ORDIN nr. 3.138 din 16 septembrie 2011pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun" şi ale formularului "Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor", precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011  Având în vedere prevederile art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile pct. 120.1 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun", prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor", prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Instrucţiunile privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale, precum şi Direcţia de autorizări din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale deAdministrare Fiscală,Sorin BlejnarBucureşti, 16 septembrie 2011.Nr. 3.138.  +  Anexa 1 - model -CEREREde înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţieşi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sauproduse din tutunA. Datele de identificare a beneficiarului
  Denumirea operatorului economic Codul de înregistrare fiscală
  Adresa
  Judeţul Sectorul Localitatea
  Strada Nr. Bl. Sc. Ap.
  Cod poştal Telefon Fax E-mail
  B. Date privind produsul/produsele supus/supuse accizelor pentru care se solicită înregistrarea*)1. .......................................................................2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................5. .......................................................................------- Notă *) Produsele se vor detalia astfel: - pentru băuturi alcoolice: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, băuturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi alcool etilic îmbuteliat; - pentru produse din tutun: ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun de fumat.C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro a produsului/produselor supus/supuse accizelor (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)1. .......................................................................2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................5. .......................................................................D. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioareDeclar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexez următoarele documente doveditoare:1. .......................................................................2. .......................................................................3. .......................................................................4. .......................................................................5. .......................................................................E. Alte menţiuniSub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea Atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor.Numele şi prenumele Semnătura şi ştampila................Funcţia/Calitatea............Loc rezervat autorităţii vamale competenteNr. de înregistrare ...................Data ..................................
   +  Anexa 2 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂAUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILORDirecţia de autorizări/Direcţia Judeţeană/a Municipiului Bucureştipentru Accize şi Operaţiuni VamaleATESTATpentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelorNr. .........../........- model -Ca urmare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun nr. ....... din data de ........ şi în baza prevederilor art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 234 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se atestă....................................................................., cu domiciliul fiscal în judeţul ......, localitatea ......., str. ....... nr. ....., bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul ......., cod poştal ........ .Cod de identificare fiscală: ........, cu cod TVA ....... şi cod acciză ......., în vederea distribuţiei şi comercializării angro a următoarelor produse:
  Nr. crt. Denumirea produselor supuse accizelor pentru care se face înregistrarea
  prin următoarele locuri:
  Denumirea Cod de identificare fiscală Cod accize locaţie Adresa
  Prezentul atestat este valabil începând cu data de ................. .Data emiterii .....................Director,...........................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 3 INSTRUCŢIUNIprivind procedura de soluţionare a Cererii deînregistrare şi atestare a activităţii de distribuţieşi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun1. În înţelesul prezentelor instrucţiuni, prin activitate de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun se înţelege activitatea desfăşurată de operatorul economic care deţine marfa în nume propriu şi emite facturi în nume propriu.2. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun", denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la ordin.3. Cererea se depune la direcţia judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale în raza căreia îşi are sediul social contribuabilul solicitant, ori, după caz, la Direcţia de autorizări din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, unde se analizează şi se soluţionează de către structura specializată de autorizare.4. La primirea cererii, structura prevăzută la pct. 3 verifică toate informaţiile furnizate în cerere, precum şi pe cele rezultate din documentaţia depusă.5. Condiţiile prevăzute la art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, denumit în continuare atestat.6. În măsura în care consideră necesar pentru soluţionarea cererii, autoritatea vamală poate solicita contribuabilului furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.7. Concluziile analizelor şi/sau verificărilor întreprinse de către organele de control se vor consemna într-un referat care stă la baza emiterii atestatului sau a deciziei de respingere a cererii.8. În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală va emite informatic atestatul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în două exemplare, un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este păstrat în evidenţa emitentului. Pentru referatele aprobate în perioada 1-15 al lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate în perioada 16 - sfârşitul lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.9. Structurile prevăzute la pct. 3 au obligaţia organizării evidenţei atestatelor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidenţă a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun.10. În situaţia în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va înştiinţa contribuabilul despre aceasta printr-o decizie, în care se vor menţiona motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi nu s-a eliberat atestatul. Decizia constituie act administrativ fiscal şi va conţine elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.11. Împotriva deciziei menţionate la pct. 10, operatorul economic care consideră că a fost lezat în drepturile sale poate formula contestaţie potrivit legii.12. Atestatul prevăzut la pct. 8 sau decizia menţionată la pct. 10 se comunică contribuabilului conform prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, cu modificările şi completările ulterioare.13. Contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevăzută în atestat.14. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condiţiile avute în vedere la emiterea atestatului, acestea vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 220 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.15. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun", contribuabilul va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoţită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul în original, în vederea anulării acestuia.-----