HOTĂRÂRE nr. 1.126 din 9 noiembrie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 18 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 36.649, reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Braşov, str. Vasile Goldiş nr. 1-3, judeţul Braşov, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 2 se va face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 noiembrie 2011.Nr. 1.126.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului la care se actualizeazăvaloarea de inventar ca urmare a reevaluării
  Cod de clasifi- caţie Nr. M.F.P. Denumirea imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa imobilului Valoarea de inventar actualizată
  8.19.01 36.649 45-04 Ministerul Administra- ţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0391 Braşov Cod fiscal 4317533 CF 13885 Judeţul Braşov 5.754.539,81
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelorcare trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia, în vedereascoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 9*
  Codul de clasifi- caţie Adresa imobi- lului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice Număr de înregistrare al imobilului depus la M.F.P.
  8.19.01 Judeţul Braşov Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0391 Braşov Cod fiscal 4317533 Padoc porci 45-04-18 Sc = 192,47 mp Sd = 192,47 mp Valoarea de inventar = 11.555,05 lei Padoc porci 45-04-28 Sc = 86,00 mp Sd = 86,00 mp Valoarea de inventar = 6.396,93 lei Padoc porci 45-04-29 Sc = 280,00 mp Sd = 280,00 mp Valoarea de inventar = 17.870,95 lei Padoc porci 45-04-30 Sc = 189,00 mp Sd = 189,00 mp Valoarea de inventar = 9.041,74 lei Seră 45-04-41 Sc = 45,00 mp Sd = 45,00 mp Valoarea de inventar = 2.568,64 lei Seră 45-04-42 Sc = 156,00 mp Sd =156,00 mp Valoarea de inventar = 8.904,63 lei 36.649
  ----------