│Anual │Nu este │ - │ │ │procesul de recrutare, în conformitate│ │ │ │cazul │ │ │ │cu prevederile legale în vigoare, a │ │ │ │ │ │ │ │personalului pentru structurile │ │ │ │ │ │ │ │Poliţiei Române şi ale Jandarmeriei │ │ │ │ │ │ │ │Române din rândul cetăţenilor români │ │ │ │ │ │ │ │aparţinând minorităţii romilor. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤ │Continuarea alocării de locuri dis- │M.A.I. │Anual │Anual │400 │Bugetul de stat│ │ │tincte pentru admiterea la institu- │ │ │ │ │ │ │ │ţiile de formare profesională iniţială│ │ │ │ │ │ │ │ale Ministerului Administraţiei şi │ │ │ │ │ │ │ │Internelor │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴──────────┘F.3. Administraţie şi dezvoltare comunitară*Font 7* ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐ │ Măsuri │Instituţii responsabile│ Termen │Interval de│ Buget │Observaţii│ │ │ │ │ evaluare ├─────────┬───────────────┤ │ │ │ │ │L - Lunar │ Cost │ Surse de │ │ │ │ │ │T - Trimes-│(2012- │ finanţare │ │ │ │ │ │ trial │2015) │ │ │ │ │ │ │S - Semes- │Mii lei │ │ │ │ │ │ │ trial │ │ │ │ │ │ │ │A - Anual │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤ │Continuarea procesului de identificare│ MAI │Permanent│ A │Nu este │ │ │ │a persoanelor fără acte de stare civi-│Autorităţi ale │ │ │cazul │ │ │ │lă şi de identitate în vederea emite- │administraţiei │ │ │ │ │ │ │rii acestora │publice locale │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤ │Înfiinţarea/reorganizarea birourilor │ M.A.I. │În 30 de │ A │5.500 │Bugetul de stat│ │ │judeţene pentru romi şi a grupurilor │(Instituţiile │zile de │ │ │ │ │ │de lucru mixte │ Prefectului) │la data │ │ │ │ │ │ │ │aprobării│ │ │ │ │ │ │ │Strategi-│ │ │ │ │ │ │ │ei Guver-│ │ │ │ │ │ │ │nului │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤ │Evaluarea activităţii experţilor apar-│ANR │Permanent│ S │Nu este │ - │ │ │ţinând minorităţii romilor din cadrul │MAI │ │ │cazul │ │ │ │Birourilor Judeţene pentru Romi, │ │ │ │ │ │ │ │Birourilor Regionale ale ANR şi a ex- │ │ │ │ │ │ │ │perţilor locali pentru problemele │ │ │ │ │ │ │ │romilor care activează în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │Primăriilor cu accent pe implicarea │ │ │ │ │ │ │ │acestora în implementarea măsurilor │ │ │ │ │ │ │ │cuprinse în Strategia Guvernului. │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤ │Realizarea de campanii de informare cu│ANR │ 2012 │ A │ │Buget de stat │ │ │privire la dreptul la liberă circula- │MAI │ │ │ │ │ │ │ţie în cadrul Uniunii Europene │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤ │Lansarea unui proces de dialog social │ANR │2012-2013│ A │ │Buget de stat │ │ │şi intervenţii specifice prin activi- │ │ │ │ │ │ │ │tăţi desfăşurate de instituţii comuni-│ │ │ │ │ │ │ │tare şi organizaţiile societăţii │ │ │ │ │ │ │ │civile în special în comunităţi │ │ │ │ │ │ │ │interetnice. │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴──────────┘  +  Anexa 2 la StrategieTipuri de indicatori generali de performanţăpentru priorităţile Strategiei Guvernului ┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │ Domeniul proiectului │Indicatori cantitativi │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │1. Educaţie │1. Număr locuri speciale acordate candidaţilor│ │ │romi pentru admiterea la liceu/universitate; │ │ │2. Număr de copii/tineri romi care beneficiază│ │ │de programe de sprijin în scopul stimulării │ │ │participării şcolare, reducerii absenteismului│ │ │şi obţinerii succesului şcolar; │ │ │3. Număr de persoane angajate ca mediator │ │ │şcolar; │ │ │4. Număr şcoli/clase desegregate; │ │ │5. Număr elevi care studiază limba români; │ │ │6. Număr cadre didactice care predau limba │ │ │români; │ │ │7. Număr cadre didactice formate în tematica │ │ │specifică şcolii incluzive. │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2. Formare profesională şi │1. Rata de ocupare a persoanelor active │ │ocupare │aparţinând minorităţii romilor │ │ │2. Număr de persoane aparţinând minorităţii │ │ │romilor care beneficiază de cursuri de forma- │ │ │re, în vederea dezvoltării competenţelor │ │ │antreprenoriale, conversie şi reconversie │ │ │profesională │ │ │3. Rata de ocupare a persoanelor aparţinând │ │ │minorităţii romilor ca urmare a participării │ │ │la formare profesională.* │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │3. Sănătate │1. Număr mediatori sanitari angajaţi │ │ │2. Număr comunităţi deservite de mediator │ │ │sanitar │ │ │3. Număr de facilităţi medicale funcţionale în│ │ │comunităţi izolate │ │ │4. Număr de campanii de informare, educare şi │ │ │comunicare (IEC) în domeniul sănătăţii │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │4. Locuire şi mica │1. Număr beneficiari romi ai programelor de │ │infrastructura │finanţare sau co-finanţare pentru asigurarea │ │ │condiţiilor adecvate de locuit │ │ │2. Număr romi care beneficiază de locuinţe │ │ │sociale │ │ │3. Număr romi care beneficiază de locuire în │ │ │clădiri reabilitate, aflate în proprietatea │ │ │autorităţilor publice locale │ │ │4. Număr acte normative emise de autorităţile │ │ │publice centrale şi locale în vederea solu- │ │ │ţionării situaţiilor de criză în domeniul │ │ │locuirii │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │5. Cultură │1. Număr emisiuni radio şi tv (număr ediţii, │ │ │număr canale radio şi tv) │ │ │2. Teatru Rom de stat înfiinţat │ │ │3. Muzeul Civilizaţiei şi Culturii Rome │ │ │înfiinţat │ │ │4. Număr proiecte culturale desfăşurate în │ │ │Teatrul Rom de Stat │ │ │5. Număr evenimente culturale de promovare a │ │ │identităţii rome │ ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │6. Infrastructură Socială │Protecţia Copilului │ │ │1. Număr copii care părăsesc sistemul institu-│ │ │ţionalizat de protecţie │ │ │2. Număr de foster-parents │ │ │3. Număr tineri care, părăsind sistemul │ │ │instituţionalizat, şi-au găsit un loc de muncă│ │ │stabil │ │ │4. Număr tineri care, părăsind sistemul insti-│ │ │tuţionalizat, au intrat în învăţământul │ │ │superior │ │ ├──────────────────────────────────────────────┤ │ │Justiţie şi ordine publică │ │ │1. Număr de locuri distincte pentru cetăţeni │ │ │români aparţinând minorităţii romilor în în- │ │ │stituţiile de formare profesională ale │ │ │Ministerului Administraţiei şi Internelor │ │ │2. Număr cetăţeni români aparţinând minorită- │ │ │ţii romilor recrutaţi în structurile Poliţiei │ │ │Române şi ale Jandarmeriei Române │ │ ├──────────────────────────────────────────────┤ │ │Administraţie şi dezvoltare comunitară │ │ │1. Număr persoane identificate fără acte de │ │ │stare civilă şi de identitate │ │ │2. Număr persoane ce obţin documentele │ │ │necesare │ └──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘Notă: ANOFM poate furniza date privind persoanele aparţinând minorităţii romilor înregistrate la programele de formare profesională organizate de ANOFM.------