HOTĂRÂRE nr. 965 din 28 septembrie 2011privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 11 octombrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Bucureşti, bd. Timişoara nr. 10B, sectorul 6, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 septembrie 2011.Nr. 965.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor, care se transmit din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Numărul de înregis- trare atribuit de M.F.P .
  Bucureşti, bd. Timişoara, nr. 10B, sectorul 6 C.F. nr. 71740 Ministerul Administraţiei şi Internelor Pavilion 47-141-30 "depozit şi garaj" Suprafaţa construită = 340,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 340,00 mý Valoarea contabilă = 33.433,85 lei 34.158 (parţial)
  Pavilion 47-141-33 "depozit materiale" Suprafaţa construită = 32,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 32,00 mp Valoarea contabilă = 13.062,92 lei
  Pavilion 47-141-34 "depozit materiale" Suprafaţa construită = 52,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 52,00 mý Valoarea contabilă = 15.094,67 lei
  _________