HOTĂRÂRE nr. 1.175 din 25 noiembrie 2011privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 105.213 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA, în vederea amenajării şi folosirii ca sediu de district şi canton silvic de către Ocolul Silvic Mitreni.  +  Articolul 3Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv Ministerul Mediului şi Pădurilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 25 noiembrie 2011.Nr. 1.175.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor - Inspectoratul Judeţeanal Poliţiei de Frontieră Călăraşi,a cărui valoare de inventar se actualizează
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Codul de clasifi- care Denu- mirea Adresa Administratorul bunului Anul dobân- dirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunului
  105.213 8.19.01 49-30 Localitatea Spanţov, comuna Spanţov, judeţul Călăraşi, tarlaua 24, parcela 1210 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi Cod unic de identificare (CUI) 4294022 1963 80.170 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului,care se transmite din administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţeanal Poliţiei de Frontieră Călăraşi în administrareaMinisterului Mediului şi Pădurilor -Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Datele de identificare ale imobilului care se transmite Codul de clasifi- care Nr. M.F.P.
  Localitatea Spanţov, comuna Spanţov, judeţul Călăraşi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi Cod unic de identificare (CUI) 4294022 Ministerul Mediului şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA Cod unic de identificare (CUI) 1590120 Suprafaţa terenului = 5.400 mp Suprafaţa construită = 380 mp Nr. construcţii - 7 Suprafaţă C1 = 228 mp Suprafaţă C2 = 11 mp Suprafaţă C3 = 61 mp Suprafaţă C4 = 13 mp Suprafaţă C5 = 10 mp Suprafaţă C6 = 56 mp Suprafaţă C7 = 1 mp Valoarea de inventar = 80.170 lei C.F. 20103 8.19.01 105.213
  ------------