HOTĂRÂRE nr. 749 din 18 octombrie 2011pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2011    Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 83 alineatul (1), după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 24, cu următorul cuprins:"24. Registrul privind persoanele ocrotiteLa judecătorii se ţine un registru privind persoanele ocrotite, pentru evidenţa măsurilor luate şi a atribuţiilor exercitate în ceea ce priveşte tutela minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc şi curatela. Pe o pagină a acestui dosar se vor face înregistrări privind o singură persoană ocrotită, iar toate evidenţele privind aceeaşi persoană ocrotită se vor completa în continuare şi, în măsura posibilităţii, pe aceeaşi pagină.Registrul are o rubrică superioară în care se menţionează numărul dosarului de ocrotire, numele persoanei ocrotite şi obiectul dosarului, iar în continuare conţine un tabel cu următoarele rubrici: numărul curent, numărul dosarului, data înregistrării cererii sau sesizării, numele şi prenumele persoanei care a sesizat instanţa, obiectul sesizării, soluţia instanţei, data soluţiei, data declarării căii de atac, data înaintării dosarului la instanţa de control judiciar, numărul hotărârii pronunţate în calea de atac şi data soluţiei, data restituirii dosarului la instanţa de fond, menţiuni privind trimiterea dosarului sau a copiilor certificate de pe acesta la instanţe, parchete sau alte instituţii."2. La articolul 96^1, după alineatul (2) se introduc opt noi alineate, alineatele (3)-(10), cu următorul cuprins:"(3) Sesizările privind deschiderea tutelei minorului se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata tutelei, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar. (4) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. II «Tutela minorului» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul de tutelă. (5) Cererile referitoare la deschiderea tutelei fraţilor şi/sau surorilor minorului cu privire la care există pe rolul instanţei o sesizare similară se soluţionează de acelaşi complet. (6) Sesizările privind punerea sub interdicţie judecătorească se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata ocrotirii interzisului judecătoresc, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar. (7) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. III «Ocrotirea interzisului judecătoresc» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul având ca obiect ocrotirea interzisului judecătoresc. (8) Cererea de instituire a curatelei majorului se repartizează aleatoriu unui complet specializat pentru judecarea cauzelor cu minori şi de familie. Pe toată durata curatelei majorului, actele procesuale referitoare la exercitarea atribuţiilor instanţei de tutelă se efectuează în acelaşi dosar. (9) Cererile sau plângerile formulate în temeiul cap. IV «Curatela» din titlul III cartea I a Codului civil se înregistrează ca dosare asociate, cu excepţia acţiunilor în anulare, care se înregistrează ca dosare distincte şi se repartizează aleatoriu. După soluţionarea irevocabilă a acestor cauze, dosarele se ataşează la dosarul de curatelă. (10) În cazul în care o altă instanţă este învestită ulterior cu cereri în materia ocrotirii unei persoane fizice, aceasta solicită copii certificate de pe toate înscrisurile dosarului în care s-a dispus, după caz, instituirea tutelei minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc sau curatela persoanei respective, inclusiv copiile certificate de pe toate înscrisurile din dosarele asociate sau ataşate."3. După articolul 96^1 se introduce un nou articol, articolul 96^2, cu următorul cuprins:"Art. 96^2. - Dacă se constată că pe rolul instanţei există sau au existat cel puţin două cereri pendinte în acelaşi timp, formulate de aceeaşi parte, având acelaşi obiect principal şi aceeaşi cauză, toate cererile aflate pe rol la momentul constatării vor fi judecate de către primul complet învestit, chiar dacă partea a renunţat la judecarea cererii aflate pe rolul acestui complet sau cererea a fost anulată ca netimbrată ori ca nesemnată."4. La articolul 108, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) După redactarea şi semnarea încheierilor, grefierii de şedinţă închid documentele finale, altele decât documentul final «Hotărâre», din pagina Ecris intitulată «Documente în dosar», după care predau dosarele amânate grefierului arhivar -şef sau grefierului arhivar desemnat, care semnează pentru primirea lor pe listele de şedinţă."5. La articolul 110, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) După verificarea şi semnarea hotărârii de către membrii completului de judecată, grefierul de şedinţă va închide documentul final «Hotărâre» din pagina Ecris intitulată «Documente în dosar»."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător Nicolae Horaţius DumbravăBucureşti, 18 octombrie 2011.Nr. 749.----------