HOTĂRÂRE nr. 1 din 19 septembrie 2011privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 29 septembrie 2011    În temeiul art. 38 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 5/2002, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 11 octombrie 2004, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Instituţia Avocatul Poporului, denumită în continuare instituţie, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor art. 58-60 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, denumit în continuare regulament, stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire şi de soluţionare a petiţiilor, statutul personalului, precum şi răspunderea disciplinară a acestuia."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Prevederile regulamentului sunt în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 35/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se completează cu reglementările legale aplicabile personalului de specialitate şi personalului angajat cu contract individual de muncă."4. La articolul 4, literele b) şi c) se abrogă.5. La articolul 4, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:"n) stabileşte şi aprobă programul de audienţe şi dispecerat;".6. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atribuţii adjuncţilor săi sau unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei."7. La articolul 6, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) coordonează activitatea din domeniul lor de activitate;".8. La articolul 6, litera b) se abrogă.9. La articolul 6, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) informează Avocatul Poporului cu privire la activitatea domeniului de activitate; d) repartizează petiţiile în cadrul domeniilor de activitate;".10. Articolul 7^1 se abrogă.11. La capitolul II, titlul secţiunii a 3-a şi articolul 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 3-aDirectorul coordonatorArt. 8. - (1) Directorul coordonator este numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, prin ordin al Avocatului Poporului şi se subordonează conducerii instituţiei Avocatul Poporului. (2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale directorului coordonator sunt următoarele: a) îndrumă şi răspunde de activitatea Biroului financiar şi Biroului administrativ şi asigură comunicarea dintre Avocatul Poporului şi conducătorii acestora; b) urmăreşte şi controlează elaborarea raportărilor statistice periodice ale instituţiei Avocatul Poporului din domeniul economic-administrativ, prevăzute de reglementările în vigoare; c) organizează gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia; d) organizează activitatea de întreţinere, de dotare şi stabileşte măsuri pentru paza şi folosirea sediului instituţiei şi a bunurilor sale, prin structurile de resort; e) urmăreşte modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilităţilor (apă, căldură, energie electrică, telefon etc.); f) dispune măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituţiei şi prezintă conducerii instituţiei un raport asupra acestui inventar; g) răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi de întocmirea proiectului bugetului anual al instituţiei; h) răspunde de organizarea şi de realizarea sistemului informatic general al instituţiei; i) dispune măsurile care trebuie luate cu privire la circulaţia şi la transferul bunurilor; j) organizează activitatea de prevenire şi de stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii; k) aprobă valoarea de inventar a cărţilor primite gratuit; l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de Avocatul Poporului."12. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Biroul contencios constituţional, juridic, resurse umane, protocol este în directa subordonare a Avocatului Poporului."13. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cadrul fiecărui birou teritorial îşi desfăşoară activitatea 2 experţi, cu excepţia Biroului Teritorial Alba Iulia, birou-pilot, care are 3 angajaţi."14. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În cadrul instituţiei funcţionează Consiliul consultativ, în componenţa căruia intră Avocatul Poporului, adjuncţii acestuia, precum şi alte persoane desemnate prin ordin de Avocatul Poporului."15. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Activitatea de audit public intern este organizată şi se desfăşoară în directa subordonare a conducerii instituţiei, potrivit legii."16. La articolul 12, partea introductivă şi literele c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - Angajaţii din cadrul Biroului contencios constituţional, juridic, resurse umane, protocol, aflat în directa subordonare a Avocatului Poporului, îndeplinesc următoarele atribuţii:........................................................................ c) avizează ordinele, instrucţiunile, regulamentele, contractele şi orice alte acte emise de Avocatul Poporului, adjuncţii acestuia şi directorul coordonator în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea instituţiei; d) participă la activitatea de pregătire a rapoartelor anuale şi speciale, inclusiv prin centralizarea periodică a petiţiilor şi dosarelor aflate în lucru; e) informează Avocatul Poporului cu privire la aspectele sociale care pot constitui obiectul autosesizărilor, colaborând, după caz, cu domeniile de activitate;".17. La articolul 13, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În stabilirea structurii organizatorice se vor avea în vedere domeniile de activitate, astfel cum sunt stabilite prin lege:".18. La articolul 14 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) registrele de dosare în care se înregistrează toate lucrările în legătură cu soluţionarea petiţiilor;".19. La articolul 14 alineatul (1), litera h) se abrogă.20. La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:"i) registrul sesizărilor din oficiu; j) registrul anchetelor."21. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţiune din fiecare registru se va întocmi un proces-verbal de închidere, care va fi contrasemnat de directorul coordonator."22. La capitolul IV, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aProcedura de primire şi de soluţionare a petiţiilor.Procedura în cazul sesizării din oficiu"23. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie formulate în scris, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, şi pot fi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar."24. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul petiţiilor transmise instituţiei prin poşta electronică (e-mail) care nu conţin datele de identificare ale petiţionarului, acestea vor fi solicitate tot prin intermediul poştei electronice. În cazul în care datele de identificare solicitate nu sunt comunicate, petiţia va fi considerată anonimă."25. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care petiţia se depune prin mandatar se vor solicita datele de identificare ale acestuia. (3) Pentru motive temeinice, la solicitarea petiţionarului, acestuia i se poate încuviinţa să îşi prezinte oral sau prin serviciul dispecerat petiţia, care va fi consemnată de către persoanele care asigură serviciul de audienţe şi dispecerat, pe formularele-tip, ale căror modele sunt prezentate în anexele nr. 2 şi 3."26. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - (1) Persoanele lezate în drepturile sau libertăţile lor cetăţeneşti de către autorităţile administraţiei publice pot sesiza instituţia Avocatul Poporului în cadrul programului de audienţe. Audienţele se acordă de personalul de specialitate, în baza programării avizate de adjuncţii Avocatului Poporului şi aprobate de Avocatul Poporului. Birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului au acelaşi program de audienţe ca şi sediul central al instituţiei. (2) Dacă aspectele sesizate se referă la acte ale autorităţilor administraţiei publice sau ale regiilor autonome şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 35/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, petiţionarul poate sesiza instituţia, prin completarea unui formular-tip de cerere, care primeşte număr şi dată de înregistrare. În cazul în care petiţia se depune prin mandatar, se vor solicita datele de identificare ale acestuia. Pentru motive temeinice, la solicitarea petiţionarului, formularul-tip de cerere va fi completat de expertul/consilierul de serviciu care acordă audienţa. (3) Petiţionarii care solicită audienţă la un adjunct al Avocatului Poporului vor depune o cerere referitoare la problemele reclamate, urmând a li se comunică data la care adjunctul Avocatului Poporului le poate acorda audienţă. După acordarea audienţei de către personalul de specialitate, persoanele nemulţumite pot solicita motivat acordarea de audienţe la adjunctul Avocatului Poporului specializat în problema sesizată. (4) Dacă, după parcurgerea procedurii menţionate mai sus, petiţionarii solicită audienţă la Avocatul Poporului, aceştia vor fi îndrumaţi să formuleze în scris o cerere motivată, urmând ca Avocatul Poporului să decidă asupra temeiniciei cererii şi acordării audienţei."27. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Petiţiile, având ataşate şi plicurile, se depun la registratură unde, în aceeaşi zi, sunt trecute în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei şi primesc număr şi dată de înregistrare, după care se predau adjuncţilor Avocatului Poporului. (2) Adjuncţii Avocatului Poporului repartizează petiţiile în funcţie de domeniul de activitate, pe bază de condică. (3) În situaţia în care obiectul unei petiţii este de competenţa a două sau mai multe domenii de activitate, adjuncţii Avocatului Poporului vor desemna domeniul responsabil cu soluţionarea petiţiei, menţinându-se totodată obligaţia celorlalte domenii de a colabora. (4) Predarea şi primirea petiţiilor se fac sub semnătură, prin condică."28. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Persoana căreia i-a fost repartizată petiţia, denumită în continuare titularul lucrării, analizează obiectul acesteia, verifică dacă petiţionarul a mai adresat instituţiei Avocatul Poporului sesizări având acelaşi obiect şi propune prin fişa petiţiei etapele rezolvării şi proiectul de răspuns pe care îl supune spre analiză şi avizare adjunctului Avocatului Poporului care coordonează domeniul de activitate din care face parte. (2) În situaţia în care petiţia nu intră în obiectul de activitate al instituţiei Avocatul Poporului, proiectul de răspuns se aprobă şi se semnează de către adjunctul Avocatului Poporului care coordonează domeniul de activitate. (3) Dacă petiţia intră în obiectul de activitate al instituţiei, titularul lucrării verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi, dacă este cazul, solicită, cu aprobarea adjunctului Avocatului Poporului, informaţii suplimentare, telefonic sau în scris, de la petiţionar ori de la autoritate. Atunci când este necesar se poate solicita prezenţa petiţionarului. În acest caz se va deschide un dosar care va purta numărul de înregistrare al petiţiei, acordat conform art. 17."29. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - În situaţia în care în urma cercetărilor preliminare rezultă necesitatea efectuării unei anchete, titularul lucrării face propunerea de anchetă, motivată în fapt şi în drept, şi o supune spre avizare adjunctului Avocatului Poporului care coordonează domeniul de activitate din care face parte. Avocatul Poporului aprobă efectuarea anchetei şi împuterniceşte persoanele care o vor efectua."30. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Avocatul Poporului poate întrerupe efectuarea anchetei ori de câte ori constată că petiţia a fost soluţionată amiabil sau că au încetat temeiurile pentru care a fost dispusă."31. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Potrivit aceleiaşi proceduri, în cazul în care în urma cercetărilor preliminare sau a anchetelor se constată că petiţia persoanei lezate este întemeiată, instituţia Avocatul Poporului va sesiza autoritatea administraţiei publice care a încălcat drepturile petiţionarului, cerându-i în scris să reformeze sau să revoce actul administrativ şi să repare prejudiciile produse, precum şi să repună persoana lezată în situaţia anterioară."32. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Petiţiile anonime nu se înregistrează."33. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul în care o persoană adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, titularul lucrării propune adjunctului Avocatului Poporului conexarea acestora, petiţionarul urmând să primească un singur răspuns, care să facă referire la toate petiţiile primite."34. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut şi fără a se aduce noi dovezi, aceasta se clasează la numărul iniţial, făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns."35. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Avocatul Poporului poate aproba sesizarea din oficiu atunci când află, prin orice mijloace, că au fost încălcate drepturile sau libertăţile persoanelor fizice. (2) Sesizarea din oficiu se înregistrează în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei şi în registrul sesizărilor din oficiu."36. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Personalul este îndreptăţit să primească, potrivit legii, o compensare în bani, corespunzătoare numărului de zile de concediu de odihnă neefectuat, numai în cazul încetării contractului individual de muncă."37. La articolul 32, partea introductivă şi literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 32. - În relaţia cu persoanele, personalul instituţiei are următoarele îndatoriri:...................................................................... b) să asigure în procesul de elaborare şi de aplicare a deciziilor, precum şi de soluţionare a petiţiilor egalitatea de tratament a acestora, fără privilegii şi fără discriminări;...................................................................... e) să asigure accesul persoanelor la documente, în conformitate cu dispoziţiile legale;".38. La articolul 34, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Avocatul Poporului aplică sancţiunea disciplinară prin ordin. Această atribuţie poate fi delegată unuia dintre adjuncţii Avocatului Poporului. (3) Salariatul nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată poate contesta ordinul de sancţionare la instanţa competentă, potrivit dispoziţiilor Codului muncii."39. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a instituţiei Avocatul Poporului" se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1Structura organizatorică a instituţieiAvocatul Poporului*Font 8*   ┌────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────┐   │Şef cabinet referent│ ────────┤Avocatul Poporului├───────┤Consiliul Consultativ│   └────────────────────┘ └─────────┬────────┘ └─────────────────────┘              ┌──────────────────┬──────────┴──────────┬─────────────────┐   ┌──────────┴─────────┐ ┌─────┴─────────────┐ ┌────┴─────┐ ┌────────┴─────────┐   │Domeniul drepturile │ │Domeniul drepturile│ │ Domeniul │ │ Domeniul │   │omului egalitate de │ │ copilului, │ │ armată, │ │ proprietate, │   │şanse între bărbaţi │ │ ale familiei, │ │ justiţie,│ │ muncă, │   │ şi femei, culte │ │ tinerilor, │ │ poliţie, │ │protecţie socială,│   │ religioase şi │ │ pensionarilor, │ │ peniten- │ │ impozite şi taxe │   │minorităţi naţionale│ │ persoanelor cu │ │ ciare │ │ │   │ │ │ handicap │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ │   │ Secretar de stat │ │ Secretar de stat │ │ Secretar │ │ Secretar de stat │   │ (adjunct) │ │ (adjunct) │ │ de stat │ │ (adjunct) │   │ │ │ │ │(adjunct) │ │ │   │ Consilieri │ │ Consilieri │ │Consilieri│ │ Consilieri │   │ Experţi │ │ Experţi │ │ Experţi │ │ Experţi │   └──────────┬─────────┘ └───────────────────┘ └──────────┘ └──────────┬───────┘              │ ┌───────────┐ │              └───────────────────────────┬─────────────┤Şef cabinet├──────┘                                          │ └───────────┘   ┌──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐   │ ┌─────┐ ┌────────────────────┐ │   │ │Audit│ │Director coordonator│ │   │ └─────┘ └────────────────────┘ │   └──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘                                ┌─────────┴─────────┐                                │Birouri funcţionale│                                └─────────┬─────────┘                  ┌───────────────────────┼────────────────────────┐                  │ │ │           ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌────────────┴───────────────────┐           │ Financiar │ │Administrativ│ │ Contencios constituţional, │           │ │ │ │ │juridic, resurse umane, protocol│           │Consilier şef│ │Consilier şef│ │ Consilier şef │           │ Consilieri │ │ Consilieri │ │ Consilieri │           │ Experţi │ │ Experţi │ │ Experţi │           │ Referenţi │ │ Referenţi │ │ Referenţi │           └─────────────┘ └──────┬──────┘ └────────────────────────────────┘                                ┌─────────┴─────────┐   ┌──────┬─────┬─────┬─────┬───┤Birouri teritoriale├────┬─────┬─────┬────┬───────┬──────┬──────┐   │ │ │ │ │ └─┬─────┬─────────┬─┘ │ │ │ │ │ │ │   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──┴──┐┌──┴──┐┌─┴─┐┌──┴─┐┌──┴──┐┌─┴──┐┌─┴────┐┌───┴──┐┌──┴─┐┌──┴─┐┌──┴─┐┌─┴───┐┌──┴──┐┌──┴──┐┌──┴──┐│Alba ││Pi- ││Ba-││Ora-││Su- ││Bra-││Cluj- ││Con- ││Cra-││Ga- ││Iaşi││Târgu││Plo- ││Timi-││Slo- ││Iulia││teşti││cău││dea ││ceava││şov ││Napoca││stanţa││iova││laţi││ ││Mureş││ieşti││şoara││bozia│└─────┘└─────┘└───┘└────┘└─────┘└────┘└──────┘└──────┘└────┘└────┘└────┘└─────┘└─────┘└─────┘└─────┘ Notă: Total personal finanţat prin legea bugetului de stat - 99.       Birourile funcţionale sunt conduse de un consilier şef.       Funcţiile care potrivit legilor primesc spor pentru complexitatea muncii sunt: auditul şi       controlul financiar-preventiv.       Directorul coordonator conduce biroul financiar şi cel administrativ.       Birourile teritoriale vor avea doi angajaţi, cu excepţia Biroului Teritorial Alba Iulia,       birou pilot, care va avea trei angajaţi."40. La anexa nr. 2, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. Petiţia este depusă[] personal[] prin mandatar"  +  Articolul IIRegulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 5/2002, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 11 octombrie 2004, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată de Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în şedinţa comună din 19 septembrie 2011.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 19 septembrie 2011.Nr. 1.---------------