CRITERII din 7 septembrie 2011generale de admitere în învăţământul postliceal
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele criterii generale reglementează admiterea în învăţământul postliceal.  +  Articolul 2 (1) Fiecare unitate de învăţământ care organizează învăţământ postliceal elaborează o metodologie de admitere. (2) Admiterea în învăţământul postliceal se realizează cu respectarea prezentelor criterii generale şi în conformitate cu metodologia de admitere. (3) Metodologia de admitere este elaborată de unitatea de învăţământ, prin consultarea factorilor interesaţi, este aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi este făcută publică până la data de 30 mai, pentru admiterea în anul şcolar următor. (4) Tematica pentru concursul de admitere şi bibliografia recomandată se elaborează de către unitatea de învăţământ. (5) Informarea publicului referitor la metodologia de admitere, la tematica pentru concursul de admitere şi la bibliografia recomandată se realizează atât prin afişare la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar judeţean/al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, cât şi prin postarea pe site-ul şcolii şi/sau al inspectoratului şcolar judeţean/al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Admiterea în învăţământul postliceal se organizează numai pentru calificările profesionale cuprinse în Registrul Naţional al Calificărilor, stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4 (1) La nivel judeţean/al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, cifra de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat se stabileşte, pentru fiecare an şcolar, pentru calificări profesionale care corespund domeniilor prioritare recomandate de documentele strategice: Planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI) şi Planul local de acţiune pentru învăţământ (PLAI). (2) Proiectul anual al planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional şi tehnic este avizat de Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social pentru formarea profesională (CLDPS).  +  Capitolul II Înscrierea pentru admiterea în învăţământul postliceal  +  Articolul 5 (1) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la şcoala postliceală absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. (2) Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la şcoala de maiştri absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, care dovedesc la începerea anului şcolar că au o vechime în producţie de cel puţin 3 ani în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o dobândească. (3) Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul postliceal (şcoala postliceală şi şcoala de maiştri) se face la secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza următoarelor documente: a) cerere de înscriere; b) certificat de naştere, carte de identitate şi, în cazul schimbării numelui, certificat de căsătorie, în copii certificate "conform cu originalul" de către un membru al comisiei de admitere; c) diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz; d) foaie matricolă pentru clasele a IX-a-a XII-a/a XIII-a; e) adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească.  +  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  +  Articolul 6Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul postliceal, în fiecare unitate de învăţământ se constituie, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, Comisia de admitere şi Comisia de contestaţii, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor metodologiei de admitere.  +  Articolul 7Metodologia de admitere prevede probele de concurs, precizând modalităţile de admitere stabilite pentru fiecare dintre cazurile: a) numărul candidaţilor înscrişi pentru o calificare profesională este mai mic sau egal cu numărul de locuri; b) numărul de candidaţi înscrişi pentru o calificare profesională depăşeşte numărul de locuri sau există o cerere expresă privind modalitatea de admitere din partea solicitantului, persoană juridică, care finanţează integral şcolarizarea.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care numărul de candidaţi înscrişi pentru o calificare profesională depăşeşte numărul de locuri, metodologia de admitere prevede în mod obligatoriu o probă scrisă, durata acesteia, tematica şi bibliografia recomandată. (2) În cazul în care există o cerere expresă privind modalitatea de admitere din partea solicitantului, persoană juridică, care finanţează integral şcolarizarea, metodologia de admitere poate prevedea şi alte probe decât cele obligatorii.  +  Articolul 9În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi pentru o calificare profesională este mai mic sau egal cu numărul de locuri, metodologia de admitere prevede criteriile minimale de admitere sau alte tipuri de probe, cum ar fi: prezentarea curriculumului vitae, susţinerea unui interviu, întocmirea unui dosar, recunoaşterea concursului de admitere susţinut la o altă unitate de învăţământ etc.  +  Articolul 10 (1) Pentru calificările profesionale pentru care sunt necesare aptitudini specifice/aptitudini identificate de operatorul economic, metodologia de admitere elaborată de unitatea de învăţământ cuprinde şi posibilitatea organizării unei probe de aptitudini, modalitatea de organizare a acesteia, tematica, criteriile de evaluare etc. (2) Proba de aptitudini este eliminatorie şi se susţine înaintea desfăşurării probei scrise. (3) Proba de aptitudini se evaluează cu calificativul "Admis" sau "Respins", acordat conform unor criterii specifice prevăzute de metodologia de admitere. (4) Rezultatul la proba de aptitudini nu poate fi contestat.  +  Articolul 11 (1) Tematica pentru proba scrisă are în vedere evidenţierea achiziţiilor anterior dobândite, necesare finalizării cu succes a învăţământului postliceal. (2) Tematica pentru proba scrisă şi, după caz, tematica pentru proba de aptitudini sunt stabilite pe calificări profesionale de unitatea de învăţământ, după consultarea operatorilor economici implicaţi în formarea profesională.  +  Articolul 12 (1) În cazul organizării probei scrise, membrii Comisiei de admitere elaborează cel puţin 3 variante de subiecte, în ziua susţinerii probei. (2) Variantele de subiecte sunt secretizate, fiecare variantă se introduce într-un plic, care se sigilează şi se semnează de către profesorii care au elaborat subiectele, aplicându-se ştampila unităţii de învăţământ. (3) Subiectul de concurs şi subiectul de rezervă sunt alese de preşedintele Comisiei de admitere, prin tragere la sorţi, în plenul comisiei. (4) Comisia de admitere asigură confidenţialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei de subiecte până la încheierea probei. (5) După încheierea concursului, toate plicurile ce conţin variantele subiectelor de concurs sunt păstrate de conducerea unităţii de învăţământ în aceleaşi condiţii ca şi lucrările la probele scrise.  +  Articolul 13Metodologia de admitere poate prevedea proceduri şi criterii de admitere specifice, fără susţinerea probei scrise, pentru absolvenţii de liceu, filiera tehnologică, care au certificată o calificare profesională din domeniul de pregătire din care face parte şi calificarea profesională pentru care solicită admiterea în învăţământul postliceal.  +  Articolul 14Metodologia de admitere cuprinde prevederi obligatorii referitoare la componenţa şi atribuţiile Comisiei de admitere, inclusiv precizări legate de: a) întocmirea proceselor-verbale corespunzătoare activităţilor principale desfăşurate în cadrul comisiei, cum ar fi: rezultatul înscrierilor, deschiderea subiectelor de concurs, organizarea probelor de admitere, predarea-primirea lucrărilor scrise etc.; b) obligaţia membrilor acesteia de a semna un angajament cu privire la respectarea prevederilor metodologiei şi a secretului cu privire la subiectele de examen; c) obligaţia membrilor acesteia de a semna o declaraţie pe propria răspundere cu privire la inexistenţa, printre candidaţi, a unor rude/afini până la gradul IV, pentru a se evita conflictul de interese; d) termenele de realizare a activităţilor corespunzătoare atribuţiilor, precum şi responsabilii pentru: întocmirea şi afişarea graficului de desfăşurare a examenului de admitere, afişarea listelor cu candidaţii înscrişi, afişarea anunţului privind posibilitatea recunoaşterii şi a transferului rezultatelor învăţării dobândite în timpul liceului de absolvenţii filierei tehnologice sau vocaţionale, afişarea rezultatelor probelor, afişarea rezultatelor finale, afişarea baremului de evaluare şi notare corespunzător subiectului de concurs etc.; e) norme de conduită a cadrelor didactice, membre ale comisiei, faţă de candidaţi şi colegi; f) răspunderea disciplinară, administrativă sau penală privind conduita şi faptele cu caracter infracţional: conduita necorespunzătoare faţă de candidaţi şi colegi, neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor, nerespectarea instrucţiunilor metodologiei de admitere şi a altor prevederi legale, favorizarea unor candidaţi prin furnizarea soluţiilor subiectelor de examen, intervenţii pe lucrări sau înlocuirea lor, facilitarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ale elevilor etc.; g) procedura de sancţionare, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Metodologia de admitere cuprinde prevederi obligatorii referitoare la componenţa şi atribuţiile Comisiei de contestaţii, la organizarea activităţii acesteia, inclusiv precizări legate de: a) întocmirea proceselor-verbale corespunzătoare activităţilor principale desfăşurate în cadrul comisiei, cum ar fi: rezultatul depunerii/înregistrării contestaţiilor, predarea-primirea lucrărilor scrise pentru reevaluare etc.; b) constituirea comisiei, inclusiv aspecte legate de faptul că se realizează cu cadre didactice evaluatori, altele decât cele care au evaluat şi notat iniţial lucrările candidaţilor; c) modalitatea de depunere a contestaţiilor: termenul-limită pentru depunerea contestaţiilor, după afişarea rezultatelor iniţiale, locul în care se depun; d) sigilarea lucrărilor scrise ale căror note iniţiale au fost contestate; e) modalitatea de stabilire a rezultatelor finale obţinute de candidaţii care au depus contestaţii: criterii de modificare/păstrare a notei iniţiale după contestaţii; f) termenul-limită şi modul de comunicare a rezultatelor la contestaţii şi a ierarhiei finale.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 16Lucrările scrise, borderourile de notare şi celelalte documente întocmite de Comisia de admitere şi de Comisia de contestaţii se arhivează şi se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ până la sfârşitul şcolarizării candidaţilor admişi, conform prevederilor privind durata de şcolarizare, iar cataloagele de examen se păstrează permanent.  +  Articolul 17Unitatea de învăţământ care organizează învăţământ postliceal poate stabili, prin metodologia de admitere, recunoaşterea rezultatului concursului de admitere organizat de o altă unitate de învăţământ pentru aceeaşi calificare profesională. În aceste cazuri, candidaţii declaraţi admişi la o unitate de învăţământ pot să se înscrie, pentru frecventarea cursurilor, la o unitate de învăţământ diferită de cea la care au susţinut admiterea.  +  Articolul 18 (1) Pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cheltuielile necesare organizării concursului de admitere sunt asigurate de la bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale. (2) Taxa pentru examenul de admitere, pentru ocuparea locurilor cu taxă, se afişează odată cu planul de şcolarizare şi acoperă cheltuielile de admitere.  +  Articolul 19Absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic şi absolvenţii învăţământului vocaţional admişi în învăţământul postliceal pot solicita transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în liceu, în vederea flexibilizării parcursului de formare, în conformitate cu Regulamentul privind recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul învăţământului liceal - filieră tehnologică sau vocaţională.  +  Articolul 20Candidaţii admişi pe locurile finanţate integral de solicitanţi, persoane fizice sau juridice, încheie cu unitatea de învăţământ un contract de şcolarizare, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele criterii generale.  +  Articolul 21 (1) Admiterea în învăţământul postliceal de stat, pe locuri finanţate din sumele defalcate din venituri de la bugetul de stat şi din venituri ale bugetelor locale, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, se organizează pe unităţi de învăţământ, în limita numărului de locuri alocate. Planul de şcolarizare, cuprinzând calificările profesionale şi numărul de locuri pentru fiecare calificare, este propus de unităţile de învăţământ, este aprobat de Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi este înaintat Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Cifra de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Admiterea în învăţământul postliceal de stat, pe locuri finanţate integral de solicitanţi, persoane fizice sau juridice, se organizează pe unităţi de învăţământ, în funcţie de cifra de şcolarizare propusă de conducerile unităţilor de învăţământ, stabilită în funcţie de numărul de solicitanţi şi aprobată, prin decizie, de inspectoratele şcolare judeţene/de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Cifra de şcolarizare aprobată de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (3) Admiterea în învăţământul postliceal, în clase organizate de unităţi de învăţământ particulare, se realizează în conformitate cu propriile reglementări.  +  Articolul 22Până la elaborarea Registrului Naţional al Calificărilor, admiterea în învăţământul postliceal se realizează pentru calificări cuprinse în nomenclatoarele calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, aflate în vigoare la începerea anului şcolar.  +  Anexa la criteriile generaleCONTRACT-CADRUpentru şcolarizarea prin învăţământ postliceal cu taxă- Model -Încheiat astăzi , ....., întreunitatea de învăţământ .........., cu sediul în localitatea ..........., str. ......... nr. .., judeţul ........ tel./fax ....... având codul fiscal nr. ...... şi contul curent nr. ..... deschis la ......, reprezentată prin ........ director ......., contabil-şef ......., şi ........, elev/operator economic, cu domiciliul/sediul în localitatea ......., judeţul ......., str. ......... nr. .., bl. .., sc. .. ap. ..., tel./fax ......., cod poştal ......, legitimat cu C.I. seria .. nr. ....., eliberată de ...... la data de ....... având codul fiscal ...... şi contul curent nr. ........ deschis la ........ şi reprezentată de director, ..........., contabil-şef ........Obiectul prezentului contract îl constituie stabilirea obligaţiilor părţilor, pe durata şcolarizării:1. Unitatea de învăţământ ................ se obligă să asigure:● pregătirea profesională (teoretică şi practică) în concordanţă cu standardele de pregătire profesională şi ale curriculumului şcolar, pentru fiecare an şcolar din planul de învăţământ;● baza didactico-materială la nivelul cerinţelor de profesionalizare stabilite prin standardele de pregătire profesională.2. Elevul/Operatorul economic ...... solicită pregătirea în calificarea profesională ........, forma de învăţământ ..., şi se obligă:● să frecventeze cursurile/să acorde facilităţi elevilor propuşi pentru şcolarizare, în vederea asigurării frecventării cursurilor;● să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul intern al unităţii de învăţământ;● să achite anual sau periodic, la datele convenite cu unitatea de învăţământ, taxa de şcolarizare în valoare de (în cifre şi litere) ................... lei.Părţile convin ca: a) suma reprezentând taxa de şcolarizare să se poată modifica o singură dată pe parcursul anului şcolar, în condiţiile unor modificări esenţiale legate de creşterea salariilor, a cheltuielilor de întreţinere şi de modernizare a unităţii şcolare şi în concordanţă cu acestea; b) plata poate fi făcută şi integral la început de an şcolar, fără ca ea să poată fi modificată ulterior.În cazul nerealizării contractului din culpa elevului/operatorului economic, unitatea şcolară nu este obligată la restituirea taxelor achitate.Litigiile ivite cu ocazia executării prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau de către instanţele judecătoreşti competente.Contractul se încheie pe durata de un an între unitatea de învăţământ .......... şi elevul/operatorul economic ..... pentru pregătirea în calificarea profesională ...... forma de învăţământ ..... .Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de şcolarizare în 3/4 exemplare, din care un exemplar la secretariatul unităţii şcolare organizatoare, unul la serviciul contabilitate al unităţii şcolare, unul la elev/şi unul la operatorul economic.Nr. ..... din ....... Nr. ..... din .......Unitatea de învăţământ Operator economicDirector, Contabil-şef, Director, Contabil-şef,............ ............... ............ ...............Elev,...........--------