METODOLOGIE din 29 septembrie 2011privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 octombrie 2011     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează accelerarea promovării elevilor din învăţământul preuniversitar, forma de învăţământ cu frecvenţă, capabili de performanţe şcolare excepţionale.  +  Articolul 2 (1) Accelerarea promovării se realizează prin parcurgerea a 2 ani de studii într-un singur an şcolar de către elevii care au rezultate şcolare excepţionale şi care au capacitatea fizică şi intelectuală de a se adapta cerinţelor parcurgerii a 2 ani de studii într-un an şcolar şi integrării într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare. (2) Parcurgerea a 2 ani de studii într-un singur an şcolar se face pentru 2 ani de studii consecutivi: anul în care este înscris elevul în urma promovării, în regim obişnuit, a clasei anterioare, numit în continuare "an curent/clasă curentă", şi anul următor acestuia, pe care elevul îl parcurge suplimentar, în acelaşi timp cu anul curent, prin aplicarea prevederilor prezentei metodologii, numit în continuare "al doilea an de studiu".  +  Articolul 3 (1) Parcurgerea a 2 ani de studii într-un an şcolar se poate realiza o singură dată în fiecare dintre ciclurile de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal. (2) Clasele de început de ciclu de învăţământ se exclud din programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an şcolar.  +  Capitolul II Accesul elevilor la programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an şcolar  +  Articolul 4Elevii care se înscriu în programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an şcolar trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de selecţie: a) să aibă, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul sau media generală la fiecare disciplină de studiu:- "foarte bine", pentru elevii din învăţământul primar;- minimum 9,00, pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal; b) să aibă, în anul şcolar anterior anului curent, calificativul sau media anuală la purtare:- "foarte bine", pentru elevii din învăţământul primar;- minimum 9,50, pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal. c) să promoveze un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare clasei curente, cu un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test.  +  Articolul 5Înscrierea elevilor pentru a parcurge 2 ani de studii într-un an şcolar este condiţionată de existenţa următoarelor documente: a) cererea părintelui sau a tutorelui legal al elevului; b) avizul favorabil al psihologului şcolar; c) avizul favorabil al medicului şcolar sau al medicului de familie; d) avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.  +  Articolul 6 (1) În vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a programului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an şcolar se va constitui, la nivelul unităţii de învăţământ, în urma hotărârii consiliului de administraţie şi prin decizia directorului unităţii de învăţământ, o comisie de monitorizare a programului. (2) Comisia de monitorizare a programului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an şcolar, denumită în continuare comisie, va fi alcătuită din: a) directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ - preşedinte; b) pentru învăţământul primar: 2 profesori pentru învăţământul primar, dintre care unul al clasei din care face parte elevul în momentul depunerii cererii; c) pentru învăţământul gimnazial şi liceal: 2-3 profesori de specialitate de la disciplinele din trunchiul comun şi dirigintele clasei din care face parte elevul în momentul depunerii cererii; d) psihologul şcolar şi/sau medicul şcolar. (3) Atribuţiile comisiei sunt: elaborarea testului transdisciplinar, organizarea şi desfăşurarea testării elevilor care solicită înscrierea în program, parcurgerea etapelor procedurale pentru demararea programului, monitorizarea desfăşurării programului şi a rezultatelor şcolare ale elevilor admişi în programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an şcolar.  +  Capitolul III Desfăşurarea programului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an şcolar  +  Articolul 7Parcurgerea celor 2 ani de studii într-un an şcolar se realizează prin: a) frecventarea a cel puţin 50% din cursurile şcolare aferente anului curent şi a cel puţin 40% din cursurile şcolare aferente celui de-al doilea an de studiu; b) studiu individual; c) consultaţii/tutoriale asigurate de profesorul pentru învăţământul primar/profesorii clasei celui de-al doilea an de studiu; d) programe de instruire diferenţiată pentru elevii capabili de performanţă.  +  Articolul 8 (1) În vederea promovării a 2 ani de studii într-un an şcolar, elevul va fi evaluat la fiecare disciplină/modul din planul-cadru de învăţământ al celor 2 ani. (2) Elevul va participa la formele de evaluare curentă de la ambele clase, în scopul pregătirii pentru evaluarea finală. (3) Probele de evaluare pot fi: scrise, orale, practice şi de aptitudini, periodice şi finale, după un calendar stabilit de comun acord de către părinte/tutore legal, elev şi dirigintele clasei şi avizat de către consiliul profesoral. (4) Conţinutul probelor de evaluare va respecta curriculumul şcolar. (5) Evaluările se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină/modul de pregătire, respectiv domeniu de studiu.  +  Articolul 9 (1) Înregistrarea situaţiei şcolare se face în cataloagele şi registrele matricole ale celor două clase în care elevul este înmatriculat. (2) În cele două documente, la rubrica "Menţiuni", se va face precizarea că "Elevul parcurge programul de promovare a 2 ani de studii într-un an şcolar, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ...".  +  Articolul 10 (1) Întreruperea programului de promovare a 2 ani de studii într-un an şcolar se realizează în următoarele situaţii: a) la cererea elevului sau a părinţilor/tutorelui legal al elevului; b) dacă elevul nu promovează cel puţin 3 dintre disciplinele/module aferente semestrului I pentru fiecare clasă; c) dacă elevul nu promovează evaluările sumative la cel puţin 3 dintre disciplinele/modulele la care a optat pentru evaluarea sumativă; d) la recomandarea argumentată a comisiei. (2) În urma întreruperii programului, elevul îşi continuă studiile în clasa curentă.  +  Articolul 11Reglementările procedurale privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa la metodologieREGLEMENTĂRI PROCEDURALEprivind promovarea a 2 ani de studiiîntr-un an şcolar în învăţământul preuniversitar1. Înscrierea1.1. Cererea de înscriere în programul de parcurgere a 2 ani de studii într-un an şcolar, denumit în continuare program, se depune de către părintele/tutorele legal al elevului, la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul, în perioada 1 martie - 1 mai a anului şcolar precedent celui de intrare în program.1.2. Cererea de înscriere este analizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, care decide aprobarea sau respingerea acesteia, în funcţie de rezultatele şcolare obţinute de elev până la depunerea cererii. Respingerea cererii de înscriere din cauza rezultatelor şcolare se poate face numai dacă rezultatele şcolare obţinute până la depunerea cererii nu îi mai permit elevului să obţină calificativele/mediile prevăzute la art. 4 din Metodologia privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar.1.3. După aprobarea cererii de înscriere, elevul va susţine un test transdisciplinar, care va avea în vedere evaluarea competenţelor dobândite în anul şcolar precedent celui de intrare în program. Testul va fi susţinut până la sfârşitul anului şcolar în care a depus cererea de intrare în program.1.4. După aprobarea cererii de înscriere, consiliul de administraţie solicită psihologului şcolar, medicului şcolar, profesorului pentru învăţământ primar/profesorului diriginte şi, după caz, cadrelor didactice care predau la clasa la care este înscris elevul elaborarea şi depunerea rapoartelor prevăzute la pct. 2.2.1.5. În situaţia în care unitatea de învăţământ nu are medic şcolar, raportul prevăzut la pct. 2.2 lit. e) poate fi întocmit de medicul de familie, caz în care demersurile pentru obţinerea raportului şi depunerea lui la conducerea unităţii de învăţământ trebuie făcute de părintele/tutorele legal al elevului.2. Avizarea intrării în program2.1. Avizarea intrării elevului în program este realizată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ la care s-a depus cererea, pe baza analizei dosarului personal şi a rezultatelor testului transdisciplinar.2.2. Dosarul personal al elevului cuprinde: a) portofoliul educaţional al elevului, întocmit conform legislaţiei în vigoare; b) raportul profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui, finalizat cu propunerea "admis"/"respins"; c) raportul fiecărui profesor al clasei, finalizat cu propunerea "admis"/"respins", în cazul elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal; d) raportul psihologului şcolar privind capacitatea de adaptare la parcurgerea a 2 ani de studii într-un an şcolar şi de integrare într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare, finalizat cu propunerea "admis"/"respins"; e) raportul medicului şcolar sau al medicului de familie privind starea de sănătate şi dezvoltarea fizică a elevului, finalizat cu propunerea "admis"/"respins"; f) recomandări din partea unor persoane competente şi abilitate prin activitatea desfăşurată, care să evidenţieze realizări de excepţie ale elevului în domenii şcolare sau extraşcolare.2.3. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ decide avizarea intrării în program pe baza dosarului depus şi a punctajului obţinut la testul transdisciplinar, în termen de cel mult 5 zile de la încheierea anului şcolar precedent celui de intrare în program.2.4. Avizul favorabil este dat de consiliul profesoral în situaţia în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii: a) există avizul favorabil al psihologului şcolar; b) există avizul favorabil al medicului şcolar sau al medicului de familie; c) există avizul favorabil al profesorului pentru învăţământ primar/dirigintelui; d) există avizul favorabil a cel puţin 50% dintre profesorii clasei; e) punctajul obţinut la testul transdisciplinar este de cel puţin 80% din punctajul total al testului.2.5. În cazul în care raportul psihologului şcolar şi/sau al medicului şcolar/medicului de familie se finalizează cu propunerea "respins", se poate cere o altă opinie de la un specialist agreat de către unitatea de învăţământ/inspectoratul şcolar. Dacă a doua opinie coincide cu prima, dosarul este respins.2.6. Respingerea cererii de înscriere în program de către consiliul profesoral nu poate fi contestată.2.7. Avizarea înscrierii elevului în program, respectiv respingerea cererii de înscriere în program se comunică familiei şi inspectoratului şcolar în termen de 5 zile de la luarea deciziei de către consiliul profesoral. În cazul respingerii cererii, în comunicare se va include şi motivarea deciziei.2.8. În caz de respingere a cererii de înscriere, elevul nu poate participa la program.3. Monitorizarea procesului3.1. Demararea procesului de parcurgere a 2 ani de studii într-un an şcolar este condiţionată de o perioadă de monitorizare de 7 săptămâni după începerea anului şcolar, timp în care elevul frecventează şi cursurile clasei în care a fost repartizat pentru cel de-al doilea an de studiu. Monitorizarea este realizată de către comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ.3.2. În perioada de monitorizare sunt obligatorii organizarea de evaluări la fiecare disciplină de studiu, precum şi susţinerea unor teste specifice aplicate de către psihologul şi/sau medicul şcolar.3.3. În urma monitorizării elevului, comisia constituită în unitatea de învăţământ redactează un raport de monitorizare, finalizat cu propunerea de avizare pentru începerea programului, în care se consemnează toate rezultatele obţinute de către elev la evaluările şi la testele specifice administrate.4. Derularea programului4.1. La începutul anului şcolar, după avizarea începerii programului, se stabilesc, de către unitatea de învăţământ, prin consultarea cu părintele/tutorele legal al elevului, următoarele: a) listă bibliografică aferentă programelor de studiu la fiecare disciplină/modul; b) disciplinele/modulele la care se realizează evaluarea periodică şi evaluarea finală; c) temele pentru referate, proiecte, rezolvări de probleme etc.; d) calendarul de prezentare a referatelor, proiectelor, portofoliilor; e) calendarul evaluărilor periodice şi finale, pe discipline; f) graficul consultaţiilor/tutorialelor şi al întâlnirilor cu psihologul şi cu medicul şcolar; g) orarul elevului, prin care se asigură frecventarea a cel puţin 50% din cursurile şcolare aferente anului curent şi a minimum 40% din cursurile şcolare aferente celui de-al doilea an de studiu.4.2. Familia/tutorele legal şi elevul pot solicita modificarea programului, în baza unei cereri adresate consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.4.3. Elevul este obligat să se prezinte la cel puţin 50% din orele prevăzute pentru anul curent şi la cel puţin 40% din orele celui de-al doilea an de studii. De asemenea, elevul este obligat să se prezinte la cel puţin 75% din evaluările curente convenite. Verificarea prezenţei la cursuri şi la evaluări se face de către profesorul pentru învăţământ primar/dirigintele clasei curente.4.4. Psihologul şcolar va monitoriza evoluţia emoţională şi comportamentală a elevului pe toată durata programului.5. Evaluarea elevilor5.1. În program evaluarea elevilor se realizează prin evaluare curentă şi evaluare sumativă.5.2. Evaluarea curentă se desfăşoară pe parcursul anului şcolar, la cel puţin 50% din totalul disciplinelor clasei curente şi la cel puţin 40% din orele celui de-al doilea an de studiu, dar la minimum 75% din totalul cumulat al disciplinelor celor două clase.5.3. Evaluarea sumativă se realizează pe parcursul anului şcolar, conform calendarului stabilit. În cazuri excepţionale, evaluarea sumativă se desfăşoară în vacanţele prevăzute în structura anului şcolar.5.4. Notele obţinute la evaluările curente şi sumative trebuie să asigure posibilitatea încheierii mediilor la toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, conform prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru cei 2 ani de studii.6. Completarea documentelor şcolare6.1. După avizarea începerii programului, elevul va fi înregistrat în catalogul clasei curente şi în catalogul clasei corespunzătoare celui de-al doilea an de studiu, la rubrica "Menţiuni" precizându-se că "Elevul parcurge programul de promovare a 2 ani de studii într-un an şcolar conform prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ...".6.2. Notarea se face cu note/calificative, conform prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.6.3. În cataloage se vor trece rezultatele evaluărilor curente, la care se vor încheia medii, precum şi rezultatele evaluărilor sumative la disciplinele convenite, ca medii anuale. În rubricile disciplinelor la care s-a realizat evaluarea sumativă se precizează data evaluării.6.4. Rezultatele şcolare se validează conform prevederilor regulamentului şcolar şi sunt trecute în registrul matricol, unde se menţionează parcurgerea programului, conform prevederilor metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. ..., şi data la care s-a validat situaţia şcolară în consiliul profesoral.7. Dispoziţii finale7.1. Întreruperea procesului de promovare a 2 ani de studii într-un an şcolar se realizează în următoarele cazuri: a) la cererea elevului sau a părinţilor/tutorelui legal al elevului; b) nepromovarea evaluărilor finale la cel puţin 3 dintre disciplinele/modulele aferente semestrului I pentru fiecare clasă; c) nepromovarea evaluărilor sumative la cel puţin 3 dintre disciplinele/modulele pentru care a optat pentru evaluarea sumativă; d) la recomandarea argumentată a comisiei.7.2. La întreruperea procesului de promovare a 2 ani de studii într-un an şcolar, elevul îşi continuă şcolarizarea în unitatea de învăţământ şi în clasa curentă. Pentru disciplinele la care elevul nu a promovat evaluarea sumativă, situaţia şcolară se consideră neîncheiată.--------