HOTĂRÂRE nr. 2.570 din 24 august 2011privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 28 septembrie 2011    În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Atribuţii de organizare şi funcţionare a Consiliului: a) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa; b) alege şi revocă preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului şi membrii Comisiei permanente; c) adoptă planul de activităţi anuale, bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi Raportul de bilanţ financiar-contabil anual; d) stabileşte şi actualizează cuantumul taxelor şi amenzilor din care îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare, conform art. 21 din Lege; e) organizează activitatea de redactare şi editare a publicaţiilor Consiliului; f) acceptă donaţiile şi legatele făcute Consiliului; g) aprobă achiziţia de bunuri mobile sau imobile ale Consiliului, pe baza unui raport de necesitare şi oportunitate; h) organizează conferinţa naţională anuală a mediatorilor pentru a promova profesia de mediator şi activitatea Consiliului; i) stabileşte natura şi regimul documentelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Consiliului; j) organizează alegerea următorului Consiliu, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament; k) exercită controlul asupra activităţii şi asupra deciziilor Comisiei permanente, preşedintelui şi vicepreşedintelui; l) aprobă regulamentul de desfăşurare a şedinţelor membrilor Consiliului, modul de stabilire a ordinii de zi, condiţiile de asigurare a caracterului public al şedinţelor, procedura de lucru între Comisia permanentă şi Consiliu, procedurile de lucru între Consiliu şi organismele de consultare, precum şi cu cele de specialitate; m) aprobă procedura de lucru a Comisiei permanente, precum şi procedurile de lucru specifice pentru activităţile acesteia ce decurg din atribuţiile stabilite de Consiliu; n) aprobă organigrama structurii executive a Consiliului propusă de preşedinte şi o publică pe portalul său web; o) aprobă strategiile şi planurile de activităţi propuse de comisiile consultative şi de Comisia permanentă; p) aprobă constituirea de noi comisii de specialitate, colaborările pe bază de protocol cu alte instituţii publice sau organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi participarea în proiecte, la iniţiativa Consiliului sau a unor terţi; q) elaborează şi modifică codul etic al membrilor Consiliului, cu consultarea Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor, a Comisiei consultative pentru calitatea formării şi a Senatului; r) constituie Comisia de onoare cu atribuţia de a stabili componenţa, modul de desemnare şi procedura de lucru în punerea în aplicare a codului etic; s) stabileşte cazurile pentru care Consiliul emite hotărâri şi cele pentru care preşedintele emite decizii; t) aprobă rapoartele anuale de activitate; u) adoptă hotărâri cu privire la constituirea comisiilor consultative şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora; v) solicită avizele comisiilor consultative cu caracter permanent, în conformitate cu atribuţiilor stabilite prin regulamentele proprii; w) colaborează cu instituţiile de resort pentru transpunerea legislaţiei europene în materia medierii; x) îndeplineşte orice alte atribuţii care privesc organizarea Consiliului, a Comisiei permanente şi a Secretariatului tehnic."2. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Atribuţii privind formarea mediatorilor: a) avizează modificarea standardului ocupaţional al mediatorului; b) propune modificări ale standardelor ocupaţionale existente şi face propuneri de noi standarde ocupaţionale care conţin denumirea de mediator, competenţe de mediator sau prevederi referitoare la mediere, în aplicarea art. 12 alin. (4) şi (5) din Lege; c) adoptă standardele de formare în domeniul medierii, elaborate sau modificate de Senat; d) autorizează cursurile şi programele de formare a mediatorilor, în condiţiile standardelor de formare a mediatorului, şi autorizează furnizorii de formare să deruleze cursuri şi programe de formare autorizate de Consiliu; e) avizează programele de nivel master în domeniul medierii, care au ca scop dobândirea competenţelor de mediator, în condiţiile standardului de formare iniţială a mediatorului; f) acreditează formatorii, examinatorii şi experţii evaluatori de programe de formare a mediatorului, în condiţiile standardului de formare iniţială a mediatorului; g) adoptă procedurile de autorizare, avizare, acreditare din domeniul formării mediatorilor, avizate în prealabil de Senat; h) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare autorizaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului; i) întocmeşte şi actualizează lista formatorilor, a examinatorilor şi a experţilor evaluator acreditaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului; j) colaborează cu organizaţii similare din străinătate pentru creşterea permanentă a calităţii formării mediatorilor şi promovarea intereselor acestora; k) emite documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor, în condiţiile prevăzute de Standardul de formare a mediatorului; l) supraveghează şi ia măsuri privind respectarea standardelor de formare în domeniul medierii, în condiţiile prevăzute de acestea; m) stabileşte condiţiile de atestare a calificării ca mediator, precum şi cele de echivalare ori compensare a pregătirii în mediere, prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege; n) emite documentele care atestă echivalarea ori compensarea pregătirii în mediere, în condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege."3. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Atribuţii de control: a) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament; b) emite documentele de autorizare a mediatorilor; c) întocmeşte şi actualizează Tabloul mediatorilor şi îl pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia; d) elaborează procedura de înscriere în Tabloul mediatorilor a mediatorilor autorizaţi; e) aprobă forma Tabloului mediatorilor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; f) ţine evidenţa formelor de exercitare a profesiei pentru mediatorii autorizaţi; g) primeşte înştiinţările depuse în scris şi ţine evidenţa cetăţenilor străini care desfăşoară cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României; h) apără şi promovează interesele mediatorilor în scopul prevenirii sau eliminării practicilor discriminatorii sau monopoliste în furnizarea serviciului de mediere; i) colaborează cu alte instituţii publice pentru punerea în practică în mod unitar a legislaţiei în domeniul medierii, cu scopul de a dezvolta o practică unitară a furnizării serviciilor de mediere; j) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea; k) întocmeşte şi actualizează cel puţin semestrial Registrul de evidenţă al asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, şi îl publică pe portalul său web; l) întocmeşte şi actualizează Lista organizaţiilor din domeniul medierii, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, şi o publică pe portalul său web; m) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora; n) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplicarea normelor privind răspunderea disciplinară a acestora; o) stabileşte condiţiile în care se poate face publicitate profesiei; p) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în conformitate cu prevederile legale în domeniu; q) ia măsuri pentru aplicarea în practică a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Lege, în condiţiile respectării legislaţiei privind concurenţa; r) primeşte sesizările în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege, stabileşte condiţiile privind constituirea şi constituie comisiile de disciplină, după caz; s) analizează şi aprobă sancţiunile stabilite de Comisia de disciplină şi răspunde de aplicarea acestora; t) stabileşte regulile de arhivare care trebuie respectate de formele de exercitare a profesiei şi modelele de registre pentru organizarea activităţii mediatorilor."4. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea de mediere numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere. (2) Un mediator poate desfăşura activitatea de mediere în cadrul unei singure forme de exercitare a profesiei. (3) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere, în condiţiile Codului muncii."5. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Formele de exercitare a profesiei de mediator sunt următoarele: a) societate civilă profesională de mediatori, prescurtat SCPM; b) birou de mediator, prescurtat BM; c) birou de mediatori asociaţi, prescurtat BMA; d) angajat cu contract de muncă în cadrul uneia dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la lit. a)-c) sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;".6. La articolul 26, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) În toate cazurile, contractul de mediere menţionează distinct numele mediatorului ales de părţi, indiferent de forma de exercitare a profesiei, şi conţine clauze distincte cu privire la drepturile şi obligaţiile mediatorului faţă de părţi. (4) În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul autorizat este obligat să ţină o evidenţă financiar-contabilă distinctă pentru activitatea sa ca mediator."7. La articolul 26, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) În toate cazurile în care mediatorul îşi desfăşoară activitatea ca angajat cu contract de muncă, angajatorul trebuie să asigure mediatorului angajat condiţii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la confidenţialitate şi neutralitate."8. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - (1) În desfăşurarea activităţii sale, mediatorul este obligat să ţină arhivă şi registre proprii şi să comunice date cu caracter statistic conform acestora, la solicitarea Consiliului. (2) Indiferent de forma de exercitare în care îşi desfăşoară activitatea, mediatorul are obligaţia să ţină cel puţin următoarele registre, corespunzător activităţii sale proprii ca mediator:- registru general de corespondenţă (intrări-ieşiri);- registru sau registre de evidenţă a contractelor de mediere, a proceselor-verbale şi a acordurilor de mediere. (3) Registrele ţinute de mediatori sunt numerotate filă cu filă şi sunt ştampilate de mediator. (4) La trecerea dintr-o formă de exercitare a profesiei în alta, mediatorul are obligaţia de a conserva arhiva deţinută anterior. (5) În caz de deces al mediatorului sau la încetarea calităţii de mediator din oricare alte motive, arhiva acestuia va fi preluată de Consiliu sub inventar. (6) Arhiva predată şi sigilată va putea fi ulterior predată unui alt mediator desemnat de Consiliu, cu asumarea confidenţialităţii. Desigilarea arhivei şi eliberarea de copii sau duplicate vor putea fi făcute doar la solicitarea motivată, în scris, a părţilor sau a autorităţilor, adresată mediatorului care a preluat arhiva."9. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Activitatea de mediere poate fi desfăşurată ca formă de exercitare a profesiei doar în cadrul organizaţiei neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere. (2) Serviciul de mediere poate fi organizat pe bază de contract încheiat cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator menţionate la art. 26."10. La articolul 28, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Mediatorul este obligat să înştiinţeze în scris Consiliul cu privire la orice modificare a datelor înscrise în Tabloul mediatorilor, precum şi modificări ale codului de înregistrare fiscală sau ale cazierului judiciar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor. (3) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul îşi poate desfăşura activitatea începând cu data înscrierii în Tabloul mediatorilor şi cu emiterea autorizaţiei de către Consiliu."11. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazul schimbării sau încetării formei în care îşi exercită profesia de mediator sau al suspendării din activitate, mediatorul este obligat să notifice în scris Consiliul şi să precizeze: a) destinaţia pentru cota-parte care îi revine din bunurile patrimoniale şi nepatrimoniale ale formei de exercitare a profesiei în care a funcţionat anterior, după caz; b) destinatarul evidenţelor întocmite cu privire la activitatea de mediator în forma de exercitare a profesiei în care a funcţionat anterior şi a arhivei sale."12. La articolul 29, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) activitatea de mediere se poate desfăşura la sediul profesional sau într-o altă locaţie decisă de mediator şi părţi;".13. La articolul 29, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:"e) în maximum 6 luni de la data eliberării documentelor de autorizare, mediatorii vor afişa la sediul profesional firma formei de exercitare, conform regulilor de publicitate prevăzute în anexa nr. 7; f) toate documentele întocmite de mediator, dintre care cel puţin invitaţia la mediere, contractul de mediere, procesul verbal şi înştiinţările trimise organelor judiciare, vor include în mod obligatoriu denumirea formei de exercitare, numele mediatorului, adresa de corespondenţă a sediului profesional şi datele de contact, dintre care cel puţin numărul de telefon şi o adresă de e-mail; g) includerea oricărei alte denumiri a unei alte profesii sau a unei alte forme de exercitare a altei profesii pe documentele oficiale ale mediatorului este interzisă."14. La articolul 29 se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:"(2) Sediul fiscal şi sediul operaţional, aşa cum sunt definite de legislaţia în domeniul fiscal, al aceleiaşi forme de exercitare a profesiei, pot fi diferite, având însă acelaşi regim de sediu profesional, în sensul Legii, dacă sunt avizate de Consiliu, acestea fiind inviolabile. (3) În cazul în care un mediator solicită şi obţine avizul pentru mai multe sedii profesionale în aceeaşi localitate, în Tabloul mediatorilor va fi înscris un singur sediu profesional care poate fi sediul fiscal sau un punct de lucru dintre cele avizate de Consiliu. (4) Taxele de avizare a formei de exercitare a profesiei şi a unor sedii profesionale ca puncte de lucru se stabilesc prin hotărâre a Consiliului. (5) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage desfiinţarea tuturor sediilor profesionale ale acesteia."15. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Societatea civilă profesională de mediatori este constituită din 2 sau mai mulţi mediatori care contribuie în natură şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune, în vederea desfăşurării activităţii profesionale. (2) Raportul juridic civil se naşte între persoanele beneficiare ale serviciului de mediere şi societatea civilă profesională de mediatori, activitatea de mediere putând fi desfăşurată de oricare dintre mediatorii asociaţi sau angajaţi, cu acordul beneficiarilor serviciului de mediere."16. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Societatea civilă profesională de mediatori se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma «societate civilă profesională de mediatori» (de exemplu: «MIHAI POPESCU - Societate civilă profesională de mediatori» sau «POPESCU şi BARBU - Societate civilă profesională de mediatori» sau «POPESCU, BARBU şi asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori»). (2) Denumirea se înscrie pe firma societăţii civile profesionale de mediatori şi se utilizează în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului regulament, fiind înscrisă în mod obligatoriu pe ştampilă, documentele emise de mediator, formulare personalizate etc., exact în aceeaşi formă în care a fost înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator, întocmit de Consiliu."17. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Contractul de societate civilă profesională de mediatori şi statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă între mediatorii asociaţi, potrivit legii civile şi cu respectarea modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4."18. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În biroul de mediator îşi exercită profesia un singur mediator autorizat. Biroul de mediator se înfiinţează în baza actului de înfiinţare a biroului de mediator, înregistrat la Consiliu şi întocmit conform anexei nr. 5. (2) Biroul de mediatori asociaţi este constituit din 2 sau mai mulţi mediatori care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi birou, în baza actului de înfiinţare a biroului de mediatori asociaţi întocmit conform anexei nr. 5 şi care încheie între ei un acord de asociere, înregistrat la Consiliu."19. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Biroul de mediator (BM) şi biroul de mediatori asociaţi (BMA) sunt individualizate printr-o denumire specifică ce cuprinde: numele mediatorului titular sau al cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma «birou de mediator», respectiv «birou de mediatori asociaţi» (de exemplu: «MIHAI POPESCU - Birou de mediator»; «POPESCU, BARBU sau POPESCU şi BARBU - Birou de mediatori asociaţi»)."20. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Pentru toată activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de muncă are obligaţia să ţină aceeaşi evidenţă a cauzelor în care a intervenit ca mediator ca şi în cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei, conform art. 26^1."21. La capitolul IV, după titlul capitolului se introduce secţiunea 1 "Autorizarea ca mediator", cuprinzând articolele 39-43.22. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Autorizarea ca mediator se poate face doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) se face dovada că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-f) sau, după caz, condiţiile art. 8 alin. (2)-(6) din Lege; b) se face dovada că a fost achitată taxa de autorizare prevăzută de Lege, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului; c) se face dovada că a fost solicitată şi avizată o formă de exercitare a profesiei de mediator prevăzută de art. 22 din Lege şi de prezentul regulament. d) se face dovada îndeplinirii condiţiilor art. 23 şi 24 din Lege."23. La articolul 39, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:"(3) Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) şi emite o hotărâre. (4) În vederea emiterii autorizaţiei de mediator şi a înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis hotărârea conform alin. (3) depun o cerere însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (9). (5) Activitatea de mediator poate fi desfăşurată de la data înscrierii în Tabloul mediatorilor actualizat lunar pe portalul web al Consiliului, în condiţiile legii şi ale Regulamentului, şi emiterii autorizaţiei de mediator de către Consiliu. (6) Recunoaşterea pregătirii ca mediator a unui cetăţean al unui stat terţ se face conform prevederilor art. 8 alin. (2)-(6) din Lege, prin aplicarea condiţiilor stabilite prin Procedura de echivalare sau compensare a pregătirii, aprobată de Consiliu conform Legii. (7) Recunoaşterea pregătirii ca mediator pentru un cetăţean român în condiţiile art. 72 alin. (2) sau ale art. 8 alin. (2)-(6) se face prin aplicarea corespunzătoare a Procedurii de echivalare sau compensare a pregătirii prevăzute de Lege."24. La articolul 40 alineatul (1), partea introductivă şi literele a)-f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) În vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator, persoanele interesate depun la secretariatul Consiliului o cerere, prevăzută în anexa nr. 2, la care se ataşează următoarele documente: a) actul de identitate - copie certificată; b) certificat de căsătorie, dacă este cazul - copie certificată; c) diplomă de licenţă sau titlul de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - copie legalizată, d) certificatul de naştere - în fotocopie; e) documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz, în fotocopie, respectiv:e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu; saue.2) dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii şi avizat de Consiliu; saue.3) hotărârea Consiliului privind echivalarea pregătirii ca mediator, în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 şi 72 din Lege; f) adeverinţă medicală cu menţiunea «Apt pentru profesia de mediator», eliberată de medicul de medicina muncii, sau, după caz, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, cu menţiunea «Clinic sănătos» şi precizarea că include şi un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii - în original;...................................................................... h) dovada vechimii în muncă - în fotocopie;".25. La articolul 40 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:"j) actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale; k) dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc."26. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Cetăţenii români sau străini care au absolvit cursuri înainte de apariţia legii sau prin parcurgerea unor programe de formare într-un stat terţ vor depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele care atestă parcurgerea programului de formare, precum şi programa acestuia, cereri care vor fi analizate în conformitate cu Procedura de echivalare sau compensare prevăzută de Lege. În toate cazurile, Consiliul va emite o hotărâre individuală cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor de echivalare sau compensare."27. La articolul 40, după alineatul (4) se introduc şapte noi alineate, alineatele (5)-(11), cu următorul cuprins:"(5) Persoanele interesate pot depune personal sau prin curier la Consiliu cererile de autorizare ori de echivalare a pregătirii ca mediator. (6) Documentele anexate cererii în copie vor fi certificate de solicitant drept conforme cu originalul şi vor fi semnate de acesta. (7) În toate cazurile, Consiliul va analiza doar cererile care sunt însoţite de toate documentele solicitate prin formularul tipizat de cerere, iar documentele depuse la Consiliu nu se restituie. (8) În termen de 60 de zile de la data depunerii unei cereri, Consiliul adoptă o hotărâre privind aprobarea sau respingerea acesteia. (9) În vederea emiterii autorizaţiei şi înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) depun o cerere însoţită de următoarele documente: a) hotărârea emisă de Consiliu conform art. 39 alin. (3) - în fotocopie; b) dovada înregistrării în evidenţele fiscale a formei de exercitare a profesiei de mediator - în copie; c) dovada înscrierii într-o asociaţie profesională înscrisă în Registrul de evidenţă a asociaţiilor profesionale ale mediatorilor - în copie; d) declaraţia pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform anexei nr. 2A, care face parte integrantă din prezentul regulament - în original. (10) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii pentru eliberarea autorizaţiei şi înscrierea în Tabloul mediatorilor, Consiliul de mediere emite autorizaţia de mediator şi procedează la înscrierea în Tabloul mediatorilor, prin decizia preşedintelui. (11) Până la emiterea autorizaţiei şi înscrierea în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis o hotărâre conform art. 39 alin. (3) vor fi înscrise pe o listă publicată pe portalul web al Consiliului."28. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Oricare dintre membrii Consiliului poate solicita, justificat, reevaluarea unei cereri de către Comisia permanentă. Solicitarea motivată se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se transmite solicitantului în maximum 15 zile, spre ştiinţă."29. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Orice formă de exercitare a profesiei de mediator poate să îşi modifice adresa sediului profesional, datele de contact sau numele mediatorilor înscrişi în denumire, păstrându-şi acelaşi număr sub care a fost înscrisă iniţial în Registrul formelor de exercitare a profesiei, întocmit şi actualizat de Consiliu. (2) Orice mediator poate să opteze pentru schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator şi radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei. (3) În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliu o cerere însoţită de următoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu originalul: a) actul de identitate - în fotocopie; b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare pentru care solicită modificare, schimbare sau încetare - în fotocopie; c) actul prin care face dovada modificării sau schimbării intervenite (dovada noului spaţiu, hotărârea asociaţilor, proces-verbal al adunării asociaţilor, certificat de căsătorie sau hotărârea definitivă privind desfacerea căsătoriei etc.) - în fotocopie; d) dovada plăţii taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliu - în fotocopie; e) legitimaţia de mediator, vizată la zi - în fotocopie. (4) Orice modificare survenită în forma de exercitare a profesiei de mediator deja avizată de Consiliu se constată prin decizie a preşedintelui. (5) Schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei se aprobă prin hotărâre a Consiliului şi devine aplicabilă de la data emiterii hotărârii. (6) Schimbarea formei de exercitare a profesiei atrage obligaţia îndeplinirii condiţiilor art. 45 alin. (1) de înscriere a noii forme de exercitare a profesiei în Tabloul mediatorilor în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării hotărârii emise de Consiliu, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor. (7) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Tabloul mediatorilor şi retragerea autorizaţiei ca mediator. (8) Orice mediator are dreptul să îşi suspende activitatea pe o perioadă determinată sau nedeterminată, pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care va anexa documentele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi e). (9) Suspendarea activităţii la cererea mediatorului se constată prin decizie a preşedintelui şi se înscrie în Tabloul mediatorilor, conform legii. (10) Încetarea suspendării se realizează prin depunerea unei cereri însoţite de următoarele documente: a) act de identitate - în fotocopie; b) hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare a profesiei - în fotocopie; c) declaraţia tip de înscriere a datelor personale în Tabloul mediatorilor - în original. (11) Încetarea cauzei de suspendare se constată prin decizie a preşedintelui. (12) Autorizarea ca mediator, solicitată Consiliului ulterior încetării calităţii de mediator, se realizează în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 39 şi 40."30. După articolul 43 se introduce secţiunea a 2-a "Tabloul mediatorilor", cuprinzând articolele 44 şi 45.31. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Consiliul de mediere întocmeşte Tabloul mediatorilor în care sunt înscrişi mediatorii autorizaţi care practică profesia de mediator. (2) Tabloul mediatorilor este întocmit astfel încât să conţină cel puţin informaţiile prevăzute de art. 12 din Lege şi este structurat pe coloane astfel: a) numele şi prenumele mediatorului autorizat; b) data emiterii hotărârii; c) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator; d) adresa sediului profesional; e) pregătirea de bază în mediere/instituţia; f) domeniul de practică al medierii ales de mediator; g) anul începerii activităţii practice în mediere; h) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea; i) asociaţia profesională a mediatorilor în care este membru; j) asociaţii internaţionale în care este membru, dacă este cazul; k) cauze de suspendare, dacă este cazul; l) date de contact (telefon, fax, e-mail, site). (3) Pentru activitatea depusă de Consiliu în vederea asigurării publicării Tabloului mediatorilor cel puţin prin mijloacele prevăzute de art. 12 din Lege, mediatorii înscrişi în Tabloul mediatorilor datorează o taxă anuală de administrare a acestuia, stabilită prin hotărâre a Consiliului. (4) Taxa anuală de administrare a Tabloului mediatorilor se datorează începând cu anul fiscal următor celui în care mediatorul a fost înscris în Tabloul mediatorilor şi se achită până la 31 decembrie a anului pentru care se datorează. (5) Tabloul mediatorilor se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, actualizat până la data de 31 martie, şi pe portalul web al Consiliului de mediere, actualizat lunar. (6) Tabloul mediatorilor, actualizat până la 31 martie şi, respectiv, până la 30 septembrie al fiecărui an, se publică defalcat pe judeţe şi se transmite autorităţilor prevăzute la art. 12 alin. (3) din Lege, sub formă de afiş sau broşură, după caz. (7) Consiliul poate decide publicarea unor forme ale Tabloului mediatorilor pe domenii de practică, la solicitarea motivată a unor grupuri de beneficiari şi cu respectarea Legii şi a prezentului regulament."32. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care se anexează următoarele documente: a) declaraţia pe propria răspundere privind datele care se înscriu în Tabloul mediatorilor, completată conform anexei nr. 2A; b) codul de înregistrare fiscală - în fotocopie; c) declaraţia de înregistrare fiscală, doar în cazul în care codul de înregistrare fiscală nu include activitatea ca mediator - în fotocopie; d) documente care atestă calitatea de membru al unei asociaţii profesionale - în fotocopie; e) documente care atestă calitatea de membru al unei asociaţii internaţionale din domeniul medierii, dacă este cazul - în fotocopie. (2) Mediatorii care îşi exercită profesia de mediator pe baza unui contract de muncă încheiat conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament, la înscrierea în Tabloul mediatorilor nu au obligaţia să depună documentele prevăzute la alin. (1), lit. b) şi c). (3) Pentru mediatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul mediatorilor, Consiliul emite Legitimaţia de mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului, şi aplică o viză anuală care certifică faptul că aceştia au achitat taxa de administrare anuală a Tabloului. (4) Mediatorii care îndeplinesc condiţiile art. 23 şi 24 din Lege şi pentru care intervine o cauză de suspendare conform Legii rămân înscrişi în Tabloul mediatorilor, care se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu menţiunea «suspendat» şi înscrierea datei de la care devine aplicabilă cauza de suspendare."33. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.34. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2A, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Preşedintele Consiliului de mediere,Anca Elisabeta CiucăBucureşti, 24 august 2011.Nr. 2.570.  +  Anexa 1 ───────(Anexa nr. 2 la regulament)───────────────────────────CERERE DE AUTORIZARE MEDIATORDomnule preşedinte,Subsemnatul/Subsemnata, .........., domiciliat/domiciliată în ........, identificat/identificată cu CI/BI seria .... nr. ...., având CNP ......., adresa de e-mail ......, tel. ........., cetăţean ......., vă rog să-mi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorizarea ca mediator, urmând a-mi desfăşura profesia într-o formă prevăzută de art. 22 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care fac dovada spaţiului.În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor şi autorizării, anexez următoarele documente:- actul de identitate - copie;- certificat de naştere - copie;- certificat de căsătorie - copie (dacă este cazul);- diplomă de licenţă/titlu de studii - copie legalizată;- documente care atestă pregătirea ca mediator - copie;- programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare - copie;- adeverinţă medicală cu menţiunea "Apt pentru profesia de mediator", eliberată de medicul de medicina muncii, sau adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, cu menţiunea "Clinic sănătos", şi cu precizarea că include un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;- cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;- dovada vechimii în muncă - copie;- dovada achitării taxei de autorizare de 880 lei în contul Consiliului de mediere - RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon;- actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;- dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.Totodată mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere, să îmi îmbunătăţesc pregătirea prin participarea la cursuri de formare continuă în domeniu şi la întâlniri specifice profesiei de mediator, să respect prevederile Legii nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările ulterioare, şi Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor.Data Semnătura............... .................Domnului preşedinte al Consiliului de mediereNOTĂ:Cererea, însoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şină. Toate documentele depuse în copie trebuie să fie certificate "conform cu originalul" şi semnate în original de deponent. Nu se acceptă documente trimise pe fax sau e-mail.Actele depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere nu se returnează. Dosarele incomplete nu se înregistrează.  +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. 2A la regulament)────────────────────────────DECLARAŢIEÎn atenţia: Consiliului de mediere, str. Piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sectorul 2, BucureştiReferitor la: Datele cu caracter personal care vor putea fi înscrise în Tabloul mediatorilorSubsemnatul/Subsemnata, ........., având CNP ........, posesor al/a CI/BI seria .... nr. ....., emis/emisă de ........., în calitate de reprezentant legal al ......./(Birou de mediator X, Societate civilă profesională etc.)....., cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în această declaraţie sunt conforme cu realitatea.Prezenta declaraţie reprezintă consimţământul meu expres şi sunt de acord ca datele mele, menţionate în rubricile de mai jos, să fie utilizate şi prelucrate de către Consiliul de mediere pentru întocmirea Tabloului mediatorilor, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.Am cunoştinţă de faptul că Tabloul mediatorilor are regim de document public în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.┌───┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ 1.│Denumirea completă a formei de exercitare a │ ││ │profesiei de mediator │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2.│Sediul profesional │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3.│Pregătirea în domeniul medierii │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4.│Domenii de specializare │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.│Experienţa practică în activitatea de mediere │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6.│Limba străină în care mediatorul este capabil să │ ││ │desfăşoare medierea (dacă este cazul) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 7.│Asociaţia profesională în care este membru │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 8.│Organizaţii internaţionale din domeniul medierii │ ││ │în care este membru (dacă este cazul) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.│Existenţa unei clauze de suspendare (dacă este │ ││ │cazul) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│10.│Datele de contact ale formei de exercitare a │Telefon: ││ │profesiei pe care Consiliul de mediere le poate ├─────────────────────┤│ │face publice (telefon, fax, e-mail, website) │Fax: ││ │ ├─────────────────────┤│ │ │E-mail: ││ │ ├─────────────────────┤│ │ │Website: │└───┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘Data Semnătura....................... ..................__________