HOTĂRÂRE nr. 587 din 29 septembrie 1997pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 1 octombrie 1997    În temeiul art. 53 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, prevăzute în anexele nr. 1-17.Defalcarea pe trimestre a indicatorilor cuprinşi în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la alineatul precedent se aproba de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 2Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificative şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.În cazul în care, în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, unităţile pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobaţi.  +  Articolul 3Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 2 constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 4Contravenţia se constata şi amenda se aplică de către organele de specialitate ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri. Contravenţiei prevăzute în prezenta hotărâre i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se vor transmite Ministerului Cercetării şi Tehnologiei şi Ministerului Finanţelor.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul cercetării şi tehnologiei,Bujor Bogdan TeodoriuMinistru de stat,ministrul finanţelor, Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu------------