HOTĂRÂRE nr. 44 din 25 ianuarie 2012privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Alba Iulia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 1 februarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al municipiului Alba Iulia în domeniul public al statului, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 95 din 31 martie 2011.  +  Articolul 2Se aprobă darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu destinaţia de sediu pentru Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 7 Centru Alba Iulia a imobilului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului compus din teren curţi construcţii cu suprafaţa de 2.454 mý şi clădire internat, înregistrat în CF nr. 84932, municipiul Alba Iulia, prevăzut la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu Tabărăp. Ministruladministraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 ianuarie 2012.Nr. 44.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în proprietatea publică a municipiuluiAlba Iulia, care se transmite în domeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şiDezvoltării Rurale, pentru Agenţia de Plăţi pentruDezvoltare Rurală şi Pescuit, Centrul Regional de Plăţipentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 7 Centru Alba Iulia
    *Font 9*
    ┌────────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────┐│Nr. de │Persoana juridică│ Persoana juridică │ Date de identificare │ Tipul ││inventar│ de la care │la care se transmite├─────────────┬────────────────────┤bunului││ │ se transmite │ imobilul │ Locul unde │ Caracteristicile │ ││ │ imobilul │ │ este situat │ tehnice │ ││ │ │ │imobilul care│ ale imobilului │ ││ │ │ │se transmite │ │ │├────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤│ *) │Consiliul Local │Ministerul Agricul- │Municipiul │Date referitoare la │Imobil ││ │al Municipiului │turii şi Dezvoltării│Alba Iulia, │teren: curţi │ cod ││ │Alba Iulia, │Rurale, pentru │str. Al. I. │construcţii cu │8.29.08││ │CUI 4562923 │Agenţia de Plăţi │Cuza nr. 23, │suprafaţa - 2.454 mý│ ││ │ │pentru Dezvoltare │judeţul Alba │Date referitoare la │ ││ │ │Rurală şi Pescuit, │ │construcţii: │ ││ │ │Centrul Regional de │ │Construcţii adminis-│ ││ │ │Plăţi pentru │ │trative şi social- │ ││ │ │Dezvoltare Rurală │ │culturale - │ ││ │ │şi Pescuit 7 Centru │ │suprafaţa 748 mp │ ││ │ │Alba Iulia, │ │CF nr. 84932 │ ││ │ │CUI 13533790 │ │Valoarea de │ ││ │ │ │ │inventar - │ ││ │ │ │ │1.187.479,02 lei │ │└────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘----------- Notă *) Se atribuie de către Ministerul Finanţelor Publice la înscrierea în inventar.---------