ORDIN nr. 277 din 8 decembrie 2011privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii"
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 277 din 8 decembrie 2011
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 3.009 din 20 decembrie 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 17 ianuarie 2012    Având în vedere dispoziţiile:- Deciziei nr. 2007/435/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 2007 - 2013, ca parte a programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 168 din 28 iunie 2007,- Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European pentru Refugiaţi pentru perioada 2008 - 2013, ca parte a Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", precum şi de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 144 din 6 iunie 2007,- Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European de Returnare pentru perioada 2008 - 2013, ca parte a Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 144 din 6 iunie 2007,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2007 privind abilitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii",ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Obiectul prezentului ordin îl constituie stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", denumite în continuare Fondurile.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) program anual şi program multianual - documentele de planificare strategică şi programare financiară, elaborate de România şi aprobate de către Comisia Europeană pentru fiecare fond, care au drept scop orientarea şi stimularea activităţii de atingere a obiectivelor stabilite în baza documentelor strategice sectoriale şi a liniilor directoare aprobate de Comisia Europeană; b) autoritate responsabilă - organismul abilitat să gestioneze asistenţa financiară acordată României prin intermediul Fondurilor, precum şi a întregii comunicări cu Comisia Europeană; c) autoritate delegată - organismul desemnat să îndeplinească atribuţii ale autorităţii responsabile, aşa cum sunt prevăzute în actele de bază ale Uniunii Europene de instituire a Fondurilor; d) autoritate de certificare - organismul desemnat să certifice declaraţiile de cheltuieli aferente programelor anuale înaintea transmiterii acestora către Comisie, în conformitate cu normele europene aplicabile şi procedurile proprii; e) autoritate de audit - organismul care efectuează auditarea utilizării asistenţei financiare comunitare acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", denumit în continuare Programul general, în conformitate cu procedurile proprii şi cu standardele internaţionale de audit acceptate; f) cofinanţare publică naţională - orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cofinanţarea acordată de la bugetul de stat pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat sau bugetele locale; g) cofinanţare privată - orice contribuţie a beneficiarului final la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. f), aferentă proiectelor finanţate prin intermediul Fondurilor; h) contribuţia naţională - totalul sumelor cheltuite în cadrul implementării Fondurilor, fiind formată din cofinanţarea publică/privată şi cheltuielile neeligibile; i) contribuţia financiară a Uniunii Europene - asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondurilor; j) debite faţă de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a nerespectării prevederilor legale comunitare sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană şi Guvernul României; k) cheltuieli eligibile - cheltuielile aferente proiectelor finanţate prin intermediul Fondurilor, care respectă toate criteriile de eligibilitate stabilite de Comisia Europeană şi care pot fi finanţate atât prin contribuţia financiară a Uniunii Europene, cât şi din cofinanţarea publică naţională sau privată; l) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finanţate prin intermediul Fondurilor, care nu pot fi finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi nici din cofinanţarea publică naţională sau privată; m) proiect de monopol - proiect finanţat în cazul situaţiilor de monopol de drept sau din raţiuni de securitate; n) organism executiv - calitatea în care acţionează autoritatea responsabilă în cazul în care decide să pună în aplicare proiectele în mod direct întrucât caracteristicile acestora nu permit o altă manieră de punere în aplicare, de exemplu în cazul proiectelor de monopol; o) organism de atribuire - calitate în care acţionează autoritatea responsabilă în cazurile în care pune în aplicare proiectele, în general pe baza unei cereri deschise, anuale, de propuneri, proiectele implementate în această situaţie fiind denumite în continuare scheme de grant; p) cereri privind autorizarea transferului sumelor:(i) documente în baza cărora autoritatea delegată solicită autorităţii responsabile autorizarea transferului sumelor din prefinanţări ale Uniunii Europene, în vederea efectuării plăţilor aferente componentelor de asistenţă tehnică; sau(îi) documente în baza cărora autoritatea delegată solicită autorităţii responsabile autorizarea transferului de sume din prefinanţări ale Uniunii Europene, în vederea acordării tranşelor de finanţare către beneficiarii schemelor de grant în baza contractelor de finanţare nerambursabile; sau(iii) documente în baza cărora beneficiarul final solicită autorităţii responsabile autorizarea transferului sumelor din prefinanţări ale Uniunii Europene, în vederea efectuării plăţilor aferente proiectelor de monopol; q) beneficiar final - organismul, autoritatea, instituţia sau organizaţia din sectorul public sau privat, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare, prin intermediul Fondurilor ; r) ofiţerul responsabil de program - persoana care coordonează autoritatea responsabilă, având întreaga responsabilitate a managementului Fondurilor în România; s) acord de finanţare nerambursabilă - instrumentul juridic în baza căruia autoritatea responsabilă acordă subvenţii beneficiarului final în vederea punerii în aplicare a proiectului de monopol, încheiat în conformitate cu procedurile elaborate de autoritatea responsabilă cu respectarea principiului separării corespunzătoare a funcţiilor; t) contract de finanţare nerambursabilă - instrumentul juridic în baza căruia autoritatea delegată acordă subvenţii beneficiarului final în vederea punerii în aplicare a schemei de grant, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) În scopul utilizării eficiente a Fondurilor se instituie un sistem de monitorizare, coordonat de către un comitet de monitorizare, compus din reprezentanţi ai autorităţii responsabile şi ai autorităţii delegate. (2) Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi şi autoritatea de certificare participă în calitate de observator la reuniunile comitetului de monitorizare. (3) Atribuţiile comitetului de monitorizare se circumscriu analizării stadiului proiectelor derulate în cadrul Fondurilor, în ceea ce priveşte programarea, contractarea, implementarea şi evaluarea acestora, pe baza raportărilor semestriale elaborate de autoritatea responsabilă, precum şi stabilirii măsurilor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor. (4) Comitetul de monitorizare se reuneşte semestrial şi este prezidat de conducătorul autorităţii responsabile. (5) Secretariatul comitetului de monitorizare este asigurat de către Serviciul Fonduri Europene din cadrul Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare D.G.A.E.R.I.  +  Articolul 4Programul multianual şi programele anuale sunt supuse aprobării comitetului director, constituit în temeiul Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 604/2008 privind sistemul decizional şi de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", denumit în continuare comitet director, anterior transmiterii acestora, spre aprobare, Comisiei Europene.  +  Articolul 5Se desemnează D.G.A.E.R.I. în calitate de autoritate responsabilă pentru gestionarea asistenţei europene acordate României prin intermediul Fondurilor.  +  Articolul 6 (1) În situaţia în care autoritatea delegată acţionează în calitate de organism de atribuire, autoritatea responsabilă are următoarele atribuţii: a) verifică declaraţiile lunare de cheltuieli întocmite de către autoritatea delegată pentru schemele de grant implementate în cadrul programelor anuale; b) pe baza verificărilor şi a informaţiilor raportate periodic de autoritatea delegată, elaborează rapoarte trimestriale de monitorizare a implementării schemelor de grant; c) efectuează misiuni de monitorizare şi de control la faţa locului, individuale sau în colaborare cu autoritatea delegată, în vederea verificării din punct de vedere administrativ, financiar, tehnic şi fizic a modului de implementare a proiectelor finanţate prin intermediul Fondurilor; d) monitorizează şi controlează atribuţiile transmise autorităţii delegate pentru implementarea schemelor de grant; e) întreprinde măsurile necesare prevenirii neregulilor şi monitorizează recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, în baza informaţiilor şi documentelor transmise de către autoritatea delegată; f) aprobă cererile privind autorizarea transferului sumelor în vederea acordării tranşelor de finanţare către beneficiarii schemelor de grant. (2) În situaţia în care acţionează ca organism executiv, precum şi în cazul componentelor de asistenţă tehnică, autoritatea responsabilă are următoarele atribuţii: a) elaborează declaraţiile de cheltuieli privind proiectele de monopol şi componentele de asistenţă tehnică; b) monitorizează şi controlează modul de implementare a componentelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de monopol de către autoritatea delegată sau beneficiarul final, după caz; c) întocmeşte rapoarte trimestriale de progres şi monitorizare privind implementarea componentelor de asistenţă tehnică de către autoritatea delegată şi a proiectelor de monopol de către beneficiarul final, după caz; d) organizează procedurile de evaluare şi atribuire a proiectelor de monopol şi încheie cu beneficiarul final acorduri de finanţare nerambursabilă; e) autorizează transferul sumelor pentru componentele de asistenţă tehnică şi proiectele de monopol, pe baza cererilor de autorizare a transferului sumelor, elaborate de autoritatea delegată, respectiv beneficiarul final; f) elaborează fişele de asistenţă tehnică aferente programelor anuale; g) desfăşoară verificări şi controale care vizează aspectele administrative, financiare, tehnice şi fizice ale proiectelor, cu scopul de a se asigura că cheltuielile declarate sunt reale şi legitime, că proiectele finanţate au fost executate în conformitate cu acordurile de finanţare, că s-au respectat normele privind contribuţia europeană, că cererile de plată ale beneficiarilor finali sunt corecte şi că proiectele şi cheltuielile au respectat normele europene şi de drept intern, precum şi de faptul că acestea evită dubla finanţare a cheltuielilor cu alte sisteme europene sau naţionale şi cu alte perioade de programare; h) verifică şi aprobă utilizarea elementelor de identitate vizuală pentru componentele de asistenţă tehnică. (3) Autoritatea responsabilă îndeplineşte şi alte atribuţii, după cum urmează: a) verifică existenţa riscului de suprapunere a măsurilor programelor multianuale şi a programelor anuale cu măsuri eligibile pentru finanţare prin alte instrumente europene şi stabileşte consultări cu specialiştii autorităţilor/instituţiilor care gestionează instrumentele respective; b) verifică şi avizează programele multianuale şi anuale, precum şi variantele revizuite ale acestora; c) asigură funcţionarea punctului unic de contact răspunzător de schimbul de informaţii între autorităţile implicate în sistemul de management şi control al fondurilor şi de menţinerea contactelor curente cu reprezentanţii Comisiei Europene; d) elaborează rapoartele intermediare şi finale în cadrul programelor anuale pe baza raportărilor asupra schemelor de grant, componentelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de monopol; e) transmite Comisiei Europene pachetele de raportare intermediară asupra programului anual pentru anul în curs ce cuprind raportul intermediar, cererea de plată a celei de-a doua prefinanţări şi certificarea pentru a doua prefinanţare în cadrul programelor anuale; f) transmite Comisiei Europene pachetele de raportare finală asupra programului anual pentru anul în curs ce cuprind raportul final, raportul anual de audit al autorităţii de audit, cererea de plată a soldului/declaraţia de rambursare şi certificarea pentru plata finală, în vederea aprobării plăţii soldului în cadrul programelor anuale; g) avizează procedurile autorităţii delegate şi modificările ulterioare ale acestora; h) participă la reuniunile comitetului de monitorizare, semestrial sau ori de câte ori este cazul; i) elaborează şi actualizează registrul neregulilor, registrul debitorilor şi registrul de riscuri; j) desfăşoară activităţi de constatare a neregulilor şi de stabilire şi recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, în situaţiile în care este necesară investigarea unor posibile nereguli pentru care autoritatea delegată are calitatea de beneficiar sau poate fi stabilită ca debitor; k) în conformitate cu prevederile art. 47 din Decizia nr. 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European pentru Refugiaţi pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii, precum şi de abrogarea Deciziei 2004/904/CE a Consiliului, ale art. 45 din Decizia nr. 2007/435/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", şi ale art. 47 din Decizia nr. 2007/575/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European de Returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", aprobă transferul sumelor care trebuie restituite la bugetul general al Uniunii Europene; l) asigură, în cooperare cu autoritatea delegată, existenţa unui sistem de înregistrare şi stocare pe suport electronic a înregistrărilor contabile aferente fiecărei acţiuni şi componente din cadrul programelor anuale, precum şi colectarea datelor necesare pentru gestiunea financiară, monitorizare, control şi evaluare.  +  Articolul 7Se desemnează Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare O.R.I., pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate delegată pentru asistenţa europeană acordată României prin intermediul Fondurilor.  +  Articolul 8Autoritatea delegată are următoarele atribuţii principale: a) desfăşoară consultări cu autorităţile şi organismele implicate în aplicarea programului multianual sau care sunt în măsură să contribuie eficient la dezvoltarea acestuia; b) elaborează propuneri de programe multianuale şi anuale şi le transmite autorităţii responsabile, în vederea avizării; c) desfăşoară verificări şi controale care vizează aspectele administrative, financiare, tehnice şi fizice ale proiectelor finanţate prin schemele de grant cu scopul de a se asigura că cheltuielile declarate sunt reale şi legitime, că proiectele finanţate au fost executate în conformitate cu acordurile de finanţare, că s-au respectat normele privind contribuţia comunitară, că cererile de plată ale beneficiarilor finali sunt corecte şi că proiectele şi cheltuielile au respectat normele europene şi de drept intern, precum şi de faptul că acestea evită dubla finanţare a cheltuielilor cu alte sisteme comunitare sau naţionale şi cu alte perioade de programare; d) verifică şi validează eligibilitatea cheltuielilor declarate de către beneficiarii schemelor de grant; e) elaborează cererile de autorizare, prin care solicită de la autoritatea responsabilă autorizarea transferului de sume; f) întocmeşte declaraţiile lunare de cheltuieli pentru schemele de grant; g) întocmeşte rapoartele de progres privind schemele de grant şi componentele de asistenţă tehnică şi le transmite autorităţii responsabile; h) transmite autorităţii responsabile la începutul fiecărui trimestru analizele de risc întocmite pentru proiectele implementate de beneficiarii finali ai schemelor de grant; i) întreprinde măsurile necesare pentru prevenirea, constatarea neregulilor şi recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, stabilite prin procesul-verbal de constatare întocmit în urma controalelor efectuate la beneficiarii finali pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de grant; j) solicită autorităţii responsabile acordarea finanţării pentru proiecte de monopol şi asigură implementarea proiectelor aprobate spre finanţare; k) organizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, pentru implementarea componentelor de asistenţă tehnică, în conformitate cu normele europene şi naţionale aplicabile; l) organizează procedurile de selecţie publică a proiectelor în cadrul schemelor de grant; m) atribuie contracte de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare; n) este destinatara sumelor aferente programelor anuale transferate de Comisia Europeană; o) efectuează plăţi către beneficiarii schemelor de grant în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare nerambursabilă; p) utilizează sumele aferente componentelor de asistenţă tehnică, conform autorizărilor acordate; q) monitorizează schemele de grant, verificând dacă cheltuielile au fost efectiv realizate şi dacă se respectă normele europene şi naţionale aplicabile; r) asigură în cooperare cu autoritatea responsabilă existenţa unui sistem de înregistrare şi stocare pe suport electronic a înregistrărilor contabile aferente fiecărei acţiuni şi componente din cadrul programelor anuale, precum şi colectarea datelor necesară pentru gestiunea financiară, monitorizare, control şi evaluare; s) se asigură că beneficiarii schemelor de grant au fie un sistem contabil separat, fie un cod contabil adecvat pentru toate tranzacţiile asociate proiectelor respective, conform normelor contabile naţionale; t) păstrează toate documentele privind cheltuielile în conformitate cu cerinţele menţionate în deciziile Uniunii Europene aplicabile pentru a asigura o pistă de audit adecvată; u) asigură autorităţii de audit, în scopul desfăşurării misiunilor de audit, toate informaţiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate şi proiectele finanţate din Fonduri; v) asigură autorităţii responsabile documente, date şi informaţii necesare elaborării rapoartelor intermediare şi finale privind punerea în aplicare a programelor anuale, declaraţiilor de cheltuieli, cererilor de plată sau, după caz, declaraţiilor de restituire; w) desfăşoară activităţi de informare şi consultare şi difuzează rezultatele acţiunilor derulate; x) asigură vizibilitatea programelor şi finanţării Fondurilor şi verifică punerea în aplicare de către beneficiarii schemelor de grant a regulilor de asigurare a vizibilităţii; y) suportă orice cheltuieli considerate neeligibile în urma unei misiuni de audit a Comisiei Europene şi/sau a autorităţii de audit; z) în conformitate cu prevederile art. 47 din Decizia nr. 573/2007/CE , ale art. 45 din Decizia nr. 2007/435/CE şi ale art. 47 din Decizia nr. 575/2007/CE , solicită aprobarea autorităţii responsabile şi pe baza acesteia efectuează transferul sumelor care trebuie restituite la bugetul general al Uniunii Europene.  +  Articolul 9Se desemnează structura specializată a Direcţiei generale financiare din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de certificare pentru asistenţa acordată prin intermediul Fondurilor.  +  Articolul 10 (1) Principalele atribuţii ale autorităţii de certificare sunt prevăzute la art. 29 din Decizia nr. 573/2007/CE , la art. 29 din Decizia nr. 575/2007/CE şi la art. 27 din Decizia nr. 2007/435/CE . (2) Autoritatea responsabilă, autoritatea delegată şi beneficiarii finali au obligaţia să transmită către autoritatea de certificare informaţiile şi documentele necesare în scopul certificării, în termenele şi conform precizărilor stabilite prin procedura interinstituţională privind informarea adecvată a autorităţii de certificare.  +  Articolul 11Auditarea utilizării finanţării acordate României prin intermediul Fondurilor se realizează conform legislaţiei naţionale şi europene în materie, de către Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, abilitată în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Atribuţiile autorităţii de audit sunt prevăzute la art. 30 din Decizia nr. 573/2007/CE , la art. 30 din Decizia nr. 575/2007/CE şi la art. 28 din Decizia nr. 435/2007/CE . (2) Situaţia rezumativă anuală a auditurilor prevăzută la art. 53b alin. (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României.  +  Articolul 13 (1) Creditele bugetare şi de angajament aferente finanţării externe nerambursabile acordate României prin intermediul Fondurilor au caracter previzional şi se cuprind la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile", la poziţiile distincte denumite "Sume aferente Fondului european pentru refugiaţi", "Sume aferente Fondului european de returnare", "Sume aferente Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe", în anexa la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, sursa de finanţare 08 "Fonduri externe nerambursabile". (2) Creditele bugetare, altele decât cele aferente fondurilor externe nerambursabile, se cuprind în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la sursa de finanţare 01 "Buget de stat", la poziţiile distincte menţionate la alin. (1), astfel:a) sume reprezentând cofinanţarea publică naţională; b) sume aferente achitării debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari a sumelor plătite nejustificat; c) sume necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile autorităţii delegate în scopul efectuării plăţilor; d) sume necesare finanţării cheltuielilor neeligibile; e) sumele necesare continuării finanţării proiectelor finanţate prin intermediul Fondurilor în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Uniunii Europene.  +  Articolul 14 (1) Autoritatea delegată deschide conturi în euro pentru Fonduri, la Trezoreria Statului sau la instituţii financiar-bancare, în care Comisia Europeană virează sumele corespunzătoare contribuţiei financiare a Uniunii Europene. (2) Echivalentul în lei al sumelor încasate în conturile prevăzute la alin. (1) se gestionează prin conturi distincte deschise pentru fiecare fond la Trezoreria Statului. (3) Ministerul Administraţiei şi Internelor repartizează autorităţii delegate creditele bugetare aprobate, aferente sumelor prevăzute la art. 13 alin. (2) în conturile autorităţii delegate deschise la Trezoreria Statului. (4) Echivalentul în lei al sumelor încasate în conturile prevăzute la alin. (1) reprezentând asistenţa comunitară finanţată de la bugetul de stat se virează de către autoritatea delegată în conturile de venituri ale bugetului de stat, în termen de 30 de zile de la certificarea declaraţiilor de cheltuieli. (5) Disponibilităţile din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi din cofinanţarea publică naţională aferente Fondurilor rămase la sfârşitul anului bugetar în curs în conturile deschise pentru gestionarea proiectelor finanţate se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 15 (1) În vederea reflectării finanţării acordate României prin intermediul Fondurilor în poziţia netă a României în relaţia financiară cu Uniunea Europeană, Unitatea de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Finanţelor Publice primeşte de la autoritatea responsabilă şi prelucrează datele privind contribuţia financiară a Uniunii Europene, conform procedurii şi modelului elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Autoritatea responsabilă transmite Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Finanţelor Publice următoarele informaţii, conform procedurii elaborate de Ministerul Finanţelor Publice: a) estimările alocărilor bugetare anuale pentru România, comunicate de Comisia Europeană pentru Fonduri, în conformitate cu art. 20 alin. (2) din Decizia nr. 573/2007/CE , art. 19 alin. (2) din Decizia nr. 2007/435/CE şi art. 21 alin. (2) din Decizia nr. 575/2007/CE ; b) situaţia sumelor necesare achitării debitelor faţă de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a achitării acestora şi a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari; c) situaţia sumelor aferente contribuţiei financiare a Uniunii Europene, transferate de Comisia Europeană, pentru Fonduri.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispoziţiile cuprinse în Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 604/2008 privind sistemul decizional şi de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", care fac trimitere la prevederi din cuprinsul Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 398/168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prevederile corespondente din prezentul ordin.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 398/168/2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 5 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianu--------