HOTĂRÂRE nr. 1.123 din 9 noiembrie 2011privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrate la poziţiile cu nr. M.F.P. 107.203, respectiv nr. M.F.P. 154.746, reevaluate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea. (2) După preluare, imobilele prevăzute la alin. (1) se utilizează în vederea realizării de locuinţe pentru tineri prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 3Consiliul Local al Municipiului Tulcea va transfera în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform legii, 50% din locuinţele realizate pe terenul imobilelor prevăzute la art. 2 alin. (1), dar nu mai puţin de 150 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora, în maximum 3 luni de la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.  +  Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilelor prevăzută la art. 2 alin. (2) şi obligaţia prevăzută la art. 3, acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 5Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 noiembrie 2011.Nr. 1.123.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor a căror valoare de inventarse modifică în urma reevaluării
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)
  107.203 8.19.01 397 Tulcea Municipiul Tulcea Str. 1848 (fostă Str. 30 Decembrie nr. 53), judeţul Tulcea 25.488.539,83
  154.746 8.19.01 5281 Tulcea Municipiul Tulcea Str. Antenei F.N., judeţul Tulcea 152.589,29
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile transmise din domeniul publical statului şi din administrarea MinisteruluiApărării Naţionale în domeniul public almunicipiului Tulcea şi în administrareaConsiliului Local al Municipiului Tulcea,judeţul Tulcea
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Tulcea Str. 1848 (fostă Str. 30 Decembrie nr. 53), judeţul Tulcea Statul român, din adminis- trarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Municipiul Tulcea, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea CUI - 4321429 - imobil 397 - parţial - cod 8.19.01 - nr. M.F.P 107.203 - valoarea de inventar - 6.729.103,59 lei Nr. cad.: 8921 Pavilionul X: - suprafaţă construită = 59 mp - suprafaţă desfăşurată = 59 mp Pavilionul X1: - suprafaţă construită = 98 mp - suprafaţă desfăşurată = 98 mp Pavilionul X2: - suprafaţă construită = 80 mp - suprafaţă desfăşurată = 80 mp Pavilionul W: - suprafaţă construită = 133 mp - suprafaţă desfăşurată = 133 mp - total suprafaţa construită desfăşurată = 370 mp - suprafaţa totală a terenului inclusiv con- strucţiile = 25.000 mp
  Municipiul Tulcea Str. Antenei FN, judeţul Tulcea Statul român, din admi- nistrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Municipiul Tulcea, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea CUI - 4321429 - imobil 5281 - cod 8.19.01 - nr. M.F.P 154.746 - valoarea de inventar - 152.589,29 lei Nr. cad: 7722 - suprafaţa terenului = 1.115 mp
  --------