HOTĂRÂRE nr. 988 din 5 octombrie 2011pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 14 octombrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea, a unui imobil situat în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Isaccea nr. 61/2010.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 5 octombrie 2011.Nr. 988.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea
  *Font 8*
   
  Codul de clasifi- caţie Locul unde este situat imobilul care se transmi- te Persoana juridică de la care se transmi- te imo- bilul Persoana juridi- că la care se transmite imobi- lul Datele de identificare Nr. M.F.P.
  8.19.01 Oraşul Isaccea, str. Câmpia Li- bertăţii FN, judeţul Tulcea Statul român Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru Inspec- toratul Jude- ţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea CUI 4321399 - teren extravilan, T 42, P 494, nr. cadastral: 30224 - suprafaţa terenu- lui = 6.000 mý; - valoarea de inven- tar: 1.642,79 lei CF 30224 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie imobilului numar în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.
  ---------