ORDIN nr. 180 din 21 iulie 2011pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 180 din 21 iulie 2011
 • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 • Nr. 2.302 din 10 august 2011
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Nr. 5.240 din 30 august 2011
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 41 din 14 septembrie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 29 septembrie 2011  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 198.135 din 26 mai 2011, întocmit de Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă, în temeiul:- art. 7 alin. (2) şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011;- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se stabilesc criteriile sectoriale şi pragurile critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în scopul identificării infrastructurilor critice.  +  Articolul 2Specialiştii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor aplica aceste criterii pe parcursul desfăşurării etapelor de identificare a elementelor de infrastructură critică din sectorul "Alimentaţie".  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Valeriu Tabărăp. Ministrul economiei,comerţuluişi mediului de afaceri,Constantin Claudiu Stafie,secretar de statMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuPreşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru SiguranţaAlimentelor,Radu Roatiş Cheţan  +  Anexa CRITERIILE SECTORIALE ŞI PRAGURILE CRITICEaferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - "Alimentaţie"I. Consideraţii generaleÎn cadrul economiei naţionale se disting categorii de obiective de importanţă deosebită, reglementate de legislaţia în vigoare, respectiv:- obiective de importanţă deosebită pentru apărarea ţării;- obiective de importanţă deosebită pentru activitatea statului;- obiective de importanţă deosebită pentru economie.Altă categorie de obiective de importanţă deosebită pentru sectorul alimentaţie este cea a elementelor de infrastructură critică ce urmează a fi stabilite la nivelul fiecărui operator economic, cu luarea măsurilor de protecţie cerute de lege, în baza criteriilor de selecţie prevăzute mai jos şi a procedurii de identificare a acestora.Criteriile de selecţie a elementelor de infrastructură critică din sectorul alimentaţie contribuie la stabilirea acelor entităţi economice funcţionale care oferă produse/bunuri şi servicii de utilitate publică, vitale pentru societate, a căror distrugere, degradare ori aducere în stare de nefuncţionalitate produce efecte negative majore asupra populaţiei, mediului şi securităţii economice la nivel naţional sau zonal.II. Criterii de selecţie a elementelor de infrastructură critică, din sectorul alimentaţie, conform anexei nr. 1 pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011A. Elemente care, prin nefuncţionalitate, produc un impact major asupra populaţiei şi agriculturii:- elemente materiale: construcţii, echipamente, instalaţii, mijloace de transport;- elemente informaţionale: date, informaţii, circuite, fluxuri, tehnici, proceduri cu caracter industrial, resurse umane.B. Structuri vitale care, prin imposibilitatea operatorului economic de a-şi exercită funcţiunile, împiedică accesul populaţiei la resurse vitale:- sisteme de prelucrare şi depozitare a produselor agroalimentare;- sisteme majore de aprovizionare cu apă;- utilităţi publice de interes pentru agricultură, care asigură susţinerea componentelor securităţii naţionale;- depozitele de medicamente şi material biologic veterinar;- punctele de inspecţie la frontieră desemnate în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;- reţeaua naţională reprezentată de Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (SRAAF);- domeniul antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor;- domeniul îmbunătăţirilor funciare - apărare împotriva inundaţiilor - controlul eroziunii solurilor - desecări şi drenaje;- institute/centre de cercetare-dezvoltare de importanţă majoră din structura Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti".C. Puncte critice sau elemente aparţinând operatorilor economici sau organismelor guvernamentale şi care, odată afectate sau distruse, pot determina:- disfuncţii;- vulnerabilităţi;- factori de risc;- ameninţări;- stări de pericol;- agresiuni,care influenţează major buna funcţionare a societăţii, în ansamblul ei.D. Cauze de apariţie a unor situaţii de urgenţă asupra elementelor de infrastructură critică din sectorul alimentaţie:- incidente;- accidente;- zoonoze;- crize alimentare cu impact asupra siguranţei alimentelor şi a securităţii alimentare;- fenomene meteorologice periculoase (grindină, îngheţuri timpurii, ploi torenţiale de lungă durată, tornade etc.);- acţiuni agresive ale unor entităţi interne sau externe, calamităţi, inundaţii.III. Pragurile critice în sectorul alimentaţie, conform anexei nr. 1 pct. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/20111. Producţie:- ferme de cereale - minimum 10.000 ha- ferme legumicole - minimum 10.000 t/an- ferme de bovine - minimum 1.000 capete- ferme de porcine - minimum 10.000 capete- ferme de ovine/caprine - minimum 15.000 capete- ferme de păsări - minimum 150.000 capete2. Procesare, prelucrare:- morărit şi panificaţie - minimum 75.000 t/an, pâine 40 t/zi, 200 t/zi morărit- lapte şi derivate - minimum 1.500 t/an- carne şi preparate din carne - minimum 100.000 t/an- ulei - minimum 30.000 t/an- zahăr - minimum 50.000 t/an- conserve de legume şi fructe - minimum 10.000 t/an3. Depozitare:- depozite de cereale cu capacităţi de minimum 40.000 t4. Apărare împotriva inundaţiilor a) baraje de atenuare a viiturilor (înălţimi la baza deversorului > 6 m, din care:1. baraje de atenuare a viiturilor care protejează populaţia din aval (minimum 500 de locuitori);2. baraje de atenuare a viiturilor care protejează mica industrie locală sau obiective social-economice (minimum 4 obiective); b) incinte îndiguite (diguri longitudinale şi transversale) cu suprafaţa netă > 2.000 ha; c) afectarea mediului minimum 7 zile.5. Alunecări de teren a) suprafeţe afectate de alunecări active > 3 ha; b) alunecări de teren care afectează localităţi - minimum 500 de locuitori; c) alunecări de teren care afectează reţeaua hidrografică (prin îngustarea secţiunii de scurgere a reţelei hidrografice se pot genera inundaţii) - minimum 500 ha.6. Desecări - drenaje- sănătatea populaţiei şi evitarea bolilor hidrice (îmbunătăţirea calităţii apei, asanări de bălţi, eliminarea insectelor şi a rozătoarelor) - minimum 5.000 de locuitori beneficiari.----