HOTĂRÂRE nr. 960 din 28 septembrie 2011privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 121.162 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a construcţiei situate în municipiul Galaţi, bd. Dunărea nr. 63, judeţul Galaţi, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 septembrie 2011.Nr. 960.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi,a cărui valoare de inventar se actualizează
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Adresa Anul dobân- dirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunului
  121.162 8.19.01 49-113 Municipiul Galaţi, bd. Dunărea nr. 63, judeţul Galaţi 1985 6.930.308,37 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor - Inspectoratul Judeţean alPoliţiei de Frontieră Galaţi, care se transmite din domeniul public alstatului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Valoarea contabilă - lei - Număr de înregis- trare atribuit de M.F.P.
  Municipiul Galaţi, bd. Dunărea nr. 63, judeţul Galaţi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi Cod unic de identificare (CUI) 3126861 Pavilion 49-113-14 "punct control acces" Suprafaţa construită = 81,19 mý Suprafaţa desfăşurată = 81,19 mý C.F. nr. 101183 40.995,07 121.162 (parţial)
  -------