ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 16 noiembrie 2011privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011    Având în vedere necesitatea creării unor condiţii reale pentru dezvoltarea economico-socială în zona litoralului Mării Negre şi ţinând cont de nivelul actual de exploatare a potenţialului economic reprezentat de valorificarea resurselor acvatice vii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri de consolidare a activităţilor economice specifice pescuitului, realizate din fonduri europene derulate în cadrul axei 3, pentru:- creşterea absorbţiei de urgenţă a fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013;- consolidarea instituţională a sectorului pescăresc, crearea, modernizarea, restructurarea infrastructurii specifice a locurilor de debarcare deja existente, desemnate de către autorităţile naţionale competente;- prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, prin armonizarea reglementărilor naţionale cu unele norme europene instituite de Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93 , (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999 şi, respectiv, Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;- valorificarea resurselor piscicole în condiţii de eficienţă, prin stoparea practicilor comerciale necompetitive;- monitorizarea eficientă a capturilor de peşte la Marea Neagră;- reducerea presiunii financiare exercitate asupra organizaţiilor de pescari;- îmbunătăţirea mecanismului de colectare a veniturilor la bugetele locale ale comunităţilor din zona litoralului Mării Negre, prin combaterea braconajului şi fiscalizarea corectă a resursei piscicole;- realizarea de urgenţă a infrastructurii de pescuit la Marea Neagră, a punctelor de debarcare, a punctelor de acostare în urma asumării de către România a prevederilor cap. 8 din Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013.Considerând faptul că elementele sus-menţionate vizează un interes public, constituind o situaţie extraordinară a cărei întârziere în reglementare ar reprezenta o însemnată pierdere a resurselor piscicole, dar şi o pierdere economică, inclusiv prin scăderea gradului de absorbţie a fondurilor europene şi imposibilitatea ameliorării unor probleme sociale prin crearea de locuri de muncă pentru comunităţile pescăreşti de pe litoralul Mării Negre, pierderea fondurilor europene în valoare de 40 milioane euro alocate axei 3 din cadrul Programului operaţional pentru pescuit 2007-2013, fonduri care vor trebui alocate din bugetul naţional, imposibilitatea prevenirii, descurajării şi eliminării pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, prin armonizarea reglementărilor naţionale cu unele norme europene instituite de Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului, imposibilitatea conservării, gestionării şi exploatării durabile a resurselor acvatice, în conformitate cu reglementările europene prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului, imposibilitatea combaterii evaziunii fiscale în domeniul pescuitului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri, puncte pescăreşti - puncte de debarcare şi adăposturi situate în zonele de plajă din zona Cap Midia - Vama Veche, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Transmiterea se face în vederea realizării investiţiilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor pescăreşti, prin modernizare şi restructurare a acestora, cu respectarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Dreptul de administrare se transferă pe durata existenţei locurilor de debarcare şi a micilor adăposturi, sub condiţia menţinerii acestora în domeniul public al statului, şi va rămâne în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu condiţia păstrării de către aceasta a destinaţiei iniţiale.  +  Articolul 2 (1) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Administraţia Naţională "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor opera modificările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 noiembrie 2011.Nr. 100.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale punctelor pescăreşti - puncte de debarcare şiadăposturi situate în zonele de plajă din zona Cap Midia - Vama Veche
    *Font 7*
    ┌───────┬───────┬───────────────────────┬─────┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Datele de identificare │ │ │ Situaţia juridică ││ │ │ │ │ ├───────┬────────────────┬─────────┤ Anul │ ├────────┬─────────────┤│ Codul │ │ │ │ │Descri-│ │ │dobân-│Valoa-│ │ ││ de │Numărul│ Persoana juridică ce │Tipul│ Persoana juridică │ erea │ │ │dirii/│rea de│ │ În ││codifi-│ MFP │preia în administrare │bunu-│ ce predă │tehnică│ │ │dării │inven-│ Baza │administrare/││ caţie │ │ bunul │ lui │ │ (pe │ Vecinătăţi │ │ în │ tar │ legală │ concesiune ││ │ │ │ │ │ scurt)│ (după caz, │ Adresa │folo- │-lei- │ │ ││ │ │ │ │ │Supra- │ pe scurt) │ │sinţă │ │ │ ││ │ │ │ │ │ faţa │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │- mp - │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64001 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│3210 │Limita N - digul│Năvodari │ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│de sud al │ │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │portului Midia │ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │100 m │Limita S - 100 m│ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │de la limita │ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │de N │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64001 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│3495 │Limita N - gard │Năvodari │ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│Grup Petrol │ │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │Marin │ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │68 m │Limita S - │ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │limita Năvodari-│ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │Constanţa │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│2472 │Limita N - canal│Constanţa│ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│descărcare lac │ │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │Tăbăcărie │ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │111 m │Limita S - dig │ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │Pescărie │ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│2865 │Limita N - S.C. │Agigea │ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│Sarda Fish - │ │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │S.R.L. │ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │127 m │Limita S - 127 m│ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │de la limita │ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │de N │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│4800 │Limita E - digul│Eforie │ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│de protecţie │ │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │Limita V - 161 m│ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │161 m │de la limita E │ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│1807 │Limita N - │Tuzla │ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│cazemată │ │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │Limita S - 100 m│ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │100 m │de la limita │ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │de N │ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│2432 │Limita N - │Costi- │ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│cazemată │neşti │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │Limita S - 250 m│ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │250 m │de la limita │ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │de N │ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│1965 │Limita N - 190 m│Costi- │ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│de la limita de │neşti │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │S │ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │190 m │Limita S - │ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │capătul de sud │ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │al Golfului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Francez │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│2960 │Limita N - 313 m│23 August│ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│de la limita │ │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │de S │ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │313 m │Limita S - sudul│ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │Golfului Halta │ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │Pescăruş │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│4966 │Limita N - pro- │23 August│ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│montor în faleză│ │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │Limita S - dig │ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │171 m │limită Olimp │ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64002 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│1417 │Limita E - baza │Limanu │ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│digului de │ │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │protecţie │ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │75 m │Limita V - 75 m │ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │de la limita de │ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │E │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────────────────────┼─────┼───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────────┤│8.03.06│ 64001 │Ministerul Agriculturii│teren│Ministerul Mediului│3930 │Limita N - │Limanu │ 1998 │ - │Legea │administrare ││ │parţial│şi Dezvoltării Rurale -│ │şi Pădurilor - │deschi-│limita de nord │ │ │ │apelor │ ││ │ │Agenţia Naţională │ │Administraţia │dere │sectorul 1 Vama │ │ │ │nr. 107/│ ││ │ │pentru Pescuit şi │ │Naţională │214 m │Veche │ │ │ │1996 │ ││ │ │Acvacultură │ │"Apele Române" │ │Limita S - 214 m│ │ │ │ │ ││ │ │Cod fiscal 17344491 │ │Cod fiscal 24326056│ │de la limita │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │de N │ │ │ │ │ │└───────┴───────┴───────────────────────┴─────┴───────────────────┴───────┴────────────────┴─────────┴──────┴──────┴────────┴─────────────┘