HOTĂRÂRE nr. 933 din 21 septembrie 2011pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 30 septembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Preşedintele Agenţiei este înlocuit de directorul Direcţiei inspecţie ape interioare în situaţia în care nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile."2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Agenţia realizează investiţii prin Programul operaţional pentru pescuit pentru infrastructura aferentă centrelor de primă vânzare, bursei de peşte electronice şi pieţei angro, porturilor/adăposturilor pescăreşti şi punctelor de debarcare, finanţate din Fondul European pentru Pescuit şi din alocări bugetare, în calitate de organism public beneficiar al Programului operaţional pentru pescuit. (2) Agenţia poate să realizeze şi alte tipuri de investiţii decât cele enumerate la alin. (1), finanţate din fonduri europene, cu respectarea atribuţiilor şi competenţelor sale legale, în calitate de beneficiar al acestora."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 21 septembrie 2011.Nr. 933.  +  Anexa ------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010)--------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi AcvaculturăNr. maxim de posturi: 97*)───────── Notă *) Inclusiv posturile din structurile regionale. -------