LEGE nr. 268 din 7 decembrie 2011pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 9 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 14 iulie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI poziţia 3 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 22 iulie 2010, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Actul normativ prevăzut la alin. (1) se supune spre aprobare Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Patrimoniul celor două instituţii desfiinţate se comasează la instituţia nou-înfiinţată."3. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Conducerea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti este asigurată de un director executiv. Postul se ocupă prin concurs, în condiţiile legii. Rezultatul concursului se validează prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv poate fi ajutat de un director adjunct. Postul se ocupă prin concurs, în condiţiile legii. Rezultatul concursului se validează prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret."4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Se abilitează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe în volumul şi structura bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 decembrie 2011.Nr. 268._________