HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 14 decembrie 2011privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 28 decembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDatele de identificare a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Justiţiei - Institutul Naţional al Magistraturii, înregistrat la poziţia M.F. 37666 din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IISe aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. I din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIPredarea-preluarea imobilului prevăzut la art. I se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IVMinisterul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian Predoiup. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 14 decembrie 2011.Nr. 1.238.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil aparţinând domeniuluipublic al statului, aflat în administrarea Ministerului Justiţiei -Institutul Naţional al Magistraturii, înregistrat la poziţia M.F. 37666
                    Cod fiscalDenumire
    1. Ordonator principal de credite4265841Ministerul Justiţiei
    2. Ordonator secundar de credite23126963Institutul Naţional al  Magistraturii
    3. Ordonator terţiar de credite      
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal de credit    
    Nr. M.F.Codul de clasificareTipul bunului (mobil, imobil)DenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridică
    Baza legalăÎn administrare/  concesiune
    1234567891011
    376668.29.08ImobilCămin pentru cazarea auditorilor de justiţieRegim de înălţime = P + 3E (clădire cu acoperiş din beton, zidărie portantă cu sâmburi de beton armat, planşee din beton armat, centrală termică)  Sc = 2.064 mp Sd = 2.844 mp S teren = 711 mpN - clădire societate comercială S - clădire locuinţe  E - societate comercială V - Colegiul tehnic  "Edmond Nicolau", BucureştiBd. Dimitrie Pompei nr. 5,  sectorul 2, Bucureşti19981.817.663,53Hotărârea Guvernului nr.  694/1998în administrarea Ministerului Justiţiei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din administrareaMinisterului Justiţiei în administrarea Consiliului Superioral Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Număr de înregis- trare la M.F.P Codul de clasi- ficare
  România, bd. Dimitrie Pompei nr. 5, sectorul 2, Bucureşti Ministerul Justiţiei (cod fiscal 4265841) Institutul Naţional al Magistraturii (cod fiscal 23126963) Consiliul Superior al Magistraturii (cod fiscal 16973795) Institutul Naţional al Magistraturii (cod fiscal 23126963) Regim de înălţime = P + 3E (clădire cu acoperiş din beton, zidărie portantă cu sâmburi de beton armat, planşee din beton armat, centrală termică) Sc = 2.064 mp Sd = 2.844 mp S teren = 711 mp 37666 8.29.09
  --------