LEGE nr. 252 din 5 decembrie 2011pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 26 ianuarie 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 ."2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Procedura de realizare a controlului şi modalităţile de colaborare între autorităţile prevăzute la art. 4 se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 decembrie 2011.Nr. 252.------