ORDIN nr. 3.163 din 1 februarie 2012privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 10 februarie 2012    În baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane şi instituţiile de învăţământ superior vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 1 februarie 2012.Nr. 3.163.  +  Anexa METODOLOGIE-CADRUde organizare şi funcţionare a programelor postuniversitarede formare şi dezvoltare profesională continuă  +  Articolul 1În conformitate cu definiţiile acceptate la nivel european, în sensul prezentei metodologii: a) competenţa reprezintă abilitatea de a aplica adecvat rezultatele învăţării, într-un context definit. Competenţa nu este limitată la elemente cognitive (implicând utilizarea teoriei, concepte, cunoştinţe) şi include aspecte funcţionale (deprinderi tehnice), precum şi atribute interpersonale (abilităţi sociale sau organizaţionale); b) certificarea competenţelor reprezintă procesul emiterii unui certificat care atestă faptul că un set de rezultate ale învăţării (cunoştinţe, expertiză, deprinderi şi/sau competenţe) dobândite de o persoană a fost evaluat şi validat de o structură competentă, pe baza unor standarde existente; c) rezultatele învăţării reprezintă setul de cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe pe care o persoană le-a acumulat şi/sau este capabilă să le demonstreze practic la sfârşitul unui proces de învăţare formal, informal sau nonformal; d) evaluarea rezultatelor învăţării reprezintă procesul de estimare a cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor şi/sau competenţelor unei persoane, pe baza unor criterii predefinite; e) validarea rezultatelor învăţării reprezintă confirmarea de către o structură competentă a faptului că rezultatele învăţării (cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe) dobândite de o persoană au fost evaluate pe baza unor criterii predefinite şi care sunt conforme cu cerinţele standardului de validare.  +  Articolul 2Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.  +  Articolul 3 (1) Potrivit legii, pot organiza programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă toate acele instituţii de învăţământ superior care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţific respectiv. (2) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se înfiinţează şi se gestionează, potrivit prevederilor legale în vigoare, la nivelul departamentelor sau/şi şcolilor postuniversitare. (3) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot organiza numai în limbile şi la formele de învăţământ în care sunt şcolarizate programele de studii universitare de licenţă acreditate în domeniul ştiinţific respectiv.  +  Articolul 4Potrivit legii, programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse.  +  Articolul 5 (1) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se desfăşoară pe baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare, aprobat de senatul universitar. (2) Acest regulament trebuie să fie aprobat înainte de a începe şcolarizarea oricărui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.  +  Articolul 6Au dreptul să participe la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă absolvenţii care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente.  +  Articolul 7 (1) Planurile de învăţământ pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se elaborează de către departamente/şcoli postuniversitare. Finalizarea circuitului intern de aprobare a planurilor de învăţământ se face prin aprobarea lor de către senatele universitare. (2) Planurile de învăţământ aprobate de senatele universitare se avizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, unde vor fi prezentate împreună cu calificarea universitară sau standardul ocupaţional/standardele ocupaţionale pe care se fundamentează programul, precum şi cu competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.  +  Articolul 8 (1) În conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pot utiliza sistemul de credite de studiu transferabile. (2) În cazul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă cu durată mai mare de 100 de ore, utilizarea creditelor de studiu transferabile este obligatorie.  +  Articolul 9 (1) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului. (2) Examenul de certificare a competenţelor trebuie să verifice capacitatea de a aplica practic competenţele dobândite în programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. (3) Examenul de certificare a competenţelor profesionale nu poate fi susţinut decât la instituţia care a asigurat şcolarizarea.  +  Articolul 10 (1) Absolvenţilor care promovează examenul de certificare a competenţelor li se eliberează de către instituţia organizatoare un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului. (2) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate (dacă este cazul), calificarea universitară/standardul ocupaţional care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. (3) Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.  +  Articolul 11 (1) Activitatea din cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se normează separat şi nu intră sub incidenţa art. 288 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Numărul maxim de ore pe care un cadru didactic şi/sau un cadru didactic coordonator de program le pot desfăşura în programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se stabileşte de senatul universităţii.---------