HOTĂRÂRE nr. 1.273 din 21 decembrie 2011privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2012  În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Inspectoratul Şcolar Maramureş - Palatul Copiilor Baia Mare.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Se modifică în mod corespunzător anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 1.273.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul publical statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţionalăpentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sportşi Tineret Maramureş în administrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - Inspectoratul ŞcolarMaramureş - Palatul Copiilor Baia MareBaza turistică Cuarţ
  *Font 8*
  Nr. M.F. Cod de clasi- ficare Valoarea de inventar Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteris- ticile tehnice ale imobilului
  27639 8.26.01 1.394.352 Baza turistică Cuarţ Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, Str. Culturii nr. 7A Din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autori- tatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş C.U.I. 4296422 În administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetă- rii, Tineretului şi Sportului - Inspec- toratul Şcolar Maramureş - Palatul Copiilor Baia Mare C.U.I. 13862032 Clădire P+2 - cantină C.F. 16799
  --------