HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 9 noiembrie 2011privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui bun mobil
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 28 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă înscrierea operei de artă "Le chevalier endormi I", identificată potrivit anexei nr. 1, în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României.  +  Articolul IISe aprobă transmiterea bunului mobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" în domeniul public al judeţului Ialomiţa şi în administrarea Muzeului Naţional al Agriculturii din Slobozia, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul IIISe aprobă înscrierea unui bun imobil, identificat potrivit anexei nr. 3, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin Muzeul Naţional de Istorie a României.  +  Articolul IVPredarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.  +  Articolul VIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul culturii şipatrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 noiembrie 2011.Nr. 1.110.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa operei de artă "Le chevalier endormi I", care se înscrieîn inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului şi în administrarea MuzeuluiNaţional de Artă Contemporană al României
    1. Ordonator principal de credite4192812Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
    2. Ordonator terţiar de credite14348740Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României
     
    Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareBaza legală
    Descrierea tehnică  (pe scurt)AdresaValoarea de inventar  - lei -Anul dobândirii
    8.24.06Opera de artă  "Le chevalier endormi I"Autor: Horia Damian Tehnica: relief pictat 3 părţi (panou lemn, pânză, acrilic) Dimensiuni: 252 x 329,9 x 7 cmMunicipiul Bucureşti, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5352.3552003Contract nr. 1.752 din 21 martie 2003 PV nr. 1.415/9.07.2010/MCPN
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil care se transmite din domeniulpublic al statului şi din administrarea MuzeuluiNaţional al Satului "Dimitrie Gusti" în domeniulpublic al judeţului Ialomiţa şi în administrareaMuzeului Naţional al Agriculturii Slobozia
  *Font 9*
   
  Denumirea bunului/Adresa Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil Persoana juridică la care se transmite bunul imobil Valoarea de în- ventar - lei - Caracteristicile tehnice Tipul bunu- lui Anul dobân- dirii/ dării în fo- losin- ţă Codul de clasifi- care Nr. MFP
  Moară cu pie- tre şi piuă de bătut postav, cu motor "Deutz", şos. Kiseleff nr. 28, sectorul 1, Bucureşti Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" Muzeului Naţional al Agriculturii Slobozia 25.000 Descriere moară: serie motor 64767, fabricat în anul 1912 la GASMOTOREN FABRIK BERLIN Zona de prove- nienţă: judeţul Vâlcea Mobil 2007 8.24.01. 155001
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil care se înscrie în domeniulpublic al statului şi în administrarea MinisteruluiCulturii şi Patrimoniului Naţional, prinMuzeul Naţional de Istorie a României
    1. Ordonator principal de credite4192812Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
    2. Ordonator terţiar de credite4192952Muzeul Naţional de Istorie a României
     
    Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareBaza legală
    Descrierea tehnică  (pe scurt)AdresaValoarea de inventar  - lei -Anul dobândirii
    8.22.01TerenTeren intravilan 707,45 m2; tarlaua 13, parcelele 249 şi 251 Nr. cadastral 335/2 CF nr. 30658Judeţul Tulcea, comuna Nufărul52.7392008Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3.525 din 15 dece,brie 2008
  -------