HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 26 octombrie 2011privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 3 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Valoarea de inventar a bunului înregistrat la Ministerul Finanţelor Publice sub numărul 155753, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate, se modifică conform datelor înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Agenţia Naţională de Integritate va actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi datele din evidenţa cantitativ-valorică, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:─────────────────Preşedintele Agenţiei Naţionalede Integritate,Alexandru Cătălin MacoveiMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 octombrie 2011.Nr. 1.080.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aparţinând domeniului public al statului, aflat înadministrarea Agenţiei Naţionale de Integritate, modificate ca urmarea efectuării unor lucrări de investiţii şi a reevaluării
  *Font 8*
  Codul de clasifi caţie şi nr. MFP Administra- torul imobilului (CUI şi denumire) Denumirea imobilului Adresa Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar actualizată (lei)
  Imobil 8.29.07 155753 22838777 - Agenţia Naţională de Integritate Clădire sediu Str. Lascăr Catargiu nr. 15, sectorul 1, Bucureşti Clădire: S + P + E + M - suprafaţa încăperilor = 859,19 mp - suprafaţa totală a spaţiului = 1.429,42 mp Teren în suprafaţă totală de 1.107,55 mp, din care: - suprafaţa construită la sol = 472,80 mp - suprafaţa curţii = 634,75 mp 13.991.361,04
  __________