HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 2 noiembrie 2011privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru actualizarea valorii de inventar a bunului imobil şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 16 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 106.820, reevaluat potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea unei părţi din imobilul menţionat la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) După preluare, partea de imobil prevăzută la alin. (1) se utilizează în vederea realizării unei noi artere de circulaţie prin străpungerea Străzii 1 Mai din sectorul 6 al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Predarea-preluarea părţii de imobil transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Patrimoniul Consiliului General al Municipiului Bucureşti se va majoră cu valoarea suprafeţei preluate de la Ministerul Apărării Naţionale.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 noiembrie 2011.Nr. 1.091.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea deinventar conform art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privindreevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniulinstituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003,cu modificările şi completările ulterioare
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)
  106.820 8.19.01 2700 Bucureşti Municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7B (fost 7-9), sectorul 6 27.044.966,29
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale phărţii dintr-un imobil care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale îndomeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrareaConsiliului General al Municipiului Bucureşti
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteris- ticile tehnice ale imobilului
  Municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7B (fost 7-9), sectorul 6 Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI 4183229 Municipiul Bucureşti, în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti CUI 4267117 - imobil 2700 (parţial) - cod 8.19.01 - nr. M.F. 106.820 - nr. cadastral - 9103 - valoarea de inventar- 153.623 lei - Suprafaţa terenului = 1.676 mý
  __________