HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 25 noiembrie 2011pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 7 decembrie 2011    Având în vedere prevederile art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi denumite în continuare instrucţiuni.  +  Articolul 2 (1) În exercitarea competenţelor partajate în domeniul apărării ţării, stabilite potrivit legii, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, cu sprijinul structurilor teritoriale pentru probleme speciale din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, întocmesc, actualizează şi pun la dispoziţia centrelor militare judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti monografiile economico-militare ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Fondurile financiare necesare pentru desfăşurarea activităţilor de elaborare şi actualizare a monografiei economico-militare se prevăd cu această destinaţie în bugetul judeţean, respectiv în bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) transmiterea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din instrucţiuni, în formă incompletă sau inexactă; b) întârzierea transmiterii datelor şi informaţiilor solicitate peste termenul prevăzut la art. 1 alin. (4) din instrucţiuni; c) refuzul nejustificat de a transmite datele şi informaţiile solicitate; d) împiedicarea, sub orice formă, a persoanelor împuternicite de a-şi exercită atribuţiile de control la entităţile furnizoare de date şi informaţii în domeniu. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei, iar cea prevăzută la alin. (1) lit. d) se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 50.000 lei. (3) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele din cadrul Administraţiei Naţionale, împuternicite de către preşedintele acesteia, precum şi de către persoanele împuternicite de preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti. (5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 638/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 19 mai 2004, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Statşi Probleme Speciale,Adrian GurăuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 noiembrie 2011.Nr. 1.174.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 25/11/2011