HOTĂRÂRE nr. 1.263 din 21 decembrie 2011privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Datele de identificare a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Penitenciarului Giurgiu, înregistrat la poziţia nr. M.F. 144403, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Poziţia nr. M.F.107183 - Teren se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:-----------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 1.263.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Penitenciarului Giurgiu, identificat cu nr. M.F. 144403
  1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţii ale administraţiei publice centrale) 4265841 MINISTERUL JUSTIŢIEI
  2. Ordonator secundar de credite 4256324 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
  3. Ordonator terţiar de credite 13476015 Penitenciarul Giurgiu
  4. Regii autonome şi companii naţionale/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
     
    Grupa B (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul  bunului
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi  (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn  administrare/ concesiuneConcesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
    1444038.29.12Teren  agricol S = 6,5 haN - C.A.P. 9 Mai  S - DN 154  E - CET Giurgiu  V - C.A.P. SloboziaŢara: România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu Şos. Sloboziei, km 3,520021.175.392H.G. nr. 205 din 28 februarie 2002În  administrare   Imobil
  --------