ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 21 martie 2002 privind intocmirea și finantarea studiilor pedologice și agrochimice și finantarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum și sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 3 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor realizează și reactualizează periodic Programul național de monitorizare sol-teren pentru agricultura și sol-vegetație forestieră pentru silvicultura.(2) Pentru stațiile din rețeaua de monitorizare sol-teren pentru agricultura și sol-vegetație forestieră pentru silvicultura, care fac parte din Sistemul național de monitorizare integrată a mediului, stabilirea amplasamentului acestora, a programului de activitate și reactualizarea acestuia se fac cu aprobarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului.  +  Articolul 2Ministerul Apelor și Protecției Mediului coordonează procesul de integrare a informațiilor obținute de către Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, potrivit art. 1, în Sistemul național de monitorizare integrată a mediului.  +  Articolul 3Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene, Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie București și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, execută, prin încredințare directă, studiile pedologice și agrochimice și realizează sistemul de monitorizare sol-teren pentru suprafețele cu destinație agricolă, privind: unitățile de sol, inventarierea resurselor de sol, favorabilitatea terenurilor pentru culturile agricole sau silvice, pretabilitatea pentru folosințe, poluarea, restricțiile terenurilor la diferite utilizări și măsurile agropedoameliorative și antierozionale corespunzătoare, indiferent de forma de exploatare ori de proprietate. (la 11-12-2011, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 243 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 8 decembrie 2011. )  +  Articolul 3^1Contractarea studiilor privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3, de către persoane fizice sau juridice cu obiect de activitate specific, se face cu respectarea legislației privind achizițiile publice. (la 11-12-2011, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 243 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 8 decembrie 2011. )  +  Articolul 3^2Persoanele fizice sau juridice cu obiect de activitate specific care își manifestă intenția de a efectua studiile prevăzute la art. 3^1 se atestă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 11-12-2011, Art. 3^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 243 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 8 decembrie 2011. )  +  Articolul 4În sensul prezentei ordonanțe de urgență, următoarele denumiri se definesc după cum urmează:a) Programul european de monitorizare forestieră - programul prin care se evaluează variatia la scara mare, spatiala și temporala, a stării pădurilor și solurilor forestiere într-o rețea europeană de suprafețe de observatie (nivelul I) și se identifica relațiile cauza-efect, la scara ecosistemului, prin mijloacele monitorizarii intensive, în suprafețe permanente de observatie (nivelul II), în conformitate cu măsurile stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite și de Uniunea Europeană;b) Programul internațional de cooperare privind evaluarea și monitorizarea efectelor poluarii aerului asupra pădurilor (I.C.P. Forests) - programul stabilit de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite în anul 1985, în baza Convenției privind poluarea aerului transfrontieră, la distanta lungă, pentru supravegherea declinului pădurilor ca urmare a poluarii atmosferice;c) Schema Uniunii Europene privind protecția pădurilor împotriva poluarii atmosferice - programul inițiat în anul 1986 de Uniunea Europeană, având ca obiective stabilirea, pe baza unei metodologii comune, a unui inventar periodic al vatamarilor produse pădurilor, în special datorită poluarii atmosferice, înființarea sau extinderea în mod coordonat și armonizat a rețelei de puncte de observatie pentru realizarea acestui inventar, realizarea unei monitorizari continue și intensive a ecosistemelor forestiere și înființarea sau extinderea în mod coordonat și armonizat a unei rețele de suprafețe permanente de observatie, necesare pentru aceasta monitorizare;d) Centrul focal național pentru Programul european de monitorizare forestieră - instituția care asigură realizarea Programului european de monitorizare forestieră în România, organizează și gestionează bazele de date și elaborează rapoartele privind rezultatele activității de monitorizare a pădurilor și solurilor forestiere.  +  Articolul 5Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, va executa lucrările specifice monitorizarii solurilor și vegetației forestiere, în conformitate cu Programul european de monitorizare forestieră, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor. (la 22-07-2002, Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 444 din 8 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 iulie 2002. )  +  Articolul 6Executarea studiilor pedologice și agrochimice și a studiilor pentru vegetatia forestieră se face pentru toate terenurile agricole și forestiere, indiferent de forma de exploatare sau de proprietate, iar permisiunea accesului în teren este obligatorie pe baza documentelor justificative, cu excepția zonelor în care accesul este interzis de lege.  +  Articolul 7(1) Studiile pedologice necesare sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultura se actualizează cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice, cu o periodicitate de 4 ani și de 1-2 ani în cazul terenurilor poluate.(2) Evaluarea stării solurilor forestiere se realizează din 5 în 5 ani, iar a vegetației forestiere, anual.  +  Articolul 8(1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București, asigura și urmărește realizarea programului aprobat de Guvern privind executarea studiilor pedologice și agrochimice și a Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultura.(2) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, pe baza programului aprobat de Guvern, monitorizează starea de sănătate a pădurilor și starea solurilor forestiere prin Regia Naționala a Pădurilor și prin Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, care este și Centrul focal național pentru Programul european de monitorizare forestieră.(3) Programul național de monitorizare sol-teren pentru agricultura și sol-vegetație forestieră pentru silvicultura, prevăzut la art. 1 alin. (1), cuprinde programele prevăzute la alin. (1) și (2) ale prezentului articol.  +  Articolul 9În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgente, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, va fi aprobată Metodologia întocmirii studiilor pedologice și agrochimice, a Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum și a sistemului național de monitorizare sol-vegetație forestieră pentru silvicultura.  +  Articolul 10Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie București realizează și actualizează, prin integrarea sistemelor județene de date, elaborate de oficiile de studii pedologice și agrochimice, Sistemul național de monitorizare sol-teren și banca de date aferentă pentru agricultura, pe care le va comunică Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerului Apelor și Protecției Mediului, iar pentru alte instituții interesate acestea se vor pune la dispoziție cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.  +  Articolul 11(1) Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice realizează lucrările de evaluare a stării solurilor forestiere și a vegetației forestiere conform Programului european de monitorizare forestieră, gestionează și reactualizează băncile de date existente și transmite datele Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerului Apelor și Protecției Mediului.(2) Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, în calitate de Centru focal național pentru Programul european de monitorizare forestieră, elaborează rapoarte privind rezultatele obținute și transmite informații anual și periodic la solicitarea organismelor internaționale care gestionează programele I.C.P. Forests și Schema Uniunii Europene privind protecția pădurilor împotriva poluarii atmosferice, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, care administrează rezultatele, și al Ministerului Apelor și Protecției Mediului.  +  Articolul 12Datele și informațiile obținute prin Sistemul național de monitorizare sol-teren pentru agricultura și sol-vegetație forestieră pentru silvicultura vor fi puse de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, la dispoziția Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - I.N.C.D.P.M. București, în vederea elaborării Raportului privind starea mediului.  +  Articolul 13Finanțarea cheltuielilor anuale necesare elaborării studiilor pedologice și agrochimice, a Sistemului național și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultura și sol-vegetație forestieră pentru silvicultura, precum și participării la organismele internaționale de specialitate se suporta din alocații bugetare, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și protecției mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu