ORDIN nr. 1.927 din 22 septembrie 2011privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011    Având în vedere Nota internă nr. 10/63.920/2011 a Unităţii de management public şi planificare strategică, aprobată de conducerea Ministerului Justiţiei,în temeiul dispoziţiilor art. 13 şi art. 23 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 16 februarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 115, litera j) se abrogă.2. La articolul 115, literele k) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"k) face recomandări cu privire la modul de întocmire a fişelor de post şi ţine evidenţa acestora;........................................................................................ s) colaborează cu Direcţia de probaţiune în vederea întocmirii lucrărilor necesare privind numirea, delegarea, detaşarea, transferul şi eliberarea din funcţie a personalului de probaţiune;".3. La articolul 115, după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:"y) colaborează cu compartimentul de statistică din cadrul ministerului în activităţile de colectare, centralizare şi analiză a datelor statistice referitoare la activităţile specifice biroului."4. La articolul 118, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) fişa postului, în original;".5. La articolul 120 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:"n) colaborează cu compartimentul de statistică din cadrul ministerului în activităţile de colectare, centralizare şi analiză a datelor statistice referitoare la activităţile specifice biroului."6. La articolul 131, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) colaborează cu compartimentul de statistică din cadrul ministerului în activităţile de colectare, centralizare şi analiză a datelor statistice referitoare la activităţile specifice ale serviciilor de probaţiune;".7. La articolul 137, după litera z) se introduce o nouă literă, litera aa), cu următorul cuprins:"aa) arhivează documentele ce compun dosarul achiziţiei conform legislaţiei privind achiziţiile publice."8. La articolul 148 punctul 2, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) acordă, prin intermediul personalului de specialitate medicală care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului, viza "Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru suma de .... lei" pentru salariaţii proprii ai ministerului şi personalul pensionat din cadrul ministerului - aparat propriu şi al instanţelor judecătoreşti pentru care ministerul are calitatea de ordonator principal de credite şi acordă viza "Bun de plată" pentru deconturile de medicamente, dispozitive medicale şi asistenţă medicală ale salariaţilor proprii ai ministerului şi ale personalului pensionat din cadrul ministerului aparat propriu, deconturi în prealabil avizate cu "Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru suma de .... lei" de către personalul de specialitate medicală care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului;".9. La articolul 152, literele m) şi t) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"m) coordonează elaborarea rapoartelor privind gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare, solicitate de Secretariatul General al Guvernului;...................................................................................... t) elaborează raportul anual de activitate, cu acordul conducerii ministerului, în baza informaţiilor transmise de compartimentele din cadrul ministerului."10. După articolul 152 se introduce un nou articol, articolul 152^1, cu următorul cuprins:"Art. 152^1. - (1) În cadrul Unităţii de management public şi planificare strategică funcţionează compartimentul de statistică. (2) Compartimentul de statistică este structura de specialitate care, în baza datelor statistice specifice sistemului judiciar, respectiv activităţii interne a ministerului, centralizate prin aplicaţiile informatice existente, furnizează date statistice în scopul fundamentării politicilor publice şi/sau deciziilor specifice domeniului de activitate al ministerului şi răspunde solicitărilor adresate în domeniu de către terţi. (3) Compartimentul de statistică îndeplineşte următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de statistică la nivelul ministerului; b) cooperează cu Institutul Naţional de Statistică, denumit în continuare INS, în vederea asigurării conformităţii cadrului metodologic pentru statistică judiciară, la standardele de statistică existente la nivel naţional şi internaţional; c) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în programul statistic naţional anual şi/sau multianual; d) centralizează datele statistice oficiale elaborate la nivelul Ministerului Public, Consiliului Superior al Magistraturii, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi altor compartimente din cadrul ministerului, pentru care acesta are obligaţia de raportare către alte organisme naţionale şi/sau internaţionale; e) în colaborare cu instituţiile din sistemul judiciar şi cu celelalte compartimente din minister, defineşte indicatorii statistici referitori la fenomenul judiciar, datele necesare pentru calcularea acestor indicatori şi stabileşte modul de colectare a acestor date; f) propune actualizarea aplicaţiilor informatice, în colaborare cu Direcţia tehnologia informaţiei, atunci când este cazul; g) participă la realizarea unor studii privind funcţionalitatea sistemului judiciar şi evoluţia fenomenelor judiciare; h) furnizează date statistice existente în bazele de date gestionate compartimentelor din minister, precum şi altor instituţii şi/sau organisme naţionale şi/ori internaţionale, la solicitarea acestora; i) colaborează cu INS pentru armonizarea sistemelor informaţionale ale ministerului cu Sistemul statistic naţional; j) contribuie la promovarea şi dezvoltarea sistemului informatic statistic, inclusiv prin transmiterea fişierelor de date statistice, în cadrul Sistemului statistic naţional; k) cooperează cu instituţiile din sistemul judiciar în vederea îmbunătăţirii procesului de statistică judiciară; l) asigură participarea la comisiile/grupurile de lucru de la nivel naţional şi/sau internaţional din aria de competenţă."  +  Articolul IICompartimentele din cadrul Ministerului Justiţiei vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statBucureşti, 22 septembrie 2011.Nr. 1.927/C.-----