HOTĂRÂRE nr. 7 din 14 ianuarie 2012privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012    În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (4), litera e) se abrogă.2. La articolul 8, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din reprezentanţii asociaţiilor profesionale, având rolul de a formula propuneri privind organizarea profesiei şi de a aviza proiecte de hotărâri ce vizează exercitarea profesiei de mediator.................................................................................... (8) Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere este constituită din reprezentanţi ai organizaţiilor în domeniul medierii şi are rolul de a formula propuneri şi recomandări cu privire la modul de organizare, monitorizare şi control al acestor servicii."3. La articolul 8, alineatul (10) se abrogă.4. La articolul 13, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Perioada de predare a documentelor gestionate de preşedinte şi de vicepreşedinte este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcţie."5. La articolul 15 alineatul (7), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) La solicitarea membrului Consiliului, voturile împotrivă şi cele de abţinere se motivează şi se consemnează separat în procesul-verbal de şedinţă."6. La articolul 16, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:"y) înfiinţează asociaţii, fundaţii sau societăţi comerciale şi participă la administrarea acestora."7. La articolul 17, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) adoptă procedurile de autorizare, avizare, acreditare din domeniul formării mediatorilor."8. La articolul 18, după litera t) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:"u) întocmeşte şi actualizează cel puţin semestrial Registrul de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii, precum şi Registrul de evidenţă a asociaţiilor profesionale specializate ale mediatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi le publică pe portalul său web."9. La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul schimbării sau încetării formei în care îşi exercită profesia de mediator sau al suspendării din activitate, mediatorul este obligat să notifice în scris Consiliul în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări."10. La articolul 40, alineatele 8 şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(8) În termen de 30 de zile de la data depunerii unei cereri, Consiliul adoptă o hotărâre privind aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii.................................................................................... (10) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii pentru eliberarea autorizaţiei şi înscrierea în Tabloul mediatorilor, Consiliul de mediere emite autorizaţia de mediator şi procedează la înscrierea în Tabloul mediatorilor, prin decizia preşedintelui, în termen de 10 zile de la luarea deciziei, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii."11. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 42 - Consiliul comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acesteia."12. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52 - (1) În termen de 45 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însoţită de toate documentele solicitate conform art. 51, este analizată de Comisia permanentă, care formulează o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere."13. La articolul 83^8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Hotărârea Consiliului se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la adoptare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii şi se publică pe portalul web al Consiliului."Preşedintele Consiliului de mediere,Dorin Valeriu BădulescuBucureşti, 14 ianuarie 2012.Nr. 7.----