LEGE nr. 166 din 5 octombrie 2011pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 7 octombrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 247, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) în învăţământul vocaţional: profesor corepetitor;".2. La articolul 247, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) în învăţământul special şi în comisiile de expertiză complexă: profesor itinerant şi de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog şcolar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoză şi kinetoterapeut - se normează câte un post la fiecare grupă/clasă; profesor, profesor de educaţie specială şi profesor preparator nevăzător;".3. La articolul 250, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) pentru funcţia de corepetitor - absolvirea unui liceu de specialitate;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 octombrie 2011.Nr. 166.--------