HOTĂRÂRE nr. 912 din 14 septembrie 2011privind transmiterea unor imobile - teren din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Constanţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 septembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile - teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Constanţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor - teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Serviciul Român de Informaţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Directorul Serviciului Român de Informaţii,George Cristian MaiorMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 14 septembrie 2011.Nr. 912.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor - teren care se transmit din domeniul public alstatului şi din administrarea Serviciului Românde Informaţii în domeniul public al municipiului Constanţa şi înadministrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa,judeţul Constanţa
  *Font 8*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Numărul de identi- ficare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1. Municipiul Constanţa, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa Statul român, din administrarea Serviciului Român de Informaţii Municipiul Constanţa, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa 105.969 (parţial) 1. Teren în suprafaţă de 113 mý, cu nr. cadastral 229717 - Cartea funciară nr. 229717 - Constanţa; 2. Teren în suprafaţă de 252 mý, cu nr. cadastral 229720 - Cartea funciară nr. 229720 - Constanţa.
  2. Municipiul Constanţa, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa Statul român, din administrarea Serviciului Român de Informaţii Municipiul Constanţa, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa 155.540 Teren în suprafaţă de 966 mý, cu nr. cadastral 229233 - Cartea funciară nr. 229233 - Constanţa.
  -------