HOTĂRÂRE nr. 63 din 1 februarie 2012privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 106760, reevaluată conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, în vederea dezvoltării Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, respectiv realizarea pistei de decolare-aterizare de 3.500 m.  +  Articolul 3Consiliul Judeţean Cluj asigură pentru aeronavele militare care efectuează zboruri necomerciale gratuitatea pentru serviciile de handling de bază - servicii la sol obligatoriu a fi asigurate unei aeronave militare înaintea decolării sau aterizării -, respectiv alimentarea la sol cu energie electrică, utilizare starter, degivrare şi tractare aeronavă, asistenţă P.S.I., îmbarcare/debarcare cargo, transport bagaje, vidanjare, asigurare a scării de pasageri, curăţare a suprafeţei de mişcare în urma contaminării cu uleiuri şi carburanţi.  +  Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 2, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 5Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 1 februarie 2012.Nr. 63.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unui bun imobil aflat în domeniul publical statului şi în administrareaMinisterului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea deinventar conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003privind reevaluarea şi amortizareaactivelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare┌──────┬───────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐│ Nr. │ Codul de │ Denumirea bunului│ │ Valoarea de ││ MFP │clasificare│ din domeniul │ Adresa │ inventar ││ │ │public al statului│ │ actualizată a││ │ │ │ │bunului imobil││ │ │ │ │ (lei) │├──────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤│106760│ 8.19.01 │ 2626 Cluj-Napoca │Judeţul Cluj, municipiul │ 565.960 lei ││ │ │ │ Cluj-Napoca │ │└──────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil care se transmite din domeniulpublic al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale îndomeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul/ codul unic de înregistrare fiscală Persoana juridică la care se transmite imobilul/codul unic de înregistrare fiscală Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteris- ticile tehnice ale imobilului
  Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Judeţul Cluj, în administrarea Consiliului Judeţean Cluj CUI - 4288110 - imobil 2626 - cod 8.19.01 - nr. M.F.P 106760 - valoarea de inventar - 565.960 lei - suprafaţa construită = 466 mp - suprafaţa desfăşurată = 466 mp - suprafaţa totală a terenului, inclusiv cons- trucţiile = 3.520 mp
  ---------