HOTĂRÂRE nr. 1.144 din 16 noiembrie 2011privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Valeriu Tabărăp. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Caprăsecretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 noiembrie 2011.Nr. 1.144.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prinhotărâri ale consiliilor locale, care seînscriu în inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului şi care se dau în administrareaMinisterului Agriculturii şi DezvoltăriiRurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţiepentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa
  *Font 7*
   
  Nr. crt. Codul de clasifi- care Nr. MFP Locul unde este situat imobilul care se transmite Hotărârea Consiliului local prin care imobilul a trecut în proprietatea publică a statului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Vecinătăţi
  1. 8.29.08 Se va atribui Comuna Petreşti, satul Greci, punct Islaz Comunal T29, P480 judeţul Dâmboviţa Hotărârea Consiliului Local al Comunei Petreşti nr. 19/28.03.2011 Consiliul Local al Comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa C.U.I. 4449410 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultu- ră - Centrul Judeţean Dâmbovi- ţa C.U.I. 20853223 1.000 mp teren Înscris în CF nr. 70176/UAT Petreşti nr. cadastral 70176 N - DE 668/1 - DS - Stanculeanu Nicolae - Balan Aurica - Stanculeanu Dumitru - Oprea Gheorghe S - Autostrada A1 E - DN 61 V - DE 668/1
  2. 8.29.08 Se va atribui Oraşul Titu, str. Cuza Vodă nr. 155 bis judeţul Dâmboviţa Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Titu Nr. 36/9.03.2011 Consiliul Local al Oraşului Titu judeţul Dâmboviţa C.U.I. 4402590 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultu- ră - Centrul Judeţean Dâmbovi- ţa C.U.I. 20853223 1.350 mp teren Înscris în CF nr. 70237 Titu Petreşti nr. cadastral 70237 N - Direcţia - fitosanita- - ră S - Radu Vasile E - rest teren administrare Consiliul local V - teren administrare Primărie
  ------