HOTĂRÂRE nr. 1.087 din 2 noiembrie 2011privind transmiterea unei părţi de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, pentru Clubul Elevilor Olteniţa, în domeniul public al municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 14 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi de teren în suprafaţă de 757 mý, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, pentru Clubul Elevilor Olteniţa, în domeniul public al municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, în vederea amenajării unei alei de acces spre obiectivul de investiţii "Amenajare spaţii verzi - Parc de distracţii Argeş".  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţii de teren transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 noiembrie 2011.Nr. 1.087.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţii de teren care se transmite din domeniul publical statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin InspectoratulŞcolar Judeţean Călăraşi, pentru Clubul Elevilor Olteniţa,în domeniul public al municipiului Olteniţa şiîn administrarea Consiliului Local alMunicipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi
  *Font 9*
  Locul unde este situat terenul Persoana juridică de la care se transmite terenul Persoana juridică la care se transmite terenul Numărul de identificare atribuit de M.F.P. şi codul de clasificaţie Caracteristicile tehnice şi categoria de folosinţă ale suprafeţei de teren care se transmite
  Municipiul Olteniţa, Str. Argeşului nr. 6 C (fost nr. 2 conform CF nr. 21839), judeţul Călăraşi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tinere- tului şi Sportului (CUI 13729380), prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi (3796985), pentru Clubul Elevilor Olteniţa (CUI 3797280) Consiliul Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi (prin HCL nr. 91/5.10.2011) 154902 parţial 8.26.05 Suprafaţa terenului = 757 mý, alee de acces comun la Clubul Elevilor Olteniţa şi la obiectivul de investiţii "Amenajare spaţii verzi - Parc de distracţii Argeş"
  ----------