HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 19 octombrie 2011privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este instituţie publică de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1. (2) M.A.E. realizează politica externă a statului român, inclusiv prin îndeplinirea sarcinilor din sfera sa de competenţă care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi al NATO, şi participă la promovarea intereselor economice ale României. (3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.A.E. exercită următoarele funcţii: a) strategică, prin care urmăreşte elaborarea şi aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate; b) de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ şi de politici publice pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate; c) de reprezentare, prin care asigură, în numele statului şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate şi a celor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sa; e) de coordonare, prin care asigură coordonarea la nivel naţional şi local a activităţii de implementare a obiectivelor de politică externă; f) de administrare, prin care asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 2În realizarea politicii externe a României, M.A.E. are următoarele atribuţii principale:1. apără şi promovează pe plan extern interesele naţionale ale României;2. iniţiază şi sprijină activităţi internaţionale menite să ducă la dezvoltarea de relaţii paşnice şi de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile fundamentale şi pe normele în vigoare ale dreptului internaţional; promovează în plan internaţional valorile democraţiei, statului de drept, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, colaborarea paşnică şi solidaritatea umană;3. contribuie la promovarea intereselor naţionale ale României în organizaţii şi alte structuri internaţionale;4. participă la coordonarea sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene;5. coordonează, în limita competenţelor specifice, împreună cu Ministerul Afacerilor Europene, procesul de formulare a poziţiilor naţionale care sunt promovate în cadrul structurilor Uniunii Europene;6. examinează şi avizează, împreună cu Ministerul Afacerilor Europene, poziţiile care vor fi exprimate de România în cadrul formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene;7. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Europene, elaborarea documentelor necesare participării la reuniunile Consiliului European;8. monitorizează şi avizează, împreună cu Ministerul Afacerilor Europene, participarea instituţiilor la procesul de elaborare şi formulare a poziţiilor României, în funcţie de domeniul specific, precum şi participarea reprezentanţilor acestora la negocierile desfăşurate în cadrul Consiliului Uniunii Europene şi al Comisiei Europene;9. asigură, pe bază de mandat aprobat în condiţiile legii, reprezentarea României la Consiliul de Afaceri Generale. Dacă agenda Consiliului de Afaceri Generale este alcătuită din teme aflate în competenţa Ministerului Afacerilor Europene, acesta asigură reprezentarea;10. coprezidează împreună cu Ministerul Afacerilor Europene, potrivit legii, reuniunile Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene în cadrul cărora se dezbat probleme cu implicaţii în planul relaţiilor externe;11. urmăreşte asigurarea compatibilităţii acţiunilor autorităţilor române cu obiectivele politicii externe a României, respectiv cu obiectivele şi deciziile adoptate în cadrul acţiunii externe a Uniunii Europene şi cu atribuţiile derivate din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;12. monitorizează evoluţia în Parlamentul European a dosarelor europene cu implicaţii în planul politicii externe şi de securitate comună şi a procesului decizional de la nivelul Parlamentului European în general, cu implicaţii în planul politicii externe;13. informează membrii români în Parlamentul European cu privire la elementele de poziţie adoptate de România în domeniul politicii externe şi de securitate comune, precum şi în alte domenii cu implicaţii în planul politicii externe;14. participă la urmărirea respectării obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv a prevederilor Actului de aderare a României la Uniunea Europeană cu implicaţii în planul relaţiilor externe, precum şi la asigurarea respectării acquis-ului european în cadrul tuturor acordurilor internaţionale încheiate de România;15. este consultat în mod obligatoriu cu privire la orice aspecte cu implicaţii pentru politica externă a României şi pentru acţiunea externă a Uniunii Europene;16. participă la realizarea şi implementarea politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene şi asigură reprezentarea României la Consiliul Afaceri Externe;17. coordonează în plan naţional participarea României la politica de securitate şi apărare comună, precum şi la misiunile civile şi militare derulate sub egida Uniunii Europene;18. este punctul de contact şi coordonator al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării; prezidează Grupul interministerial pentru implementarea Strategiei şi asigură secretariatul Forumului naţional pentru implementarea acesteia;19. reprezintă punctul naţional de contact cu Uniunea Europeană, care gestionează informaţii prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii conectate la instituţiile europene şi asigură diseminarea acestora în plan naţional. În vederea asigurării condiţiilor tehnice şi de securitate necesare protecţiei informaţiilor clasificate ale Uniunii Europene, cooperează cu instituţiile naţionale competente, potrivit atribuţiilor acestora;20. urmăreşte, analizează şi semnalează aspecte privind evoluţia relaţiilor internaţionale şi coordonează activităţile de cooperare bilaterală şi multilaterală;21. apără în străinătate drepturile şi interesele statului român, ale cetăţenilor şi ale persoanelor juridice române, în conformitate cu legea română şi dreptul internaţional aplicabil, precum şi cu practica internaţională;22. contribuie la întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea liberă a identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase;23. iniţiază sau participă la negocierea şi la încheierea tuturor documentelor internaţionale care conţin prevederi referitoare la acordarea de fonduri financiare nerambursabile de la bugetul de stat către state terţe în curs de dezvoltare, care intră în categoria asistenţei oficiale pentru dezvoltare, potrivit legii;24. coordonează implementarea sancţiunilor internaţionale adoptate prin rezoluţii ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, decizii şi regulamente sau alte instrumente la nivelul Uniunii Europene, prin acte fără caracter obligatoriu, adoptate în cadrul unor organizaţii internaţionale ori de către alte state, precum şi prin decizii unilaterale ale României sau ale altor state şi asigură informarea organizaţiilor internaţionale relevante cu privire la procesul de implementare;25. în conformitate cu legea privind tratatele, iniţiază şi/sau participă la negocierea tratatelor şi a altor documente de cooperare internaţională, inclusiv a tratatelor încheiate la nivelul Uniunii Europene şi a celor privind amendarea tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene;26. în conformitate cu legea privind tratatele, prezintă Guvernului, singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea tratatelor, aderarea la acestea ori denunţarea lor, renunţarea la acestea sau retragerea, elaborează şi efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare, aderare ori de acceptare, notifică aprobarea sau acceptarea tratatelor internaţionale şi denunţarea lor, renunţarea la acestea ori retragerea, eliberează în condiţiile legii documente certificând deplinele puteri;27. în conformitate cu legea privind tratatele, urmăreşte, direct sau în colaborare cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi cu autorităţi ale administraţiei publice locale, aplicarea prevederilor tratatelor şi ale altor documente internaţionale la care România este parte şi prezintă propuneri pentru îndeplinirea întocmai şi cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate;28. în conformitate cu legea privind tratatele, păstrează originalele tratatelor bilaterale la nivel statal şi guvernamental, copiile certificate ale tratatelor multilaterale la care România este parte şi originalele tratatelor al căror depozitar este România şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din această calitate;29. îndeplineşte celelalte atribuţii care îi revin conform Legii nr. 590/2003 privind tratatele;30. exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental în procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei, conform legii;31. elaborează sau, după caz, cooperează cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice ale administraţiei publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relaţiile externe ale României;32. colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relaţiilor economice internaţionale şi contribuie la stabilirea şi încheierea de parteneriate strategice în domenii-cheie, în concordanţă cu priorităţile şi interesele naţionale ale României;33. coordonează, planifică şi operaţionalizează politica naţională în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare, conform legii;34. coordonează, conform strategiei naţionale privind capacităţile civile, activităţile de planificare, pregătire de personal şi participare la misiuni internaţionale civile;35. asigură asistenţă permanentă şi coordonare în domeniul relaţiilor internaţionale tuturor ministerelor, inclusiv prin intermediul consilierilor diplomatici, care îşi desfăşoară activitatea pe lângă membrii Guvernului;36. formulează norme şi asigură sprijin instituţiilor centrale de stat în materie de protocol şi curtoazie internaţională. În acest scop, atribuţiile ce revin Protocolului Naţional, conform legii române şi uzanţelor internaţionale, sunt îndeplinite de Direcţia protocol din cadrul M.A.E.;37. coordonează, conform legii, prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, sistemul naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, sistemul naţional de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare; supraveghează şi coordonează activităţile privind aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora;38. editează publicaţii de specialitate;39. contractează, în condiţiile legii, servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanţă pentru realizarea unor activităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;40. păstrează sigiliul de stat al României;41. supune spre aprobare scrisorile de acreditare şi de rechemare, cererile de agrement şi de exequatur;42. asigură legătura cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare din România, în conformitate cu dreptul internaţional şi cu practica internaţională;43. organizează, îndrumă şi controlează activitatea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României;44. gestionează corespondenţa cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate şi cu autorităţile statelor de reşedinţă; corespondenţa pe problematici sectoriale cu misiunile diplomatice se poate realiza şi direct de către autorităţile naţionale competente din administraţia publică, cu informarea concomitentă a M.A.E.;45. avizează, din punctul de vedere al oportunităţii, deplasările în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică, precum şi mandatele acestora şi este informat în legătură cu rezultatele principale ale acestor vizite, pentru a putea urmări într-o manieră sistematică şi coerentă obiectivele de politică externă ale României;46. orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 3 (1) M.A.E. contribuie la promovarea imaginii României în lume. (2) M.A.E. organizează pe plan intern şi internaţional şi finanţează acţiuni de comunicare publică, de diplomaţie publică şi de diplomaţie culturală, în conformitate cu priorităţile M.A.E. şi cu obiectivele de politică externă ale României, cum ar fi, dar fără a se limita la: congrese, conferinţe, forumuri sau reuniuni internaţionale, campanii şi evenimente de comunicare pe plan intern, campanii şi evenimente de promovare a imaginii ţării noastre pe plan extern, campanii şi evenimente de promovare culturală; aniversarea unor evenimente la nivel naţional, european sau mondial, acţiuni de comunicare asupra unor teme de interes european, participarea la festivaluri internaţionale ori evenimente organizate cu prilejul deţinerii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, vizitelor bilaterale sau reuniunilor multilaterale, evenimente destinate promovării comunităţilor româneşti din străinătate, reuniunea anuală a diplomaţiei române. (3) Acţiunile de comunicare, diplomaţie publică şi culturală prevăzute la alin. (2) se finanţează în limita fondurilor aprobate M.A.E. prin legile bugetare anuale. (4) În vederea realizării acţiunilor de comunicare, diplomaţie publică şi culturală prevăzute la alin. (2) pot fi finanţate următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de protocol, potrivit legislaţiei în vigoare în materie; b) achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări necesare realizării acţiunilor de comunicare, diplomaţie publică şi culturală prevăzute la alin. (2), efectuate în condiţiile legii; c) încheierea de convenţii civile de prestări de servicii cu participanţii la acţiunile de comunicare, diplomaţie publică şi culturală prevăzute la alin. (2), prin care să fie suportate cheltuielile de cazare, transport intern şi/sau internaţional, masă şi onorariu, după caz; d) taxe de participare, afiliere sau alte contribuţii aferente acţiunilor de comunicare, diplomaţie publică şi culturală prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 4 (1) M.A.E. avizează, în mod obligatoriu, acţiunile pe care le iniţiază celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în probleme care ţin de activitatea lor specifică, dar care au legătură cu relaţiile internaţionale ale României, înainte de încheierea documentelor aferente sau desfăşurarea acestor acţiuni, şi este informat asupra rezultatelor respectivelor acţiuni. (2) M.A.E. avizează în prealabil, în mod obligatoriu, în conformitate cu legea privind tratatele, proiectele de tratate şi alte înţelegeri internaţionale pe care le încheie ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi proiectele de documente de cooperare internaţională pe care le încheie autorităţile administraţiei publice locale cu autorităţi similare din alte state. (3) M.A.E., în coordonare cu Ministerul Afacerilor Europene, avizează acţiunile şi poziţiile promovate în cadrul activităţilor Uniunii Europene de către celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, pe domeniile lor de competenţă. Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a informa M.A.E. şi Ministerul Afacerilor Europene despre rezultatele participării reprezentanţilor români la activităţile Uniunii Europene.  +  Articolul 5 (1) Ministrul afacerilor externe conduce întreaga activitate a M.A.E. şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (2) Ministrul afacerilor externe poate delega atribuţiile prevăzute la alin. (1) secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane cu funcţii de conducere din M.A.E., în raport cu obiectul delegării, în condiţiile legii. (3) Ministrul afacerilor externe îndeplineşte, în domeniul de activitate al M.A.E., atribuţiile generale prevăzute de lege. (4) Ministrul afacerilor externe răspunde de întreaga activitate a M.A.E. în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (5) Ministrul afacerilor externe are calitatea de ordonator principal de credite. (6) Ministrul afacerilor externe poate delega calitatea de ordonator principal de credite secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului afacerilor externe se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.  +  Articolul 6 (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat. (2) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 7 (1) În cadrul M.A.E. funcţionează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat, subordonat ministrului afacerilor externe, şi o direcţie pentru activitatea Agentului guvernamental. (2) Atribuţiile Agentului guvernamental se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 8 (1) În M.A.E. îşi desfăşoară activitatea un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi potrivit legii. (2) Secretarul general exercită atribuţiile stabilite de lege şi poate îndeplini şi alte însărcinări încredinţate de ministru.  +  Articolul 9 (1) În cadrul M.A.E. funcţionează Inspecţia generală a afacerilor externe, denumită în continuare Inspecţia generală, condusă de un inspector general al afacerilor externe, care desfăşoară o activitate permanentă de prevenire şi, după caz, de verificare şi evaluare a modului în care sunt respectate şi aplicate prevederile legale în funcţionarea misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României în exterior, precum şi a structurilor specifice, departamente, direcţii şi servicii independente din administraţia centrală a M.A.E., ţinând seama de atribuţiile şi sarcinile pe care acestea le au. (2) În cadrul Inspecţiei generale pot fi detaşaţi, în condiţiile legii, magistraţi şi personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor, prin transformarea corespunzătoare a 6 posturi contractuale din M.A.E., cu încadrarea în numărul total de posturi. (3) Pe perioada detaşării, magistraţii şi personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor, detaşaţi în Inspecţia generală, beneficiază, potrivit legii, de toate drepturile cuvenite magistraţilor.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a M.A.E. este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot înfiinţa sau desfiinţa direcţii, servicii şi birouri, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Ministrul afacerilor externe poate numi reprezentanţi cu însărcinări speciale, cu rang de director general, cu încadrarea în numărul total de posturi. (3) Ministrul afacerilor externe poate înfiinţa şi organiza prin ordin structuri specifice, grupuri de lucru pentru realizarea unor activităţi sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale M.A.E. (4) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al M.A.E., în condiţiile legii. (5) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 2.059, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului, din care 742 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului. (6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.317.  +  Articolul 11 (1) În coordonarea ministrului afacerilor externe funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul M.A.E. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului M.A.E. se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe. (3) Colegiul M.A.E. se întruneşte, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea şi sub preşedinţia ministrului afacerilor externe, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea M.A.E.  +  Articolul 12 (1) M.A.E. este încadrat cu personal diplomatic şi consular, cu personal pe funcţii de execuţie specifice M.A.E., cu înalţi funcţionari publici, precum şi cu personal contractual. (2) Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se fac potrivit legii. Înfiinţarea şi desfiinţarea institutelor culturale româneşti din străinătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea M.A.E., a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a Institutului Cultural Român. (3) Numirea ataşaţilor apărării şi a personalului care este încadrat în birourile ataşaţilor apărării se face de către ministrul apărării naţionale, cu respectarea procedurilor de acreditare specifice M.A.E. (4) Numirea personalului cu atribuţii de promovare economică se face de către ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, cu avizul M.A.E. (5) Numirea ataşaţilor de afaceri interne şi a personalului care este încadrat în birourile ataşaţilor de afaceri interne se face de către ministrul administraţiei şi internelor, cu avizul M.A.E. (6) Numirea specialiştilor în probleme financiar-bancare se face de către ministrul finanţelor publice, cu avizul M.A.E. (7) Numirea ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale se face de către ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu avizul M.A.E.  +  Articolul 13 (1) Institutele culturale româneşti din străinătate funcţionează în subordonare administrativă faţă de M.A.E. (2) În bugetul M.A.E. sunt cuprinse fondurile necesare funcţionării administrative a institutelor culturale româneşti din străinătate. (3) M.A.E. asigură condiţiile necesare pentru derularea programelor şi proiectelor institutelor culturale româneşti din străinătate cu încadrarea în fondurile prevăzute la alin (1). (4) M.A.E. asigură transportul, în regim de curier diplomatic, al materialelor documentare necesare activităţii pe linie administrativă a acestor institute.  +  Articolul 14 (1) Şeful misiunii diplomatice este reprezentant unic al României în statul în care este acreditat. (2) Personalul trimis în misiune în străinătate acţionează sub îndrumarea şefului misiunii diplomatice. (3) Personalul cu atribuţii în domeniul relaţiilor economice şi comerciale, ataşaţii apărării şi personalul încadrat în birourile ataşaţilor apărării, ataşaţii de afaceri interne şi personalul încadrat în birourile ataşaţilor de afaceri interne, ataşaţii pe probleme de muncă şi sociale, specialiştii în probleme financiar-bancare, precum şi reprezentanţii altor instituţii sunt supuşi autorităţii şefului misiunii diplomatice în care îşi desfăşoară activitatea şi acţionează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente domeniului specific de activitate, stabilite de autoritatea trimiţătoare. (4) Personalul prevăzut la alin. (3) este învestit cu atribuţii de consiliere a şefului misiunii diplomatice pe linia relaţiilor bilaterale dintre România şi statul de acreditare, potrivit domeniilor de competenţă al instituţiilor trimiţătoare.  +  Articolul 15Personalul M.A.E. poate fi detaşat în cadrul Serviciului European de Acţiune Externă, constituit în baza art. 27 alin. 3 din Tratatul Uniunii Europene.  +  Articolul 16 (1) M.A.E. solicită ministerelor şi altor instituţii publice, în limita posturilor alocate prin hotărâre a Guvernului, propuneri de specialişti care să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în vederea participării la activităţile Uniunii Europene. (2) Propunerile ministerelor şi ale altor instituţii sunt validate de Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate, organizată în cadrul M.A.E. (3) Pe durata misiunii lor, specialiştii desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea conform alin. (1) şi (2) sunt detaşaţi la M.A.E., în condiţiile legii.  +  Articolul 17În subordinea M.A.E. funcţionează Institutul Diplomatic Român, instituţie publică cu personalitate juridică. Activitatea Institutului Diplomatic Român este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 18În subordinea M.A.E. funcţionează Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, instituţie publică cu personalitate juridică.  +  Articolul 19În coordonarea M.A.E. îşi desfăşoară activitatea Comisia Fulbright, organizaţie binaţională, nonprofit, care administrează schimburile educaţionale şi ştiinţifice dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii.  +  Articolul 20 (1) Prin bugetul M.A.E. se finanţează de la bugetul de stat, potrivit legii, funcţionarea instituţiilor prevăzute la pct. I din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat se finanţează instituţiile prevăzute la pct. II din anexa nr. 2. (3) M.A.E. asigură din bugetul propriu aprobat şi cheltuielile de întreţinere şi de funcţionare a clădirilor în care funcţionează secretariatele unor instituţii cu preocupări în domeniul relaţiilor internaţionale, prevăzute la pct. III din anexa nr. 2. M.A.E. alocă din bugetul propriu pentru secretariatul Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.) fondurile necesare editării publicaţiei "Buletin de l'A.I.E.S.E.E.".  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul afacerilor europene,Leonard Orbanp. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Nicolae Ivăşchescu,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 19 octombrie 2011.Nr. 1.040.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Afacerilor Externe*Font 7*                                                    ┌────────────────┐                       ┌───────────────────────┐ │ │                       │ Cabinetul Ministrului ├────┤ MINISTRU │                       └───────────────────────┘ │ │                                                    └────────┬───────┘                                                             │ ┌────────────────────────────────────────┐                                                             │ │ Numărul maxim de posturi din Centrala │                                                             │ │ MAE este de 742, exclusiv demnitarii şi│                                                             │ │ cabinetul ministrului. │                                                             │ │ │                                                             │ │ Numărul maxim de posturi prevăzut │                                                             │ │ pentru Serviciul exterior este de 1317.│                                                             │ └────────────────────────────────────────┘                                                             │         ┌──────────────────┬───────────────────┬─────────┬──┴─────┬────────────────────┬──────────────────────┐         │ │ │ │ │ │ │    ┌────┴─────┐ ┌────┴─────┐ ┌─────────┴───────┐ │ ┌──────┴───────┐ │ │    │ Secretar │ │ Secretar │ │ Secretar de stat│ │ │ Agent │ │ │    │ de stat │ │ de stat │ │pentru dezvoltare│ │ │guvernamental │ ┌──────┴──────────┐ │    │ pentru │ │ pentru │ │ instituţională │ │ │pentru CEDO*1)│ │ Secretar general│ │    │ afaceri │ │ afaceri │ │ şi relaţia cu │ │ │ │ └──────┬──────────┘ │    │ europene │ │ globale │ │ Parlamentul │ │ └──────────────┘ │ │    └────┬─────┘ └──────┬───┘ └────────┬────────┘ │ ┌───────────┬────┴────┬────────┐ │         │ │ │ │ │ │ │ │ │   ┌─────┴──────┐ ┌───┴─────┐ │ │ ┌──────┴─────────┐ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │Secretar general│ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ adjunct │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ └─────┬──────────┘ │ │ │ │┌──┴──────┐┌────┴────┐ ┌──┴─────┐┌──┴─────┐ ┌──┴─────┐ ┌──┴────┐ ┌────┴────┐┌──────┴─┐ ┌─────┴──┐ ┌───┴────┐┌──┴──────┐│ Departa-││ Departa-│ │Departa-││Departa-│ │Departa-│ │ │ │ Departa-││Departa-│ │Departa-│ │Departa-││ Departa-││ mentul ││ mentul │ │mentul ││mentul │ │ mentul │ │ Direc-│ │ mentul ││ mentul │ │ mentul │ │ mentul ││ mentul ││ Uniunea ││ afaceri │ │afaceri ││globali-│ │ comu- │ │ torul │ │financiar││consular│ │ afaceri│ │resurse ││ pentru ││Europeană││regionale│ │strate- ││ zare │ │ nicare │ │politic│ │şi admi- ││ *2) │ │juridice│ │ umane ││controlul││ *2) ││ *2) │ │gice*2) ││ *2) │ │ *2) │ │ *2) │ │nistrativ││ │ │ *2) │ │ *2) ││ exportu-││ ││ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ *2) ││ │ │ │ │ ││ rilor - ││ ││ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ANCEX*2) │└─────────┘└─────────┘ └────────┘└────────┘ └────────┘ └───────┘ └─────────┘└────────┘ └────────┘ └────────┘└─────────┘NOTĂ:1. Se organizează la nivel de subsecretar de stat.2. Se organizează la nivel de direcţie generală.  +  Anexa 2 INSTITUŢIILEa căror finanţare este asigurată şi prin bugetulMinisterului Afacerilor ExterneI. Instituţii finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe:- Comisia Fulbright.II. Instituţii finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe:1. Institutul Diplomatic Român (36 de posturi);2. Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni (70 de posturi).III. Secretariate ale instituţiilor finanţate din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul numărului total de posturi aprobat acestuia:1. Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale;2. Asociaţia Internaţională de Studii Sud-Est Europene;3. Casa Americii Latine.------