ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 30 noiembrie 2011pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011    Luând în considerare faptul că începând cu data de 1 februarie 2011 Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă, respectiv birourile judeţene din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului au fost desfiinţate, activitatea acestora fiind preluată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,având în vedere necesitatea asigurării unei exploatări eficiente a terenurilor agricole, aflate în proprietatea unor persoane fizice, care să permită modernizarea agriculturii României şi atingerea standardelor existente în ţările Uniunii Europene,ţinând cont de faptul că începând cu anul 2011 termenul de avizare a carnetelor de rentieri agricoli a fost prelungit până la data de 31 august potrivit prevederilor art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi că acest termen de avizare a carnetelor de rentieri agricoli se suprapune cu data-limită până la care se poate plăti rata rentei viagere agricole pentru anul anterior,având în vedere că pentru anul 2011 această situaţie a avut drept consecinţă imposibilitatea efectuării plăţilor pentru un număr de 1.704 rentieri agricoli dintr-un total de 78.535, suma pe care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură trebuie să o plătească rentierilor fiind de 1.388.400,32 lei,ţinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă prejudicierea persoanelor îndreptăţite prin neplata rentei viagere agricole, ca urmare a suprapunerii perioadei de avizare a carnetelor de rentier agricol cu cea în care se efectuează plata rentei agricole,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ITitlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Renta viageră agricolă se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. (2) Renta viageră agricolă plătită de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1), care nu a fost încasată de beneficiari, va fi utilizată pentru reluarea procesului de plată către aceştia sau, în caz de deces, către moştenitorii acestora şi după termenul de 30 noiembrie al anului următor celui pentru care aceasta este datorată."2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În cazul decesului rentierului, moştenitorii vor încasa renta până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului."  +  Articolul IIPentru renta viageră agricolă aferentă anului 2010, plăţile prevăzute la art. 6 şi 8 din titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, se vor efectua până la data de 15 decembrie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 noiembrie 2011.Nr. 106._________