ORDONANŢĂ nr. 9 din 26 ianuarie 2011(*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon(actualizată până la data de 11 decembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 252 din 5 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul instituţional necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 286 din 31 octombrie 2009, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009. (2) În cuprinsul prezentei ordonanţe sunt aplicabile definiţiile termenilor şi expresiilor prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009.  +  Articolul 2Se desemnează Ministerul Mediului şi Pădurilor ca autoritate competentă de coordonare a aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009, având următoarele responsabilităţi: a) autorizează producătorii de substanţe reglementate, altele decât hidroclorofluocarburile folosite pentru utilizări esenţiale de laborator şi analitice, potrivit prevederilor art. 10 alin. (7) şi (8) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009; b) ia măsuri pentru a stimula recuperarea, distrugerea, reciclarea şi regenerarea substanţelor reglementate uzate potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009; c) coordonează procedura de stabilire a nivelurilor de calificare pentru personalul care exploatează echipamente frigorifice, aer condiţionat sau încălzire şi sisteme antiincendiu care conţin substanţe reglementate, prevăzute la art. 23 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009; d) raportează Comisiei informaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009.  +  Articolul 3Se desemnează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ca autoritate competentă pentru implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009, având următoarele responsabilităţi: a) colectează de la toţi factorii implicaţi datele şi informaţiile necesare raportărilor anuale prevăzute de art. 26 din Regulamentul (CE) 1.005/2009; b) colectează informaţiile transmise de fiecare întreprindere potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) şi (7) din Regulamentul (CE) 1.005/2009.  +  Articolul 4Se desemnează ca autorităţi de control şi inspecţie: a) Autoritatea Naţională a Vămilor pentru controlul vamal la introducerea/scoaterea în/din România din/către terţi a substanţelor reglementate, precum şi a produselor şi echipamentelor care conţin sau depind de substanţele reglementate; b) Garda Naţională de Mediu pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009. c) Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009.-----------Litera c) a art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 252 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 5Procedura de realizare a controlului şi modalităţile de colaborare între autorităţile prevăzute la art. 4 se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 252 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 6 (1) Nerespectarea prevederilor art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 privind raportarea de către întreprinderi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice şi de la 15.000 lei la 30.000 lei pentru persoane juridice. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către comisarii Gărzii de Mediu, în condiţiile legii. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.  +  Articolul 7Contravenţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ordonanţa Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000, se abrogă.  +  Articolul 9Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 9.------