HOTĂRÂRE nr. 75 din 2 februarie 2012privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov, şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil constituit din teren, situat în municipiul Braşov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Asigurarea accesibilităţii către zona economică Braşov Sud-Est". (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Codul de clasificare al imobilului prevăzut în anexă se modifică şi va avea următorul cuprins: 8.28.13 "Alte imobile cu destinaţie tehnică".  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 februarie 2012.Nr. 75.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului constituit din teren care se transmite din domeniulpublic al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate"C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Braşov şi înadministrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
  *Font 9*
   
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP şi codul de clasificare
  Municipiul Braşov, calea Bucureşti f.n., judeţul Braşov Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - CUI 13.633.330 şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - CUI 11054529 Consiliul Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov CF 121218 Teren - 46.171 mý Nr. MFP - 147826 parţial Codul de clasificare - 8.28.13
  ---------