ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 21 martie 2002 (*actualizată*)privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestiera pentru silvicultura(actualizată până la data de 11 decembrie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor realizează şi reactualizează periodic Programul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura. (2) Pentru staţiile din reţeaua de monitorizare sol-teren pentru agricultura şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, care fac parte din Sistemul naţional de monitorizare integrata a mediului, stabilirea amplasamentului acestora, a programului de activitate şi reactualizarea acestuia se fac cu aprobarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 2Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului coordonează procesul de integrare a informaţiilor obţinute de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, potrivit art. 1, în Sistemul naţional de monitorizare integrata a mediului.  +  Articolul 3Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene, Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, execută, prin încredinţare directă, studiile pedologice şi agrochimice şi realizează sistemul de monitorizare sol-teren pentru suprafeţele cu destinaţie agricolă, privind: unităţile de sol, inventarierea resurselor de sol, favorabilitatea terenurilor pentru culturile agricole sau silvice, pretabilitatea pentru folosinţe, poluarea, restricţiile terenurilor la diferite utilizări şi măsurile agropedoameliorative şi antierozionale corespunzătoare, indiferent de forma de exploatare ori de proprietate.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 243 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 3^1Contractarea studiilor privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3, de către persoane fizice sau juridice cu obiect de activitate specific, se face cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 243 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 3^2Persoanele fizice sau juridice cu obiect de activitate specific care îşi manifestă intenţia de a efectua studiile prevăzute la art. 3^1 se atestă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.----------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 243 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele denumiri se definesc după cum urmează: a) Programul european de monitorizare forestieră - programul prin care se evaluează variaţia la scara mare, spaţială şi temporală, a stării pădurilor şi solurilor forestiere într-o reţea europeană de suprafeţe de observaţie (nivelul I) şi se identifica relaţiile cauza-efect, la scara ecosistemului, prin mijloacele monitorizării intensive, în suprafeţe permanente de observaţie (nivelul II), în conformitate cu măsurile stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite şi de Uniunea Europeană; b) Programul internaţional de cooperare privind evaluarea şi monitorizarea efectelor poluării aerului asupra pădurilor (I.C.P. Forests) - programul stabilit de Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite în anul 1985, în baza Convenţiei privind poluarea aerului transfrotieră, la distanta lungă, pentru supravegherea declinului pădurilor ca urmare a poluării atmosferice; c) Schema Uniunii Europene privind protecţia pădurilor împotriva poluării atmosferice - programul iniţiat în anul 1986 de Uniunea Europeană, având ca obiective stabilirea, pe baza unei metodologii comune, a unui inventar periodic al vătămărilor produse pădurilor, în special datorită poluării atmosferice, înfiinţarea sau extinderea în mod coordonat şi armonizat a reţelei de puncte de observaţie pentru realizarea acestui inventar, realizarea unei monitorizări continue şi intensive a ecosistemelor forestiere şi înfiinţarea sau extinderea în mod coordonat şi armonizat a unei reţele de suprafeţe permanente de observaţie, necesare pentru aceasta monitorizare; d) Centrul focal naţional pentru Programul european de monitorizare forestieră - instituţia care asigura realizarea Programului european de monitorizare forestieră în România, organizează şi gestionează bazele de date şi elaborează rapoartele privind rezultatele activităţii de monitorizare a pădurilor şi solurilor forestiere.  +  Articolul 5Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, va executa lucrările specifice monitorizării solurilor şi vegetaţiei forestiere, în conformitate cu Programul european de monitorizare forestieră, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 444 din 8 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 iulie 2002.  +  Articolul 6Executarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a studiilor pentru vegetaţia forestieră se face pentru toate terenurile agricole şi forestiere, indiferent de forma de exploatare sau de proprietate, iar permisiunea accesului în teren este obligatorie pe baza documentelor justificative, cu excepţia zonelor în care accesul este interzis de lege.  +  Articolul 7 (1) Studiile pedologice necesare sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura se actualizează cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice, cu o periodicitate de 4 ani şi de 1-2 ani în cazul terenurilor poluate. (2) Evaluarea stării solurilor forestiere se realizează din 5 în 5 ani, iar a vegetaţiei forestiere, anual.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, asigura şi urmăreşte realizarea programului aprobat de Guvern privind executarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultura. (2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pe baza programului aprobat de Guvern, monitorizează starea de sănătate a pădurilor şi starea solurilor forestiere prin Regia Naţională a Pădurilor şi prin Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, care este şi Centrul focal naţional pentru Programul european de monitorizare forestieră. (3) Programul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, prevăzut la art. 1 alin. (1), cuprinde programele prevăzute la alin. (1) şi (2) ale prezentului articol.  +  Articolul 9În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgente, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, va fi aprobată Metodologia întocmirii studiilor pedologice şi agrochimice, a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi a sistemului naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura.  +  Articolul 10Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti realizează şi actualizează, prin integrarea sistemelor judeţene de date, elaborate de oficiile de studii pedologice şi agrochimice, Sistemul naţional de monitorizare sol-teren şi banca de date aferentă pentru agricultura, pe care le va comunica Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, iar pentru alte instituţii interesate acestea se vor pune la dispoziţie cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 11 (1) Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice realizează lucrările de evaluare a stării solurilor forestiere şi a vegetaţiei forestiere conform Programului european de monitorizare forestieră, gestionează şi reactualizează băncile de date existente şi transmite datele Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. (2) Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, în calitate de Centru focal naţional pentru Programul european de monitorizare forestieră, elaborează rapoarte privind rezultatele obţinute şi transmite informaţii anual şi periodic la solicitarea organismelor internaţionale care gestionează programele I.C.P. Forests şi Schema Uniunii Europene privind protecţia pădurilor împotriva poluării atmosferice, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, care administrează rezultatele, şi al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 12Datele şi informaţiile obţinute prin Sistemul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura vor fi puse de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, la dispoziţia Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucureşti, în vederea elaborării Raportului privind starea mediului.  +  Articolul 13Finanţarea cheltuielilor anuale necesare elaborării studiilor pedologice şi agrochimice, a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura, precum şi participării la organismele internaţionale de specialitate se suporta din alocaţii bugetare, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul agriculturii,

  alimentaţiei şi pădurilor,

  Petre Daea,

  secretar de stat

  Ministrul apelor şi protecţiei mediului,

  Petru Lificiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
  --------------