HOTĂRÂRE nr. 43 din 25 ianuarie 2012privind actualizarea valorii de inventar aferente phărţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 1 februarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 22 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar aferente părţii din imobilul situat în municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Constantin Nacu nr. 3, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, înregistrat cu nr. MFP 145400 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Dezsi AttilaPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruReglementare în Domeniul Energiei,Iulius Dan PlavetiMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 ianuarie 2012.Nr. 43.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţii dintr-un imobil, aflată în domeniul publical statului şi în administrareaAutorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,pentru care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării
  *Font 7*
  Nr. MFP Denumirea imobilului Codul de clasi- ficare Persoana juridică ce administrează imobilul/CUI Adresa imobilului Situaţia juridică Valoarea contabilă actualizată Baza legală a majorării valorii de inventar
  145400 Sediu - clădire administrativă 8.29.08 Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei/ 11514848 Municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Constantin Nacu nr. 3 Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 2.605.158 lei Raport de evaluare din 31 decembrie 2010 Societatea Comercială "Property Partners" - S.R.L.
  --------