HOTĂRÂRE nr. 590 din 29 septembrie 1997privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 9 octombrie 1997    În temeiul art. 73 alin. (8) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Organizarea doctoratului  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre reglementează organizarea şi desfăşurarea doctoratului ca forma superioară de învăţământ şi de cercetare. Doctoratul se adresează, cu precădere, tinerilor absolvenţi ai învăţământului universitar de lungă durata, cu diploma de licenţă, fiind considerat un început de cariera, o primă treapta în consacrarea profesională. (2) Doctoratul este organizat, cu şi fără frecventa, în instituţiile de învăţământ superior şi în instituţiile de cercetare ştiinţifică, denumite în continuare instituţii organizatoare ale doctoratului - I.O.D., aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale - M.E.N., la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare - C.N.A.T.D.C.U., pe baza criteriilor de acreditare elaborate în acest scop.  +  Articolul 2 (1) Pentru fiecare ramura de ştiinţa şi pentru fiecare specializare în parte, aprobarea de organizare a doctoratului se acordă de către M.E.N., la propunerea C.N.A.T.D.C.U. (2) Criteriile care stau la baza acreditării I.O.D. se aproba de către M.E.N., la propunerea C.N.A.T.D.C.U. (3) Lista I.O.D., lista ramurilor de ştiinţa şi a specializărilor, precum şi criteriile care stau la baza acreditării I.O.D. pot fi revizuite de M.E.N., din iniţiativa proprie sau la propunerea C.N.A.T.D.C.U.  +  Articolul 3 (1) Doctoratul este organizat în formele cu frecventa şi fără frecventa, având durata de 4 ani la forma cu frecventa, respectiv de cel mult 6 ani la forma fără frecventa. (2) Persoana care efectuează activitate de învăţământ şi de cercetare prin doctorat, pe durata prevăzută la alin. (1), are calitatea de doctorand.  +  Articolul 4Doctoratul se desfăşoară sub îndrumarea unui conducător de doctorat în cadrul facultăţilor sau al departamentelor din instituţiile de învăţământ superior, respectiv în cadrul institutelor de cercetare ştiinţifică, acreditate sa organizeze doctoratul.  +  Articolul 5 (1) Conducătorii de doctorat sunt profesori universitari sau cercetători ştiinţifici principali gradul I, cu titlul ştiinţific de doctor, având experienta didactica şi de cercetare ştiinţifică recunoscută de comunitatea universitară. (2) La propunerea I.O.D., dreptul de a conduce doctoratul este avizat nominal de către C.N.A.T.D.C.U., prin comisiile de specialitate, şi este conferit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (3) Pot conduce doctoratul şi profesorii universitari sau cercetatorii ştiinţifici principali gradul I care au funcţia de baza în instituţii de învăţământ superior sau în institute de cercetare care nu sunt acreditate sa organizeze doctorat. Activitatea de conducere a doctoratului de către aceştia se desfăşoară în cadrul unei I.O.D. (4) Un conducător de doctorat poate îndrumă simultan cel mult 12 doctoranzi, inclusiv doctoranzi străini, aflaţi în stagiu, în una sau mai multe I.O.D.  +  Articolul 6 (1) Doctoratul se poate desfăşura sub îndrumarea concomitenta a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o alta ţara, cu condiţia existenţei unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate, denumite părţi. În acest caz, desfăşurarea doctoratului este considerată în cotutela. Acordul stipulează recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de doctor de către părţi şi de către ministerele de resort din cele doua tari, pe baza competentelor acestora şi în conformitate cu prevederile legale din fiecare ţara. Acordul dintre părţi privind doctoratul în cotutela poate fi încheiat înaintea sau în timpul desfăşurării programului de pregătire individuală. (2) Programul de pregătire individuală a doctoratului, în cazul cotutelei, este stabilit de către ambii conducatori de doctorat. (3) Responsabilităţile ştiinţifice, materiale şi financiare care decurg din pregătirea la doctoratul în cotutela sunt stabilite de către părţi. (4) În cazul în care doctoratul se desfăşoară în cotutela, programul de pregătire individuală poate să fie diferit de cel definit în cap. III, dar trebuie să satisfacă nivelul de exigenta cerut de părţi. (5) Absolvenţii formelor de studii postuniversitare efectuate în alte tari pot fi înscrişi la doctorat în cotutela, fără sa susţină concurs de admitere, în specializarea dobandita sau în una apropiată, în limita locurilor disponibile, dacă în ţara în care s-au desfăşurat aceste studii este prevăzută o asemenea procedura. (6) Teza de doctorat elaborata în cotutela poate fi susţinută la oricare dintre părţi. (7) Doctoratul în cotutela se poate desfăşura şi sub conducerea a doi conducatori de doctorat din ţara. În acest caz, prevederile alin. (1) se vor aplica în mod corespunzător de către cele doua I.O.D.  +  Articolul 7 (1) La cererea I.O.D., conducerea de doctorat poate fi conferita şi specialiştilor care nu sunt cetăţeni români, atestarea acestora urmând a fi facuta conform prezentei hotărâri. (2) În cazul în care conducătorii de doctorat sau doctoranzii sunt cetăţeni străini, examenele, referatele şi teza de doctorat pot fi susţinute într-o limbă de circulaţie internationala, cu acordul conducerii I.O.D.  +  Articolul 8Contestaţiile privind neacordarea dreptului de a organiza, respectiv de a conduce doctorat, se adresează Biroului C.N.A.T.D.C.U. sau ministrului educaţiei naţionale, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.A.T.D.C.U.  +  Articolul 9 (1) M.E.N. acorda burse de doctorat - la forma cu frecventa - doctoranzilor din instituţiile de învăţământ superior care organizează aceasta forma de învăţământ, pentru o durată de 4 ani, dar numai până la susţinerea tezei. Bursele de doctorat se obţin prin concurs organizat o dată cu concursul de admitere la doctorat. (2) Bursa de doctorat se acordă pentru 12 luni în fiecare an. Bursa de doctorat acordată pe perioada stagiului de doctorat este egala cu salariul net al unui preparator universitar. Bursa de doctorat acordată pe perioada elaborării tezei de doctorat este egala cu salariul net al unui asistent universitar. Bursa de doctorat poate fi suspendată de către consiliul facultăţii, la propunerea conducătorului de doctorat, pentru neîndeplinirea obligaţiilor în termen. (3) I.O.D. poate oferi burse de doctorat pentru doctoranzi şi din venituri proprii sau din donaţii şi sponsorizări cu aceasta destinaţie. (4) Concomitent cu bursa de doctorat, doctoranzii instituţiilor de învăţământ superior pot efectua, la cerere, cel mult o jumătate de norma de asistent universitar, prin cumul sau prin plata cu ora. (5) Activitatea doctoranzilor cu frecventa se considera vechime în munca, dacă se face dovada depunerii contribuţiei legale la fondul de asigurări sociale. Contribuţia datorată este cea aferentă salariului brut al unui preparator universitar, respectiv asistent universitar, şi este achitată de către M.E.N. Aceasta activitate se înscrie în carnetul de muncă. (6) Doctoranzii bursieri proveniţi din sistemul de învăţământ şi din instituţiile de cercetare beneficiază de rezervarea postului pe durata prevăzută în prezenta hotărâre.  +  Articolul 10 (1) La expirarea perioadelor de 4 ani, respectiv de 6 ani, stabilite conform art. 3 alin. (1), încetează obligaţiile conducătorului de doctorat, iar doctorandul îşi pierde calitatea prevăzută la art. 3 alin. (2). (2) Doctorandul cu frecventa poate cere conducerii I.O.D. transferul la forma fără frecventa, cu pierderea bursei de doctorat.  +  Capitolul 2 Admiterea la doctorat  +  Articolul 11 (1) Concursul de admitere la doctorat se organizează anual, de regula în luna octombrie. Data concursului de admitere la doctorat este stabilită de către fiecare I.O.D. Concursul de admitere la doctorat se organizează, în cadrul fiecărei I.O.D., la aceeaşi dată şi cu aceeaşi comisie pentru o specializare. Pentru forma cu frecventa şi pentru forma fără frecventa se folosesc aceleaşi programe de învăţământ şi criterii de admitere. (2) Numărul total al locurilor scoase la concurs pentru fiecare specializare se stabileşte, pe baza propunerii fiecărui conducător de doctorat, în limita locurilor disponibile, conform art. 5 alin. (4), prin decizia conducerii I.O.D. Numărul locurilor scoase la concurs pentru forma de doctorat cu frecventa se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (3) Forma concursului de admitere se stabileşte de către conducerea I.O.D.  +  Articolul 12 (1) Concursul de admitere la doctorat se desfăşoară pe specializări şi, de regula, de conducatori de doctorat, în faţa unor comisii propuse de catedrele de specialitate sau de departamente, avizate de consiliul facultăţii şi aprobate de biroul senatului instituţiei de învăţământ superior sau propuse de biroul consiliului ştiinţific şi aprobate de directorul institutului de cercetare. Comisia este formată din conducatori de doctorat şi din alţi specialişti cu titlul de doctor. (2) Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru ramura de ştiinţa, specializarea, instituţia organizatoare şi anul în care a fost susţinut, indiferent de forma pentru care s-au înscris candidaţii.  +  Articolul 13 (1) Au dreptul sa participe la concursul de admitere la doctorat absolvenţii cu diploma de licenţă. (2) Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durata, eliberate până în anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de licenţă.  +  Articolul 14 (1) La concursul de admitere se verifica nivelul de cunoaştere de către candidat, pe baza consultării literaturii de specialitate române şi străine, a problematicii specializării respective, a cercetărilor recente legate de tematica tezei de doctorat pe care o propune, precum şi de capacitatea acestuia de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale şi metodologice pentru tema propusă. (2) Comisia verifica, de asemenea, nivelul la care candidatul poate să se documenteze într-o limbă străină de larga circulaţie. (3) În cazul candidaţilor care au diploma de licenţă obţinută într-o ramura de ştiinţa diferita de aceea în care urmează să se efectueze doctoratul, comisia de doctorat verifica măsura în care cunoştinţele de specialitate, la data sustinerii concursului, permit activitatea de pregătire prin doctorat, precum şi dacă preocuparile candidaţilor justifica orientarea spre o noua ramura de ştiinţa aleasă.  +  Articolul 15 (1) La concursul de admitere la doctorat, fiecare membru al comisiei de doctorat apreciază pregătirea candidatului pe baza criteriilor formulate la art. 14, cu note între 10 şi 1. Media minima de admitere la doctorat este 8,00, calculată ca medie aritmetica a notelor obţinute, cu doua zecimale, fără rotunjire. (2) Admiterea la doctorat a candidaţilor se face în limita locurilor disponibile, stabilite conform art. 11 alin. (2), în ordinea mediei finale obţinute la concurs, în cadrul opţiunii privind forma de pregătire.  +  Articolul 16Candidaţii care se prezintă la concursul de admitere la doctorat pot beneficia de concediu fără plata, potrivit reglementărilor legale.  +  Articolul 17 (1) Înmatricularea candidaţilor reusiti la concurs se face prin decizia conducerii I.O.D. (2) Înmatricularea la doctorat se face începând cu data de 1 noiembrie a fiecărui an, data la care începe programul de pregătire individuală a doctoranzilor.  +  Articolul 18Contestaţiile privind admiterea la doctorat se adresează conducerii I.O.D. în termen de 5 zile de la data afişării rezultatelor. Aceasta rezolva contestaţiile în termen de 15 zile. Decizia conducerii I.O.D. este definitivă.  +  Capitolul 3 Programul de pregătire individuală a doctoranzilor  +  Articolul 19 (1) Programul de pregătire individuală a doctoranzilor cuprinde: a) stagiul de doctorat - cu durata de cel mult 2 ani la forma cu frecventa şi de cel mult 4 ani la forma fără frecventa; b) elaborarea tezei de doctorat. (2) Stagiul de doctorat, specific pregătirii anterioare a doctorandului în specializarea doctoratului, cuprinde, după caz: a) organizarea documentării şi aprofundarii în disciplinele de baza ale specializării în care se pregăteşte doctorandul şi/sau disciplinele înrudite acesteia; b) frecventarea de cursuri şi de seminarii, prevăzute la forma de studii aprofundate, de studii academice postuniversitare, sau de cursuri şi seminarii special organizate; aceasta prevedere nu se aplică în cazul doctoranzilor care au absolvit asemenea forme de învăţământ postuniversitar în specializarea în care îşi dau doctoratul, precum şi în cazul doctoranzilor - medici specialişti sau farmacisti specialişti; c) susţinerea a cel puţin trei examene şi a cel puţin trei referate; d) desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică. (3) Pentru doctoranzii cu o pregătire anterioară într-o alta ramura de ştiinţa sau într-o alta specializare decât aceea a doctoratului, conducătorul de doctorat stabileşte un program de studii suplimentare, care poate cuprinde discipline din planul de învăţământ al specializării (studiate împreună cu studenţii) şi care poate fi cuantificat prin nota de examene sau prin credite transferabile. (4) Realizarea programelor de pregătire individuală a doctoranzilor este asigurata de către I.O.D. (5) Teza de doctorat trebuie să prezinte elemente de originalitate.  +  Articolul 20 (1) Conducătorului de doctorat îi revine în exclusivitate sarcina de a stabili programul de pregătire individuală a doctorandului. (2) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor în stagiu este inclusă în norma didactica sau de cercetare a conducătorului de doctorat, potrivit legii. (3) Participarea membrilor comisiilor la concursul de admitere la doctorat, la examene şi la discutarea referatelor este considerată activitate didactica sau de cercetare, în funcţie de specificul I.O.D. (4) Comisiile pentru examenele din perioada de stagiu sunt propuse de către conducătorul de doctorat, se avizează de către conducerea catedrei (colectivului de cercetare) şi se aproba de către conducerea I.O.D. (5) Conducătorul de doctorat stabileşte, împreună cu doctorandul, termenele din programul de pregătire individuală. Programul este avizat de conducerea catedrei (colectivului de cercetare) şi este aprobat de către consiliul facultăţii sau de către consiliul ştiinţific al institutului de cercetare în termen de cel mult 90 de zile de la data înmatriculării doctorandului.  +  Articolul 21 (1) Titlul tezei de doctorat se aproba în termen de cel mult 6 luni de la data înmatriculării doctorandului de către consiliul facultăţii, respectiv de către consiliul ştiinţific al institutului de cercetare, pe baza propunerii conducătorului de doctorat. (2) Tema şi/sau titlul tezei de doctorat poate fi schimbat o singură dată, la propunerea conducătorului de doctorat, cu aprobarea consiliului facultăţii, respectiv a consiliului ştiinţific al institutului de cercetare. Schimbarea temei tezei de doctorat poate fi facuta numai în cadrul aceleiaşi ramuri de ştiinţa şi al aceleiaşi specializări. (3) În cazul în care conducătorul de doctorat este indisponibil o perioadă de cel mult un an, conducerea I.O.D. poate numi un conducător de doctorat interimar. Dacă indisponibilitatea depăşeşte un an, conducerea I.O.D. poate decide schimbarea conducătorului de doctorat. (4) Numirea conducătorului interimar sau schimbarea conducătorului de doctorat se face la propunerea consiliului facultăţii, respectiv a consiliului ştiinţific al institutului de cercetare. Desemnarea noului conducător de doctorat se face în cadrul aceleiaşi ramuri de ştiinţa. La schimbarea conducătorului de doctorat se poate modifica programul de pregătire individuală, numai cu acordul doctorandului.  +  Articolul 22 (1) Examenele din perioada de stagiu sunt susţinute în faţa unor comisii de specialişti compuse din conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din alţi doi membri cu titlul ştiinţific de doctor, cu funcţia de cel puţin conferenţiar universitar, respectiv de cercetator ştiinţific principal gradul II, care activează în ramura de ştiinţa corespunzătoare disciplinei examinate. (2) Referatele de doctorat sunt susţinute în prezenta colectivului catedrei, respectiv a colectivului institutului de cercetare. Referatele se considera acceptate în urma aprecierii, prin vot deschis, de către majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi depăşeşte jumătate din numărul membrilor. (3) Rezultatul obţinut de doctorand la un examen reprezintă media aritmetica a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de specialişti, calculată cu doua zecimale, fără rotunjire. Un referat se apreciază prin calificativul "admis" sau "respins". Colectivul catedrei, respectiv al institutului de cercetare, poate cere doctorandului refacerea sau completarea referatului.  +  Articolul 23 (1) Doctorandul care nu a obţinut la examen cel puţin nota 8 sau căruia i s-a respins referatul poate să se prezinte încă o dată la examen sau poate susţine din nou referatul. Dacă a doua oara examenul sau referatul nu este promovat, respectiv admis, doctorandul pierde dreptul de a continua stagiul şi este exmatriculat, începând cu data celei de-a doua prezentări. (2) Contestaţia privind rezultatul examenului sau al sustinerii referatului se face în termen de 5 zile şi se adresează conducerii I.O.D., care trebuie să ia decizia în termen de 15 zile de la depunerea contestaţiei. (3) Conducătorul de doctorat care constata ca doctorandul nu a urmat integral programul de pregătire prevăzut la art. 19 propune exmatricularea acestuia. (4) Decizia de exmatriculare prevăzută la alin. (1) şi (2) este data de conducerea I.O.D., cu acordul consiliului facultăţii, respectiv al consiliului ştiinţific al institutului de cercetare. (5) Doctorandul exmatriculat se poate prezenta la un nou concurs de admitere.  +  Articolul 24Doctoranzii au dreptul sa folosească laboratoarele, utilajele, bibliotecile şi alte mijloace de studiu şi de cercetare ale I.O.D.  +  Articolul 25 (1) Doctoranzii au dreptul sa intrerupa programul de pregătire individuală o singura data, pentru motive întemeiate, în oricare moment, pentru o perioadă de maximum un an. Cererea de întrerupere a programului de pregătire individuală este avizată de conducătorul de doctorat şi este aprobată de consiliul facultăţii, respectiv de conducătorul ştiinţific al institutului de cercetare. (2) Doctoranzilor, indiferent de forma la care au fost înmatriculaţi, care în perioada de pregătire individuală beneficiază de stagii de specializare în ţara sau în străinătate, conducerea I.O.D. le poate aproba întreruperea programului de pregătire, pe perioada respectiva, prin procedura menţionată la alin. (1), pentru o perioadă totală de cel mult 2 ani. (3) Pentru concediile de maternitate, postnatal sau medical, programul de pregătire individuală poate fi întrerupt, cu aprobarea conducerii I.O.D., pe o perioadă de 2 ani. (4) Întreruperea programului de pregătire individuală atrage după sine decalarea corespunzătoare a acestuia. (5) Pe durata întreruperii programului de pregătire individuală, doctoranzilor de la forma cu frecventa li se suspenda bursa de doctorat; pentru aceştia, conducerea I.O.D. are obligaţia de a anunta M.E.N. în legătură cu întreruperea programului de pregătire individuală.  +  Capitolul 4 Susţinerea tezei de doctorat şi obţinerea titlului ştiinţific de doctor  +  Articolul 26 (1) Teza de doctorat se avizează de către colectivul catedrei, respectiv de către colectivul de cercetare. Aceasta se considera acceptată în urma aprecierii prin vot deschis de către majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi depăşeşte jumătate din numărul membrilor. (2) În vederea sustinerii publice, teza de doctorat se depune la conducerea I.O.D., cel mai târziu în termenul fixat prin programul de pregătire individuală, după ce doctorandul a încheiat acest program, fapt atestat de conducătorul de doctorat prin fişa de promovare a examenelor şi de sustinere a referatelor. La depunerea tezei de doctorat, conducătorul ştiinţific solicita conducerii I.O.D. alcătuirea comisiei de specialişti pentru evaluarea acesteia.  +  Articolul 27 (1) Teza de doctorat este evaluată de către comisia de specialişti propusă de conducerea I.O.D., este avizată de C.N.A.T.D.C.U., prin comisia de specialitate, şi este aprobată de ministrul educaţiei naţionale. (2) Comisia este alcătuită din preşedinte, conducătorul de doctorat şi trei referenţi oficiali - specialişti cu activitate ştiinţifică deosebită -, având titlul ştiinţific de doctor în domeniu, dintre care cel puţin doi nu îşi desfăşoară activitatea în I.O.D. Preşedintele comisiei de doctorat este decanul sau reprezentantul acestuia, respectiv directorul institutului de cercetare sau reprezentantul acestuia. (3) Pot fi referenţi oficiali profesori universitari, conferenţiari universitari, precum şi cercetători ştiinţifici principali graful I sau II, cu titlul de doctor. Pentru activitatea depusa, referenţii oficiali sunt retribuiţi potrivit normelor stabilite de M.E.N. (4) Teza de doctorat este analizata de referenţii oficiali care, fiecare în parte, formulează, printr-un referat, aprecieri generale şi analitice, precum şi concluzii temeinic motivate asupra valorii, originalitatii şi admisibilităţii tezei. La propunerea unuia sau a mai multor membri ai comisiei de doctorat, conducătorul de doctorat poate cere doctorandului să efectueze modificări sau completări ale tezei de doctorat. (5) Referenţii oficiali sunt obligaţi să depună referatele de analiza la I.O.D. în termen de cel mult 60 de zile de la primirea tezei de doctorat. Dacă unul sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază justificat ca teza de doctorat este nesatisfacatoare, aceasta va fi refăcută, urmând ca procedura de sustinere să fie reluată. (6) După analizarea tezei de doctorat de către referenţii oficiali, aceasta este depusa la biblioteca I.O.D. cu cel puţin 15 zile înaintea sustinerii publice. (7) Rezumatul tezei de doctorat se elaborează numai dacă metodologia I.O.D. privind desfăşurarea doctoratului prevede aceasta cerinţa. Doctoranzii care susţin tezele într-o limbă străină prezintă comisiei de doctorat rezumatul tezei de doctorat în limba română. În aceste cazuri, dimensiunile rezumatului tezei de doctorat se stabilesc, pentru fiecare specializare, de către comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U.  +  Articolul 28Teza de doctorat se susţine în faţa comisiei de doctorat, în şedinţa publică, la I.O.D. Data şi locul sustinerii acesteia se afişează cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită de preşedintele comisiei de doctorat.  +  Articolul 29 (1) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenta a cel puţin trei dintre cei cinci membri ai comisiei de doctorat. Nu pot lipsi preşedintele comisiei de doctorat şi conducătorul de doctorat. Membrii absenţi trebuie să trimită I.O.D. votul în scris. (2) După susţinerea tezei de doctorat, comisia de doctorat hotărăşte, prin vot nominal, asupra conferirii titlului ştiinţific de doctor. Dacă este cazul, comisia de doctorat analizează temeiurile pentru care unul sau mai mulţi membri ai acesteia propun refacerea sau respingerea tezei de doctorat. Hotărârea de acordare a titlului ştiinţific de doctor se poate lua cu cel puţin patru voturi favorabile. (3) Contestaţia privind respingerea tezei de doctorat se adresează conducerii I.O.D. în termen de 5 zile de la susţinerea publică. Conducerea I.O.D. decide asupra contestaţiei în termen de 30 de zile.  +  Articolul 30 (1) Teza de doctorat respinsă la sustinere de către comisia de doctorat poate fi prezentată pentru o noua sustinere publică, după refacerea sau completarea ei, în termen de cel mult un an. Acest drept se acordă o singură dată. (2) Hotărârea comisiei de doctorat prin care se conferă titlul ştiinţific de doctor, împreună cu dosarul doctorandului, se înaintează de către preşedintele comisiei de doctorat, în termen de 15 zile, conducătorului I.O.D. (3) După verificarea de către I.O.D. a îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la obligaţiile doctorandului în cadrul programului de pregătire individuală şi la legalitatea organizării sustinerii tezei de doctorat, dosarul candidatului, împreună cu hotărârea comisiei de doctorat, se înaintează de către conducerea I.O.D. Ministerul Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 31Hotărârea comisiei de doctorat, împreună cu dosarul doctorandului, înaintate M.E.N., se transmit spre confirmare C.N.A.T.D.C.U. Dosarul doctorandului se alcătuieşte pe baza metodologiei stabilite de M.E.N.  +  Articolul 32 (1) Comisia de specialitate din cadrul C.N.A.T.D.C.U. verifica îndeplinirea criteriilor de nivel ştiinţific şi de originalitate, conform standardelor naţionale şi internaţionale de pregătire postuniversitară prin doctorat, şi confirma titlul ştiinţific de doctor. În acest caz, ministrul educaţiei naţionale emite ordin de confirmare a titlului ştiinţific de doctor. În situaţia în care C.N.A.T.D.C.U. nu confirma titlul ştiinţific de doctor, trebuie să motiveze aceasta hotărâre în scris şi sa propună refacerea tezei de doctorat în termen de cel mult 2 ani, precum şi reluarea procedurii de sustinere a acesteia. (2) Dreptul doctorandului la contestaţie este garantat. Procedura este reglementată de Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.N.A.T.D.C.U. (3) Pe baza ordinului ministrului educaţiei naţionale se acordă titlul ştiinţific de doctor şi se eliberează diploma de doctor de către I.O.D. Diploma de doctor este semnată de conducătorul I.O.D. şi de ministrul educaţiei naţionale. (4) Data dobândirii titlului ştiinţific de doctor este data şedinţei de sustinere publică a tezei de doctorat în care comisia de doctorat a hotărât conferirea titlului ştiinţific de doctor.  +  Articolul 33Titlul ştiinţific de doctor se acordă în ramura de ştiinţa în care a fost înscris doctorandul, cu precizarea specializării.  +  Articolul 34După dobândirea titlului ştiinţific de doctor, un exemplar al tezei de doctorat va fi depus de către secretariatul executiv al C.N.A.T.D.C.U. la Biblioteca Naţionala, iar altul la Biblioteca Academiei Române.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 35 (1) Pentru doctoranzii înmatriculaţi până la data de 31 decembrie 1992, termenul limita pentru depunerea tezei de doctorat este, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) - (4), data de 31 decembrie 1998.În cazul în care aceşti doctoranzi nu depun tezele de doctorat în termenul de mai sus, vor fi exmatriculati, pierzându-şi calitatea de doctorand. Prevederile prezentei hotărâri se aplică integral doctoranzilor înmatriculaţi începând cu data de 1 ianuarie 1993. (2) Conducătorii de doctorat vor adapta, după caz, programul individual de pregătire pentru acei doctoranzi aflaţi în stagiu la data adoptării prezentei hotărâri, doctoranzi care sunt absolvenţi cu diploma de studii aprofundate sau cu diploma de studii postuniversitare, având în vedere prevederile art. 19. (3) Pentru doctoranzii înmatriculaţi înaintea adoptării prezentei hotărâri, programul individual de pregătire nu se modifica, cu excepţia celor care se încadrează în prevederile alin. (2). (4) Conducătorii de doctorat care au în prezent mai mult de 12 doctoranzi în stagiu nu vor mai scoate la concurs locuri până la eliberarea unor locuri în limita prevăzută la art. 5 alin. (4). (5) Asigurarea drepturilor băneşti ale doctoranzilor cu frecventa, care au calitatea de cadre militare în activitate, se face în condiţiile reglementărilor speciale aplicabile acestora, conform Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.  +  Articolul 36Cheltuielile pentru elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat, precum şi cele privind lucrările şi cercetările experimentale de laborator, cercetările în teren, deplasarea specialiştilor din comisia de doctorat şi publicarea anunţurilor revin I.O.D. Nu revin I.O.D. cheltuielile legate de redactarea, multiplicarea şi difuzarea tezei de doctorat şi a rezumatului acesteia.  +  Articolul 37Metodologia cu privire la programele de doctorat, la susţinerea tezei de doctorat şi la conferirea titlului ştiinţific de doctor se elaborează de M.E.N., pe baza prevederilor prezentei hotărâri şi ale Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 38C.N.A.T.D.C.U. îşi exercită propriile atribuţii referitoare la doctorat în temeiul prevederilor prezentei hotărâri şi în baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 39Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor doctoranzilor şi tuturor instituţiilor organizatoare de doctorat.  +  Articolul 40Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 301/1996 privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 mai 1996, se abroga.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul educaţiei naţionale,Virgil PetrescuMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul apărării naţionale,Victor Babiuc------------