HOTĂRÂRE nr. 26 din 18 ianuarie 2012privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2012  Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate cu nr. M.F.P. 104.627 şi nr. 104.629 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unor construcţii cu destinaţie specială din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, situate în localitatea Chilia Veche, respectiv în localitatea Sulina, judeţul Tulcea, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ- valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 18 ianuarie 2012.Nr. 26.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de FrontierăTulcea, a căror valoare de inventar se modifică
  *Font 9*
  Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea Adresa Anul dobân- dirii/ dării în fo- losinţă Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunului
  1. 104.627 8.19.01 49-388 Localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea 1957 239.440,71 imobil
  2. 104.629 8.19.01 49-393 Localitatea Sulina, judeţul Tulcea 1980 2.705.413,27 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţeanal Poliţiei de Frontieră Tulcea, care setransmit din domeniul public al statului în domeniul privat alacestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
  *Font 9*
  Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Număr de înregis- trare atribuit de M.F.P.
  1. Localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspec- toratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea Cod unic de identificare (CUI) 4321399 C.F. nr. 30128 Construcţii cu destinaţie specială (49-388 - C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10) Valoare contabilă totală = 18.416,84 lei 104.627 (parţial)
  1. Localitatea Sulina, judeţul Tulcea Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspec- toratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea Cod unic de identificare (CUI) 4321399 C.F. nr. 30194 Construcţii cu destinaţie specială (49-393 - C2, C3, C4, C7) Valoare contabilă totală = 14.692,92 lei 104.629 (parţial)
  -------