HOTĂRÂRE nr. 36 din 18 ianuarie 2012privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 144.926, reevaluat în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. (2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru realizarea unui campus universitar.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiate între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 18 ianuarie 2012.Nr. 36.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului lacare se actualizează valoarea de inventar,conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şiamortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
  Nr. MFP Codul de clasi- ficare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)
  144.926 8.19.01 485 Giurgiu Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti nr. 57 1.124.004,56 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea MinisteruluiApărării Naţionale în domeniul public al municipiului Giurgiu şi înadministrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul/Codul unic de înregistrare fiscală Persoana juridică la care se transmite imobilul/codul unic de înregistrare fiscală Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti nr. 57 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Municipiul Giurgiu, în administrarea Consiliului Local al Municipiul Giurgiu CUI - 4852455 - imobil 485 - cod 8.19.01 - nr. M.F. 144.926 - valoarea de inventar a imobilului: 1.124.004,56 lei - Suprafaţa construită - 956,05 mý - Suprafaţa desfăşurată - 2.276,05 mý - Suprafaţa totală a terenului inclusiv construcţiile - 6.112,78 mý
  ------