HOTĂRÂRE nr. 48 din 25 ianuarie 2012privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a imobilului înregistrat la poziţia cu nr. M.F. 40215 cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Imobilul menţionat la art. 1 are datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 ianuarie 2012.Nr. 48.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se scoate din inventarul centralizatal bunurilor care alcătuiesc domeniulpublic al statului şi din administrarea Muzeului NaţionalBran ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite*Font 8* 
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite 5380628 Muzeul Naţional Bran
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
    ┌───────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │Nr. MFP│Codul de│Denumirea│ Date de identificare │ Anul │ │ │clasifi-│ │ │ dobân- │ │ │care │ │ │ dirii/ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┤ baza │ │ │ │ │ Descrierea tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │ legală │ ├───────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┼────────┤ │ 40215 │ 8.28_ │Vama │5 clădiri (A, B, C, D, E) │N - incinta Castelului │România, │ 1957 │ │ │ │medievală│construite din zidărie de │E - Ocolul Silvic Râşnov│judeţul │Decretul│ │ │ │ │cărămidă şi piatră,învelitori│V - DN73 │Braşov, │983/1948│ │ │ │ │din lemn şi astereală, acope-│S - proprietate Martoiu │comuna Bran│ │ │ │ │ │rită cu ţiglă. Parter, etaj │Constantin │ │ │ │ │ │ │şi parţial subsol (A). │ │ │ │ │ │ │ │Alimentare cu apă rece şi │ │ │ │ │ │ │ │canalizare.Încălzire centrală│ │ │ │ │ │ │ │cu combustibil lichid. │ │ │ │ │ │ │ │Funcţionează expoziţia perma-│ │ │ │ │ │ │ │nentă,depozite de patrimoniu,│ │ │ │ │ │ │ │laboratoare de conservare- │ │ │ │ │ │ │ │restaurare, birouri, garaj. │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa - 5.500 mp,din care│ │ │ │ │ │ │ │construită 1.324 mp │ │ │ │ └───────┴────────┴─────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────┴────────┘----