HOTĂRÂRE nr. 1.063 din 26 octombrie 2011privind aprobarea actualizării valorii de inventar a unui imobil proprietate publică a statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi în folosinţa gratuită a Asociaţiei "Memorialul Revoluţiei 16 - 22 Decembrie 1989"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 28 octombrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 106.612, reevaluat conform art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se dă în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 49 de ani Asociaţiei "Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989", în vedere amenajării unui muzeu memorial.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului, transmis potrivit prevederilor art. 2, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorViceprim-ministru,Marko BelaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 octombrie 2011.Nr. 1.063.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unui bun imobil aflat în domeniul public alstatului la care se actualizează valoarea de inventar,în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluareaşi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniulinstituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003,cu modificările şi completările ulterioare
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)
  106.612 8.19.01 1079 Municipiul Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 3-5, judeţul Timiş 5.257.210,15
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi dintr-un imobil, proprietatepublică a statului, care se transmite din administrareaMinisterului Apărării Naţionale înadministrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţionalşi în folosinţa gratuită a Asociaţiei"Memorialul Revoluţiei 16 - 22 Decembrie 1989"
  *Font 9*
   
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana ju- ridică de la care se transmite imobilul/ Codul unic de înregistrare fiscală Persoana ju- ridică la care se transmite imobilul/Codul unic de înregistrare fiscală Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 3-5, judeţul Timiş Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI: 4183229 Statul român, în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional CUI: 4192812 - imobil 1079 Timişoara - parţial - cod 8.19.01 - nr. MF 106.612 - valoarea de inventar a părţii de imobil - 349.128,54 lei Pavilionul M: - suprafaţă construită= 846 mý - suprafaţă desfăşurată = 1.626 mý - suprafaţa terenului (inclusiv construcţiile) = 1.611 mý Nr. cadastral: 429275/2
  ----