ORDIN nr. 278 din 9 decembrie 2011privind aprobarea Programului național privind realizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conținut pentru studiile pedologice și agrochimice elaborate în vederea realizării și reactualizării periodice a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a realizării Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și bazele de date aferente, a Metodologiei privind realizarea și reactualizarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a bazelor de date aferente, a Normelor de conținut privind realizarea Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a Bazei de date aferente rețelei de profile 8x8 km, precum și realizarea bazei de date la nivel național aferente Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Modului de finanțare a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km, precum și a bazelor de date aferente
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 28 decembrie 2011



  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 73.144 din 7 noiembrie 2011 privind necesitatea realizării și reactualizării Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură,în temeiul prevederilor art. 1, 3, 9 și 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, precum și stabilirea numărului de posturi, și ale Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul național privind realizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, care cuprinde Programul privind elaborarea de studii pedologice și agrochimice pentru perioada 2012-2021 și Programul de repartiție a fondurilor pentru realizarea/reactualizarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km, precum și a bazelor de date aferente, în perioada 2012-2021, prevăzute în anexele nr. 1 și 2.(2) Anual, odată cu adoptarea legii bugetului de stat, se aprobă suprafețele și sumele aferente execuției programului stabilit în anexele nr. 1 și 2.  +  Articolul 2Se aprobă Normele de conținut pentru studiile pedologice și agrochimice elaborate în vederea realizării și reactualizării periodice a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a realizării Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a bazelor de date aferente, în conformitate cu Metodologia elaborării studiilor pedologice, vol. I, II, III, ediția 1986, denumită în continuare Metodologia, 1986, și în conformitate cu Instrucțiunile privind executarea studiilor agrochimice, ediția 1981, denumite în continuare Instrucțiuni, 1981, în vederea realizării și reactualizării Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia privind realizarea și reactualizarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a bazelor de date aferente, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 4Se aprobă Normele de conținut privind realizarea Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și a bazei de date aferente rețelei de profile 8x8 km, precum și privind realizarea bazei de date la nivel național aferente Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 5Definițiile termenilor utilizați în elaborarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 6Se aprobă Modul de finanțare a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km, precum și a bazelor de date aferente, prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 223/2002 privind aprobarea Metodologiei întocmirii studiilor pedologice și agrochimice, a Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 13 august 2002.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  București, 9 decembrie 2011.Nr. 278.  +  Anexa nr. 1PROGRAM*)privind elaborarea de studii pedologice și agrochimice prin oficiilede studii pedologice și agrochimice (OSPA) pentru perioada 2012-2021
  Nr.  crt.     Județul           Suprafața    agricolă totală    din care,      anual         Valoarea estimativă   
      total       anual    
                 - ha -                  - mii lei -       
     1 TOTAL:             14635520      1463550       439071        43908
     2 Alba                324853        32485         9746          975
     3 Arad                500354        50035        15011         1501
     4 Argeș               341033        34103        10231         1023
     5 Bacău               320066        32007         9602          960
     6 Bihor               488489        48849        14655         1466
     7   Bistrița- Năsăud               292954         29295          8787           879
     8 Botoșani            392788        39279        11784         1178
     9 Brașov              277574        27757         8327          833
    10 Brăila              387363        38736        11621         1162
    11 Buzău               401854        40185        12056         1206
    12   Caraș-    Severin              396999         39700         11910          1191
    13 Călărași            425054        42505        12752         1275
    14 Cluj                426213        42621        12786         1279
    15 Constanța           558204        55820        16746         1675
    16 Covasna             186139        18614         5584          558
    17 Dâmbovița           248368        24837         7451          745
    18 Dolj                585469        58547        17564         1756
    19 Galați              358394        35839        10752         1075
    20 Giurgiu             277525        27753         8328          833
    21 Gorj                240258        24026         7208          721
    22 Harghita            396538        39654        11896         1190
    23 Hunedoara           281605        28161         8448          845
    24 Ialomița            375023        37502        11251         1125
    25 Iași                380117        38012        11404         1140
    26 Ilfov               102122        10212         3064          306
    27 Maramureș           306192        30619         9186          919
    28 Mehedinți           293381        29338         8801          880
    29 Mureș               410992        41099        12330         1233
    30 Neamț               281520        28152         8446          845
    31 Olt                 434442        43444        13033         1303
    32 Prahova             272834        27283         8185          819
    33 Satu Mare           317491        31749         9525          953
    34 Sălaj               238427        23843         7153          715
    35 Sibiu               305458        30546         9164          916
    36 Suceava             347920        34792        10438         1044
    37 Teleorman           498998        49900        14970         1497
    38 Timiș               693417        69342        20803         2080
    39 Tulcea              363941        36394        10918         1092
    40 Vaslui              400984        40098        12030         1203
    41 Vâlcea              245680        24568         7370          737
    42 Vrancea             255366        25537         7661          766
    43   Municipiul București              3121           312            94             9
  Notă *) 1. Valoarea totală și anuală a programului s-a stabilit pe baza valorii unitare a orei medii convenționale (OMC) de 6,1 lei/oră la data emiterii prezentului ordin și pentru scara de lucru 1:10000, categoria de complexitate IV-C.2. Valoarea unitară de calcul a OMC se indexează anual în funcție de indicele de inflație.3. Scara de lucru se propune de OSPA pentru fiecare teritoriu în funcție de prevederile Normelor de timp și elemente de calculație pentru studii și cercetări de sol S.C.S., ediția 1982, pct. B, 1.2.1, la elaborarea notei de fundamentare pentru programul anual de studii și se aprobă de comun acord cu contractorul, direcția pentru agricultură județeană și a municipiului București, la semnarea contractelor de execuție a studiilor.
   +  Anexa nr. 2PROGRAMde repartiție a fondurilor pentru realizarea/reactualizareaSistemului județean de monitorizare sol-teren pentruagricultură, a Sistemului național de monitoring al calității solului înrețeaua de profile 8x8 km, precum și abazelor de date aferente, în perioada 2012-2021
  Nr. crt.                 Activitățile                           Executantul             Suma           (mii lei)   
  Anuală Totală
    1.      Sistemul județean de monitorizare sol-teren  pentru agricultură și completarea bazei de   date la nivel județean, din care:            - studiile pedologice executate înainte de   2002, în perioada 2012-2014, pentru trecerea lucrărilor în baza de date din sistemul      electronic                                   Oficiile de studii   pedologice și        agrochimice (OSPA)         43.908      1.400   439.071      4.200  
    2.     Sistemul național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și baza de date aferentă, din care:                  - raportul anual privind starea de calitate asolului                                       Institutul Național  de Cercetare-        Dezvoltare pentru    Pedologie, Agrochimieși Protecția Mediului(ICPA)                  1.678         10   16.780        100 
    3.         Lucrări de încărcare-actualizare a bazei de  date naționale a unităților de sol-teren     (BDUST) prin integrarea bazelor de date      județene (BDJUST), întreținerea software-uluide gestiune a BDUST/BDJUST și de expertiză   pentru elaborarea studiilor pedologice,      precum și difuzarea versiunilor actualizate  ale software-lui și acordarea de consultanță și asistență tehnică OSPA pentru utilizarea  acestuia                                     ICPA                              150            1.500         
   Total:                                       OSPA                  43.908 439.071
     ICPA                   1.828  18.280
     General               45.736 457.361
  Notă *) Sumele se indexează anual în funcție de indicele de inflație.
   +  Anexa nr. 3NORMEpentru studiile pedologice și agrochimice elaborate în vederea realizării și reactualizăriiperiodice a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și a realizăriiSistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km șibazelor de date aferente  +  Anexa nr. 4METODOLOGIEprivind realizarea și reactualizarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentruagricultură și a Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua deprofile 8 x 8 km și a bazelor de date aferente  +  Anexa nr. 5NORMEprivind realizarea Sistemului național de monitoring al calității solului în rețeaua deprofile 8x8 km și a bazei de date aferente, precum și realizarea bazei de date la nivelnațional aferente Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură  +  Anexa nr. 6Definițiile termenilor utilizați în elaborareaSistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agriculturăși a Sistemului național de monitoring alcalității solului în rețeaua de profile 8x8 kmÎn sensul prezentelor norme, prin termenii și definițiile de mai jos se înțelege:Sistem de monitorizare - supravegherea, evaluarea, prognoza și avertizarea cu privire la starea calității solurilor-terenurilor agricole, cu asigurarea de bănci de date la nivelul tării și al județelor, propuneri de măsuri necesare pentru protecția și ameliorarea terenurilor agricole, în scopul menținerii și creșterii capacității de producție, precum și al utilizării eficiente și durabile a acestora.Sistemul de monitoring se desfășoară pe 3 niveluri:– nivel de bază - studii pedologice aferente Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură (SJMA) și completarea bazei de date la nivel județean elaborate de către OSPA; studiile pedologice și de bonitare sunt suportate financiar din bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Baza de date la nivel național va fi realizată de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București (ICPA), care asigură și coordonarea științifică a acestor lucrări. Cheltuielile aferente coordonării științifice și avizării studiilor pedologice și de bonitare vor fi asigurate de către oficiile de studii pedologice și agrochimice, denumite în continuare OSPA, iar calculul acestora se stabilește prin însumarea manoperei (două zile de avizare pentru faza de birou, 3 zile de avizare pentru faza de teren, respectiv 4 zile de avizare pentru faza finală) cu cheltuielile de deplasare (cazare, diurnă, transport). Pentru realizarea bazei naționale de date de către ICPA cheltuielile vor fi suportate de către bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.– nivelul I - rețeaua de profile, 8x8 km, a Sistemului național de monitoring al calității solului (SNM) și baza de date aferentă rețelei de 8x8 km vor fi efectuate de către ICPA, acestea fiind suportate financiar din bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.– nivelul II - pe terenurile identificate de către OSPA și ICPA ca fiind poluate/degradate se vor efectua studii pedologice complexe pentru delimitarea suprafețelor degradate și/sau poluate și stabilirea gradului de poluare și a măsurilor de combatere a poluării; Aceste lucrări vor fi suportate financiar de către poluator sau de către proprietarul/utilizatorul terenului, conform legislației de protecție a mediului.Studiul pedologic - constituie materialul științific prin care se concretizeaza o cartare pedologică sau o activitate de prelucrare a unor date pedologice deja existente (reambulare), cu sau fără studii de teren în completare. El cuprinde un text cu caracterizarea solurilor și a condițiilor în care se desfășoară activitatea de producție agricolă sau silvică, explicarea materialelor cartografice, o prognoză asupra evoluției solurilor, recomandări privind gospodărirea rațională, protecția și ameliorarea resurselor de sol, precum și hărți de soluri, hărți corelative, cartograme, hărți interpretative, diagrame.Cartarea pedologică este o activitate științifică, desfășurată în primul rând pe teren, care se ocupă cu cercetarea, identificarea și delimitarea spațială pe hartă, plan sau aerofotogramă a unor unități de teritoriu cu soluri similare, în condiții de mediu similare. Ea cuprinde totalitatea observațiilor și studiilor în teren, laborator și birou în vederea caracterizării solului.Dosarul ce conține datele culese în teren conform Metodologiei, 1986, elaborată de ICPA (partea I/1987 cap. 1 și 2), în forma de prezentare adecvată, constituie faza de teren a studiului.Probele de sol recoltate în faza de teren, prelucrate, analizate și prezentate potrivit instrucțiunilor și metodelor impuse prin Metodologia, 1986 (partea I, cap. 3) constituie faza de laborator a studiului.Rezultatele analizelor fizice și chimice sunt prezentate în tabele și constituie alături de memoriul pedologic, hărți și tabele parte componentă a studiului pedologic al terenurilor agricole, faza de birou. Prelucrarea datelor și informațiilor de teren și de laborator în vederea elaborării studiului pedologic se întocmește potrivit reglementărilor prevăzute în Metodologia, 1986 (vol. I, partea a III-a) și cuprinde memoriul pedologic ce însoțește și completează harta de soluri și terenuri, hărțile interpretative și tabelele din studiu. Memoriul pedologic descrie condițiile fizico-geografice din teritoriul studiat, solurile și aspectele de ordin practic legate de utilizarea resurselor de sol-teren.Bonitarea terenurilor agricole reprezintă operațiunea complexă de cunoaștere aprofundată a condițiilor de creștere și dezvoltare a plantelor și de determinare a gradului de favorabilitate a acestor condiții pentru diferite folosințe și culturi prin intermediul unui sistem de indici tehnici și note de bonitare.Condițiile de creștere și rodire a plantelor, gradul de favorabilitate a acestor condiții pentru fiecare folosință și cultură sunt interpretate prin intermediul unui sistem de indici tehnici, permițând cuantificarea acestora în note de bonitare.Obiectul bonitării îl constituie unitățile de teritoriu ecologic omogene (TEO) identificate și delimitate pe hărți. Pentru constituirea și caracterizarea acestora este folosită o serie de caracteristici și indicatori de divizare, distincți, prin care se cuantifică fiecare factor sau condiție de mediu. În urma bonitării, fiecare TEO este evaluat în note (puncte) de bonitare, permițând astfel clasificarea terenurilor agricole în clase de favorabilitate, respectiv de calitate, și estimarea producției potențiale pentru condiții naturale și/sau potențate.În studiile pedologice întocmite în vederea realizării și reactualizării Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, terenurile sunt grupate după numărul punctelor de bonitare în clase de favorabilitate și clase de calitate. Bonitarea terenurilor agricole la nivel de TEO pentru teritoriul studiat, pe folosințe, este parte componentă a studiului pedologic.Favorabilitatea - stabilită pe baza notei de bonitare, reprezintă măsura în care un teren satisface cerințele de viață ale unei plante de cultură date, în condiții climatice normale și în cadrul folosirii raționale.Pentru categoria de folosință arabil nota de bonitare naturală reprezintă media aritmetică a notelor de bonitare pentru 8 culturi cu aria de răspândire cea mai mare, și anume: grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartof, soia și mazăre/fasole, iar pentru livezi este media aritmetică a notelor pentru speciile măr, păr, prun, la care se adaugă, după caz, nota speciei cireș-vișin ori piersic sau cais. Pentru vița de vie nota de bonitare naturală este media aritmetică a celor două categorii. Clasele de favorabilitate vor fi cele din Metodologia, 1986 (vol. II, pag. 67) de la 1 la 10.Pentru folosințe (arabil, pășune, fânețe, vii și livezi) se va stabili și clasa de calitate de la 1 la 5.Gruparea terenurilor în 5 clase de calitate se va face după cum urmează:clasa I - 81-100 de puncte de bonitare;clasa a II-a - 61-80 de puncte de bonitare;clasa a III-a - 41-60 de puncte de bonitare;clasa a IV-a - 21-40 de puncte de bonitare;clasa a V-a - 1-20 de puncte de bonitare,în funcție de nota de bonitare naturală pentru categoria de folosință existentă în momentul cartării, calculată pentru fiecare TEO.Fertilitatea - (naturală) este însușirea globală a solului de a furniza elementele nutritive în cantități și proporții corespunzătoare pentru creșterea acelor categorii de culturi pentru care temperatura și ceilalți factori ai mediului sunt favorabili.Calitatea solurilor - cuprinde totalitatea însușirilor solului care îi asigură acestuia un anumit grad de fertilitate naturală.Calitatea terenurilor - cuprinde atât fertilitatea solului, cât și modul de manifestare față de plante a celorlalți factori de mediu, cum sunt cei cosmico-atmosferici (lumină, căldură, precipitații etc.), continuând cu cei geomorfologici și hidrologici. Toate acestea au ca efect productivitatea diferențiată a muncii omenești în raport cu modul de satisfacere a cerințelor fiziologice ale plantelor. Din acest punct de vedere calitatea terenurilor este reprezentată de favorabilitatea, respectiv nota de bonitare pentru condiții naturale, privind o anumită folosință.Unitatea de pretabilitate a terenului - reprezintă arealul rezultat prin gruparea unităților de teren conform unui anumit set de caracteristici specifice, în vederea stabilirii categoriilor de folosință. Studiul pedologic cuprinde gruparea terenurilor agricole productive în clase de pretabilitate după folosință (arabil, vii, livezi, pășuni, fânețe). Din acest punct de vedere terenurile variază de la cele mai bune și ușor utilizabile în agricultură până la cele fără valoare agricolă, dar care pot fi folosite în alte scopuri. Gruparea terenurilor după unitatea de pretabilitate cuprinde 6 clase de teren.Aceste clase sunt definite ținându-se seama de intensitatea limitărilor și restricțiilor la folosințe agricole și se exprimă succint în formula unității de pretabilitate.Capacitatea de producție a terenului - este expresia calitativă a modului de manifestare conjugată a tuturor factorilor de vegetație care acționează independent fată de plante și determină nivelul de satisfacere a cerințelor fiziologice ale acestora, într-un anumit loc și într-un anumit interval de timp. Capacitatea de producție a terenului (potențialul de producție al acestuia) reprezintă calitatea terenului măsurată în kg/ha.Studiul pedologic elaborat în vederea realizării și reactualizării Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură - definit prin prezenta metodologie - este un studiu special pentru delimitarea, inventarierea și evaluarea resurselor de sol, pentru delimitarea și inventarierea factorilor limitativi sau restrictivi ai utilizării terenurilor pentru producția agricolă, pentru delimitarea și inventarierea zonelor poluate, precum și pentru estimarea nivelurilor de producție pentru terenurile agricole, exprimate în baza notelor (punctelor) de bonitare pentru condiții naturale.Alți termeni de specialitate și noțiuni utilizate în studiile pedologice în scopul amintit sunt cei definiți în Metodologia, 1986, partea I, sau acceptați ulterior și însușiți de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după cum urmează:Profil de sol - secțiune în teren (obținută prin săparea unei gropi sau pe peretele unei deschideri naturale) pe care se examinează alcătuirea verticală a învelișului de sol. Profilul de sol (sau pedonul, dacă este considerat în suprafață) constituie unitatea elementară de bază în cercetarea și cartarea solului, care permite studierea orizonturilor și a caracteristicilor morfologice, fizice și chimice ale solului, precum și interpretări genetico-evolutive, geografice, agrosilvoproductive sau ameliorative. Pedonul reprezentativ al unei unități elementare (areal) de sol constituie obiectul care este studiat, clasificat și grupat în diferite moduri.Unitatea taxonomică (tipologică) de sol - un concept care se referă atât la clasificarea, cât și la denumirea solului, cuprinzând soluri caracterizate prin proprietăți și însușiri morfologice, fizice, chimice, mineralogice, hidrologice etc. egale sau foarte apropiate, care variază în limite precis definite prin Sistemul român de clasificare a solurilor și Sistemul român de taxonomie a solurilor, în acord cu rangul unității de sol, adaptat conform scării de lucru (tip, subtip, varietate).Unitatea teritorială de sol - arealele de sol în care este răspândită o unitate taxonomică de sol în natură, într-o anumită regiune.Unitatea cartografică de sol (US) - reprezentarea grafică pe hartă a unei unități teritoriale de sol sau a unui grup (asociații) de unități teritoriale de sol (US complex).Ea este redată pe hartă prin unul sau mai multe areale.Unitatea cartografică de sol simplă poate cuprinde până la 10-15% din suprafața ei incluziuni de alte soluri care nu se pot evidenția cartografic la scara de referință.Unitatea de teren (pedotopul) - o porțiune de teren omogenă sub aspectul însușirilor solului, climei, reliefului și condițiilor hidrogeologice, conform scării cartografice.Unitatea teritorială de teren care se ia în considerare în studii de detaliu este denumită și teritoriu ecologic omogen (TEO) sau unitate elementară de teren.Unitatea cartografică de teren sau de pedotop (UT) - reprezentarea pe hartă a unei unități teritoriale de teren omogene (caz în care se numește UT simplu) sau a unui grup (asociații) de astfel de unități (caz în care se numește UT complex), respectiv a unui TEO (TEO simplu) sau asociații de TEO-uri (TEO complex).O unitate cartografică de teren poate fi constituită din unul sau mai multe areale, aceasta putând cuprinde până la 10-15% incluziuni de alte terenuri.Hartă pedologică - lucrare cartografică ce prezintă grafic distribuția geografică a tipurilor, asociațiilor, complexelor sau a altor unități de sol și/sau teren, înscrise în legenda hărții, definite și numite conform nomenclaturii stabilite prin sistemul de clasificare adoptat (SRCS/1980).Cartogramă - reprezentarea pe o hartă (prin culori, hașuri, coduri sau simboluri) a unor suprafețe ce indică răspândirea, intensitatea unor fenomene, procese etc. În studiul solurilor se întocmesc cartograme cu valori ale stării de aprovizionare cu nutrienți, pentru anumite însușiri fizice, hidrofizice sau chimice, pentru anumite pretabilități, diferite favorabilități etc.Reambularea - acțiunea prin care se actualizează informația pedologică și agrochimică din studiu. Proporția în care va fi efectuată actualizarea datelor (procentul de reambulare) într-un studiu pedologic este prevăzută în S.C.S./1982 "Norme de timp și elemente de calculație ale tarifelor pentru studii și cercetări de sol", cap. 1.2.4 (Norme de timp pentru reambularea studiilor pedologice).Studiu agrochimic al terenurilor agricole - constă în ansamblul de lucrări de delimitare a unor parcele omogene în raport cu tipul de sol, cultura și tratamentele de fertilizare, de recoltare a probelor medii agrochimice din fiecare parcelă astfel delimitată, de efectuarea în laborator a analizelor agrochimice și de reprezentare în funcție de acestea pe cartograme a suprafețelor de teren cu însușiri agrochimice asemănătoare, în vederea aplicării diferențiate a îngrășămintelor și amendamentelor.  +  Anexa nr. 7MODUL DE FINANȚAREa Sistemului județean de monitorizare sol-terenpentru agricultură, a Sistemului național de monitoringal calității solului în rețeaua de profile 8x8 km,precum și a bazelor de date aferente  +  Articolul 1Sistemul județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și baza de date aferentă la nivel județean se vor executa de către oficiile de studii pedologice și agrochimice, denumite în continuare OSPA, sub coordonarea științifică a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București, denumit în continuare ICPA, în baza contractelor încheiate cu direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București.  +  Articolul 2Sistemul național de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8x8 km și baza de date aferentă vor fi realizate de către ICPA, în baza contractului pentru realizarea/reactualizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 3Baza de date la nivel național a Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură va fi realizată, întreținută și exploatată de către ICPA.  +  Articolul 4(1) Pe terenurile identificate de către OSPA și ICPA ca fiind poluate/degradate se vor efectua studii pedologice complexe pentru delimitarea suprafețelor degradate și/sau poluate și stabilirea gradului de poluare și a măsurilor de combatere a poluării.(2) Costul lucrărilor va fi suportat financiar de către poluator sau de către proprietarul/utilizatorul terenului conform legislației în vigoare.  +  Articolul 5Raportul anual privind starea de calitate a solului va fi realizat de către ICPA, în baza contractului pentru realizarea/reactualizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 6Lucrările de trecere în sistem electronic a bazelor de date din toate studiile pedologice executate înainte de 2002 vor fi executate în perioada 2012-2014 de către OSPA și ICPA, în baza contractelor încheiate cu direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, respectiv cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 7Finanțarea cheltuielilor anuale se suportă din alocații bugetare, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, astfel:a) capitolul cheltuieli de capital:– elaborarea studiilor pedologice și agrochimice necesare realizării/reactualizării Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură;b) capitolul cheltuieli materiale:– realizarea/reactualizarea Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură;– participarea la organismele internaționale de specialitate.  +  Articolul 8Anual, după aprobarea legii bugetului de stat, Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale va comunică direcției cu atribuții în domeniul fondului funciar suma totală alocată pentru elaborarea de studii pedologice și agrochimice și realizarea/reactualizarea Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură din programul național.  +  Articolul 9Defalcarea pe județe a fondurilor alocate pentru aceste activități se face de către direcția cu atribuții în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza notelor de fundamentare întocmite de către direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, respectiv ICPA, și se aprobă de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 10Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene, va transmite direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București sumele alocate în vederea elaborării studiilor pedologice și realizării și/sau reactualizării Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură.  +  Articolul 11(1) Pe baza listei de lucrări din nota de fundamentare și a fondurilor comunicate, direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București vor încheia contracte cu OSPA.(2) Contractul-cadru pentru întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice necesare realizării și reactualizării Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură este prevăzut în formularul nr. 1.(3) Devizul estimativ la încheierea contractului este prevăzut în formularul nr. 2.  +  Articolul 12Suma alocată realizării și reactualizării Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură se stabilește în baza notei de fundamentare întocmite de ICPA și se aprobă de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 13Prețurile și tarifele admise pentru decontarea studiilor pedologice și agrochimice, precum și pentru realizarea/reactualizarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură vor avea în vedere Normele de timp și elemente de calculație pentru studii și cercetări de sol S.C.S., ediția 1982.  +  Articolul 14Normele de timp și elementele de calculație ale tarifelor pentru studii și cercetări de sol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr. 94/PT - 1980/1982, rămân valabile.  +  Articolul 15Situația de plată pentru decontarea studiilor pedologice și agrochimice, precum și pentru realizarea/reactualizarea Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură este prevăzută în formularul nr. 3.  +  Articolul 16(1) Studiile pedologice și agrochimice elaborate în vederea realizării/reactualizării Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură vor fi avizate de comisia de avizare constituită la nivel județean.(2) Nominalizarea membrilor comisiei județene de avizare se va face prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene și a municipiului București.(3) Comisia județeană de avizare a studiilor pedologice și agrochimice necesare pentru realizarea și reactualizarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură este alcătuită din:a) 2 reprezentanți cu pregătire agronomică ai direcțiilor pentru agricultură județene sau a municipiului București, dintre care unul va fi președintele comisiei;b) un reprezentant de specialitate economică al direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București - membru;c) un specialist al ICPA - membru;d) directorul OSPA - secretar.  +  Articolul 17(1) Se recepționează și se admit la decontare numai lucrările avizate favorabil de către comisia de avizare constituită la nivel județean, stabilite prin decizia directorului direcției pentru agricultură județene și a municipiului București.(2) Procesul-verbal de avizare este prevăzut în formularul nr. 4.  +  Articolul 18Procesul-verbal de recepție prevăzut în formularul nr. 5 se trimite în copie de către direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București la direcția cu atribuții în domeniul fondului funciar din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în scopul urmăririi realizării programului aprobat privind executarea studiilor pedologice și agrochimice și a Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultură și decontării contravalorii acestora.  +  Articolul 19Lista lunară a sumelor decontate se va înainta de către direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București la Direcția generală buget, finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Formularul nr. 1CONTRACT-CADRUpentru întocmirea și finanțarea studiilor pedologiceși agrochimice necesare realizării și reactualizăriiSistemului național de monitorizaresol-teren pentru agriculturăNr. ........ din .......I. Părțile contractanteÎntre Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice ........., denumit în continuare executant, cu sediul în ........, str. ......... nr. ......, cod poștal ........., județul ..........., având cont de virament nr. .......... deschis la ........., cod fiscal nr. .........., reprezentat prin ..........., director, și ..........., contabil-șef, pe de o parte, șiDirecția Generală pentru Agricultură a Județului ............, denumită în continuare beneficiar, cu sediul în ........., str. ......... nr. ......., cod poștal ........., cod fiscal nr. .........., reprezentat prin .........., director, și ........., contabil-șef, pe de altă parte, se încheie prezentul contract.II. Obiectul contractuluiObiectul prezentului contract îl reprezintă ....................................................................................................Fazele, termenele de execuție, predare și recepționare a studiului, precum și condițiile de realizare sunt prevăzute în prezentul contract.III. Durata contractuluiContractul se încheie pe perioada de realizare a lucrării contractate de către părți, după cum urmează:– faza de teren, cu termen de realizare .........................................;– faza de birou în care sunt incluse: faza de laborator, redactarea memoriului tehnic și cartografia, cu termen de realizare ............;– termenul final de prezentare la recepție .............................. .Înainte cu 5 zile de termenele stabilite va fi anunțat secretarul comisiei de avizare, care va contacta beneficiarul și membrii comisiei de avizare în vederea stabilirii de comun acord a termenului în cadrul căruia se face recepția lucrărilor prezentate, termen care nu va depăși 3 zile de la prezentarea lucrărilor pentru recepție.Beneficiarul are următoarele drepturi:– să solicite ca lucrările prezentate la recepție să corespundă standardelor impuse prin normele metodologice în vigoare;– să utilizeze documentația ce rezultă din executarea prezentului contract, după recepționarea și achitarea integrală în scopul pentru care a fost întocmită;– să solicite executantului să desemneze un responsabil de lucrare care să colaboreze la soluționarea operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu prezentul contract.IV. Valoarea contractuluiValoarea estimată a contractului este de .......... lei, conform devizului estimativ întocmit de executant și anexat la prezentul contract.Decontarea studiului pe faze de execuție (teren, birou) sau în totalitate cu valoarea înscrisă în procesul-verbal de recepție se va face în proporție de 100%, în termen de două zile de la virarea sumei de către ordonatorul principal de credit.V. Obligațiile și drepturile părților contractanteExecutantul are următoarele obligații:– să respecte termenele stabilite pentru executarea lucrării contractate;– să aducă la cunoștința beneficiarului colectivul de specialiști desemnat să execute lucrările contractate;– să execute lucrările conform cerințelor impuse prin normele metodologice în vigoare;– să avizeze intern lucrările executate;– să pună la dispoziția beneficiarului toate datele solicitate de acesta în scopul pentru care s-a executat lucrarea;– să prezinte lucrarea pe faze sau în totalitate în forma de prezentare prevăzută de normele de conținut aprobate prin legislația în vigoare;– să respecte cu bună-credință prevederile prezentului contract.Beneficiarul are următoarele obligații:– să respecte termenele stabilite pentru recepția și achitarea lucrărilor;– să împuternicească, prin act intern specific, un responsabil pentru buna derulare a contractului, care să urmărească executarea acestuia și să colaboreze cu executantul pentru soluționarea operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu prezentul contract;– să respecte cu bună-credință prevederile prezentului contract.Executantul are următoarele drepturi:– să prezinte responsabilului beneficiarului problemele tehnice și de altă natură apărute în cursul derulării prezentului contract și să îi solicite sprijinul, în limitele competențelor;– să solicite plata studiilor efectuate în termenele stabilite în prezentul contract.VI. Procedura de recepție a lucrărilorLa înștiințarea beneficiarului despre intenția de înaintare spre recepție a lucrării, pe faze sau în totalitate, executantul este obligat:– să dețină lucrarea pe faze sau în totalitate, în forma prevăzută în normele metodologice aprobate prin legislația în vigoare;– să convoace responsabilul de lucrare și să ia toate măsurile ca acesta să fie prezent la data și locul stabilite pentru recepție;– să asigure toate condițiile pentru recepția lucrării.La primirea înștiințării despre intenția de recepționare a lucrării contractate, pe faze sau în totalitate, beneficiarul este obligat:– să convoace responsabilul de lucrare desemnat și membrii comisiei de avizare și să ia toate măsurile pentru ca aceștia să fie prezenți la data și locul prevăzute pentru recepție;– să asigure toate condițiile pentru recepția lucrării;– să comunice executantului data și ora concretă la care va avea loc recepția lucrării, cu respectarea termenelor prevăzute în prezentul contract.Avizarea lucrării se face conform normelor metodologice de întocmire și în ceea ce privește respectarea normelor tehnice de încadrare în tip de studiu și categorie de complexitate.Lucrarea avizată se recepționează și se întocmește proces-verbal de recepție, pe baza căruia se efectuează decontarea contravalorii înscrise în procesul-verbal de recepție.VII. Dispoziții finaleContractul se încheie individual pentru fiecare studiu pe total (teren și birou). Pe faze, acesta se poate derula ca execuție, predare și decontare în termen de 2 ani calendaristici, în condițiile prevăzute prin prezentul contract. Pe parcursul derulării contractului, în funcție de cerințele beneficiarului sau de alte cauze obiective, pot apărea modificări printr-un act adițional la prezentul contract.Valoarea contractului, prevăzută la pct. IV, s-a calculat pe baza devizului estimativ și urmează să fie actualizată la recepția lucrării, conform situației de plată. Valoarea finală ce se va achita este cea fixată în procesul-verbal de recepție. Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage răspunderea părții în culpă, în conformitate cu legea. Eventualele litigii sunt de competența instanțelor judecătorești.În cazul în care finalizarea lucrărilor, pe etape sau în totalitate, devansează termenele din contract, executantul va anunța beneficiarul și membrii comisiei județene de avizare cu 5 zile înainte despre prezentarea pentru recepția lucrărilor executate.
  Director executiv DAJ .................. Contabil-șef .............. Director OSPA, ........... Contabil-șef, ...............
  Formularul nr. 2DEVIZestimativ la încheierea contractuluiExecutant .......................Beneficiar ......................Denumirea lucrării: Studiu pedologie și agrochimie necesar realizării și reactualizării Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agriculturăTeritoriul administrativ:Suprafața ha:Scara:Complexitatea ............. ha ......... ha .......Contract nr. .............Valoarea devizului estimativ (mii lei):Teren ............................Birou ............................Total ............................
  Specificare    Cod  U/M  Cantitatea (nr.) PrețulunitarValoarea (mii lei)
  1. Manoperă specialist   teren 1 O.M.C.   
  birou 2 O.M.C.   
  2. Manoperă tehnician  3 O.M.C.   
  3. Manoperă   muncitor 4 O.F.m.   
  cartograf 5 O.F.c.   
  4. Total manoperă   teren 6 * * *  
  birou 7 * *   
  5. Cote cheltuieli indirecte          Teren 60% x cod 6   8     *  *  
      
      
  Birou 50% x cod 7   9     * * *  
      
      
  6. Transport teren   64% x cod 1  10   * * *  
      
  7. Total   Faza teren11 * * *  
  Faza birou12 * * *  
  8. Laborator  14 probe    
  9. Total teren  15 * * *  
  10. Total birou  16 * * *  
  11. Tarif avizare  17 * *   
  12. TOTAL STUDIU:  18 * * *  
  13. T.V.A.  19 * * *  
  14. TOTAL GENERAL:       
  Director OSPA, Contabil-Șef OSPA,................ ....................
  Formularul nr. 3SITUAȚIA DE PLATĂpentru decontarea studiilor pedologice și agrochimice,precum și pentru realizarea/reactualizareaSistemului național și județean de monitorizaresol-teren pentru agriculturăBeneficiar: Direcția pentru Agricultură a Județului ............Lucrarea: Studiu pedologie și agrochimie elaborat în vederea realizării și reactualizării Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agriculturăTeritoriul administrativ: ........... județul .........Faza ..............Scara .............Categoria de complexitate .........Suprafața ..........
  Nr. crt.                 Operațiunea                 U/M   Canti-tatea  Prețulunitar Valoarea  (lei)  
            Denumire               Simbol   
  A. Faza teren                        
  1.  Manoperă specialist la faza  de teren-pedologie           Tabelul 5      OMC         
   Sporuri și reduceri          1.2.2.1.1.        
  2. Deplasare OSPA-TC            1.2.2.1.1. d  OMC     
  3. Control tehnic               1.2.2.1.1. c  OMC     
  4.   Manoperă tehnician (recoltat probe agrochimice maximum    o probă/25 ha)               0.25 OMC/probă  OMC             
  5. Alte sporuri și reduceri     1.2.2.1.1.    OMC     
   Total specialist             ■             OMC     
  6. Manoperă muncitor faza teren Tabelul 3 bis Ofm     
  7. Astupat profile de sol       1.2.2.1.1. f  Ofm     
   Total muncitor                Ofm     
   Total manoperă                 *      
  8.   Cotă cheltuieli de transport (64% din manopera specialist pedologie)                   5.d              *              
  9.  Cotă cheltuieli indirecte    (60% din valoarea manoperei)*2.6.1.f         *          
   Total cheltuieli             *             *      
   TOTAL TEREN                  *             *      
  B. Faza birou                       
  10. Manoperă specialist pedologieTabelul 10. 11OMC     
  11. - pct. 1. 3:                 1.2.2.2.1. a  OMC     
    - pct. 2, 4;                 (coeficient reducere)        1.2.2.2.1. b   OMC         
  12. Alte sporuri și reduceri     1.2.2.1.1     OMC     
  13.  Manoperă specialist bonitare (jumătate din suprafață)     Tabelul 10. 11pct. 3, 4     OMC         
  14. Manoperă tehnician           0,15OMC/probă OMC     
   Total manoperă specialist         
  15.  Manoperă cartografie studiu  pedologie                    Tabelul 13     Ofc         
  16.  Manoperă cartograf pentru    bonitare                     Tabelul 13     OFc         
   Total cartografie              *      
   Total manoperă faza birou      *      
  17.  Cotă cheltuieli indirecte    (50% din valoarea manoperei) 2.6.1l.f        *          
   Total cheltuieli               *      
   Total faza birou             *             *      
  Nr. crt. Specificare SCS II A, B U/M Nr. probă Lei/ probă Valoarea (lei)
  A. Analize laborator
  1. Pregătit probe
  2. pH (în apă)
  3. Săruri solubile
  4. Reziduu fix
  5. Sodiu schimbabil
  6. Suma bazelor
  7. Aciditatea hidrolitică
  8. Aciditatea totală
  9. Carbonați
  10. Humus
  11. Azot - total
  12. Materie organică
  13. Fosfor solubil AL
  14. Potasiu solubil AL
  15. Aluminiu mobil
  16. Analiza granulometrică
  17. Umiditatea la 105°C
  18. Coeficient higroscopicitate
  19. Greutate volumetrică
  20. Echivalent umiditate
  21. Conductivitate hidraulică
  22. Rezistența la penetrare
  23. Mineralizare
  24. Calciu
  25. Magneziu
  26. Sodiu
  27. Potasiu
  28. Cloruri
  29. Sulfați
  30. Bicarbonați
  31. Alte analize
  32. Calcul buletine și indici
  B. TOTAL LABORATOR
  B. TOTAL BIROU
  A. Faza teren
  B. Faza birou
  C. Tarif avizare (1% din cv. situație de plată)
  T.V.A.
  TOTAL GENERAL:
  Cheltuielile indirecte sunt cote procentuale. Acestea includ materiale, deplasări, diurna, ... etc., conform SCS/1982.Aprobat Verificat
  Director OSPA ................Contabil șef, ...............
  Formularul nr. 4PROCES-VERBAL DE AVIZARENr. ....... din ..........Comisia constituită conform Deciziei nr. ......... din ........, în vederea avizării lucrării ........., având următoarea componentă ...........,în urma verificării lucrării a constatat următoarele:1. Condițiile de cantitate și calitate au fost/nu au fost îndeplinite.2. Prețurile și tarifele din situația de plată au fost/nu au fost corect stabilite.3. Termenul de predare a fost/nu a fost respectat.4. Propuneri: ...................................................În urma celor constatate comisia avizează/nu avizează lucrarea.Membrii comisiei de avizare: Semnătura(numele și prenumele)
  Secretar ........................ Președinte ............
  Formularul nr. 5Înregistrat la:Oficiul de Studii Pedologice al Județului .........Nr. ..........din ..........Direcția pentru Agricultură a Județului ........Nr. ............din ...........PROCES-VERBAL DE RECEPȚIESubsemnații: ..........., director OSPA, .........., contabil-șef OSPA, județul ........., executant, și ........, director executiv DAJ, ............., contabil-șef DAJ, județul ............, beneficiar.În Contractul nr. .............. din ............. am procedat primul la predarea și secundul la primirea lucrării: Studiu pedologic și agrochimic întocmit în vederea realizării și reactualizării Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultură, pentru teritoriul administrativ ........., în suprafață de ......... ha, categoria de complexitate ....... ha ....... și ........ ha ......... la scara de lucru: ......... ha și ........ ha.S-a predat și recepționat faza ............. în totalitate.Din verificări se constată:1. Condițiile de cantitate și calitate au fost îndeplinite, lucrarea și, respectiv, situația de plată au fost avizate de către comisia de avizare.2. Termenul de predare a fost respectat.3. Alte prevederi contractuale au fost respectate în totalitate.ConcluziiLucrarea ce face obiectul predării-preluării se declară recepționată și urmează să fie decontată 100% contravaloarea acesteia de ......... lei, conform situației de plată anexate.Plata se face din contul beneficiarului nr. ........., deschis la Trezoreria ........., în baza procesului-verbal de recepție și a facturii-talon emise de executant.Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în .......... exemplare, dintre care ........ pentru executant.Data ...........Am predat Am primit
  Director, .......... Contabil-șef, ............. Director executiv, ................ Contabil-șef, ............