LEGE nr. 10 din 6 ianuarie 2012pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) stare vădită de beţie - consecinţă a consumului de băuturi alcoolice, substanţe sau produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, asupra comportamentului unei persoane, manifestată prin vorbire incoerentă, mers sinuos şi dificultăţi de orientare temporal-spaţială;"2. La articolul 1, după litera l) se introduc două noi litere, literele l^1) şi l^2), cu următorul cuprins:"l^1) suprafaţă de joc - spaţiul care cuprinde terenul de joc unde se desfăşoară competiţia sau jocul sportiv, precum şi spaţiul existent între terenul de joc şi locul special amenajat pentru spectatori;l^2) teren de joc - spaţiul destinat exclusiv jocului sportiv sau competiţiei sportive;"3. La articolul 1, litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:"p) şef al dispozitivului de ordine şi siguranţă - persoană desemnată de către organizatori, care organizează, coordonează şi conduce activitatea desfăşurată în interiorul arenei sportive;"4. La articolul 1, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:"u) suporterii proprii - membri ai unei structuri asociative, recunoscută de clubul sportiv în cauză."5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Menţinerea ordinii publice pe raza administrativ-teritorială a localităţilor urbane şi rurale în care se desfăşoară competiţii şi jocuri sportive se realizează, potrivit competenţelor, de către structurile abilitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în conformitate cu actele normative interne care le reglementează activitatea."6. La articolul 4, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Asigurarea ordinii publice în zona apropiată şi imediată a arenelor sportive şi a altor locuri destinate desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive cu grad mediu de risc, precum şi a celor cu grad ridicat de risc se realizează în mod nemijlocit de către structurile de jandarmi competente teritorial....................................................................... (3) Locurile dispuse în afara zonei apropiate sunt pieţele, căile publice ori alte locuri unde există informaţii certe că este posibilă întâlnirea grupurilor de suporteri adverşi şi s-ar putea produce tulburarea ordinii şi siguranţei publice."7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestări servicii, în condiţiile legii, cu societăţi specializate de protecţie şi pază sau, în lipsa acestora, cu poliţia locală."8. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Toate drepturile şi obligaţiile personalului societăţilor de pază şi protecţie prevăzute în prezenta lege revin şi personalului poliţiei locale care prestează serviciul de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive."9. La articolul 5, alineatele (4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Măsurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor în interiorul arenelor sportive se înscriu în planul de acţiune al societăţii de securitate privată sau, după caz, al poliţei locale care prestează serviciul contractat ori în planul de acţiune întocmit de responsabilul de ordine şi siguranţă. În acest sens, responsabilul de ordine şi siguranţă al organizatorului solicită ofiţerului de informare date şi informaţii de interes operativ privind suporterii care vor participa la jocul sportiv........................................................................ (8) În situaţia desfăşurării unor competiţii ori jocuri sportive într-o altă localitate decât cea în care îşi are sediul clubul sau în aceeaşi localitate, în calitate de echipă oaspete, responsabilul de ordine şi siguranţă, după consultarea prealabilă a reprezentanţilor grupurilor de suporteri, are obligaţia de a transmite ofiţerului de informare, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea jocului, toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor şi a jurnaliştilor acreditaţi, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasării, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare şi a programului pentru perioada de şedere în localitatea de disputare a competiţiei sau a jocului sportiv, precum şi numărul de bilete achiziţionate de către suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor şi indicarea agenţiilor de turism care organizează călătoria, coordonatele orare şi itinerariul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite şi locurile de cazare."10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Din punct de vedere al gradului de risc, competiţiile sau jocurile sportive se clasifică astfel: a) competiţii sau jocuri sportive fără grad de risc; b) competiţii sau jocuri sportive cu grad scăzut de risc; c) competiţii sau jocuri sportive cu grad mediu de risc; d) competiţii sau jocuri sportive cu grad ridicat de risc. (2) Gradul de risc al competiţiilor şi jocurilor sportive organizate în cadrul fiecărei ramuri de sport se stabileşte conform criteriilor elaborate de către federaţiile sportive naţionale, cu consultarea Jandarmeriei Române. Criteriile de stabilire a gradului de risc vor fi cuprinse în regulamentele de organizare a activităţii federaţiilor respective. (3) Înainte de desfăşurarea unei competiţii sau a unui joc sportiv, organizatorul are obligaţia de a efectua o analiză preliminară a gradului de risc, iar, în situaţia în care apreciază că există posibilitatea producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii şi siguranţei publice, declară competiţia sau jocul sportiv la unitatea de jandarmi competentă teritorial. (4) Competiţiile şi jocurile sportive care, în urma analizei preliminare a gradului de risc efectuate de către organizatori, potrivit alin. (3), se încadrează în gradul de risc prevăzut la alin. (1) lit. a) nu sunt supuse procedurii declarării prealabile. (5) După declararea prealabilă, comandantul unităţii de jandarmi competente teritorial, împreună cu responsabilul de ordine şi siguranţă al organizatorului de competiţie sau de joc sportiv, stabileşte, potrivit prevederilor alin. (1), gradul de risc al jocului, solicitând, la nevoie, şi punctul de vedere al responsabilului de ordine şi siguranţă al federaţiei de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemnează în toate documentele de organizare. (6) În situaţia desfăşurării unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesară prezenţa în arena sportivă a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum şi a unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria în a cărei circumscripţie se află arena sportivă. Înştiinţarea acestora se realizează de către unitatea de jandarmi competentă teritorial."11. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Restabilirea ordinii publice în interiorul arenei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului acestora, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia."12. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Aprobarea prevăzută la alin. (1) nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercită violenţe care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când există indicii temeinice că participanţii pregătesc ori au comis o faptă de natură penală."13. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) să declare la unitatea de jandarmi competentă teritorial, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării, jocurile sportive al căror grad de risc preliminar este unul dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d); unitatea de jandarmi, după stabilirea gradului de risc, înştiinţează administraţia publică locală despre data desfăşurării jocului sportiv, urmând ca reprezentanţii acesteia să dispună măsurile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;"14. La articolul 10 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:"y) să stabilească şi să aducă la cunoştinţa spectatorilor locurile unde este permisă amplasarea emblemelor, pancartelor, bannerelor, afişelor, steagurilor sau a altor mijloace de publicitate vizuală."15. La articolul 10 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) să imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, rândul şi locul ce urmează a fi ocupat de către spectatori, chiar şi când acestea sunt distribuite în mod gratuit, iar la competiţiile şi jocurile cu grad ridicat de risc să asigure personalizarea tuturor documentelor de acces, prin inscripţionarea pe acestea a numelui şi prenumelui spectatorilor;".16. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu sunt obligatorii pentru organizatorii care desfăşoară competiţii şi jocuri sportive fără grad de risc."17. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, prin ordin al preşedintelui acesteia, după consultarea federaţiilor sportive de specialitate şi a Jandarmeriei Române, stabileşte: a) competiţiile şi jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului toate obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2); b) competiţiile şi jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului numai anumite obligaţii prevăzute la alin. (1) şi (2)."18. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Federaţiile sportive de specialitate şi ligile profesioniste, sub directa îndrumare a Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, împreună cu cluburile sportive şi cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu, iniţiază şi desfăşoară campanii de informare şi educare a populaţiei cu privire la obligaţiile care revin participanţilor, la riscurile la care se pot expune prin implicarea în acţiuni de tulburare a ordinii în incinta arenelor sportive, precum şi la sancţiunile aplicabile în cazul încălcării normelor stabilite pentru buna desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive. (3) Jandarmeria Română şi Poliţia Română sprijină, sub toate formele, acţiunile preventive iniţiate de federaţiile de specialitate şi desfăşoară, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, campanii educative în unităţile de învăţământ preuniversitar în scopul dezvoltării, în rândul elevilor, a spiritului civic şi a unui comportament prosocial."19. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIObligaţiile personalului de ordine şi siguranţă"20. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Serviciul de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive se prestează de către societăţile specializate de pază şi protecţie sau de către poliţia locală."21. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Personalului de ordine şi siguranţă, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 48 şi 49 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, îi revin şi obligaţiile stabilite prin planul de acţiune. (2) Semestrial, personalul care execută activităţi de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta arenelor sportive în care se desfăşoară competiţii şi jocuri sportive trebuie să fie instruit corespunzător, în cadrul unităţilor avizate, în condiţiile legii. (3) Instruirea se desfăşoară pe baza unei tematici specifice, stabilită de Jandarmeria Română şi avizată de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, şi se finalizează prin examinarea absolvenţilor de către o comisie din care fac parte reprezentanţi ai jandarmeriei, ai direcţiilor judeţene pentru sport şi ai autorităţii publice care răspunde de ocuparea şi formarea profesională. (4) Dispoziţiile alin. (2) nu sunt obligatorii pentru personalul care asigură măsurile de ordine şi siguranţă în incinta arenelor sportive unde se desfăşoară competiţii ori jocuri sportive fără grad de risc sau cu grad scăzut de risc, precum şi pentru personalul poliţiei locale."22. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Ordinea şi siguranţa în incinta arenei sportive, în cazul competiţiilor şi jocurilor sportive fără grad de risc sau cu grad scăzut de risc, pot fi asigurate de organizator prin personal propriu."23. La articolul 20, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) să pătrundă în stare vădită de beţie sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă;"24. La articolul 20, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) să provoace ori să participe efectiv la scandal în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive;"25. La articolul 22, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore de activităţi în folosul comunităţii, precum şi cu sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit fapta pe o perioadă de un an, faptele prevăzute la art. 20 lit. i), l), p) şi ş);"26. La articolul 22, litera e) se abrogă.27. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 3 pct. 2, 4, 23, 24 şi 31 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, săvârşite de către suporteri înainte şi după desfăşurarea competiţiei sau jocului sportiv, în afara bazei sportive, care au legătură cu competiţia ori jocul în cauză, pe lângă sancţiunea principală stabilită de actul normativ, agentul constatator aplică şi sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la competiţiile şi jocurile sportive de genul celor la care aceştia au săvârşit faptele, după cum urmează: a) pe o perioadă de 6 luni, pentru faptele prevăzute de pct. 23 şi 31; b) pe o perioadă de un an, pentru faptele prevăzute de pct. 2, 4 şi 24."28. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Incitarea în public sau prin mass-media la acte de violenţă, în legătură cu competiţia sau jocul sportiv, de către conducătorii de cluburi, oficiali ori sportivi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei."29. La articolul 26 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), ţ), y) şi la art. 10 alin. (2) lit. e), f) şi l); c) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei şi suspendarea pe o perioadă de la o lună la 6 luni a dreptului de a organiza competiţii sau jocuri sportive pe teren propriu nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e), i), k), r), t) şi art. 10 alin. (2) lit. b) şi g)."30. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Constituie contravenţii săvârşirea de către societatea de pază şi protecţie a următoarelor fapte: a) prestarea serviciului de asigurare a ordinii şi siguranţei în incinta unei arene sportive, fără întocmirea prealabilă a planului de acţiune; b) neprezentarea spre aprobare, în termenul legal, a planului de acţiune întocmit pentru asigurarea ordinii şi siguranţei participanţilor la o competiţie sau un joc sportiv; c) nerespectarea măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi competentă teritorial cu ocazia aprobării planului de acţiune; d) folosirea agenţilor de pază necalificaţi sau fără specializare, în condiţiile legii; e) nerespectarea numărului de personal de ordine şi siguranţă stabilit prin planul de acţiune aprobat, pentru fiecare element de dispozitiv.(1^2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1^1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b) şi c); b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. d) şi e); c) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, cea prevăzută la lit. a)."31. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti şi jandarmi. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 22-25 şi aplicarea sancţiunilor în cazul acestora se fac şi de către personalul poliţiei locale."32. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Fapta unei persoane căreia i s-a interzis accesul la unele competiţii sau jocuri sportive de a încerca, folosind orice mijloace, să pătrundă ori de a pătrunde în arena sportivă unde se desfăşoară o competiţie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdicţia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 2 ani, care se adaugă la perioada pentru care s-a dispus iniţial măsura."33. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani."34. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - (1) Pătrunderea sau încercarea de pătrundere fără drept, prin orice mijloace, pe suprafaţa de joc constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an şi măsura interzicerii accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de la un an la 2 ani. (2) Dacă pătrunderea este însoţită sau urmată de acte de agresiune ori violenţă fizică, pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani şi măsura interzicerii accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani."35. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cuţit, pumnal, şiş, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum şi a dispozitivelor pentru şocuri electrice constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Legii nr. 61/1991, republicată. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani."36. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani."37. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Confecţionarea, deţinerea, încercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice altă operaţiune fără drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, în incinta arenei sportive, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani."38. La articolul 36, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani....................................................................... (4) În cazul prevăzut la alin. (3) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani."39. La articolul 37, alineatele (2), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani....................................................................... (4) În cazul prevăzut la alin. (3) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani....................................................................... (6) În cazul prevăzut la alin. (5) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani."40. La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 6 ani la 10 ani."41. La articolul 39, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. (3) Dacă distrugerea a fost săvârşită asupra unui bun aparţinând forţelor de ordine sau asupra personalului de ordine şi siguranţă, se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani."42. La articolul 40, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani."43. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 5 ani."44. La articolul 42, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. (3) În cazul în care prin fapta săvârşită se tulbură grav ordinea publică în incinta arenei sportive, se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani."45. La articolul 43, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. (3) În cazul în care, în cursul încăierării, s-a cauzat o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani."46. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive se dispune şi în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 32, 33, 35-39 şi 41-43, săvârşite de către spectatori înainte şi după desfăşurarea competiţiei ori jocului sportiv în afara arenei sportive, pe timpul afluirii/defluirii către/de la aceasta, precum şi al infracţiunilor săvârşite de către spectatori pe timpul deplasării organizate, în grup, către/de la localitatea unde se desfăşoară competiţia sau jocul sportiv ori pentru infracţiunile săvârşite în legătură cu o competiţie sau un joc sportiv. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), perioadele pentru care se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive sunt cele stabilite pentru fiecare infracţiune în parte."47. La articolul 45, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se dispune faţă de învinuit ori inculpat măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 6 ani. (3) Aceeaşi măsură de siguranţă se dispune şi împotriva celor care săvârşesc infracţiunile prevăzute la art. 180-182, 189 şi 193 din Codul penal împotriva soţului, copiilor ori părinţilor unui reprezentant al forţelor de ordine, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru actele ori faptele îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, în situaţiile prezentate la alin. (1)."48. La articolul 47, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Punerea în executare a sancţiunii contravenţionale complementare se face începând cu ziua imediat următoare înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei."49. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - În cazul în care o persoană, cu ocazia desfăşurării unei competiţii sau a unui joc sportiv ori în legătură cu acesta, a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală potrivit art. 31-45, instanţa de judecată sau, după caz, procurorul ia faţă de această măsură de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită."50. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Pe parcursul urmăririi penale, măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită se ia faţă de făptuitor în mod provizoriu în momentul începerii urmăririi penale. (2) În cuprinsul rezoluţiei de începere a urmăririi penale se precizează genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis învinuitului să participe şi perioada în care îi este interzisă participarea. (3) În cazul în care rezoluţia de începere a urmăririi penale este emisă de organul de cercetare penală, procurorul, prin confirmarea propunerii prin rezoluţie motivată, dispune şi luarea măsurii de siguranţă. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) Durata măsurii de siguranţă dispuse în cursul urmăririi penale este de până la 6 luni. Termenul curge de la data primirii/comunicării rezoluţiei de către/către învinuit. (5) Dacă, la împlinirea acestui termen, dosarul penal nu a fost soluţionat, procurorul dispune prelungirea măsurii de siguranţă cu un nou termen. (6) Luarea măsurii de siguranţă pe parcursul urmăririi penale este obligatorie pentru organul de urmărire penală, indiferent de gravitatea faptei, de pedeapsa aplicabilă în cazul acestei infracţiuni sau de comportamentul ori atitudinea învinuitului faţă de fapta săvârşită sau faţă de urmărirea penală. (7) Aplicarea măsurii de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită se suspendă pe durata reţinerii sau arestării preventive a învinuitului."51. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Împotriva rezoluţiei de începere a urmăririi penale prin care s-a dispus şi măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită învinuitul poate face plângere cu privire la luarea acestei măsuri în termen de 3 zile de la primire sau comunicare, la instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă. Instanţa se pronunţă asupra plângerii printr-o încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac. (2) Instanţa dispune asupra menţinerii sau revocării măsurii de siguranţă, prin încheiere, cu citarea învinuitului, prezenţa procurorului fiind obligatorie. Lipsa învinuitului legal citat nu împiedică efectuarea judecăţii. (3) Când constată că măsura este ilegală sau nu este justificată, instanţa dispune revocarea ei. (4) Plângerea învinuitului împotriva măsurii de siguranţă nu este suspensivă de executare. (5) Dosarul se restituie procurorului în termen de 24 de ore de la soluţionarea plângerii."52. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Dacă în cursul urmăririi penale procurorul dispune scoaterea de sub urmărire penală în condiţiile art. 11 pct. 1 lit. b) şi art. 10 alin. (1) lit. b^1) din Codul de procedură penală sau încetarea urmăririi penale în condiţiile art. 11 pct. 1 lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) şi i^1) din Codul de procedură penală, dosarul se înaintează instanţei competente să judece cauza în primă instanţă, pentru a se pronunţa, prin sentinţă, cu privire la aplicarea, menţinerea sau revocarea măsurii de siguranţă a interzicerii accesului la competiţiile sportive. (2) Perioada pentru care se dispune măsura nu poate depăşi termenele maxime prevăzute la art. 31-45 pentru fiecare infracţiune în parte. (3) Sentinţa instanţei poate fi atacată cu recurs, în termen de 3 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi, respectiv, de la comunicare, pentru cei lipsă. Dosarul va fi înaintat instanţei de recurs în termen de două zile. Dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător. (4) După soluţionarea recursului dosarul se restituie procurorului competent în termen de cel mult două zile de la soluţionare."53. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Pe perioada judecării cauzei, instanţa dispune, dacă este cazul, luarea faţă de inculpat a măsurii de siguranţă provizorii a interzicerii accesului la competiţiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârşită. (2) Instanţa dispune asupra aplicării măsurii de siguranţă provizorii, prin încheiere, cu citarea inculpatului, prezenţa procurorului fiind obligatorie. Lipsa inculpatului legal citat nu împiedică efectuarea judecăţii. (3) Încheierea trebuie să precizeze genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis inculpatului să participe şi perioada în care îi este interzisă participarea. (4) Încheierea poate fi atacată odată cu fondul cauzei. (5) Dispoziţiile art. 49 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător."54. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Prin hotărârea care soluţionează fondul cauzei instanţa se pronunţă şi asupra luării măsurii de siguranţă definitive, precizând totodată durata acesteia şi genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis făptuitorului să participe. (2) Hotărârea este supusă căilor de atac potrivit dreptului comun."55. După articolul 53 se introduc două noi articole, articolele 53^1 şi 53^2, cu următorul cuprins:"Art. 53^1. - (1) Instanţa de judecată sau organul de urmărire penală comunică punctului naţional de informare pentru manifestări sportive din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române hotărârea sau, după caz, ordonanţa ori rezoluţia prin care s-a dispus aplicarea, menţinerea sau revocarea măsurii de siguranţă a interzicerii accesului la unele competiţii ori jocuri sportive în sarcina unui învinuit sau inculpat. (2) În termen de 3 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei prin care a fost aplicată o sancţiune contravenţională complementară de interzicere a accesului unui spectator la competiţii sportive, Poliţia Română şi poliţia locală comunică, din oficiu, punctului naţional de informare pentru manifestări sportive o copie a procesului-verbal.Art. 53^2. - (1) Persoanele faţă de care s-a dispus măsura interzicerii accesului sub forma măsurii de siguranţă de natură penală au obligaţia ca, pe timpul desfăşurării jocurilor sportive pentru care s-a dispus măsura, să se prezinte la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră. (2) În acest sens, după aplicarea măsurii de siguranţă, unitatea de jandarmi competentă teritorial îi notifică celui în cauză această obligaţie, ocazie cu care îi sunt comunicate acestuia următoarele: a) o prezentare a competiţiilor sau jocurilor sportive pentru care se aplică măsura de siguranţă, precum şi a locurilor şi datelor de desfăşurare a acestora; b) o prezentare a celor mai apropiate sedii ale poliţiei, jandarmeriei şi ale poliţiei de frontieră faţă de domiciliul sau, după caz, reşedinţa celui în cauză; c) identitatea monitorilor de securitate care gestionează situaţia clubului sportiv al cărui susţinător este cel în cauză şi numerele de telefon la care aceştia pot fi contactaţi; d) o prezentare a eventualelor sancţiuni aplicabile în cazul încălcării interdicţiei sau obligaţiei prevăzute la alin. (1). (3) În situaţia în care cel în cauză, din diferite motive, nu se poate prezenta la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră pe timpul desfăşurării unui joc sportiv pentru care s-a dispus măsura interzicerii accesului, acesta are obligaţia de a contacta telefonic unul dintre monitorii de securitate indicaţi la alin. (2) lit. c), pentru a-i comunică motivul neprezentării şi locul în care se află. (4) Neprezentarea la cel mai apropiat sediu al poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră pe timpul desfăşurării unui joc sportiv pentru care s-a dispus măsura interzicerii accesului, precum şi identificarea celui în cauză într-un alt loc decât cel comunicat monitorului de securitate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore activităţi în folosul comunităţii. (5) Procedurile de primire a suporterilor faţă de care să dispus măsura interzicerii accesului la competiţii şi jocuri sportive care se prezintă la sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."  +  Articolul II (1) Dispoziţiile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret va emite ordinul pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 4/2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul administraţiei şi internelor va emite ordinul de reglementare a procedurilor prevăzute la art. 53^2 alin. (5) din Legea nr. 4/2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IVÎn termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul României va emite normele metodologice corespunzătoare de aplicare a Legii nr. 4/2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.  +  Articolul VPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 6 ianuarie 2012.Nr. 10.--------