HOTĂRÂRE nr. 66 din 1 februarie 2012privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modificarea codului de clasificaţie a bunului imobil identificat cu numărul MFP 153198 din "8.26_" în "8.21.01". (2) Bunul imobil prevăzut la alin. (1) se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al municipiului Câmpulung şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă modificarea codului de clasificaţie a bunului mobil identificat cu numărul de identificare MFP 155002, din "8.28_" în "8.24.07". (2) Bunul mobil prevăzut la alin. (1) se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" în domeniul public al judeţului Ialomiţa şi în administrarea Muzeului Agriculturii Slobozia, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 alin. (2) şi art. 2 alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 1 februarie 2012.Nr. 66.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea MinisteruluiCulturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al municipiuluiCâmpulung şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
  *Font 7*
  Denumirea bunului/ Adresa Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil Persoana juridică la care se transmite bunul imobil Valoarea de inventar - lei - Caracteristicile tehnice Tipul bunului Anul dobândirii/ dării în folosinţă Codul de clasificare Nr. MFP
  Bust preot Răuţescu Ioan Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional Consiliul Local al Municipiului Câmpulung 10.000 Autor Daicu Nicolae, bronz, bust H = 1,20 m, soclu H = 1,50 m Imobil 2003 8.21.01 153198
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea MuzeuluiNaţional al Satului "Dimitrie Gusti" în domeniul public al judeţuluiIalomiţa şi în administrarea Muzeului Naţional al Agriculturii Slobozia
  *Font 7*
  ┌──────────────┬──────────────────┬─────────────────┬────────┬────────────────────────┬───────┬───────────┬───────────┐│ Denumirea │ Persoana juridică│Persoana juridică│Valoarea│ │ │ Anul │ Codul de ││ bunului/ │ de la care se │ la care se │ de │ Caracteristicile │ Tipul │dobândirii/│clasificare││ Adresa │ transmite bunul │ transmite bunul │inventar│ tehnice │bunului│ dării în │ Nr. MFP ││ │ imobil │ imobil │ - lei -│ │ │ folosinţă │ │├──────────────┼──────────────────┼─────────────────┼────────┼────────────────────────┼───────┼───────────┼───────────┤│Moară cu val- │Muzeul Naţional al│Muzeul Naţional │ 30.000 │Valţ tip FREDERICH │ Mobil │ 2007 │ 8.24.07 ││ţuri "Ganz" │Satului "Dimitrie │al Agriculturii │ │TIMISOARA - S.A.- 1935, │ │ │ 155002 ││şi motor │Gusti" │Slobozia │ │seria 1103 Măcinarea │ │ │ ││Diesel "D-110"│ │ │ │a II-a: valţ tip GANZ C.│ │ │ ││Şos. Kiseleff │ │ │ │PAT. MECHWART - 1894, │ │ │ ││nr. 28, │ │ │ │seria 2082T; valţ simplu│ │ │ ││sectorul 1, │ │ │ │tip "Ganz", fabricat în │ │ │ ││Bucureşti │ │ │ │anul 1900 │ │ │ ││ │ │ │ │Zona de provenienţă: │ │ │ ││ │ │ │ │judeţul Hunedoara │ │ │ │└──────────────┴──────────────────┴─────────────────┴────────┴────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘--------